Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005
Скачати 413.84 Kb.
НазваФінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005
Сторінка3/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір413.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3
чи може така економічна система стати ринковою?

2. Перехідні економічні системи мають ряд особливостей. Дайте ґрунтовну характеристику кожної із них:

1) нестійкість існуючої системи в поступовому її переході до іншої системи, спричинена нестійкістю самих змін;

2) альтернативний характер розвитку, що передбачає декілька варіантів шляху до кінцевого результату;

3) поява і функціонування перехідних економічних форм, що поєднують у собі елементи старої і нової економічних систем, вказуючи напрям переходу.

3. Прочитайте твердження: "змішана економічна система є регульованою економічною системою, де ринок, як форма організації суспільного виробництва, контролюється і регулюється державою за допомогою адміністративних економічних заходів, через які держава забезпечує ефективність, справедливість і «стабільність".

Дайте відповідь на питання:

3.1. Які типи змішаних систем можна виділити?

3.2. До якого типу систем відноситься економічна система України?

3.3 Якою є економічна система Франції?

3.4. Чому економічні системи у постсоціалістичних країнах є перехідними?

4. Впишіть у нижчеподану таблицю основні характеристики виробничих систем:

Типи виробничих систем

Основні характеристики

1. доіндустріальні

2. індустріальні

3. постіндустріальніРекоментдована література

 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія.— К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

 2. Ватаманюк З.Г. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 243 с.

 3. Економічна теорія. Початковий курс: Навч. посібник/ В.О.Білик, М.М.Гузик, Р.Л.Балакін та ін.; Під ред.В.О.Білика, М.М.Гузика. – К.: Вища шк., 1992.- 278 с.

 4. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина. – Київ: Видавничий дім Альтернативи, 2001. – 606 с.

 5. Маййєр Джеральд М., Раух Джемс Е., Філіпенко Антон. Основні проблеми економіки розвитку. – К.: Либідь, 2003. – 688 с.

 6. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посіб. для студ. Вищих закладів освіти. – К.: ВЦ “Академія”, 1999.

 7. Основи економічної теорії, За ред. Ю.В.Ніколенка. Підручник. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540 с.Тема “Товарне господарство. Відносини власності”


Основні поняття

Просте товарне виробництво ґрунтується на одноосібній приватній власності й особистій праці виробника. Розвивається нині у вітчизняній економіці — у сільському господарстві (фермерство), у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні тощо.

^ Підприємницьке товарне виробництво передбачає різні форми приватної власності та наймання працівників. В усіх розвинутих країнах більшість продукції створюють саме у цьому економічному укладі, який часто називають капіталістичним.

^ Державне товарне виробництво ґрунтується на державній власності та найманні працівників. Цей різновид товари форми виробництва безроздільно панував в Україні упродовж усього більшовицького періоду її історії.

Питання для самоперевірки

  1. Що таке товар?

  2. У чому полягає різниця між товаром і послугою?

  3. Які фактори впливають на зміну мінової вартості товару?

  4. Які недоліки адміністративних цін?

  5. Які функції ринкової ціни?

  6. Яка різниця між продуктом та товаром?

  7. Яка відмінність між ринковою та адміністративною ціною?

  8. Що таке привласнення?

  9. Які права власності вам відомі?

  10. Охарактеризуйте основних суб’єктів власності.

  11. В чому полягає різниця між суб’єктами державної і приватної власності?

  12. Як пов’язана власність з різними елементами економічної системи?

  13. Які нормативні акти регулюють розвиток відносин власності в Україні?

Тестові завдання

 1. Характерними рисами товарного господарства є:

а) наявність поділу праці;

б) бартер;

в) виробництво продуктів для власного споживання.

2. Споживча вартість товару для різних споживачів є:

а) однаковою;

б) різною.

3. Ринкова ціна товару визначається:

а) виробником;

б) державою;

в) попитом і пропозицією.

 1. Особа, яка взяла холодильник напрокат, є його:

а) власником;

б) розпорядником;

в) користувачем.

 1. Об’єктами власності є:

а) люди;

б) нерухомість;

в) виробничі ресурси.

Теми рефератів

   1. Історичний розвиток форм виробництва.

   2. Розвиток товарної форми виробництва в Україні.

   3. Трактування власності різними економічними школами.

   4. Типи та форми власності.

   5. Приватизація як ключова умова ринкової трансформації економіки України.

   6. Трансформація форм власності в Україні.

Задачі та ділові ситуації

1. Антимонопольний комітет встановив, що фірма-монополіст виробляє в місяць 100 тис.шт. товару. При цьому її ціна завищена на 10 %, в порівнянні з ціною яка склалася б на конкурентному ринку, а обсяг виробництва занижений на 20 %. Якими будуть чисті втрати добробуту від монополії на даному ринку, якщо конкурентна ціна одиниці товару складає 2 тис.грн.

2. Розглядаються дві економічні системи:

1) на основі таблиці визначте їх тип;

2) назвіть декілька країн, яким властиві такі типи економічних систем.

Економічні системи

Основні характеристики


Типи


Система 1

Система 2


Ґрунтується на різних формах власності, розвиток якої регулюється ціновим механізмом і централізовано

традиції, звичаї, досвід визначають практичне використання виробничих ресурсівРекоментдована література

 1. Ватаманюк З.Г. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 243 с.

 2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посіб. – К.: Вища шк., 1998.

 3. Економіка України: десять років реформ / За ред.З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. – 496 с.

 4. Основи економічної теорії За ред. Ю.В.Ніколенка. Підручник. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540 с.

 5. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко. Т.Н. Климко та ін.; за ред. А.А.Чухно. – К: Вища школа, 2001.- 606с.
Тема “Гроші”


Основні поняття

Девальвація – зменшеня офіційної ціни грошової одиниці країни у грошових одиницях іншої країни.

^ Швидкість обігу грошей – кількість разів у рік, за які грошова одиниця, що перебуває в обігу, витрачається на купівлю товарів і послуг.

Питання для самоперевірки

 1. Як проявляється функція міри вартості?

 2. В чому полягає суть функції засобу обігу?

 3. Чи достатньо розвинута в Україні функція нагромадження багатства?

 4. Що таке грошова система?

 5. Яка різниця між моно- та бімонетарною грошовими системами?

Тестові завдання

1. Формами грошей можна вважати:

а) безготівкові гроші;

б) банківські білети;

в) металеві гроші;

г) готівкові гроші.

2. М1 включає в себе:

а) металеві і паперові готівкові гроші та строкові вклади;

б) металеві і паперові готівкові гроші та чекові вклади;

в) металеві і паперові готівкові гроші та всі банківські депозити;

г) усі гроші і "майже гроші".

3. Американський долар відноситься до... валют:

а) частково конвертованих;

б) неконвертованих;

в) вільноконвертованих.

Теми рефератів

 1. Мономонетарна та бімонетарна системи.

 2. Особливості інфляційного процесу в перехідних економіках та приборкання гіперінфляції в Україні.

 3. Причини та наслідки інфляційного вибуху в Україні у 1991-1994.

4. Грошові реформи. Їхня суть та спрямування.

Задачі та ділові ситуації

1. Припустимо, що номінальна вартість облігацій 10 тис.грн. Вона приносить відсоток рівний 800 грн. Заповнити таблицю, користуючись вказаними вихідними даними.

Ціна облігацій (тис.грн.)

Процентна ставка (%)

8

-

-

8,9

10

-

11

-

-

8,2

2. Розрахуйте кількість грошей, необхідних для обігу, якщо, наприклад, випущено продукції на 200 млн. грн., середній рівень цін -1,5. Гривня обертається 2 рази на рік. Як зміниться кількість грошей в обігу, якщо швидкість обігу зросте в 2 рази?

3. За даними таблиці розрахуйте величини М1, М2, МЗ.

Види грошей

Млрд.грн.

Великі термінові вклади

Невеликі термінові вклади

Чекові вклади

Рогівкові гроші

580

790

1230

250
Рекомендована література

 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія.— К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

 2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина. – Київ: Видавничий дім Альтернативи, 2001. – 606 с.

 3. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишин, А.Стасишин, Г.Стеблій. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

 4. Основи економічної теорії. За ред. Ю.В.Ніколенка. Підручник. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540 с.

 5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка / - К.: Вища школа, 1997. – 559 с.;

 6. Рут Френклін .Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер.з англ. – К.: Основи, 1998. – 743 с.
Тема “Ринок. Інфраструктура ринку”


Основні поняття

Реальна процентна ставка - це номінальна процента ставка за вирахуванням темпу інфляції.

Номінальна процентна ставка - це процента ставка, не скоригована на інфляцію.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке ринок?

 2. Дайте визначення чистої ринкової економіки.

 3. Що таке ринковий механізм?

 4. Що таке конкуренція?

 5. Що таке попит?

 6. Дайте визначення закону попиту.

 7. Що таке пропозиція?

 8. Що таке ринкова інфраструктура?

 9. Як класифікуються ринки?

 10. Що таке конкуренція?

 11. Які види конкуренції вам відомо?

Тестові завдання

1. Ринок існує:

а) там, де споживачі виявляють свої бажання та потреби;

б) коли рекламуються товари;

в) там, де торговці будують магазини;

г) там, де продавці і покупці обмінюються товарами й послугами.

2. Якщо ціна товару нижча від точки перетину кривої попиту і кривої пропозиції, то:

а) виникає надлишок;

б) виникає дефіцит;

в) зростає безробіття;

г) добробут суспільства зростає.

3. Монополія - це ринкова структура, де:

а) діє велика кількість конкуруючих фірм, які виробляють однорідний продукт;

б) велика кількість фермерів пропонує на ринку зерно за однаковими цінами;

в) існує лише одна фірма, яка виробляє навігаційне обладнання;

г) існує один покупець навігаційного обладнання.

4. Якщо ринкова ціна нижча від рівноважної, то:

а) виникає надлишок товарів;

б) виникає дефіцит товарів;

в) формується ринок покупця;

г) зменшується ціна ресурсів.

5. Яке з наведених тверджень є правильним?

а) олігополія — це ринкова структура, де діє лише один продавець;

б) монопсонія - це ринкова структура, де діє лише один покупець;

в) монопсонія — це ринкова структура, де діє лише один продавець;

г) олігополія — це ринкова структура, де діє велика кількість конкуруючих фірм.

6. Монопсонія - це ринкова структура, де:

а) декілька великих фірм функціонує на ринку автомобільних шин;

б) діє лише один покупець вуглепереробного обладнання;

в) велика кількість конкуруючих фірм, які виробляють однорідний продукт;

г) існує лише один продавець медичного обладнання.

Теми рефератів

 1. Формування ринково-орієнтованої соціальної економіки в Україні.

 2. Організація ринкової економіки.

 3. Переваги та недоліки ринкової економіки.

 4. Ринкова рівновага.

 5. Особливості ринкової трансформації інверсійного типу.

 6. Парадокс Гіффена.

 7. Формування ринкової інфраструктури.

 8. Динаміка інфраструктури фінансового сектору.

 9. Формування ринків землі і нерухомості.

 10. Ефективність функціонування ринку землі в Україні.

Задачі та ділові ситуації

1. За даними таблиці побудуйте криві попиту і пропозиції та визначте рівноважні ціну та кількість. Що станеться з точкою рівноваги, якщо споживачі збільшать споживання піцци на 5 штук кожного рівня цін?

Попит і пропозиція на піццу за день

Ціна (грн. за піццу)

Величина попиту (шт.)

Величина пропозиції (шт.)

10

8

6

4

2

0

0

10

20

30

40

100

40

30

20

10

0

0

2. Поясніть твердження: "Як конкуренція служить регулюючим механізмом, так і система ринків та цін відіграє роль основної організуючої сили. Ринкова система є складною системою зв'язків, через які незліченні індивідуальні, вільно вибрані рішення враховуються, сумуються і взаємно урівноважуються".

3. Відомо, що крива попиту може зміщуватись. Із нижче вказаних факторів виберіть ті, які дійсно відповідають цьому твердженню:

1) зміна доходу;

2) зміна кількості покупців;

3) зміна ціни на основний товар;

4) зміна смаків споживачів;

5) зміна цін на споріднені товари.

На конкретні зміни факторів і пов'яжіть їх з конкретним товаром.

Побудуйте графік зміщення кривої попиту.

Дайте відповідь на питання: яке практичне значення має теорія попиту і пропозиції?

Рекоментдована література

 1. Ватаманюк З.Г. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 243 с.

 2. Економіка України: десять років реформ. / За ред.З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. – 496 с.

 3. Економічна теорія. Початковий курс: Навч. посібник/ В.О.Білик, М.М.Гузик, Р.Л.Балакін та ін.; Під ред.В.О.Білика, М.М.Гузика. – К.: Вища шк., 1992.- 278 с.

 4. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина. – Київ: Видавничий дім Альтернативи, 2001. – 606 с.

 5. Перехідна економіка: Підручник, В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.Лібанова та ін.; За ред.В.М.Гейця. К.: Вища шк., 2003. – 591 с.

6. Семуельсон П. Економіка. Підручник. – Львів: Світ. 1993. – 493 с.

Тема “Домогосподарства. Підприємство і підприємництво”


Основні поняття

Домогосподарства - це особи або сім'ї, які є власниками усіх ресурсів, мають спільні доходи і спільно їх використовують. Отже, у ринковій економіці домогосподарства не лише отримують і витрачають доходи, а й володіють усіма економічними ресурса­ми і постачають їх на ринок.

Фірми — це основні виробничі одиниці, які використовують ресурси для виробництва товарів або послуг з метою отримання прибутку. Розрізняють три головні форми фірм (підприємства, бізнесу); одноосібні (індивідуальні); товариства; корпорації.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке підприємництво?

 2. Що є об’єктом підприємництва?

 3. На яких принципах базується підприємницька діяльність?

 4. Які існують форми підприємництва?

 5. Обґрунтуйте переваги та недоліки акціонерної форми господарювання.


Тестові завдання

1. У моделі кругообігу:

а) домашні господарства обмінюють тільки гроші на товари;

б) домашні господарства є продавцями на ринку ресурсів та покупцями на ринку товарів;

в) підприємці обмінюють тільки товари на гроші;

г) підприємці є покупцями на ринку товарів та продавцями на ринку ресурсів.

2. Яке з наведених тверджень є правильним?

а) фірма буде здійснювати інвестиції, якщо очікувана норма чистого прибутку буде меншою від процентної ставки;

б) основний капітал приймає участь лише один раз у виробничому циклі, або кругообігу;

в) реальна процентна ставка може мати від 'ємне значення;

г) ціна капітального блага збільшується, якщо зростає процентна ставка.

Теми рефератів

 1. Ефективність державного регулювання процесів становлення середнього і великого підприємництва в умовах перехідної економіки.

 2. Державне підтримання розвитку приватних агро формувань.

 3. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні.

4. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні

5. Особливості концентрації і централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві

 1. Державна підтримка сільського господарства

Задачі та ділові ситуації

1. Фірма бажає взяти банківський кредит на будівництво нового підприємства. Річна ставка проценту становить 18%, очікувана норма прибутку - 20%. За таких умов фірма:

1) не буде будувати нове підприємство;

2) буде будувати нове підприємство;

3) не може прийняти рішення на основі наявної інформації;

 1. незважаючи на збитки, вирішить будувати підприємство.

2. Припустимо, що термін служби нового обладнання - 4 роки, щорічний дохід від обладнання - 8000 грн. Його залишкова вартість на кінець четвертого року становить 2000 грн. Визначте сьогоднішню вартість обладнання, якщо процентна ставка дорівнює 12 %.

Рекоментдована література

 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія.— К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

 2. Ватаманюк З.Г. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 243 с.

 3. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина. – Київ: Видавничий дім Альтернативи, 2001. – 606 с.

 4. Лагутін В.Д. Вступ до політекономії. – Луцьк: Надстир’я, 1995. – 93 с.

 5. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко. Т.Н. Климко та ін.; за ред. А.А.Чухно. – К: Вища школа, 2001.- 606с.;

 6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка / - К.: Вища школа, 1997. – 559 с.;

 7. Перехідна економіка: Підручник, В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.Лібанова та ін.; За ред.В.М.Гейця. К.: Вища шк., 2003. – 591 с.


Тема “Капітал і наймана праця”
Основні поняття

Капітал – це будь-який елемент багатства, який надає його власникові регулярний дохід протягом тривалого періоду, а його вартість визначається за принципом дисконтування.

^ Технічний капітал являє собою сукупність матеріальних засобів, які використовуються у різних фазах виробництва і збільшують продуктивність людської праці: верстат, комбайн, машина тощо.

^ Грошовий капітал - це сукупність грошових засобів, призначених для виробничих вкладень. Грошовий капітал виникає внаслідок відмови мільйонів осіб від споживання.

^ Юридичний капітал - це сума прав розпорядження деякими цінностями, причому ці права надають їх власникам дохід не докладаючи відповідної праці.

Питання для самоперевірки

1 . У чому полягає суть капіталу?

2. Що ви розумієте під оборотом капіталу?

3. Визначте різницю між основним і оборотним капіталом.

 1. Поясніть, що означає чиста продуктивність капіталу.

 2. Поясність взаємозв'язок між процентною ставкою і рівнем інвестицій.

 3. У чому полягає різниця між прибутком і збитком?

 4. Що таке економічний прибуток.

 5. Як визначається чистий прибуток підприємства?

 6. Що таке норма прибутку?

 7. Що таке амортизація?

 8. Які види зносу вам відомі?

Тестові завдання

1. Земля, праця, капітал - базова класифікація факторів виробництва. Чи можна віднести до капіталу:

а) гроші, акції, облігації;

б) лише акції та облігації;

в) гроші та акції, але не облігації;

г) ні гроші, ні акції, ні облігації не відносяться до капіталу.

2 . Позитивне рішення про будівництво моста, який буде служити 200 років і приносити щорічний прибуток у розмірі 10 %, буде прийняте за умови, що процентна ставка становить:

а ) не більше 20%;

б) не більше 2%;

в) 10% або менше;

г) 10% або більше;

д) для прийняття рішень відсутня інформація.

3. Яке з наступних понять являє собою технічний капітал:

а) гроші;

б) засоби виробництва;

в) акції і облігації;

г) споживчі товари.

4. Визначте, яке з наступних тверджень є правильним:

а) фірма буде здійснювати інвестиції, якщо очікувана норма прибутку буде меншою від процентної ставки;

б) основний капітал приймає участь лише один раз у виробничому циклі, або кругообороті;

в) оборотний капітал бере участь у декількох виробничих циклах;

г) ціна капітального блага зменшується, коли збільшується процентна ставка.

Теми рефератів

1. Капітал: сутність та значення.

2. Кругооборот капіталу, його стадії і функціональні форми.

3. Інвестиції та їх роль в економічному житті.

 1. Людський капітал.

 2. Види зносу основного капіталу.

 3. Основні наукові теорії про цілі фірми.

 4. Проблема оподаткування прибутку вітчизняних підприємств.

Задачі та ділові ситуації

Фірма бажає взяти кредит на купівлю нового обладнання, вартість якого становить 20000 грн., а термін служби 1 рік. Очікується, що завдяки цьому додатковий щорічний дохід становить 1 500 грн. Фірма здійснить інвестиції в обладнання, якщо процентна ставка дорівнює:

1) 6%;

2) 8%;

3) 10%;

4) 12%;

5) 15%,

Рекоментдована література

1. Барр Р. Политическая экономия. Т.1 /Пер. с франц. - М.: Международные отношения, 1995.-С.321-351.

2. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. Курс лекций для студентов внісших учебньїх заведений.-М.: Общество "Знание" России, 1996.-С. 91-198.

3. Політична економія: Підручник у 2-х частинах. 4.1. Загальна економічна теорія / Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв.-Київ: ІЗМН, 1997. -С.268- 286.

4. Політична економія: Підручник у 2-х частинах. ч.2. Спеціальна економічна теорія /Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв. - Київ: ІЗМН, 1997. -С.24-49.

5. СамуельсонП. Економіка: Підручник. - Львів: Світ, 1993. - С.437-450.

6. Фишер С.,Дорнбуш Р., Шмшензи Р. Экономика /Пер. с англ. -М.: Дело ЛТД, 1993. -С.302-319.
Тема “Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження”
Основні поняття

Державне регулювання економіки – це система державних заходів, спрямованих на забезпечення нормального процесу суспільного відтворення, сприятливих умов для функціонування народного господарства.

^ Витрати переливання – частина економічних витрат виробництва, яку виробники певної галузі не самі здійснюють, а перекладають на третіх осіб – інших виробників або на суспільство загалом.

^ Вигоди переливання – вигода, яка не відображається грошовим попитом споживачів і не акумулюється в грошовому доході виробника.

Питання для самоперевірки

 1. Які основні функції держави?

 2. В чому полягає різниця між економічними функціями держави у командній та ринковій системах?

 3. Що таке фіскальна політика?

 4. Які фіскальні та монетарні інструменти використовуються в сучасній економічній системі?

 5. Яким чином держава перерозподіляє доходи населення?

 6. Що таке державний бюджет?

 7. Якими методами обчислюється валовий внутрішній продукт?

 8. У чому полягає різниця між ВВП і ВНП?

 9. Як обчислюється гранична схильність до споживання?

 10. Як обчислюється гранична схільність до заощадження?

 11. Що таке інвестиції? Їх вплив на розвиток економіки.Тестові завдання

1. До непрямих податків належать:

а) мито;

б) фіскальні монополії;

в) податок на додану вартість;

г) акцизи;

д) податок на спадщину.

2.Що є благом громадського вжитку:

а) маяки;

б) контроль за повенями;

в) оборона країни;

г) електроенергія;

д) боротьба з інфекційними хворобами.

3. В Україні універсальний акциз офіційно називають:

а) податком на додану вартість;

б) акцизним збором;

в) прибутковим податком;

г) податком з обороту;

д) податком з продажу.

4.Що не є методом збалансування дефіцитного державного бюджету:

а) додаткова емісія грошей;

б) випуск державних цінних паперів;

в) операції на відкритому ринку;

г) підвищення податків?

5. Державний борг - це сума попередніх:

а) державних видатків;

б) бюджетних дефіцитів;

в) бюджетних дефіцитів мінус бюджетні надлишки;

г) бюджетних надлишків мінус бюджетні дефіцити.

6.Якщо видатки державного бюджету перевищують доходи, то бюджет називають:

а) збалансованим;

б) профіцитним;

в) дефіцитним;

г) незбалансованим.
Теми рефератів

 1. Фіскальна політика держави.

 2. Державне регулювання інвестиційної активності в Україні.

 3. Становлення податкової та бюджетної систем України. Особливості податкової політики в умовах трансформації.

 4. Дефіцит бюджету і способи його покриття.

 5. Заощадження в період ринкової трансформації в умовах ринкової економіки.

 6. Економічні школи про розподіл доходів та наслідки їх державного регулювання.

 7. Інвестиції як основа структурних зрушень в економіці.

 8. Перспективи активізації інвестиційного процесу у вітчизняній економіці.

 9. Структура та динаміка заощаджень домогосподарств в Україні.

Задачі та ділові ситуації

1. Номінальний ВВП України за перше півріччя становив 71337 млн.грн. Доля доходів у відсотках до ВВП склала 20,82 %, а видатків – 20,11 %. Розрахуйте суму дефіциту (профіциту) державного бюджету.

2. Маємо 100 грн. Потрібно вирішити: заощадити їх чи витратити. Якщо покласти гроші в банк, то через рік отримаємо 112 грн. Інфляція становить 14% в рік.

1) Визначте номінальну і реальну процентну ставки.

2) Що є більш вигіднішим - заощаджувати чи витрачати гроші?

3) Яким чином вплине на Ваше рішення зниження темпу інфляції до 10% за незмінної номінальної процентної ставки?

Рекоментдована література

 1. Доходи та заощадження в перехідній економіці України / За ред. С.Панчишина та М.Савлука.-Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2003.-406 с.

 2. Економіка України: десять років реформ. / За ред.З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. – 496 с.

 3. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Пер. з англ.. – К.: Либідь 2002. – 703 с.

 4. Основи економічної теорії. За ред. Ю.В.Ніколенка. Підручник. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540 с.

 5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка / - К.: Вища школа, 1997. – 559 с.;

Перехідна економіка: Підручник, В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.Лібанова та ін.; За ред.В.М.Гейця. К.: Вища шк., 2003. – 591 с.

^ Тема “Економічні цикли. Зайнятість та відтворення робочої сили”


Основні поняття

Повна зайнятість – це використання усіх наявних для виробництва ресурсів.

^ Ефективність виробництва – це ситуація, у якій за існуючого обсягу економічних ресурсів неможливо виробити.

Питання для самоперевірки

       1. Що таке економічні коливання?

       2. Коли проявляються сезонні коливання?

       3. Чим відрізняється пожвавлення від піднесення?

       4. Сформулюйте закон Оукена.

       5. Що таке зайнятість?

       6. В чому проявляється внутрішня суперечність зайнятості?

       7. Що таке рівень зайнятості?

       8. Як держава регулює рівень зайнятості?

Тестові завдання

1. Фази ділового циклу:

а) зростання;

б)дно;

в) спад.

2. Що є дзеркальним відображенням спаду:

а) дно;

б) пожвавлення;

в) вершина?

3. Економічне зростання означає:

а) збільшення ресурсів та можливостей для виробництва;

б) забезпечення повної зайнятості;

в) збільшення реального обсягу виробництва товарів і послуг та переміщення кривої виробничих можливостей управо;

г) переміщення кривої виробничих можливостей уліво.

 1. Типи безробіття:

а) циклічне;

б) фрикційне;

в) економічне.

5. Недостатній сукупний попит спричиняє зростання такого безробіття:

а) фрикційного;

б) прихованого;

в) циклічного;

г) структурного.

Теми рефератів

 1. Теорії економічного зростання.

 2. Нелінійні чинники економічного зростання.

 3. Концепція випереджаючого економічного зростання.

 4. Переваги та недоліки екстенсивного типу зростання економіки.

 5. Методи державного регулювання рівня зайнятості.

 6. Ефективність державної політики зайнятості в умовах перехідної економіки України.

 7. Причини зростання безробіття в умовах ринкової трансформації економіки України.

 8. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.

Задачі та ділові ситуації

Якою є сьогоднішня вартість (1), (2), якщо процентна ставка становить 8%?

1) Чистий дохід в 8 тис.грн., який буде виплачено по 2 тис.грн. щороку, починаючи з наступного року.

2) Чистий дохід в 8 тис.грн., який буде виплачено в кінці другого року.

Рекоментдована література

 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія.— К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

 2. Ватаманюк З.Г. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 243 с.

 3. Доходи та заощадження в перехідній економіці України / За ред. С.Панчишина та М.Савлука.-Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2003.-406 с.

 4. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посіб. для студ. вищих закладів освіти. – К.: ВЦ “Академія”, 1999.

 5. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко. Т.Н. Климко та ін.; за ред. А.А.Чухно. – К: Вища школа, 2001.- 606с.;


Тема “Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин”
Основні поняття

Європейський Союз – асоціація європейських держав, утворена в 1957 р. з метою поступової ліквідації мита та імпортних квот у торгівлі між країнами-членами, запровадження спільного мита на імпорт товарів із третіх країн.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть різні теоретичні твердження щодо виникнення світової торгівлі.

 2. Коли і ким з економістів вперше було сформульовано принцип порівняльних переваг?

 3. Чи отримують вигоду на світовому ринку ті країни, у яких національна вартість вища від інтернаціональної?

 4. Що дає для країни політика вільної торгівлі?

 5. Чому у світовій практиці у зовнішньоторговельних стосунках використовується протекціонізм, в чому його суть?

 6. Яке місце на світовому ринку займають ТНК?

 7. Чи загрожує розвитку світової економіки демографічний вибух в азійських країнах?

 8. Які хвороби стали на сьогодні глобальними?

 9. Наскільки серйозною є проблема тероризму?

 10. Що таке міжнародна економічна інтеграція?

 11. Які форми міжнародної економічної інтеграції вам відомі?

 12. Які ітеграційні угрупування вам відомо?


Тестові завдання

1. Принцип порівняльних переваг вперше сформулювали:

 1. Уільям Петті;

 2. Пол Семуельсон;

 3. Адам Сміт;

 4. Давид Рікардо;

 5. Франсуа Кене;

 6. Джон Кейнс.

2. Прихильники протекціонізму стверджують, що торгові бар'єри необхідні для того, щоб:

 1. збільшити внутрішню зайнятість;

 2. захистити національного виробника;

 3. забезпечити оборону країни;

 4. не допустити демпінгу;

 5. захистити молоді галузі від іноземної конкуренції;

 6. правильними є відповіді 2), 5);

 7. всі відповіді є правильними.

3. Якщо країна А експортує в країну Б пшеницю, а країна Б експортує в країну залізну руду, то підвищення ціни на пшеницю відносно ціни на залізну руду означає:

 1. покращення умов торгівлі для країни А;

 2. зміну кута нахилу лінії торговельних можливостей країни Б;

 3. зміну кута нахилу лінії торговельних можливостей країни А;

 4. всі попередні відповіді є правильні;

 5. правильними стільки відповіді 1), 2).

4. Визначте, які із зазначених факторів в економіці країни X можна використати як аргументи на користь протекціонізму, а які лібералізму:

1) конкурентоспроможність національних товарів є низькою;

 1. у країні X спостерігається тенденція до зростання безробіття;

 2. країна X не має сучасних технологій для більшості виробництва;

 3. у країні X не вистачає валютних ресурсів для імпорту найнеобхідніших ліків, продуктів дитячого харчування;

 4. рівень доходів основної маси населення дуже низький.

5. Яка із вказаних форм торгових бар'єрів не є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі:

 1. імпортна квота;

 2. добровільні експортні обмеження;

 3. ліцензії на експорт та імпорт;

 4. мито на імпорт;

5) всі попередні відповіді є неправильні.

Теми рефератів.

1. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі

 1. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс.

 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Розвиток інтеграційних процесів у Європі.

 4. Транскордонне співробітництво України як форма розвитку європейської економічної інтеграції.

 5. Проблеми входження України у Європейський Союз.

 6. Багатовекторність України. Переваги та недоліки.

Задачі та ділові ситуації

 1. Якщо країна підвищить мито на імпортовані тканини, то які наслідки це матиме для:

1) споживачів цієї країни;

2) місцевих виробників тканини;

3) іноземних імпортерів?

 1. Розгляньте ситуацію, за якої індустріальні країни імпортують всю потрібну їм нафту з країн ОПЕК, що є конкуруючими постачальниками з повністю нееластичною кривою пропозиції. Як вплинуть на імпорт нафти ціни ОПЕК на нафту, ціни індустріальних країн, якщо всі країни-споживачі встановлять імпортне мито у розмірі 10$ за барель? Який аргумент може бути використаний для підтримки такого мита на імпорт нафти?

 2. Зробимо припущення, що країна А може виробляти 10 комп'ютерів, або 10000 бочок вина, використовуючи при цьому одну одиницю ресурсів; країна Б може виробляти 3 комп'ютери, або 15 бочок вина, використовуючи при цьому також одну одиницю ресурсів. Визначіть: 1)чи приведе спеціалізація кожної країни до збільшення сумарного виробництва;

2) цей приклад показує абсолютні чи порівняльні переваги;
3) як буде виглядати крива виробничих можливостей країни А, якщо максимальна кількість комп'ютерів, яка може бути вироблена в країні, складає 3000 шт.;

4) як буде виглядати крива виробничих можливостей країни Б, якщо максимальна кількість бочок вина, яке може бути вироблене в цій країні, складає 6000000.

 1. Познайомтеся з твердженням: найобгрунтованіші аргументи на користь протекціонізму водночас найлегше допускають зловживання. Про які аргументи йде мова? Чому вони можуть призвести до зловживання? Оцініть використання штучних торговельних бар'єрів, таких, як мито та імпортні квоти, як засобів досягнення і підтримання повної зайнятості.

 2. Робимо припущення, що дві країни, А і Б, виробляють два товари: велосипеди і тенісні ракетки; обидві країни використовують одну валюту. У таблиці показані затрати праці на виробництво двох товарів в країнах А і Б.
Затрати праці (год. на 1 од прод.)
Країна А

Країна Б

Велосипеди

120

240

Ракетки

60

80

 1. Яка країна має абсолютні переваги у виробництві обидвох товарів?

 2. Розрахуйте для кожної країни альтернативні витрати виробництва велосипедів, виражені в ракетках, і альтернативні витрати виробництва ракеток, виражені у велосипедах.

3) Яка країна має порівняльні переваги у виробництві велосипедів?

Рекомендована література

1. БашнянинГ.І., Лазур П.Ю., МедведєвВ.С. Політичнаекономія.-К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000.- с.496-517.

2. Герасимчук З., Горбач Л. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. - Луцьк: Надстир’я, 2001. - 328 с.

3. Економічна теорія. Початковий курс: Навч. посібник/ В.О.Білик, М.М.Гузик, Р.Л.Балакін та ін.; Під ред.В.О.Білика, М.М.Гузика. – К.: Вища шк., 1992.- 278 с.

4. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Пер. з англ.. – К.: Либідь 2002. – 703 с.

5. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, Банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишин, А.Стасишин, Г.Стеблій. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

 1. Міжнародна економічна діяльність України: навч. пос. / за ред. І.В.Багрової. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 384 с.

 2. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 3. Основи економічної теорії. Тести, задачі. Кросворди. /Заред. С.В.Мочерного, О.А.Устенка.-К.: ВЦ "Академія", 1998.-С.218-243.

 4. Філіпенко С, Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. Світова економіка.-К.: Либідь, 2000.-С. 14-48; 112-234.


ДОДАТОК

Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Кафедра теорії економіки

та менеджменту
Реферат на тему:

^ Політекономія як наука”

Виконав: ст. групи БС-11

Петренко А.А.

Перевірила: доц., к.е.н.

Урбан О.А.
Луцьк 2005

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................3

Вимоги до самостійної роботи.........................................................4


Планування самостійної роботи......................................................5

Додаток.............................................................................................38

^ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Політекономія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальностей „Фінанси”(6.050100), „Облік і аудит”(6.050.100) та “Банківська справа”(6.050100) - Луцьк: ЛДТУ, 2005. –с. 40.
Комп’ютерний набір та верстка: О. Ткачук

Редактор: Л. Тиха


Підписано до друку Формат 60х84/16. папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 2.5 Обл. – вид. арк. 2

Тираж прим. Зам. 987

Редакційно – видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Друк – РВВ ЛДТУ


1   2   3

Схожі:

Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 iconМіжнародна економіка” денної та заочної форм навчання редакційно-видавничий...
Міжнародні фінанси. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” денної...
Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 iconФінанси підприємств
...
Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 iconКонспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....
Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з
Методичні рекомендації для написання та виконання курсових робіт з фінансового та управлінського обліку за освітньо-кваліфікаційним...
Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 icon«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 iconФінансовий облік І" студентами денної та заочної форми навчання галузь...
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Факультет економіки
Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 iconКонспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму...
«Звітність підприємств»: конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей...
Фінанси” 050100), „Облік І аудит” 050100) та “Банківська справа” 050100) денної форми навчання редакційно-видавничий відділ луцького державного технічного університету луцьк 2005 iconВиди самостійної роботи
Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” І включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка