Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про
Скачати 130.21 Kb.
НазваНадалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про
Дата конвертації25.03.2013
Розмір130.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
ДОГОВІР №


м.

«____» ____________ 200_ р._____________________________________________________________________________ (надалі по тексту – «Кредитор») в особі ___________________________________________

____________________________________, що діє на підставі _________________________

_____________________________________________________________________________,

з однієї сторони, та

_____________________________________________________________________________

паспорт серії _____ номер __________, виданий ___________________________________

ідентифікаційний номер в ДРФО ________________________________________________,

що мешкає за адресою: _________________________________________________________,

(надалі по тексту – «Позичальник(и)»), діючий(і) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитор надає Позичальнику(ам) грошові кошти в сумі ________ (_______________

________________________________ грн. _____ коп.) (далі по тексту – «Кредит») зі сплатою процентів за користування Кредитом з розрахунку ____% (___ цілих ___ сотих) процентів річних на умовах, визначених в даному Договорі, з остаточним терміном повернення кредиту та сплати процентів не пізніше ніж «____» ____________ 200_ р.

1.2. Представники Кредитора перед укладенням цього Договору надали Позичальнику(ам), послуги з комплексного консультування щодо можливості придбання ними Майна (п. 1.3.1. цього Договору) в Кредит, умов споживчого кредитування (в тому числі, вимог до Позичальника(ів), до мінімального розміру авансового внеску на придбання Майна, до можливого розміру Кредиту, розміру процентної ставки за користування Кредитом, строку кредитування, вартість наданих Кредитором послуг тощо), а також надали Позичальнику(ам) кваліфіковану допомогу в підготовці необхідного для отримання Кредиту пакету документів.

1.3. Відповідно до умов цього Договору Банк надає Позичальнику(ам) Кредит на наступні цілі:

1.3.1. в сумі ________ (_________________________________ грн. _____ коп.) гривень на придбання Позичальником(ами) майна (послуг) (далі по тексту – «Майно») у ________

_____________________________________ (код за ЄДРПОУ _________________) (надалі за текстом – «Продавець») згідно з переліком:

п/п

Найменування та модель (тип, марка) Майна

Вартість, грн.

^ Кількість, шт.

Сума, грн.

1.

2.

3.
1.3.2. в сумі ________ (_______________ грн. ____ коп.) гривень на оплату послуг Кредитора, пов’язаних з консультуванням, прийняттям та оформленням необхідних документів для Кредитора тощо (далі по тексту – «Послуги»);

1.3.3. в сумі _________ (________________ грн. _____ коп.) гривень на здійснення оплати Кредитору за поставку Кредиту;

1.4. Оплата придбаного Позичальником(ами) Майна у Продавця здійснюється в наступному порядку: не пізніше дня підписання ним цього Договору Позичальник(и) здійснює часткову оплату Майна в розмірі ______ (____________________ грн. ____ коп.) гривень за рахунок власних коштів, решта вартості підлягає сплаті за рахунок Кредиту, наданого Кредитором Позичальнику(ам) в порядку, передбаченому п. 1.5. цього Договору.

1.5. Позичальник(и) доручає Кредитору, без додаткового узгодження, перерахувати кредитні кошти, в день їх надання, в сумах, вказаних у п.п. 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. даного Договору:

- Продавцю (на поточний рахунок № _________________ в ___________, МФО);

- Кредитору (___% від загальної суми Кредиту, на поточний рахунок № __________ в ____________________________, МФО _____________);

- Кредитору (___% від загальної суми Кредиту на рахунок комісійних доходів № ___

___________________ в ______________________, МФО ________________);

1.6. Позичальник(и) гарантує, що на момент підписання цього Договору не існує обставин, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо).

1.7. Підписанням цього Договору Позичальник(и) гарантує, що Майно, вказане в п. 1.3.1. цього Договору буде використане в інтересах сім’ї.

1.8. Кредитор та Позичальник(и) домовились, що у разі звернення на підставі чинного законодавства України Позичальника(ів) до Продавця з вимогами про:

1.8.1. розірвання договору на придбання Майна;

1.8.2. заміни на таке ж Майно іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним зменшенням купівельної ціни;

1.8.3. зменшення купівельної ціни Майна без заміни на таке ж Майно іншої марки;

Повернення суми відшкодування буде здійснюватись Кредитору з метою погашення заборгованості Позичальника(ів) за даним Договором. У разі виникнення вільного залишку Кредитор повертає його одному з Позичальник(ів).

1.9. Кредитор та Позичальник(и) також дійшли згоди, що у разі звернення Позичальника(ів) до Продавця із заявою про заміну Майна чи обмін Майна на інше відповідно до вимог чинного законодавства, Позичальник(и) отримує інше Майно за умови підписання ним додаткової угоди до цього Договору стосовно зміни предмету застави.

1.10. В разі, якщо Позичальник(и) не отримав Майно у Продавця та/або відмовився від отримання Майна у Продавця протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів, Позичальник уповноважує Кредитора повернути кредитні кошти від Продавця Кредитору.

^ 2. ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

2.1. Повертати отриманий Кредит та сплачувати проценти за його користування щомісяця в період з 01 по 10 число кожного місяця, наступного за звітним, починаючи з __________ року, при цьому щомісячний платіж повинен складати на менше ніж __________________ (__________________ грн. ___ коп.) гривень та перераховуватись на рахунок № _________ в _______________________, МФО __________________.

2.2. Виконати своєчасно та в повному обсязі зобов’язання за цим Договором не пізніше дня остаточного терміну повернення Кредиту, вказаного в п. 1.1. цього Договору.

Для остаточного розрахунку за цим Договором Позичальник(и) повинен зателефонувати за 5 (п’ять) днів до дати, зазначеної в п. 1.1. цього Договору за номером: ______________,

___________________ та дізнатись про розмір своєї заборгованості за цим Договором. Невиконання Позичальником(ами) обов’язку зателефонувати не звільняє його від зобов’язання своєчасно та в повному обсязі повернути суму Кредиту та суму нарахованих процентів за користування, відповідно до умов цього Договору.

2.3. Використовувати Кредит на передбачені цим Договором цілі.

2.4. У 5-ти денний термін письмово повідомляти Кредитора про зміну місця проживання (місця реєстрації, перебування), паспортних даних, ідентифікаційного номеру, прізвища, ім’я та по-батькові, місця роботи, а також інших даних, зазначених в заявці на отримання Кредиту, та будь-яких обставин, здатних вплинути на виконання Позичальником(ами) зобов’язань за цим Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни.

2.5. У випадку порушення п. 2.1. цього Договору сплатити Кредитору на вимогу останнього пеню за кожний день прострочення в розмірі подвійної процентної ставки, визначеної в п. 1.1. цього Договору, від суми непогашеної заборгованості.

2.6. У випадку виникнення прострочення повернення Кредиту та/або сплати процентів за його користування, згідно з п. 2.1. цього Договору, яке складатиме більше ніж 7 (сім) календарних днів, сплатити Кредитору на вимогу останнього неустойку в розмірі 20,00 (двадцять грн. 00 коп.) гривень за кожний випадок прострочення.

2.7. Надавати, за вимогою Кредитора, необхідну інформацію та документи щодо цільового використання Кредитних коштів та своєчасного перерахування платежів відповідно до п. 2.1. цього Договору.

2.8. В разі порушення Позичальником(ами) будь-якої з умов цього Договору останній зобов’язується, на вимогу Кредитора та у терміни вказані Кредитором, достроково виконати прийняти на себе зобов’язання за цим Договором, в тому числі повернути Кредит, сплатити нараховані проценти та суми неустойки.

2.9. Протягом дії цього Договору, без письмової згоди Кредитора:

2.9.1. не отримувати кредити в інших банківських (небанківських) установах;

2.9.2. не виступати гарантом та/або поручителем по зобов’язанням третіх осіб;

2.9.3. не обтяжувати своє майно будь-якими зобов’язаннями;

2.9.4. не здійснювати будь-яких дій, які б заважали або шкодили дотриманню і належному виконанню Позичальником(ами) будь-якої умови цього Договору.

2.10. При здійсненні погашення кредиту в прибутковому касовому ордері або в іншому документі, за яким кошти зараховуються в рахунок погашення заборгованості за даним Договором, в графі призначення платежу вказати наступну інформацію: прізвище, ім’я та по-батькові Позичальник, ідентифікаційний номер Позичальника в ДРФО, реквізити цього Договору (номер та дата).

^ 3. КРЕДИТОР ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

3.1. Надати Позичальнику(ам) Кредит, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

4.1. В якості забезпечення виконання Позичальником(ами) в повному обсязі своїх зобов’язань за цим Договором, в тому числі щодо повного та своєчасного повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, можливих штрафних санкцій, а також інших зобов’язань:

4.1.1. Позичальник(и) передає Кредитору в заставу Майно, яке зазначене в п. 1.3.1. цього Договору, на умовах, передбачених цим Договором.

4.2. Кредитор та Позичальник(и) домовились, що вартість заставленого Майна відповідає загальній сумі, зазначеній в п. 1.3.1. цього Договору.

4.3. Позичальник(и) підтверджує, що Майно нікому не заставлене, не закладене, не продано, не подаровано, а також не відчужено іншими способами, у спорі и під арештом не перебуває, під податковою заставою не знаходиться. Позичальник(и) гарантує відсутність права у третіх осіб на заставлене Майно.

4.4. Майно, що передається в заставу, залишається у Позичальника(ів) та знаходиться за адресою:

________________________________________________________________________,

на умовах схоронності, підтримки його кількісного і якісного стану, що мав місце на момент підписання даного Договору.

4.5. Позичальник(и) зобов’язується користуватись Майном згідно з його призначенням та забезпечити схоронність, стан заставленого Майна відповідно стану на момент укладення даного Договору.

4.6. Ризик випадкової загибелі Майна несе Позичальник(и).

4.7. Позичальник(и) має право розпорядитись заставленим Майном тільки з письмової згоди Кредитора. Наступні застави Майна без письмової згоди Кредитора не допускаються.

4.8. У випадку виникнення зі сторони Позичальника(ів) порушення будь-яких умов цього Договору, в тому числі простроченої заборгованості по поверненню Кредиту, сплаті процентів за користування Кредитом, сум неустойки тощо, Кредитор має право звернути стягнення на заставлене Майно и погасити заборгованість за рахунок коштів, отриманих від реалізації заставленого Майна, у повному обсязі на момент задоволення, включаючи проценти за користування Кредитом, суму основного боргу за Кредитом, неустойки, відшкодування збитків, витрати по реалізації заставленого Майна, а також іншу заборгованість за цим Договором та витрати, пов’язані з реалізацією. Звернення стягнення здійснюється в спосіб на вибір Кредитора.

4.9. Кредитор має право:

4.9.1. У будь-який час, починаючи з моменту укладення цього Договору, до повного його виконання, перевіряти документально і фактично стан і умови збереження заставленого Майна, а Позичальник(и) зобов’язаний надавати Кредитору необмежені можливості для таких перевірок. Перевірка може здійснюватися документально та/чи шляхом контролю наявності заставленого Майна за адресою, зазначеною у п. 4.4. цього Договору, з підписанням Кредитором та Позичальником(ами) акту перевірки.

4.9.2. Вимагати від Позичальника(ів) дострокового виконання зобов’язань по цьому Договору при порушенні умов збереження заставленого Майна.

4.10. Заміна заставленого Майна (його частини) можлива лише за погодженням з Кредитором шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.

4.11. При частковому виконання Позичальником(ами) своїх зобов’язань за цим Договором застава зберігається у початковому обсязі.

4.12. Позичальник(и) зобов’язаний у термін 7 (сім) робочих днів після отримання Кредиту передати Кредитору копії документів, що підтверджують право власності Позичальника(ів) на заставлене Майно.

4.13. Позичальник(и) у випадку невиконання (неналежного виконання) умов цього Договору відповідає перед Кредитором також всім майном, коштами та майновими правами, що належать чи будуть належати в майбутньому Позичильнику(ам), на які може бути звернене стягнення, згідно з чинним законодавством України. Позичальник(и) та Поручитель несуть солідарну відповідальність по зобов’язанням, що виникають на підставі цього Договору.

^ 5. КРЕДИТОР МАЄ ПРАВО

5.1. Вимагати від Позичальника(ів) дострокового виконання зобов’язань за цим Договором у випадку:

5.1.1. нецільового використання Кредиту;

5.1.2. порушення Позичальником(ами) будь-якої з умов цього Договору.

5.2. Ініціювати зміну процентної ставки за користування Кредитом, в разі зміни облікової ставки Національного банку України або зміни кон’юктури ринку грошових ресурсів в Україні, письмово попередивши Позичальника(ів) про це протягом 10 (десяти) календарних днів з дати її зміни.

5.2.1. При незгоді Позичальника(ів) з новим розміром процентної ставки та не підписанні ним протягом 7 (сьоми) робочих днів відповіднох додаткової угоди до цього Договору, Кредитор має право вимагати від Позичальника(ів) дострокового виконання зобов’язань щодо повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом і можливих пені та/або штрафів.

5.3. Проводити перевірку цільового використання Позичальником(ами) Кредиту шляхом перевірки наявності Майна, зазначеного в п. 1.3.1. цього Договору.

5.3.1. У разі виявлення не цільового використання Кредиту, стягнути з Позичальника(ів) штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) % від суми Кредиту, використаного не за цільовим призначенням.

5.4. У разі погіршення фінансового стану (платоспроможності) Позичальника(ів), який визначається за методикою Кредитора та/або зниження вартості Майна, що є забезпеченням виконання зобов’язань Позичальника(ів) за цим Договором, вимагати надання Позичальником(ами) додаткового забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором.

5.5. Вимагати від Позичальника(ів) дострокового виконання зобов’язань по цьому Договору, якщо Позичальник(и) протягом 7 (сьоми) робочих днів від дати отримання вимоги Кредитора про надання додаткового забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, згідно з п. 5.4. цього Договору, не надасть такого забезпечення (шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього договору) або запропоноване забезпечення не влаштує Кредитора.

^ 6. ПОЗИЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО

6.1. Порушити перед Кредитором питання про перенесення строків платежу у разів виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень стосовно виконання цього Договору. При цьому письмове звернення Позичальника(ів) розглядається на власний розсуд Кредитора.

6.2. Достроково виконати свої зобов’язання за цим Договором шляхом дострокового повернення Кредиту та сплати процентів, в тому числі шляхом збільшення суми щомісячного платежу, що зазначена в п. 2.1. цього Договору.

^ 7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Кредитор та Позичальник(и) домовляються, що незалежно від зазначених Позичальником(ами) в розрахунковому документі реквізитів платежу при погашенні заборгованості Позичальник доручає Кредитору, а Кредитор має право здійснювати зарахування коштів в рахунок виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором в наступній черговості:

7.1.1. сплата прострочених процентів за користування Кредитом (якщо таке прострочення буде мати місце);

7.1.2. сплата процентів за користування Кредитом;

7.1.3. сплата неустойки, пені та штрафів;

7.1.4. сплата простроченої суми Кредиту;

7.1.5. сплата суми Кредиту.

Цим Позичальник також надає Кредитору право самостійно встановлювати іншу черговість зарахування заборгованості за цим Договором, передбаченої цим пунктом.

7.2. Нарахування процентів на залишок заборгованості здійснюється щоденно за фактичний термін користування Кредитом. За базу розрахунку процентів приймається кількість днів у році – 360 днів. Кінцевий розрахунок процентів, що підлягають оплаті, здійснюється на дату остаточного повернення Кредиту. При розрахунку процентів враховується день надання та не враховується день погашення Кредиту. Сплаті підлягають проценті за кожний день користування Кредитом.

7.3. Днем надання Кредиту вважається день перерахування Кредиту у розмірі та за реквізитами, зазначеними в п. 1.5. даного Договору.

7.4. Моментом (днем) погашення Кредиту вважається день зарахування коштів на відповідний рахунок, за умови виконання Позичальником(ами) п. 2.10. цього Договору. Якщо останній день для погашення є неробочим (святковим) днем, то платежі повинні бути здійсненні не пізніше першого наступного робочого дня.

^ 8. ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

8.1. Зміни і доповнення до даного Договору оформляються в письмовій формі шляхом укладання додаткової угоди або обміну листами з пропозицією (оферта) від однієї Сторони та за умови прийняття (акцепту) іншою Стороною.

^ 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Спірні питання за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір розглядається згідно з чинним законодавством України. При цьому Сторони, керуючись ст. 112 Цивільного процесуального кодексу України, дійшли згоди про встановлення договірної підсудності, а саме – позови можуть бути пред’явлені на власний розсуд позивача до Печерського районного суду м. Києва або за місцезнаходженням відповідача. Сторони, керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, дійшли згоди збільшити строк позовної давності до 10 (десяти) років.

9.2. Кредитор за цим Договором має право здійснити відступлення права вимоги за цим Договором у будь-якій формі будь-якій третій особі у відповідності з чинним законодавством України.

9.3. Позичальник(и) дає згоду на те, що будь-яка інформація, яка стосується особи Позичальника(ів), його особистих даних, а також надання йому Кредиту (в тому числі, але не виключно термін користування Кредитом, а також розмір щомісячного платежу та порядок його внесення тощо) стане відомою третім особам. Кредитор має право використовувати вищезазначену інформацію на власний розсуд без отримання попереднього дозволу Позичальника. Крім цього, Кредитор має право надавати інформацію про Позичальника(ів) та його заборгованість згідно цього Договору в будь-які бюро кредитних історій, учасником яких є Кредитор. Надання такої інформації на підставі цього Договору вважається здійсненим за згодою Позичальника(ів).

9.4. Сторони дійшли згоди про укладання цього договору у двох оригінальних екземплярах українською мовою, один з яких – для Кредитора, а інший – для Позичальника(ів). Екземпляр оригіналу Договору Позичальника(ів) залишається на зберіганні у Кредитора.

9.5. Підписанням цього Договору Позичальник(и) підтверджує, що примірник укладеного Договору він отримав. При цьому Сторони дійшли згоди, що примірником цього Договору є відтворений будь-яким чином текст (копія) цього Договору, засвідчений підписом представника Кредитора.

9.6. У всьому, що не врегульовано Сторонами у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.7. Кредитор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Позичальником(ами).

9.8. Шляхом підписання цього Договору Позичальник(и) підтверджує, що у відповідності до вимог чинного законодавства України у чіткій та зрозумілій формі отримав від Кредитора інформацію, необхідну для свідомого вибору та підписання цього Договору.

^ 10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Термін дії Договору встановлюється з дня його підписання Сторонами і до повного виконання Позичальником(ами) зобов’язань за цим Договором з додатковими угодами до нього.

^ 11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

З умовами та тарифами надання кредиту ознайомлений та погоджуюсь.


КРЕДИТОР:

ПОЗИЧАЛЬНИК(И)підписпідписВідповідність даних, згідно наданих Позичальником(ами) оригіналів документів, власноручне підписання цього Договору Позичальником(ами), а також ідентичність переданого Позичальнику(ам) примірника укладеного Договору посвідчую.

Підпис представника Кредитора, який оформив цей Договір.

Схожі:

Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про iconВиконавець, діючого на підставі виписки з єдр, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне
Замовник), з однієї сторони, та фоп созанський Андрій Михайлович (надалі по тексту Виконавець), діючого на підставі виписки з єдр,...
Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про iconА. В., діючого на підставі Положення з другої сторони, уклали цей договір про наступне
Харківської області, в подальшому “Виконавець”, в особі начальника Кушнаренко А. В., діючого на підставі Положення з другої сторони,...
Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про iconДоговір позички транспортного засобу
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі Користувач, з другої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони",...
Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про icon“Замовник”, з іншої сторони, разом надалі за текстом “Сторони”, уклали...

Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про iconВказати найменування сторони
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір міни (надалі іменується "Договір") про таке
Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про iconСергійовича, що діє на підставі Статуту, надалі іменоване Виконавець,...
Суслова Дмитра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, надалі іменоване Виконавець, з іншого боку, разом надалі Сторони, а окремо...
Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про iconДогов І р № на виконання робіт по упорядкуванню документів І справ
Статуту (Положення) з однієї сторони, I приватне підприємство “Архівна справа”, в особі директора ушакової людмили Павлівни, в подальшому...
Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про icon2. Ціна предмету договору
Замовник”, з однієї сторони, І пп “Грищенко О. О” в особі генерального директора Грищенко О. О., що діє на підставі Свідоцтва про...
Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про iconДоговір підряду №09/11
Олійника Станіслава Леонідовича, що діє на основі Статуту, з іншого боку, а разом іменовані „Сторони” та кожний окремо „Сторона”...
Надалі по тексту «Позичальник(и)»), діючий(І) на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про iconНаказом міністра освіти та науки України 15 березня 2010 року №176
Христо Колєва, який діє на підставі Статуту (надалі – „wedi”), які разом надалі звуться „Сторони”, з метою створення покращених умов...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка