Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
НазваМетодичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Сторінка1/16
Дата конвертації14.06.2013
Розмір1.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий Інститут бізнесу і фінансів

Кафедра обліку і аудиту

Методичні рекомендації і завдання

для самостійної роботи
для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

денної форми навчанням. Кам’янець-Подільський

2012р.

Рекомендовано до видання Методичною комісією Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів ПДАТУ, протокол № 9 від 31.10.2012 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту,

протокол № 1 від 28.08.2012 р.

Укладач:

к.е.н., доцент доцент кафедри обліку і аудиту ННІБіФ ПДАТУ

Семенишена Н.В.

Рецензенти:

Загнітко., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і права Подільського державного аграрно-технічного університету

^ Топалян Р.М.., головний бухгалтер ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»
Звітність підприємств [Текст] : методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи / Подільський державний аграрно-технічний університет ; [уклад.: Н.В.Семенишена]. — Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2012 р. — 90 с.


Видання містить методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, програму курсу, завдання та критерії оцінювання роботи студентів.

Призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.0305.0901 «Облік і аудит»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

денної форми навчання

Зміст

Стор.Загальні положення з вивчення дисципліни...................................................

3Основні рекомендації по оформленню контрольної роботи.......................

3Тематика та перелік питань, що виносяться на самостійне вивчення дисципліни

4Практичні завдання……………………………………………………………

63Рекомендована література ................................................................................

71


Семенишена Н.В., 2012

ПДАТУ, 2012

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Курс «Звітність підприємств» є одним з профілюючих для підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку (магістрів) і вивчається згідно з Освітньо-про­фесійною програмою підготовка спеціаліста і магістра напряму 0305 - «Економіка і підприємництво». Він є логічним продовженням дисциплін «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства», «Облік в підприємствах малого бізнесу».

Метою даного курсу є - вивчення теорії та практики організації та методики складання бухгалтерської, статистичної, податкової звітності та звітності щодо інших обов’язкових платежів в сільськогосподарських формуваннях, акціонерних підприємствах, підприємствах малого бізнесу.

Завданнями курсу є – ознайомити студентів з нормативною базою з фінансової, податкової, статистичної звітності; принципами сучасної організації бухгалтерської, податкової, статистичної, іншої звітності; з сучасною технікою складання звітності на підприємствах різних організаційно-правових форм; з основними методами аналізу фінансового стану за даними бухгалтерської звітності.

В результаті самостійного виконання контрольного завдання реферативної форми студенти повинні знати:

  • Нормативно-правове і методичне забезпечення фінансового обліку і фінансової звітності;

  • Послідовність облікових процедур по закриттю рахунків бухгалтерського обліку;

  • Методику складання форм фінансової, статистичної, податкової звітності.

Вміти:

  • Реєструвати господарські операції на рахунках синтетичного і аналітичного обліку в облікових регістрах; здійснювати облікові записи;

  • Складати фінансову звітність;

  • За даними фінансової звітності давати висновок про роботу підприємства за звітний період

Самостійна робота передбачена для студентів як денної, так і заочної форм навчання як основний засіб володіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять.
^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність та значення звітності. Характеристика і методика формування основних форм фінансової звітності

^ Тема 1. Звітність підприємств: суть, значення, види та основи формування

Визначення, класифікація звітності в сучасних дослідженнях. Звітність за видовою ознакою. Бухгалтерська, статистична, податкова, управлінська звітність. Інші види звітності (сегментарна, соціальна). Звітність за терміном подання. Періодична та річна звітність. Класифікація звітності за іншими ознаками.

Користувачі звітності підприємств. Критерії корисної інформації для користувачів звітності. Обмеження інформації, що включається в звітність підприємства.

Нормативно-правове забезпечення організації звітності в Україні.

Поняття стандартів фінансового обліку і звітності. Національні стандарти фінансової звітності. Роль міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в організації фінансової звітності.

Концептуальні принципи бухгалтерського обліку як основа для фінансової звітності.

Підготовча робота перед складанням річної бухгалтерської звітності підприємств. Основні етапи складання фінансової звітності.

Річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, розрахунків. Порядок списання затрат і втрат від стихійного лиха.

Закриття рахунків бухгалтерського обліку.

Основні вимоги до фінансової звітності. Склад та характеристика елементів фінансової звітності. Якісні характеристики бухгалтерської (фінансової) звітності. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Розкриття інформації у фінансовій звітності. Порядок і терміни складання, подання, розгляду і затвердження бухгалтерської (і фінансової) звітності. Розподіл обов’язків між працівниками бухгалтерської служби по складанню річної фінансової звітності.

Відкритість і публікація (оприлюднення) фінансової звітності підприємства. Підтвердження достовірності фінансової звітності аудиторською організацією.

^ Тема 2. Баланс підприємства, його форма і зміст

Історіографія складання вітчизняного балансу. Логіка побудови та змін у змісті і структурі вітчизняного балансу.

Класифікація активів підприємства. Визнання та оцінка активів. Зміст та логіка групування статей активу балансу.

Особливості відображення основних засобів і нематеріальних активів у балансі.

Склад та характеристика статей пасиву. Групування статей пасиву балансу.

Особливості відображення власного капіталу в балансовому звіті.

Відповідність статей балансового звіту та рахунків (субрахунків) плану рахунків бухгалтерського обліку .

Розкриття інформації у примітках до балансу.

^ Тема 3. Звіт про фінансові результати

Загальна характеристика звіту. Вимоги до звіту про фінансові результати.

Характеристика видів діяльності, в розрізі яких обліковуються фінансові результати.

Визнання, оцінка та класифікація доходів. Порядок їх відображення у звіті про фінансові результати.

Визнання, оцінка та класифікація витрат. Елементи операційних витрат. Порядок відображення витрат у звіті про фінансові результати.

Визначення фінансових результатів від операційної діяльності. Склад операційних доходів і витрат.

Визначення фінансових результатів від фінансової діяльності. Склад фінансових доходів і витрат.

Доходи і витрати інвестиційної діяльності. Визначення фінансових результатів від звичайної діяльності. Надзвичайні доходи і витрати. Податок на прибуток: визнання витрат (доходів), пов’язаних з податком на прибуток. Визнання та оцінка активів та зобов’язань з податку на прибуток.

Подання та розкриття податків на прибуток у фінансовій звітності.

Методика визначення чистого фінансового результату (чистого прибутку (збитку)) звітного періоду.

Прибуток на акцію. Розрахунок прибутку на акцію (ПНА). Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію. Розрахунок чистого прибутку на одну просту акцію.

Зміст приміток до звіту про фінансові результати.

^ Тема 4. Звіт про рух грошових коштів.

Суть та призначення звіту про рух грошових коштів. Нормативне регулювання складання звіту про рух грошових коштів підприємства. Методи розрахунку показників грошового потоку.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності підприємств.

^ Тема 5. Звіт про власний капітал.

Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. Характеристика складових власного капіталу підприємства. Статутний капітал. Пайовий капітал. Додатковий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток. Поняття неоплаченого та вилученого капіталу.

Порядок складання звіту про власний капітал.

Використання звіту про власний капітал для потреб управління.

Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансової звітності.

^ Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах підприємства. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці підприємства. Події після дати балансу.
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Особливості формування та представлення консолідованої, скороченої, податкової, статистичної та спеціальної звітності

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність

Особливості розкриття у фінансовій звітності інформації щодо пов’язаних сторін. Визначення та стосунки пов’язаних сторін. Операції пов’язаних сторін, розкриття інформації.

Відображення у фінансовій звітності об’єднання підприємств. Вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств». Облік придбання, облік злиття капіталів.

Консолідована фінансова звітність. Визначення консолідованої фінансової звітності. Методика складання та порядок представлення консолідованої звітності. Нормативно-правове забезпечення складання та представлення консолідованої звітності. Зведена звітність підприємств різних організаційно-правових форм. Порядок приймання, розгляду та зведення звітності.

^ Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Особливості складання та представлення звітності суб’єкта малого підприємництва. Визнання суб’єкта малого підприємництва. Особливості складання балансового звіту. Особливості складання звіту про фінансові результати.

^ Тема 9. Податкова звітність.

Суть, призначення, терміни подання, форми податкової звітності підприємств. Особливості подання податкової звітності підприємствами різних організаційно-правових форм власності.

Організація та методика заповнення форм (декларацій, розрахунків) податкової звітності.

Звітність з податку на прибуток. Визначення та класифікація різниць між обліковим і податковим прибутком.

Звітність з податку на додану вартість. Звітність за іншими податками, зборами, платежами.

Організація та методика складання звітності по інших обов’язкових платежах. Терміни подання звітності. Звітність по розрахунках з Пенсійним фондом України.

Звітність по розрахунках з Фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

^ Тема 10. Статистична і спеціальна звітність.

Суть статистичної звітності. Терміни подання статистичної звітності сільськогосподарських формувань. Склад поточної та річної статистичної звітності, сільськогосподарських формувань, промислових підприємств, підприємств малого бізнесу. Особливості організації статистичної звітності фермерських господарств.

Особливості організації, інформаційні джерела і методика складання статистичної звітності про урожай сільськогосподарських культур. Валовий збір продукції і врожайність сільськогосподарських культур.

Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності про стан тваринництва. Показники виробництва продукції тваринництва, руху поголів’я, наявності і руху кормів. Показники собівартості продукції тваринництва.

Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності про використання техніки та механізації сільськогосподарських робіт. Показники затрат на утримання та експлуатацію сільськогосподарської техніки. Показники використання тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин.

Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності з капітального будівництва (капітальних вкладень).

Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності з праці. Показники наявності трудових ресурсів та їх використання. Показники використання робочого часу. Звітність про використання фонду заробітної плати, про чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів, про травматизм на виробництві.

Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності про основні засоби і матеріальні ресурси. Звітність про наявність, склад і рух основних засобів і нематеріальних активів. Показники переоцінки необоротних активів. Витрати на ремонт основних засобів. Звітність про залишки і витрати матеріалів, палива та паливо-мастильних матеріалів. Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва. Звітність про переоцінку товарно-матеріальних цінностей.

Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності про основні економічні показники роботи сільгосппідприємств. Показники виробництва, реалізації сільськогосподарської продукції. Показники затрат на основне виробництво по елементах затрат. Основні показники фінансових результатів. Розрахунок рентабельності підприємства.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconКонспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму...
«Звітність підприємств»: конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей...
Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconВиди самостійної роботи
Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” І включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність...
Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconЗ дипломного проектування для студентів спеціальності 03050901 «Облік та аудит»
С. Я. Зубілевич, Т. Г. Бондарєва, В. М. Вовк, О. О. Левицька, О. Л. Міклуха, О. В. Павелко, Н. М. Позняковська, О. Р. Суха, А. П....
Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconФінанси підприємств
...
Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”
Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» iconНавчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів...
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів спеціальності фінанси, облік І аудит Укл., к ф м н., доц. Вертегел...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка