Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій
НазваІнструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій
Сторінка3/27
Дата конвертації20.03.2013
Розмір3.17 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

^ Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків:

  

за кредитом з дебетом рахунків:

  

  

10

«Основні засоби»

  

  

11

«Інші необоротні матеріальні активи»

  

  

12

«Нематеріальні активи»

10

«Основні засоби»

15

«Капітальні інвестиції»

  

  

16

«Довгострокові біологічні активи«

11

«Інші необоротні матеріальні активи»

23

«Виробництво»

12

«Нематеріальні активи»

39

«Витрати майбутніх періодів»

16

«Довгострокові біологічні активи»

  

  

42

«Додатковий капітал»

42

«Додатковий капітал»

74

«Інші доходи»

83

«Амортизація»

  

  

91

«Загальновиробничі витрати»

  

  

92

«Адміністративні витрати»

  

  

93

«Витрати на збут»

  

  

94

«Інші витрати операційної діяльності»

  

  

99

«Надзвичайні витрати»

^ Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

За дебетом рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об’єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на території країни, так і за кордоном.

^ Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків:

  

за кредитом з дебетом рахунків:

14

«Довгострокові фінансові інвестиції»

12

«Нематеріальні активи»

16

Виключено

14

«Довгострокові фінансові інвестиції»

  

  

19

«Гудвіл»

  

  

28

«Товари»

18

«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

30

«Каса»

19

«Гудвіл»

31

«Рахунки в банках»

30

«Каса»

35

«Поточні фінансові інвестиції»

31

«Рахунки в банках»

37

«Розрахунки з різними дебіторами»

35

«Поточні фінансові інвестиції»

42

«Додатковий капітал»

37

«Розрахунки з різними дебіторами»

60

«Короткострокові позики»

41

«Пайовий капітал»

68

«Розрахунки за іншими операціями»

42

«Додатковий капітал»

85

«Інші затрати»

46

«Неоплачений капітал»

96

«Втрати від участі в капіталі»

50

«Довгострокові позики»

97

«Інші витрати»

60

«Короткострокові позики»

99

«Надзвичайні витрати»

64

«Розрахунки за податками й платежами»

  

  

68

«Розрахунки за іншими операціями»

  

  

70

Виключено

  

  

71

Виключено

  

  

72

«Дохід від участі в капіталі»

  

  

73

«Інші фінансові доходи»

  

  

74

«Інші доходи»

  

  

^ Рахунок 15 «Капітальні інвестиції»

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки:

151 «Капітальне будівництво»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів»

За дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

На субрахунку 151 «Капітальне будівництво» відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.

На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

Субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» (крім об’єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

На субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

На субрахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів» ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи», у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»).

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об’єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об’єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об’єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об’єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об’єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об’єкта відображається за дебетом рахунка 10 «Основні засоби» та кредитом рахунка 15. Якщо власна частка збудованого об’єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначена пайовиком для продажу, то її зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунка 28 «Товари» та кредитом рахунка 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об’єктами капітальних вкладень (інвентарними об’єктами).

^ Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків:

  

за кредитом з дебетом рахунків:

13

«Знос (амортизація) необоротних активів»

10

«Основні засоби»

20

«Виробничі запаси»

11

«Інші необоротні матеріальні активи»

21

«Поточні біологічні активи»

  

  

  

  

12

«Нематеріальні активи»

  

  

16

«Довгострокові біологічні активи»

22

«Малоцінні та швидкозношувані

28

«Товари»

  

предмети»

30

«Каса»

23

«Виробництво»

31

«Рахунки в банках»

28

«Товари»

37

Виключено

30

«Каса»

  

  

31

«Рахунки в банках»

42

«Додатковий капітал»

33

«Інші кошти»

48

«Цільове фінансування і цільові надходження»

37

«Розрахунки з різними дебіторами»

  

  

  

  

50

«Довгострокові позики»

39

«Витрати майбутніх періодів»

60

«Короткострокові позики»

41

«Пайовий капітал»

64

«Розрахунки за податками й платежами»

42

«Додатковий капітал»

  

  

46

«Неоплачений капітал»

85

«Інші затрати»

47

«Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

97

«Інші витрати»

  

  

99

«Надзвичайні витрати»

48

«Цільове фінансування і цільові надходження»

  

  

50

«Довгострокові позики»

  

  

53

«Довгострокові зобов’язання з оренди»

  

  

60

«Короткострокові позики»

  

  

63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

  

  

64

«Розрахунки за податками й платежами»

  

  

65

«Розрахунки за страхуванням»

  

  

66

«Розрахунки з оплати праці»

  

  

68

«Розрахунки за іншими операціями»

  

  

71

Виключено

  

  

73

Виключено

  

  

74

«Інші доходи»

  

  

94

Виключено

  

  

95

Виключено

  

  

95

«Фінансові витрати»

  

  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань...
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань І господарських
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій iconКурсовий проект
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій за варіантом...
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій iconКурсовий проект
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємст І організацій за варіантом...
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Клас Кошти, розрахунки та інші активи Клас Власний капітал та забезпечення зобов’язань
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій icon"Облік операцій з цінними паперами (укр.)"
Це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу (зростання) активів або зменшення зобов`язань, що приводять...
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій iconІнструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Р n 250, для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами,...
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій icon«формування доходів за видами діяльності, їх облік»
У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок...
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій iconІнструкція про порядок застосування подорожнього листа службового...
Виконання положень Інструкції обов'язкове для всіх підприємств, установ І організацій незалежно від відомчого підпорядкування та...
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій"
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції, платіж за якими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка