Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»
Сторінка4/32
Дата конвертації25.02.2013
Розмір5.79 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Економіка > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

^ Умови ефективної діяльності груп працівників.
Управління групами слід здійснювати на засадах застосування загальних функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. Обов'язковим елементом функціонування всіх груп є збори, на яких вирішують проблеми, виробляють і ухвалюють рішення. Важливо чітко встановити періодичність їх проведення; зміст проблем, які виноситимуться на їх розгляд; перелік учасників; технічні засоби, які необхідно буде застосувати тощо.

Дбаючи про забезпечення ефективності проведення зборів, корисно скористатися рекомендаціями американського спеціаліста Бредфорда, які зводяться до таких положень:

 • складати конкретний порядок проведення зборів;

 • забезпечувати вільний обмін інформацією між членами групи;

 • повністю використовувати здібності її членів (компетентність, досвід, знання, підприємливість, талант, ідеї тощо);

 • створювати атмосферу довіри, самовираження;

 • розглядати конфлікт як позитивний чинник І управляти ним;

 • за результатами зборів підводити підсумки та окреслювати майбутні заходи;

 • забезпечувати вільне передавання інформації з метою уникнення однодумства;

 • призначати «опонента» для висунення альтернативних ідей та «адвоката» для захисту навіть неправомірних позицій;

 • забезпечувати вислуховування різних точок зору, а також їх критику тощо.

Менеджер повинен усвідомлювати, що група зможе реалізувати свої ідеї та забезпечити ефективну діяльність за позитивного впливу різних чинників.

^ Чисельність групи. На думку різних фахівців групи можуть складатися з 3—9, 4—5, 5—8, 5—11 осіб, Відомо, що найефективніше працюють бригади робітників чисельністю від 5 до 25 осіб.

^ Склад групи. Досвід свідчить, що група повинна охоплювати людей, які дотримуються різних позицій, сповідують різні ідеї, наділені неоднаковими способами мислення, поглядами на життя тощо.

^ Групові норми. До них належать гордість за свою роботу, бажання досягнути мети і забезпечити прибутковість, принципи колективної праці, професійна підготовка, позитивне ставлення до нововведень, способи захисту чесності, стосунки між членами колективу, методи розподілу заробітків тощо.

^ Згуртованість членів групи.

Групова однодумність. Постає як механізм пригнічення окремої особистості з метою збереження гармонії групи.

Конфліктність усередині групи, її можуть зумовити відмінності в цінностях, поглядах, оцінках.

^ Статус членів групи. Визначається старшинством у посадовій ієрархії, посадою, розташуванням кабінету, освітою, рівнем заробітної плати (доходів), соціальними талантами, досвідом, інформованістю людей тощо.

^ Ролі членів групи. Йдеться про їх участь у розв'язанні групових завдань, висуненні альтернативних рішень, підготовці інформації, налагодженні комунікацій тощо.

^ Забезпеченість групи інформацією.

Взаємини групи з керівниками організації, її підрозділами, службами, посадовими особами, а також з Іншими групами.

^ Наявність встановлених прав та обов'язків у членів групи.

Швидкість прийняття та виконання рішень.

Механізм прийняття компромісних рішень.

Формування витрат (матеріальних, трудових, фінансових), пов'язаних із функціонуванням груп.

^ Використання функцій і методів менеджменту в процесі управління групою.

Формування, підбір (поява) лідерів групи.

Застосування стилів керівництва при управлінні
групою.

Формування груп в організації з урахуванням наведених чинників та управління ними через застосування функцій, методів менеджменту і управлінських рішень дає змогу знівелювати негативні наслідки внутрішньогрупової і міжгрупово'ї взаємодій та підвищити ефективність функціонування кожної групи зокрема та організації загалом.
^ 3. Фактори впливу на організацію

Діяльність організації залежить від різноманітних
факторів. Фактори впливу на організацію — рушійні сили, які впливають на
виробничо-господарську діяльність організації та забезпечують певний рівень отриманих результатів.


Фактори визначають протікання всіх організаційних
процесів (постачання, виробництва, збуту, науково-технічного розвитку тощо), їх класифікують за 2 ознаками:

 • рівень впливу (мікрорівень, макрорівень);

 • середовище впливу (внутрішнє, зовнішнє).
  За рівнем впливу виділяють:

 • ікроекономічні фактори (цілі, структура, завдання, технологія, працівники, ресурси, партії, постачальники, споживачі, конкуренти тощо), які діють на рівні підприємств;

 • макроекономічні фактори (законодавчі акти, укази, постанови органів державної влади, система економічних відносин у державі, стан економіки, міжнародні події, міжнародне оточення, науково-технічний прогрес, політичні, соціально-культурні обставини, особливості
  міжнародних економічних відносин), вплив яких виявляється на рівні галузей та держав.

^ За середовищем впливу виокремлюють:

 • фактори внутрішнього середовища організації (формують організацію із середини);

 • фактори зовнішнього середовища організації (пов’язані з розглядом організації як відкритої системи).

Залежно від особливостей та стану виробничо-господарської діяльності на підприємстві, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища можуть виявляти як позитивний, так і негативний вплив.

^ Фактори внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище організації визначають внутрішні фактори — ситуаційні рушійні сили всередині організації. Основними факторами в будь-якій організації є цілі, структура, завдання, технологія, працівники та ресурси (табл.2).

Таблиця 2

Фактори внутрішнього середовища


Фактори внутрішнього

середовища організації


Зміст внутрішнього середовища організації

1

2

Цілі

Конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації (групи). Відрізняються за тривалістю та змістом. Існує значний різновид цілей залежно від характеру організації

Структура

Взаємовідносини рівнів управління і видів робіт (функціональних сфер), які виконують служби або підрозділи. Поєднує горизонтальний і вертикальний поділи праці в організації. Виділяють високу і плоску структури управління організацій

Завдання

Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений термін, задіюючи предмети, знаряддя праці, інформацію, людей тощо

Технологія

Засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини тощо) на вихідні (продукт, виріб). Історично технологія формувалась у процесі трьох переворотів: промислової революції, стандартизації, механізації та автома­тизації із застосуванням конвеєрних складаль­них систем. За ознакою рівня організації вироб­ництва технології поділяють на групи: технології дрібносерійного та індивідуального (одиничного) виробництва; технології масового або великосерійного виробництва; технології безперервного виробництва. 3 огляду на особливості їх внутрішньої організації та застосування на виробництві виділяють: багатоланкові технології (наприклад, складання автомобіля); посередницькі технології (банківська справа); інтенсивні технології (монтаж кінофільму). В Україні найчастіше технології класифікують на індивідуальні, дрібносерійні, серійні, багатосерійні, масові та масово-поточне

Працівники

Найважливіший внутрішній ситуаційний фактор організації. їх ролі визначаються здібностями, кваліфікацією, обдарованістю, освітою, потребами, сприйняттям корпоративного духу, знаннями (фаховістю), поведінкою, ставленням до праці, позицією, розумінням цінностей, оточенням (склад групи, до якої входять), наявністю якостей лідера тощо

Ресурси

Це природні, сировинні, матеріальні, фінансові та інші цінності, які можуть бути використані для створення товарів, надання послуг, одержання певних результатів. Йдеться про ресурси, які організація має у власності, але ще не використовує у своїй діяльності. Основними ресурсами для забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства є: трудові (робоча сила); матеріальні (сировина, матеріали, комплектування тощо); фінансові (власні кошти, кредити, інвестиції та ін.); інформаційні (результати маркетингових досліджень, замовлення, запити, оферти (пропозиції щодо укладання угод), повідомлення тощо); технологічні (техніка, технологія тощо); енергетичні (паливо, мастила та ін.)^ ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
^ ПРЯМОЇ ДІЇ

НЕПРЯМОЇ ДІЇСпоживачі

Постачальники

Конкуренти

Державні органи влади

Інфраструктура

Законодавчі акти

Профспілки, партії, громадські організіції

Система економічних відносин

Організації сусіди

Міжнародні події

Міжнародне оточення

Науково-технічний прогрес

Політичні обставини

Соціально-культурні обставини

Рівень техніки та технології

Особливості міжнародних відносин

Стан економіки


Таблиця 2

Фактори зовнішнього середовища організації прямої дії

Фактори зовнішнього середовища прямої дії

Характеристика факторів


Вплив факторів на організацію

Вплив організації на фактори

1

2

3Споживачі

Будь-яка організація у ринкових умовах орієнтується у своїй діяльності на забезпечення потреб споживачів, виробляючи такі товари та послуги, на які існує незабезпеченні! попит з їхнього боку

Організація може впливати на формування попиту та смаків споживачів завдяки рекламній кампанії, надання додаткових послуг, привабливіших пропозицій тощо

Постачаль­ники

Постачальники забезпечують організацію необхідними вхідними елементами (ресурсами). При цьому несвоєчасні поставки, підвищення цін на ресурси, недотримання вимог постачальниками знижує ефективність діяльності організації

Організація може застосовувати диверсифікований підхід до постачальників і таким чином захистити себе від певних ризиків та висувати свої вимоги до них

Конкуренти

Конкуренція заохочує організацію постійно вдосконалювати свою виробничо-реалізаційну діяльність з метою досягнення необхідного рівня конкуренто­спроможності

Поліпшення економіч­них, технологічних, естетичних та інших характеристик продукції суттєво впливає на ринкові позиції конкурентів

Органи державної влади

До них належать органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. В Україні — це Верховна Рада України, Адміністра­ція Президента України, Кабінет Міністрів України, Національний банк Украї­ни, Державна податкова адміністрація України, регіональні органи управ­ління тощо. Вони розроб­ляють, формулюють та затверджують засади функціонування організа­цій у державі, контролю­ють виконання та дотримання законо­давства, інших вимог

Організації можуть вносити певні пропозиції стосовно діяльності державних органів влади, оскаржувати окремі інструкції органів державної влади, вимагаючи здійснення відповідних дій тощо

Інфра­структура

Охоплює фінансові інституції, транспортні сполучення, зв'язок, консалтингові служби тощо. Впливає на швидкість та якість розрахунків, перевезення, отримання необхідної інформації, що визначає ділові відносини організації

Організація може бути задіяна у розбудові інфраструктури регіону, надавати конкретні пропозиції щодо удосконалення певних складових інфраструктури тощо
Законодавчі акти

Будь-яка організація функціонує на засадах базових законодавчих актів: Закон України «Про підприємства», Закон України «Про підприємництво», Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» та ін.

Організації можуть пропонувати певні зміни до законодавчих актів, ініціювати прийняття конкрет­них законів, крити­кувати законодавчу базу тощо
Профспілки, партії, громадські організації

Профспілки на підприємствах здійснюють контроль за дотриманням трудового законодавства, дбають про поліпшення умов праці, підвищення її оплати, покращення охорони здоров'я та відпочинку, розвиток спорту, художньої самодіяльності. Вони укладають із керівництвом підприємства колективні договори, де обумов­люються всі питання, пов'язані з умовами, оплатою та організацією праці тощо. Партії беруть безпосередню участь в законотворчому процесі, результати якого теж безпосередньо впливають на організацію. Виступають також ініціаторами страйків, опозиційних дій тощо

Керівництво організації може відхиляти умови профспілок, не погоджуватися з окремими їхніми вимогами, вести переговори з ними тощо. Організації можуть лобіювати свої інтереси в законодавчих і виконавчих органах влади через представників партійних організацій тощо
Система економічних відносин у державі

Формує умови, правила і принципи функціонування організації. В ринкових умовах підприємство працює за законами попиту, пропозиції, конкуренції тощо

Якщо умови функціонування підприємств в окремій економічній системі стають нестерпними, то організації можуть протестувати, вимагати створення інших умов їх діяльності
Організації сусіди

Впливають на організацію, працюючи

з нею на одних площах, використовуючи спільні комунікації, склади, приміщення тощо

Організація може відокремити комунікації, викупити приміщення, що орендуються організаціями-сусідами, тощо

Таблиця 3

Характеристика факторів зовнішнього середовища організації непрямої діїФактори зовнішнього середовища організації непрямої дії

Характеристика факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії

Приклади впливу на організацію факторів зовнішнього середовища непрямої дії

1

2

3

Міжнародні події

Будь-які політичні, економічні, соціальні, військові події, що відбуваються у світі й торкаються більше двох країн світового співтовариства

Внаслідок терактів у США були заборонені протягом певного часу всі авіарейси, що з'єднували цю країну з іншими країнами світу. Організації інших держав, які мали постачальників у США, не змогли своєчасно отримати необхідні ресурси для виробничо-господарської діяльності

Міжнародне оточення

Характеризує економічний, політич­ний, соціальний стан країн, з контрагентами яких співпрацює підприємство

Якщо одна із сусідніх держав (де розміщу­ються контрагенти організації) застосувала економічні санкції до нашої країни, то вона у відповідь може

Науково-технічний прогрес (НТП)

Охоплює процес розвитку науки й техніки, що зумовлює глибокі перетворення в усіх верствах суспільства. Особливістю НТП є високі темпи розвитку науки, скорочення часу впровадження фундаментальних наукових винаходів, створення прогресивних технічних засобів, технологій тощо

також запровадити певні економічні обмеження (заборона імпорту, експорту певних видів товарів, запровадження адміністративних бар'єрів тощо). Звичайно, тоді органі­зація ризикує втратити можливість співпрацю­вати з контрагентами сусідньої держави

Підприємство впроваджує нову сучасну технологічну лінію виробництва радіаторів. Це дає змогу поліпшити якість продукції та зменшити її вартість. У таких умовах продукція стає конкурентоспромож­нішою. А підприємство стає серйозним конкурентом для інших організацій, що працюють на ринку систем опалення

Політичні обставини

До них належать обставини, що склались у процесі формування державного устрою, здійснення реформ, розвитку суспільства, політичної боротьби тощо

Напередодні виборів політики з метою досягнення позитивного іміджу в народі та для популяризації своєї громадянської позиції приймають сприятливі для функціонування підприємств законодавчі акти (зменшення податків, зростання пільг тощо)

Соціально-культурні обставини

Відображають загальний рівень культури в країні, стан соціального забезпечення громадян, доходи на душу населення, соціальну стабільність, розвиток мистецтв, літератури, науки тощо

Високий рівень культури і доходів населення сприяє формуванню висококва­ліфікованої робочої сили, що у свою чергу зумовлює виготовлення якісної конкуренто­спроможної продукції

Рівень техніки та технології

Демонструє відповідність стану техніки та технології сучасним вимогам: ресурсоеко-номності, простоті в застосуванні, викорис­танні новітніх інформа­ційних та комп'ютерних систем, високому рівню автоматизації, безпечності, продук­тивності тощо

Якщо на підприємстві застаріле обладнання, яке є небезпечним для працівників, високотравматичним, то профспілки вимагатимуть від його керівників закупівлі сучасного устаткування для створення нешкідливих та безпечних умов праці

Особливості міжнарод­них економічних відносин

Включають особливості міжнародної торгівлі, міграції робочої сили, вивозу капіталу, міжнародних фінансово-кредитних і валютних відносин

Певні тарифні та нетарифні обмеження, що застосовуються іноземними країнами щодо країни базування організації, можуть зробити економічно невигідною співпрацю з контрагентами, які функціонують у них

Стан економіки

Характеризує загальний рівень розвитку економіки: високорозвинута; слаборозвинута; економіка, що розвивається; перехідна (трансформаційна) тощо

За високого рівня розвитку ринкової економіки (Японія, США), як правило, у будь-якій галузі існує сильна конкуренція, оскільки антимонопольне законодавство запобігає створенню умов для формування монополії

У XX—XXI ст. простежуеться тенденція до нарощення динамічності факторів середовища функціонування організацій. У зв'язку з цим формуються нові вимоги щодо забезпечення гнучкості організацій на засадах застосування широкого спектра адаптаційних механізмів.
^ 4. Процес менеджменту

Процес менеджменту охоплюе керуючу та керовану системи організації, функції, методи менеджменту, управлінські рішення, комунікації, керівництво тощо. Процес менеджменту— послідовність певних завершених етапів управлінської діяльності, які забезпечують управлінський вплив керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей організації. Послідовно реалізований та завершений процес менеджменту утворює управлінський цикл. (рис. 1).

При цьому організацію змодельовано як відкриту систему, що має входи і виходи та складається з керуючої і керованої систем, які тісно взаємодіють, оскільки є органічно взаємопов'язаними. Керуючу систему утворюють елементи, які забезпечують процес управління, керовану — елементи, які забезпечують безпосередній процесс виробничої, господарської, комерційної та інших видів діяльності. Процес управління організацією охоплює кілька послідовних етапів.

1.^ Реалізація функцій менеджменту, до яких належать усі види управлінської діяльності (планування виробництва і реалізації продукції, управління розробкою технологій, конструюванням виробів, обліком, підрозділами організації тощо). Йдеться про управлінську діяльність на всіх рівнях керуючої системи організації:
керівників організацій та їх заступників, начальників цехів, відділів, управлінь, груп, дільниць, фахівців усіх напрямів (економістів, технологів, конструкторів, енергетиків та ін.}. Це означає, що зосереджений у керуючій системі апарат управління в процесі управлінської діяльності має виконати своє основне завдання: створити систему методів менеджменту — сукупність способів впливу керуючої системи на керовану з метою забезпечення виробничо-господарської діяльності організації та отримання конкретних результатів (виготовлення продукції, надання послуг, забезпечення прибутковості, рентабельності, необхідного рівня заробітної плати, певного рівня витрат тощо).ВХІД

(матерільні, фінансові, трудові, енергетичні, інформаційні та інші ресурси)


ОРГАНІЗАЦІЯ


КЕРІВНИЦТВО

^ КЕРУЮЧА СИСТЕМАФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

К

О
М

УН
І
КА
Ц
І
Ї

^ МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Прямий зв’язок


^ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

Зворотній зв’язок

КЕРОВАНА СИСТЕМА
ВИХІД

(продукція, послуги, прибуток, соціальна відповідальність та ін.)

Рис.1 Графічна модель процесу менеджменту

2.Формування методів менеджменту як результатів реалізації функцій менеджменту. До них належать план виробництва, план прискорення науково-технічного розвитку, матеріальні стимули до праці, технологічна
документація на виготовлення виробу тощо. Однак отримані методи менеджменту, як правило, не можуть здійснювати управлінський вплив, оскільки вони здебільшого не набувають форми адміністративних важелів. Для того щоб надати методам менеджменту дієвого управлінського впливу, необхідно їх формалізувати, тобто перетворити на управлінські рішення.

3.^ Формалізація методів менеджменту в управлінські рішення. Особливість цього етапу полягає у створенні механізмів трансформації методів менеджменту в накази, розпорядження, вказівки тощо. Після цього управлінські рішення (формалізовані методи менеджменту) каналами прямого зв'язку надходять із керуючої системи в керовану (рис. 1.9), здійснюючи необхідний управлінський вплив, який забезпечує виконання виробничогосподарських операцій, виготовлення виробів, надання послуг, досягнення виробничих, фінансових, економічних та інших результатів.

Якщо управлінські рішення в керованій системі спрацьовують недостатньо (не виконуються, виконуються частково, виконуються з відхиленнями тощо), то інформація про всі неточності, недоліки, відхилення каналами зворотного зв'язку надходить у керуючу систему відбувається процедура регулювання), в якій апарат управління розробляє необхідні заходи. Відповідно, нові управлінські рішення, що спрямовані на усунення недоліків, відхилень тощо, надходять каналами прямого зв'язку в керовану систему. В такий спосіб формується циклічний механізм, внаслідок роботи якого (за необхідну кількість циклів) усуваються всі недоліки, тобто під впливом керуючої системи відбувається ліквідація проблем у керованій системі. Якщо керуюча система працює недостатньо професійно, не кваліфіковано, не ефективно чи є надто пасивною існує великий ризик того, що керована система не забезпечить виконання поставлених завдань та досягнення встановлених цілей. Отже, рівень виконання керованою системою поставлених завдань і досягнення цілей перебуває б прямій залежності від діяльності керуючої системи (апарату управління).

^ 4. Забезпечення управлінського впливу на засадах керівництва. Керівництво організацією (рис.5) — вид управлінської діяльності, який об'єднує трудові процеси всіх працівників, забезпечує реалізацію функцій і формування методів менеджменту, розроблення і прийняття управлінських рішень, а також формалізує вплив керуючої системи на керовану. Воно є об'єднувальним чинником у структурі категорій менеджменту, оскільки визначає напрями діяльності апарату управління, ефективність управлінських рішень, ступіньдосягнення цілей організації.Реалізація етапів менеджменту супроводжується комунікаціями (рис.5), тобто процесами обміну інформацією між працівниками, підрозділами, іншими організаціями.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком”...
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconТести з дисципліни «організаці праці менеджера»
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за наступними напрямками
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" /професор В. Г. Чуприна, ст викладач С.І. Афанасьєва, О. П. Сандік, Херсон. Хнту. 2009...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» icon1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
«Організація праці менеджера» студентами заочної форми навчання є самостійна робота над сучасною літературою та навчальними посібниками....
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство та основи технології...
Мета та завдання дисципліни “Матеріалознавство та основи технології споживчих товарів”
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних...
Текст лекцій з курсу «аск та оптимізація режимів енергосистем» для студентів електроенергетичного факультету
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство та основи технології...
Мета та завдання дисципліни “Матеріалознавство та основи технології споживчих товарів”
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Одеса 2010
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування»
Соціальне страхування: Конспект лекцій / Укладачі: П. В. Тархов, В. М. Боронос, Е. Г. Козін, К. В. Савченко.– Суми: Вид-во СумДУ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка