Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії
НазваКурсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії
Сторінка1/50
Дата конвертації04.03.2013
Розмір6.99 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Астрономія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
ЗБІРНИК ПРОГРАМ

КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ І ФАКУЛЬТАТИВІВ З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

6-12 КЛАСИ

Харків Видавнича група «Основа» 2009

УДК 37.016 ББК 74.262.22 312

Серія «Профільне навчання» Заснована 2007 року

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19.06.2009 р. № 1/11-4349)

Загальна редакція О. В. Хоменко, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України

312 Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6-12 класи. — X.: Вид. група «Основа», 2009. — 192 с. — (Серія «Профільне навчання»). ISBN 978-611-00-0314-8

Запропонований збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії підготовлено з метою створення належних умов для впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 7-9-х класів (допрофільна підготовка) та учнів старшої школи 10-12-ті класи.

Програми розроблено авторами та авторськими колективами, до складу яких увійшли вчителі, методисти та науковці з різних регіонів України.

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість годин, що передбачено у програмах, є орієнтовними. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, враховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону в спеціалістах, можливості навчально-матеріальної бази школи.

УДК 37.016 ББК 74.262.22

Навчальне видання

Серія «Профільне навчання»

^ ЗБІРНИК ПРОГРАМ

КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ І ФАКУЛЬТАТИВІВ З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ. 6-12 КЛАСИ

Головний редактор І. Ю. Ненашев,

Редактор В. В. Читов, Технічний редактор О. В. Лебедева, Коректор О. М. Журенко

Підписано до друку 11.09.2009. Формат 60x90/8. Папір друкарський. Друк офсетний. Гарнітура Шкільна. Ум. друк. арк. 12,0. Замовлення № 9-09/11-05

TOB «Видавнича група "Основа"» 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) 731-96-33 e-mail: office@osnova.com.ua Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007 р.


ISBN 978-611-00-0314-8
© Хоменко О. В., загальна редакція, 2009 © ТОВ «Видавнича група "Основа"», 2009

ПЕРЕДМОВА

^ КУРСИ ЗА ВИБОРОМ І ФАКУЛЬТАТИВИ В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Одним із шляхів модернізації національної системи освіти є впровадження профільного навчан­ня, що зумовлює зміну цілей навчання відповідно до вимог сучасного суспільства, освітніх потреб учнів. Профільне навчання повинно забезпечувати створення оптимальних умов для виявлення задатків, розвитку нахилів і здібностей кожного учня, сприяти найбільш повному розкриттю та раціональному використанню можливостей кожного члена суспільства, вибудовувати нову ди­дактичну систему мотивації та організації індивідуалізованого навчання школярів. Значна роль у цьому процесі належить курсам за вибором і факультативам. їх обирають учні самостійно, що спонукає школярів до вибудови власної освітньої траєкторії, професійного самовизначення.

У системі профільного навчання можна виокремити курси за вибором та факультативи, які про­водяться в основній школі з метою реалізації допрофільної підготовки, та курси, які слугують по­чатковими сходинками до осмисленого вибору професії та власної самореалізації випускників стар­шої ланки загальної середньої освіти.

Курси за вибором для допрофільної підготовки знайомлять учнів із світом сучасних професій, розширюють їхні знання зі шкільних предметів, орієнтують на правильний вибір профілю навчан­ня в старшій школі тощо.

Метою впровадження курсів за вибором у старшій школі є створення умов для орієнтації школярів на індивідуалізацію навчання та соціалізацію, на підготовку до усвідомленого й від­повідального вибору сфери майбутньої професійної діяльності.

^ Основні функції курсів за вибором (факультативів) у старшій школі це:

поглиблене та розширене вивчення змісту профільних предметів, забезпечення профільної прикладної та початкової професійної спеціалізації навчання;

вивчення ключових проблем сучасності на основі міжпредметних зв'язків, сприяння вив­ченню суміжних предметів;

орієнтація на удосконалення навичок пізнавальної, організаційної діяльності, вивчення методів пізнання природи;

ознайомлення з певним видом діяльності людини з метою професійного самовизначення.

Запропонований збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії підготовлено з метою створення належних умов для впровадження профільного навчання в за­гальноосвітніх навчальних закладах для учнів 7—9-х класів (допрофільна підготовка) та учнів стар­шої школи 10-12-ті класи.

Програми розроблено авторами та авторськими колективами, до складу яких увійшли вчителі, методисти та науковці з різних регіонів України.

Програми складаються з двох частин: змістової та результативної. Змістова частина включає основи теоретичних знань та практичні роботи, спрямовані на розвиток в учнів умінь і навичок дослідницької роботи, розвиток творчих здібностей школярів. У результативній частині викладено вимоги до рівня підготовки учнів щодо виявлення умінь застосовування знань через здатність ха­рактеризувати, пояснювати, обґрунтовувати, аналізувати, спостерігати, наводити приклади тощо. До програм додається орієнтовний календарно-тематичний план.

Залежно від особливостей та умов роботи загальноосвітнього навчального закладу, потреб учнів учителем обирається тематика курсів за вибором. За ознакою формування змістовного компонента серед програм курсів за вибором і факультативів для реалізації профільного навчання можна виділити:

світоглядні курси, присвячені вивченню методів пізнання природи, розширення світо­глядних уявлень;

культурно-історичні курси, присвячені історії техніки та розвитку природничих наук; курси поглибленого вивчення, під час проведення яких докладно вивчають окремі розділи (теми) курсів фізики та астрономії (у т.ч. ті, які не включено до шкільних програм); експериментальні курси, присвячені вивченню методики проведення дослідницької роботи (експериментів і спостережень).

* Хоменко О. В., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

  • прикладні курси, мета яких — знайомство учнів з найважливішими шляхами й методами застосування знань на практиці, вивчення методів розв'язування задач, розвиток інтересу учнів до сучасної техніки та виробництва;

  • допрофесійні курси, які спрямовані на знайомство з основами професійної діяльності.

У таблиці наведено тематику запропонованих у збірнику програм та рекомендовані напрями для профільного навчання.
з/п

Назва програми (циклу програм)

Клас (и)

Напрями підготовки, для яких рекомендовано

Кількість годин

Стор.

1

ОлексієвичН. Л. «Фізика дивовижного»

6-7

пропедевтичний (світоглядний курс)

35

7

2

Ліскович 0. В. «Деякі питання з історії механіки»

8-9

допрофільна підготовка

(культурно-історичний

курс)

17

13

3

Шигонова 0. П. «Фізика в авіації та космонавтиці»

8-12

допрофільна та профільна підготовка

цикл програм

16Розвиток авіації та космонавтики в Україні. Астрономічні основи аеронавігації

8-12

культурно-історичний та прикладний курс

17

16Фізика атмосфери. Гідро- і аеростатика

8-12

прикладний курс

17

18Елементи статики й розрахунок сил, що діють на літак. Конструкція літака. Розрахунки на міцність

10-12

прикладний та допрофесійний курс

17

20Авіаційне матеріалознавство. Основи аеродинаміки

8-12

прикладний та допрофесійний курс

17

21Основні положення динаміки польоту

10-12

курс поглибленого вивчення

12

22Гіроскопічні явища та гіроскопи

10-12

курс поглибленого вивчення

12

23Авіаційні двигуни, їхні конструкції й прин­ципи роботи

8-12

прикладний та допрофесійний курс

10

24Рух у полі центральних сил

10-12

курс поглибленого вивчення

10

25Механіка тіл змінної маси

10-12

курс поглибленого вивчення

10

25Сучасна космонавтика. Авіаційні вищі навчальні заклади України

8-12

культурно-історичний та допрофесійний курс

14

26

4

ГасановаІ. В., ДумаО. М. «Класичні біофізичні дослідження. Історія зародження та розвитку»

9

допрофільна підготовка

(культурно-історичний

курс)

17

28

5

Гринюк О.М., Скороход С.В. «Людина і Кос­мос»

10-12

профільна підготовка (культурно-історичний курс)

35

32

6

Чуйко 0. В., Терещенко В. А. «Фізика живої природи»

10-12

профільна підготовка - природничий напрям (прикладні курси та курси поглибленого вивчення)

цикл програм

37Біомеханіка

10-12

17

38Молекулярна біофізика

10-12

17

40Електричні та звукові явища в живій природі

10-12

17

42Оптичні явища та радіаційна біофізика

10-12

17

44
з/п

Назва програми (циклу програм)

Клас (и)

Напрями підготовки, для яких рекомендовано

Кількість годин

Стор.

7

Гасанова І. В., Дума 0. М. «Фізика живих систем»

10-12

профільна підготовка (прикладний курс)

35

47

8

Гриценко Н. JI. «Біологічна та медична фізика»

10-12

профільна підготовка природничий напрям (прикладні курси та курси поглибленого вивчення)

цикл програм

53Вступ до біофізики. Біомеханіка твердих тіл та рідин

10-12

17

54Фізичні основи гемодинаміки. Термодинаміка. Фізичні процеси в біомембранах

10-12

17

56Електрика й магнетизм у медицині

10-12

17

57Механічні коливання та хвилі. Акустика. Оптика. Елементи квантової біофізики. Основи дозиметрії

10-12

17

59

9

Baric А. І. «Вступ до біофізики»

10-12

профільна підготовка природничий напрям (прикладні курси)

цикл програм

63Біофізика: молекулярна фізика та електрика

10-12

17

64Біофізика: коливання та випромінювання

10-12

17

66

10

Гузь В. В. «Фізика й екологія людини у су­часному глобальному світі»

11(12)

профільна підготовка (світоглядний курс)

17

69

11

Білоус С. Ю. «Математика як універсальна мова фізики та інших природничих наук»

8-12

допрофільна та профільна підготовка

(прикладні курси та курси поглибленого вивчення)

цикл програм

74Вимірювання та наближені обчислення

8-12

9

75Елементарні функції та їхні графіки

8-12

15

77Елементи векторної алгебри в фізиці

9-12

20

79Елементи вищої математики під час вивчен­ня фізичних явищ

10-12

28

82Елементи теорії ймовірностей

11-12

14

86Застосування диференціального та інтегрального числення до розв'язування фізичних задач

11-12

54

87

12

Павленко А. І. «Дивовижний світ оптичних явищ»

8-9

допрофільна підготовка (прикладний курс)

17

95

13

Павленко А. І. «Оптичні системи й прилади»

8-12

допрофільна та профільна підготовка (прикладний курс)

17

100

14

Колебошин В. Я. «Експериментальне вив­чення явищ у термодинаміці»

10-12

профільна підготовка (експериментальний курс та курс поглибленого вивчення)

35

103

15

Колебошин В.Я. «Експериментальне вив­чення електромагнітних явищ»

10-12

профільна підготовка (експериментальний курс та курс поглибленого вивчення)

35

110

16

ГладушинаН. 0., КуландінаО. М. «Елемен­ти квантової теорії будови атомів»

11(12)

профільна підготовка (практичний курс та курс поглибленого вивчення)

17

117
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Схожі:

Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconПрограми варіативної складової з біології на 2013/2014 н р
Зміст програм включені до рекомендованого мону посібника програм курсів за вибором, факультативів («Збірник навчальних програм курсів...
Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconПрограми курсів за вибором І факультативів для старшої школи та списки...
...
Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Зміст курсів ґрунтується на знаннях, набутих учнями в основній школі. Профілізація забезпечується не лише поглибленим вивченням хімії,...
Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconПерелік навчальних програм курсів за вибором, факультативів для організації...

Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconПрограма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Зміст курсів ґрунтується на знаннях, набутих учнями в основній школі. Профілізація забезпечується не лише поглибленим вивченням хімії,...
Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconПерелік курсів за вибором та факультативів
Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Математика. Частина ІІ. «Ранок». 2011
Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconПерелік програм курсів за вибором, факультативів, гуртків з української...
Посібник. Українська мова та література. Програми факультативних та спеціальних курсів. 7-11 класи. Київ. – Редакція журналу «Дивослово»....
Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconДо методичної скарбнички
Перелік програм курсів за вибором, факультативів, гуртків з української мови та літератури для організації допрофільного та профільного...
Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconНавчальний план для 10 класу з українською мовою навчання
Гранично допустиме навантаження (за наказом мон; без урахування курсів за вибором, факультативів, індивідуальних занять)
Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії iconНавчальний план для 11 класу з українською мовою навчання
Гранично допустиме навантаження (за наказом мон; без урахування курсів за вибором, факультативів, індивідуальних занять)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка