Реферат на тему: " Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин " Роботу
Скачати 294.13 Kb.
НазваРеферат на тему: " Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин " Роботу
Сторінка1/3
Дата конвертації03.03.2013
Розмір294.13 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Біологія > Реферат
  1   2   3


Одеський національний медичний університет

Кафедра організації економіки та фармації

Фармацевтичний факультет

Реферат на тему:

" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин "


Роботу виконала:

Студентка V курсу 1 групи

Болюбаш Ірина
м. Одеса – 2011

Зміст:


 1. Вступ………………………………………………………………………3

 2. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори……………………………4

 3. Санітарно-гігієнічні вимоги умов праці та шкідливих

чинників та їх реалізація в технологічному процесі…………………...5

 1. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення

повітряного середовища на виробництві……………..………………...9

 1. Класифікація шкідливих речовин і шляхи їхнього

надходження в організм людини……………………………………….11

 1. Вплив шкідливих речовин на організм людини………………………13

 2. Профілактика професійних отруєнь…………………………………...14

 3. Висновок………………………………………………………………....16

 4. Список використаної літератури……………………………………….17


Вступ
Однією зі специфічних форм людської діяльності є трудова діяльність, під якою розуміється не лише праця в класичному її розумінні, а будь-яка діяльність (наукова, творча, художня, надання послуг тощо), якщо вона здійснюється в рамках трудового законодавства.

Важкість та напруженість праці є одними з головних характеристик трудового процесу.

^ Важкість праці – це така характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат та функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та інші), що забезпечують його діяльність. Важкість праці характеризується фізичним та динамічним навантаженням, масою вантажу, що піднімається та переміщується, загальним числом стереотипних робочих рухів, розміром статичного навантаження, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням в просторі.

^ Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника. До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим роботи.

Під час виконання людиною трудових обов‘язків на неї діє сукупність фізичних, хімічних, біологічних та соціальних чинників. Ці чинники звуться виробничим середовищем.

Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які впливають на здоров‘я та працездатність людини під час виконування нею трудових обов‘язків складають умови праці.

^ Небезпечна речовина – це хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля. Виробничо зумовлене захворювання – захворювання, перебіг якого ускладнюється умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у працівників, які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів. Професійне захворювання (профзахворювання) – це захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.

Реальне виробництво супроводжується шкідливими та небезпечними чинниками (факторами) і має певний виробничий ризик. ^ Виробничий ризик – це ймовірність ушкодження здоров‘я працівника під час виконання ним трудових обов‘язків, що зумовлена ступенем шкідливості та/або небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва.

^ Шкідливі та небезпечні виробничі фактори
На людину в процесі її трудової діяльності можуть впливати виробничі фактори. Поділення несприятливих чинників виробничого середовища на шкідливі та небезпечні зумовлене різним характером їх дії на людський організм, тим, що вони потребують різних заходів та засобів для боротьби з ними та профілактики викликаних ними ушкоджень, а також рядом причин організаційного характеру. В той же час між шкідливими та небезпечними виробничими факторами інколи важко провести чітку межу. Один і той же чинник може викликати травму і профзахворювання (наприклад, високий рівень іонізуючого або теплового випромінювання може викликати опік або навіть призвести до миттєвої смерті, а довготривала дія порівняно невисокого рівня цих же факторів – до хвороби; пилинка, що потрапила в око, спричиняє травму, а пил, що осідає в легенях, – захворювання, що зветься пневмоконіоз). Через це всі несприятливі виробничі чинники часто розглядаються як єдине поняття – небезпечний та шкідливий виробничий фактор (НШВФ).

За своїм походженням та природою дії НШВП можна поділити на 5 основних груп: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні.

До фізичних НШВФ відносяться машини та механізми або їх елементи, а також вироби, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються; конструкції, які руйнуються; системи, устаткування або елементи обладнання, які знаходяться під підвищеним тиском; підвищена запиленість та загазованість повітря; підвищена або понижена температура повітря, поверхонь приміщення, обладнання, матеріалів; підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку; підвищений або понижений барометричний тиск та його різкі коливання; підвищена та понижена вологість; підвищена швидкість руху та підвищена іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих випромінювань; підвищене значення напруги в електричній мережі; підвищені рівні статичної електрики, електромагнітних випромінювань; підвищена напруженість електричного, магнітного полів; відсутність або нестача світла; недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; понижена контрастність; прямий та віддзеркалений блиск; підвищена пульсація світлового потоку; підвищені рівні ультрафіолетової та інфрачервоної радіації; гострі кромки, задирки, шершавість на поверхні заготовок, інструментів та обладнання; розташування робочого місця на значній висоті відносно землі (підлоги); слизька підлога; невагомість.

До хімічних НШВФ відносяться хімічні речовини, які по характеру дії на організм людини підрозділяються на наступні підгрупи:

 • загальнотоксичні;

 • задушливі;

 • наркотичні;

 • подразнюючі;

 • сенсибілізуючі (що викликають алергійні захворювання);

 • канцерогенні (викликають розвиток пухлин);

 • мутагенні (діючі на статеві клітки організму).

У цю групу входять численні пари й гази: пари бензолу і толуолу, окис вуглецю, сірчистий ангідрид, окисли азоту, аерозолі свинцю й інші. До цієї групи відносяться агресивні рідини (кислоти, луги), які можуть заподіяти хімічні опіки шкірного покриву при зіткненні з ними.

По шляхам проникнення в організм людини вони поділяються на такі, що потрапляють через:

1) органи дихання;

2) шлунково-кишковий тракт;

3) шкіряні покриви та слизисті оболонки.

До біологічних шкідливих виробничих факторів відносяться патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші) і макроорганізми (рослини й тварини), вплив яких на працюючих викликає захворювання.

До психофізіологічних шкідливих виробничих факторів відносяться фізичні перевантаження (статичні й динамічні) і нервово-психічні перевантаження (розумова перенапруженість, перенапруженість аналізаторів слуху, зору, емоційні перевантаження).

^ Соціальні НШВФ – це неякісна організація роботи, понаднормова робота, необхідність роботи в колективі з поганими відносинами між його членами, соціальна ізольованість з відривом від сім‘ї, зміна біоритмів, незадоволеність роботою, фізична та/або словесна образа та її ризик, насильство та його ризик.

Один і той же НШВФ за природою своєї дії може належати водночас до різних груп. Рівні впливу на працюючих шкідливих виробничих факторів нормовані допустимими рівнями, значення яких зазначені у відповідних стандартах системи стандартів безпеки праці й санітарно-гігієнічних правил.

Гранично припустиме значення шкідливого виробничого фактора - це граничне значення величини шкідливого виробничого фактора, вплив якого при щоденній регламентованій тривалості протягом усього виробничого стажу не приводить до зниження працездатності й захворюванню як у період трудової діяльності, так і до захворювання в наступний період життя, а також не робить несприятливого впливу на здоров'я потомства.
Санітарно-гігієнічні вимоги умов праці та шкідливих чинників та їх реалізація в технологічному процесі
Санітарно-гігієнічне нормування умов мікроклімату здійснюється за ДСН 3.3.6.042-99, які встановлюють оптимальні і допустимі параметри мікроклімату залежно від загальних енерговитрат організму при виконанні робіт і періоду року.

За загальними затратами організму на виконання робіт відповідно нормативу виділяють три категорії робіт.

^ Категорії робіт за ступенем важкості


Характер роботи

Категорія роботи

^ Загальні енерговитрати організму, Вт (ккал/год)


Характеристика робітЛегкі
роботи

Іа

105-140

(90-120)

Роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження


Іб


141-175

(121-150)

Роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням, та супроводжуються деяким фізичним напруженням


Роботи
середньої важкостіІІа


176-232
(151-200)

Роботи, пов’язані з ходінням, переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в положенні стоячи або сидячи, і потребують певного фізичного напруження.ІІб


232-290

(201-250)

Роботи, що виконуються стоячи, пов’язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів, та супроводжуються помірним фізичним напруженням.


Важкі
роботиІІІ


291-349

(251-300)

Роботи, пов’язані з постійним переміщенням, перенесенням значних дрібних (понад 10 кг) вантажів, які потребують великих фізичних зусиль.


^ Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочої зони виробничих приміщень


Період

року


Категорія робіт

Температура повітря, 0С

Відносна вологість, %

^ Швидкість руху, м/сХолодний

період

року

Легка 1а

22-24

60-40

0,1

Легка 1б

21-23

60-40

0,1

Середньої важкості

ІІа

19-21

60-40

0,2

Середньої важкості

ІІб

17-19

60-40

0,2

Важка ІІІ

16-18

60-40

0,3Теплий
період

року

Легка 1а

23-25

60-40

0,1

Легка 1б

22-24

60-40

0,2

Середньої важкості

ІІа

21-23

60-40

0,3

Середньої важкості

ІІб

20-22

60-40

0,3

Важка ІІІ

18-20

60-40

0,4
  1   2   3

Схожі:

Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconУкраинский русский
Пінополістирол давно І широко використовується в будівництві. Він є екологічно чистим матеріалом, не виділяє ніяких шкідливих для...
Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconТема уроку
Негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я. Куріння, вживання алкоголю,наркотичних І токсичних речовин
Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconПерелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
Устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних...
Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconЛекція на тему: “ травлення в ротовій порожнині”
Життя в своїх різноманітних проявах вимагає поживних речовин для забезпечення пластичних процесів І компенсації енергетичних витрат....
Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconПатофізіологія травлення недостатність травлення (мальдігестія) –...
За масштабами порушення: а) загальна (тотальна) порушення засвоєння всіх видів поживних речовин І б) селективна (парціальна) – порушення...
Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconПрограма підготовки учнів до ІІ (районного/міського) етапу Всеукраїнських...
Класифікація речовин. Прості й складні речовини. Фізичні та хімічні методи одержання простих речовин (кисень, водень)
Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconОтруйних речовин подразливої дії (стернітів)
...
Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconПлан формування шкідливих звичок. Алкогольні напої та їх вплив на...
...
Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconНебезпечні І шкідливі фактори, їх класифікація
Але в останні десятиріччя горить багато речовин штучного поход­ження: полістирол, поліуретан, вініл, нейлон, поролон. Це призводить...
Реферат на тему: \" Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини. Класи небезпечності шкідливих речовин \" Роботу iconТема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його...
Радіоактивні випромінювання дуже небезпечні, якщо перевищується допустимий їх рівень дії. Вони відносяться до факторів фізико- хімічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка