Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен
НазваДипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен
Сторінка1/8
Дата конвертації28.02.2013
Розмір1 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Економіка > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8ДИПЛОМНA РОБОТA

на тему:
Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен


ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................................................................................

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД НАУКОВОЇ ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ОЦІНКА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Сутність механізму зовнішньоекономічної діяльності......................

  2. Напрями вдосконалення діяльності зовнішньоекономічних підрозділів торговельних підприємств................................................

  3. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності..................


^ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ “ГАБЕН”

  1. Загальна характеристика та аналіз фінансового стану діяльності ТзОВ фірми “Габен”..............................................................................

  2. Дослідження тенденцій фінансового стану та зовнішньоекономічної діяльності фірми “Габен”...............................

  3. Аналіз системи управління та зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ фірми “Габен”.............................................................................


^ РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ “ГАБЕН”

  1. Дослідження тенденцій та чинників, що впливають на механізм зовнішньоекономічної діяльності служби зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ “Габен”.......................................................................

  2. Результати вивчення можливостей досягнення показників економічного зростання........................................................................

  3. Обгрунтування заходів щодо вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності служби зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ фірми “Габен” на засадах досягнення показників економічного ефекту ............................................................................

  4. Розробка рекомендацій з формування відділу зовнішньоекономічної діяльності та вдосконалення системи розрахунків.............................................................................................

ВИСНОВКИ................................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................................

ВСТУП

Дана дипломна робота спрямована на вивчення, аналіз і удосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності, який сформований службою зовнішньоекономічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю фірми “Габен”.

Об’єктом визначено саму фірму, по-перше, тому що зовнішньоекономічною діяльністю займаються декілька відділів, по-друге, механізм зовнішньоекономічної діяльності взаємопов’язаний із механізмом усієї діяльності фірми.

Розвиток України, її діяльність на міжнародних ринках вимагає формування правового, економічного, інформаційного, політичного забезпечення стійкості своєї позицій, визначення стратегії, тобто механізму зовнішньоекономічної діяльності на рівні макроекономічному. Частково цей механізм складатиме базу механізму зовнішньоекономічного механізму на рівні мікроекономічному, тобто рівні підприємств, організацій.

З протилежного боку, підприємства самі створюють свій імідж, як і українського підприємства, ведучи діяльність на зовнішніх ринках. Проте їх діяльність не буде забезпечена повністю без визначеності на державному рівні.

У цій роботі розглядаються способи вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності на обох рівнях, з акцентом на ТзОВ фірмі “Габен”.

У першому розділі описуються різні визначення термінів “механізм”, “механізм зовнішньоекономічної діяльності”, його складові частини, як він формується, необхідні умови його побудови. Це теоретична база, яка також використовується на фірмі “Габен”. Розглядаються перспективи розвитку торговельних підприємств, зокрема її зовнішньоекономічні підрозділи. Окремим пунктом виділяється законодавчо-нормативна база, що забезпечує встановлення зовнішньоекономічних зв’язків із іноземними контрагентами, ведення зовнішньоторгової діяльності, розглядаються товари, при імпорті яких вимагається ліцензування, умови ліцензування та інше.

Другий розділ в загальному характеризує фірму, відображає її фінансовий стан, зовнішньоекономічну діяльність, систему управління. Для цього проведено дослідження за один останній рік діяльності фірми та аналіз усієї одержаної інформації, використовуючи різні методи оцінки. Здійснено розрахунок основних господарсько-економічних показників діяльності фірми.

Динаміка розвитку фірми розглядається у розрізі показників за період у п’ять років. Вивчаються чинники, що впливають на об’єкт і предмет дослідження, розглядаючи внутрішнє та зовнішнє середовища. Аналізуються основні економічні, технічні, соціальні та інших показники діяльності. Проводиться аналіз ділових зв’язків з іноземними партнерами, зовнішньоекономічних контрактів з ними. Графічно зображаються тенденції зміни показників і закономірності цього. Шляхом проведеного дослідження виявлено недоліки у роботі, подаються можливості їх подолання.

Третій розділ подає конкретні заходи щодо подолання виявлених недоліків, розглядає їх від самого задуму до втілення їх у реальність. Проводиться розрахунок економії чи втрат на витратах діяльності фірми за рахунок впровадження пропонованих заходів, їх економічна ефективність у величині впливу на основні показники діяльності.

Результатом виконаної роботи повинні стати обгрунтовані рекомендації з удосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності та досягнення значення показників економічного зростання.


^ РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД НАУКОВОЇ ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ОЦІНКА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  1. Сутність механізму зовнішньоекономічної діяльності


Приступаючи до вивчення механізму зовнішньоекономічної діяльності, розглянемо визначення різних авторів поняття “механізм”.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера визначає механізм (грец. mechane – знаряддя, пристрій) як сукупність процесів, прийомів, методів, підходів; здійснення певних дій задля досягнення мети [1, с. 361]. Подібне визначення дає економічна енциклопедія [2]: механізм – система, пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду діяльності.

В “Современном словаре иностранных слов” [3, с. 377] термін “механізм” трактується двояко: і як внутрішній пристрій чого-небудь, і як сукупність станів і процесів, з яких складається певне явище (наприклад, управління підприємством). Вигідність такого подвійного визначення полягає в тому, що спершу потрібно знати, як складений об’єкт, щоб пізніше можна було приступити до дослідження процесів його функціонування та розвитку. Відповідно до цього, Пономаренко В.С. розглядає механізм управління підприємством як сукупність форм, структур, методів і засобів управління, об’єднаних спільністю мети, за посередництвом яких здійснюється пов’язуваність і узгодження суспільних, групових і особистих інтересів, забезпечуються функціонування та розвиток підприємства як соціально-економічної системи [4, с. 9].

Механізм включає в себе певну послідовність економічних явищ, говорячи про економічний механізм (система взаємозв’язків економічних явищ, що виникають в результаті дії об’єктивних економічних законів): його складовими елементами водночас виступають і вихідне явище, і завершальні явища, і весь процес, що відбувається в інтервалах між ними. В практичній діяльності підприємств використовується господарський механізм, який є сукупністю форм, методів, інструментів управління та господарювання [5].

Тільки небагато авторів, один з них - Сіденко В.Р. [6, с.5], розглядає та докладно вивчає власне механізм зовнішньоекономічної діяльності. Він пише, що за своєю суттю цей механізм є складноорганізованою системою, на котру розповсюджуються як загальносистемні закони, так і закономірності, які властиві соціально-економічним системам. Під механізмом зовнішньоекономічної діяльності в такому випадку слід розуміти систему форм, методів і засобів (інструментів), за допомогою яких досягається включення окремих підприємств, організацій, регіонів, країн у міжнародний розподіл праці та міжнародний обмін. Це конкретний спосіб організації та самоорганізації в процесі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Механізм зовнішньоекономічної діяльності будь-якого рівня формується та функціонує, з однієї сторони, спонтанно – в процесі адаптації суб’єктів цієї діяльності до параметрів зовнішнього середовища, що постійно змінюються. З іншої ж сторони, він виступає як результат свідомої, цілеспрямованої регулювальної діяльності суб’єктів різних рівнів економічного управління (регулювання). В процесі історичної еволюції відбувається постійна зміна співвідношення вказаних двох начал на користь свідомо регулювального [9].

Сформувались чотири рівня регулювання економічної, в тому числі й зовнішньоекономічної, діяльності:

  • мікрорівень – рівень первинних господарських ланок – підприємств і організацій, що діють на основі повного комерційного розрахунку (далі автор називає їх “економічними агентами”);

  • мезорівень – рівень різного роду національних галузевих і регіональних об’єднань і організацій (асоціацій, торгових палат, консорціумів, координаційних рад і т.д.), до котрих входять юридично та економічно самостійні економічні агенти;

  • макрорівень – рівень держав;

  • мегарівень – рівень міжнародних об’єднань, організацій, угруповань.

В структурі механізму зовнішньоекономічної діяльності розрізняють три якісно відмінні підсистеми, виділені за ознакою функціональної однорідності та управлінської спрямованості застосовуваних форм, методів і засобів (інструментів) [6, с.7].

Підсистема економічного механізму здійснює регулювальне діяння шляхом впливу на економічні інтереси, формування такого економічного середовища для діючих економічних агентів, при якому відповідно збільшується або зменшується величина прибутку, який вони одержують, в залежності від того, діють вказані економічні агенти в напрямах, встановлених економічною політикою, чи ні. В межах цього економічного середовища відбуваються процеси саморегулювання зі сторони економічних агентів.

Економічний механізм зовнішньоекономічної діяльності оперує такими категоріями (інструментами), як повний комерційний (господарський) розрахунок, самоокупність, самофінансування, економічна відповідальність, економічне стимулювання, вартість, ціна, витрати, кредит, банківський курс, конвертованість валюти та ін.

Підсистема організаційно-правового механізму, на відміну від економічного механізму, прямо встановлює досить жорсткі, інваріантні зв’язки між економічними агентами та всередині кожного з них, між регулювальними інститутами, а також між об’єктами та суб’єктами регулювання. Вона визначає розподіл функцій між ланками організаційної структури управління, порядок адміністративної та цивільно-правової (а в ряді випадків і кримінальної) відповідальності. Основою організаційно-правового механізму виступає організаційна структура управління економікою, яка визначає склад і співпідпорядкованість елементів, ланок і рівнів управління (регулювання) та забезпечує процес організації їх в єдину систему. В цьому значенні організаційна структура – фундамент будь-якої системи управління (регулювання), чи то адміністративно-командної, директивної, більш або менш вільної ринкової.

Підсистема соціально-психологічного механізму базується на активізації людського фактору, мобілізації гуманітарного капіталу шляхом перманентного підвищення рівня освіти та професійної підготовки, застосування методів соціальної мотивації до економічної (трудової) діяльності. Для нього характерне використання таких інструментів, як суспільне визнання та престиж, апеляція до почуттів лідерства, самореалізації, задоволення досягненням поставленої цілі, самим процесом праці. Серед потужних стимулів цього механізму, знаходяться, з однієї сторони, конкуренція, а з другої, - обмін досвідом.

В процесі історичного розвитку відбувається постійна зміна не тільки у відносному значенні та співвідношенні економічного, організаційно-правового та соціально-психологічного механізмів. Мають місце суттєві якісні зміни і всередині кожного з них. У найбільш узагальненому вигляді їх можна показати в такому вигляді [6, с.14]:

1. Спостерігається досить сильна позитивна кореляція між рівнем економічного та культурного розвитку та відносним значенням соціально-психологічного механізму: чим вищий рівень розвитку, тим більше значення, за незмінних інших умов, мають соціально-психологічні форми, засоби (інструменти) регулювання. При цьому типовими ситуаціями є, коли, навіть на відносно невисокому рівні економічного розвитку, високорозвинені національні культурні начала, закріплені в релігії, національних традиціях і звичаях, пануючій системі цінностей, значно піднімають роль соціально-психологічного механізму. Це особливо характерно для країн Сходу, багатьох колишніх республік Радянського Союзу.

Всередині самого соціально-психологічного механізму в міру підвищення ступеню розвитку збільшується значення диференційованих, індивідуально специфікованих стимулів і регуляторів при зменшенні ролі загальнонародних, недиференційованих, котрі населенням сприймаються все більш як звичайна пропаганда.

2. Існує позитивна кореляція між рівнем економічного розвитку та відносним значенням економічного механізму: високий рівень розвитку економіки не тільки не може бути досягнутий без дієвої системи матеріального стимулювання, ефективного розподілу ресурсів на основі дії вартісних механізмів, без жорсткої економічної відповідальності економічних агентів; сам високий рівень розвитку економіки створює, з однієї сторони, політичну стабільність, з другої, - породжує високий ступінь індивідуальної відповідальності в суспільстві, пов’язаної з нею суспільної самоорганізації, яка розширює межі для застосування заходів економічного впливу замість адміністративних. Ці межі, однак, можуть суттєво зсуватися в залежності від соціально-культурних традицій тієї чи іншої країни.

Всередині економічного механізму має місце тенденція до відносного зменшення ролі прямої державної підтримки у формі дотацій, субвенцій, субсидій. В протилежність цьому швидко зростає роль створення стабільного, передбачуваного економічного середовища, що дозволить за рахунок ефективної конкуренції та гнучкого мікроекономічного пристосування значно збільшити результативність регулювальних заходів.

3. В міру росту ступеню економічного розвитку відбувається деяке зменшення ролі організаційно-правового механізму відносно економічного та соціально-психологічного механізмів. Це, однак, не означає звуження меж застосування організаційно-правових форм, методів і засобів (інструментів) у цілому. У відношенні деяких з них, навпаки, відслідковується тенденція до досить інтенсивного розвитку. Сюди передусім слід віднести розширення та якісне вдосконалення правової системи суспільства. З іншої сторони, відбувається звуження меж застосування заходів прямого адміністративного управління, які заміщуються більш гнучкими формами, методами та засобами (інструментами) регулювання. Одним з найважливіших процесів є зміна організаційних структур управління, їх адаптація до змінних економічних умов.

При аналізі структури механізму зовнішньоекономічної діяльності, як і механізму економічної діяльності в цілому, необхідно враховувати, що навіть, на перший погляд, ідеально збалансована по рівнях управління (регулювання) система, в якій нібито оптимально поєднуються економічні, організаційно-правові та соціально-психологічні форми, методи, засоби (інструменти) регулювання, може виявитись малорезультативною з погляду ефективності управління. Причина такого явища полягає в тому, що механізм регулювання – це не статична система, а основа регулювального процесу. Цей процес є певною впорядкованою послідовністю функцій управління, неперервність якої забезпечується ретельно відлагодженими прямими й зворотніми зв’язками не тільки між суб’єктами управління (регулювання), але й між ними та об’єктами управління (регулювання).

Основою таких зв’язків є не тільки відповідні організаційно-правові форми та приписи. Необхідною умовою виступає наявність адекватного прямого та зворотнього інформаційного потоку, значення якого постійно зростає. Причому чим інтенсивніше відбуваються структурні та кон’юнктурні економічні зміни, тим більше результативность економічного механізму залежить від ефективності його інформаційної основи. Недостатність, неточність або необ’єктивність інформації, її повільне розповсюдження, несвоєчасність надходження в сучасних умовах стають найважливішим недоліком будь-якої системи економічного регулювання [7, с.38].

Тільки при наявності адекватних організаційних й інформаційних основ функції управління – планування, організація, координація, мотивація, контроль - утворюють ефективні управлінські (регулювальні) ланцюги, тобто функціональний механізм економічної, в тому числі і зовнішньоекономічної, діяльності.


  1. ^ Напрями вдосконалення діяльності зовнішньоекономічних підрозділів торговельних підприємств


Торговельне підприємство, спрямоване на сталий розвиток, гармонізовано використовує економічні, трудові та матеріальні ресурси з орієнтацією на безперервне підвищення соціальної ефективності. Торгівля, орієнтуючись у своїй діяльності передусім на інтереси споживача, або “виховуючи” споживача на високому рівні, вирішує багато соціальних завдань, включаючи формування та стабілізацію споживчого ринку для задоволення соціальних потреб.

Важливе значення для досягнення сталого розвитку має система методів управління. Головна увага при цьому має бути приділена спрямованості механізму, який містить ці методи, на погодження економічних і соціальних параметрів управління, досягненню їх ефективної взаємодії з організаційною структурою підприємства, задоволенню суспільних і особистих потреб в умовах ощадливого витрачання ресурсів [11].
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен iconУ практиці дослідження зарубіжних ринків виділилося чотири основних типи досліджень
Попереднє маркетингове дослідження зарубіжного ринку дає варіанти можливого прибутку фірми залежно від місткості ринку, можливого...
Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен iconЗед в Україні. Суб’єкти зед
Україні не піднятися до рівня розвинених держав. Слід зазначити, що Україна виробляє багато видів наукомісткої, складної продукції...
Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен iconПлан Вступ Модель фірми Поведінка фірми на конкурентному ринку 1...
Максимізація прибутку – основний критерій, на якій орієнтуються виробники. Але це не єдиний критерій. Максимізація поточного прибутку...
Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен icon1. Теоретичні аспекти формування системи управління персоналом на підприємстві, що здійснює зед
Структура та склад елементів системи управління персоналом на підприємстві, що здійснює зед
Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен iconДипломна робота на тему: Методика обліку І організація аналізу І...
Розді теорико–економічна сутність виробничих запасів та їх характеристика як об’єкту обліку та аудиту
Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен iconПослуги фірми орієнтовані на задоволення потреб клієнтів І побажань партнерів на найвищому рівні
За час присутності на ринку колективом фірми накопичено значний досвід по обслуговуванню вітчизняних І іноземних туристів
Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен iconРеферат на тему: Променеве дослідження щитоподібної залози
Для дослідження щитоподібної залози (ЩЗ) застосовують наступні методики основних променевих методів
Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен iconКонфедерація праці україни секретар І а т
Україні, пропонуємо направити нам для публікації в профспілковій газеті “впередъ !” повний перелік програмного забезпечення (найменування...
Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен iconКурсова робота на тему
Емпіричні дослідження
Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми “Габен iconЛебедєва А. В. Синергетичний підхід до активізації механізму формування...
Ва А. В. Синергетичний підхід до активізації механізму формування у студентів інтересу до навчання. У статті розкривається проблема...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка