Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) №
Скачати 333.54 Kb.
НазваТематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) №
Сторінка2/3
Дата конвертації27.02.2013
Розмір333.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
1   2   3
^

тЕМАТИКА, плани лекцій І СЕМІНАРІВ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


ТЕМА №1 (Лекція 1)
Філософія, коло її проблем та роль в суспільстві


План

1. Світогляд. Історичні типи світогляду.

2. Сутність, структура і призначення філософії.

3. Проблема основного питання філософії.

Основні поняття: філософія, світогляд, міфологія, релігія, матеріалізм, ідеа­лізм, онтологія, гносеологія, аксіологія, діалектика, агностицизм, догматизм, скептицизм.

Контрольні питання

1. Які основні структурні елементи світогляду?

2. Які основні історичні типи світогляду?

3. Як співвідносяться філософія і наука?

4. В чому цінність філософії для особи і суспільства?

Завдання для самостійної роботи

1. Дайте визначення аспектів єдності та відмінності понять “світобачення”, “світосприйняття”, “світорозуміння”.

2. Проаналізуйте співвідношення понять “міф” і “міфологія”.

3. Окресліть особливості релігійного світогляду.

4. Розгляньте особливості філософського світогляду.

Література

Основна:

  1. “Так що ж таке філософія?” Круглий стіл на кафедрі філософії Запорізького національного університету // Грані. – Дніпропетровськ, 2007. – №1 (51). – С. 157-161.

  2. Кривега Л.Д. Формування соціально-конструктивного світогляду як призначення университету // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Випуск 15. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 89-93.

  3. Попович М.В. Що таке філософія ? // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – 2006. – №1. – С. 3-24.

  4. Лутай В.С. Основной вопрос современной философии. Синергетический вопрос. – К.: Издатель ПАРАПАН, 2004. – 156 с.

  5. Берлин И. Назначение философии // Вопросы философии. – 1999. – №5. – С. 91-98.

  6. Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации личности в условиях транс­формации общества. – Запорожье: ЗГУ, 1998. – С. 3-68.

  7. Чанышев А.Н. Философия как “филология”, как мудрость и как миро­воззрение // Вестник МГУ. – Серия 7. Философия. – 1995. – №5. – С. 37-62.

  8. Чанышев А.Н. Философия как “филология”, как мудрость и как миро­воззрение // Вестник МГУ. – Серия 7. Философия. – 1996. – №6. – С. 30-43.

Додаткова:

1. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфолог­гії. – К.: Обереги, 2003. – 144 с.

2. Гримич М.В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (Когнітивна антропологія). – К., 2000. – 380 с.

3. Коган Л.А. О будущем философии // Вопросы философии. – 1996. – №7. – С. 17-30.

5. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? ∕ Пер. с фр. и послесл. С.Н. Зен­кина. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. –288 с.

^ ТЕМА №2 (СЕМІНАР 1)
Філософія стародавніх Індії та Китаю


План

1. Специфіка та основні школи філософії стародавньої Індії:

– Буддизм;

– Джайнізм;

– Йога.

2. Характерні риси та основні школи філософії стародавнього Китаю:

– Конфуціанство;

– Даосизм;

– Законники.

Основні поняття: брахман, атман, сансара, карма, Веди, П’ятикнижжя, дао, Лао-Цзи, Шан-Ян.

Контрольні питання

1. Який період називають “золотим віком” китайської філософії?

2. Назвіть основні положення вчення Конфуція.

3. Які реформи пропонував Шан-Ян?

4. З яких частин складаються Веди – стародавній пам’ятник індійської літе­ратури?

5. Назвіть чотири “благородні істини” буддизму.

Завдання для самостійної роботи

1. Дайте загальну характеристику філософських шкіл стародавньої Індії.

2. Визначте основні ідеї філософії “даосизму”.

3. Назвіть основні ідеї філософії Конфуція.

Література

Основна:

1. История философии в кратком изложении / Пер. с чешского. – М.: Мысль, 1991.

2. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

3. Конфуций: Жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы / Виктор Викторович Юрчук (авт.-сост.). – 3.изд., с изм. – Минск: Современное слово, 2003. – 379 с.

4. История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 1376 с.

5. Філософський енциклопедичний словник. – К: Абрис, 2002. – 744 с.

Додаткова:

1. Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2 т. – М.: Наука, 1972-1973.

2. Введение в философию Востока. – М.: Наука, 1982.

3. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли: Формирование основ мировоззрения и менталитета. – М.: Наука, 1989.

4. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. – М., 1994.

ТЕМА №3
Антична філософія ^ (СЕМІНАР 2)


План

1. Загальна характеристика античної філософії: етапи розвитку, представники, коло проблем.

2. Сократ.

3. Платон.

4. Аристотель.

Основні поняття: Мілетська школа, елеати, софісти, кіники, стоїки, скептики, космоцентрізм, субстанція, логос, маєвтика.

Контрольні питання

1. Які характерні риси філософії стародавньої Греції?

2. Розкрийте сутність вчення Платона про “ідеальну державу”.

3. Який філософ був вчителем О. Македонського?

4. Як називалися філософські школи, що заснували Платон, Аристотель та Епікур?

5. Розкрийте сутність сократівського вчення про людину.

6. Обґрунтуйте особливість філософії Платона.

7. Розгляньте найважливіші філософські ідеї Аристотеля.

Завдання для самостійної роботи

1. Римська філософія: ідеї, представники.

2. Сенека: життя та філософія.

3. Мілетська школа: представники та ідеї.

Література

Основна:

1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1985.

3. Богомолов А.С. Античная философия. – М.: Изд. МГУ, 1985. – 367 с.

4. История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 1376 с.

5. Філософський енциклопедичний словник. – К: Абрис, 2002. – 744 с.

Додаткова:

1. Платон. Государство // Соч. в 3 т. – Т. 3. – М., 1981.

2. Боецій С. Розрада від філософії/ Пер.Андрій Содомора. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 148 с.

3. Аристотель. Політика. – К., 2000.

4. Бертран Рассел. Історія західної філософії. – К., 1995. – Кн. 1.

^ ТЕМА №4 (СЕМІНАР 3)
Середньовічна філософія


План

1. Загальна характеристика філософії Середньовіччя: етапи розвитку, коло проблем, представники.

2. Патристика. Августин.

3. Схоластика. Ф. Аквінський.

4. Світоглядні ідеї Екклесіасту та Об’явлення Іоанна Богослова (Біблія).

5. Арабська середньовічна філософія.

Основні поняття: патристика, схоластика, теологія, теоцентрізм, номіналізм, універсалії, томізм, теодіцея, теоцентрізм.

Контрольні питання

1. Назвіть характерні риси філософії Середньовіччя.

2. Назвіть основні школи в патристиці.

3. Назвіть докази буття Бога згідно з вченням Ф. Аквінського.

4. Назвіть представників номіналізму та реалізму в філософії Середньовіччя.

5. Назвіть представників арабської середньовічної філософії.

Завдання для самостійної роботи

1. Ідея гармонії “віри” і “розуму” в середньовічній філософії.

2. Номіналізм та раціоналізм: підходи до проблеми універсалій.

3. Розкрийте характерні риси схоластики.

Література

Основна:

1. Александрова О. В. Історія середньовічної філософії. – К., 2000.

2. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – Л.: Світ, 2001. – 318 с.

3. Коплстон Фредерик Чарлз. История средневековой философии / Пер.с англ.: И. Борисова. – М.: Энигма, 1997. – 512 с.

4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

5. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

6. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. – М.: Мысль, 1995. – 176 с.

Додаткова:

1. Біблія (розділи “Екклесіаст”, “Об’явлення Іоанна Богослова”).

2. Августин Аврелий. Исповедь. – М., 1991.

3. Майоров Г.Т. Формирование средневековой философии. – М., 1979.

4. Хейзинга И. Осень средневековья. – М., 1988.

5. Кривега Л.Д. Арабская философия в начале 21 столетия: проблемы и тенденции // Грані.-Дніпропетровськ, 2006. – №6 (50). – С. 62-65.

^ ТЕМА №5 (СЕМІНАР 4)
Філософія Відродження


План

1. Загальна характеристика: специфіка, коло проблем, представники.

2. Гуманізм в Італії: Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарка, Джованні Бокаччо, Лоренцо Валла.

3. Соціальні теорії: Ніколо Макіавеллі, Томас Мор, Томмазо Кампанелла.

Основні поняття: антропоцентрізм, пантеізм, деізм, гуманізм, натурфі­лософія,геоцентризм, гелеоцентрізм.

Контрольні питання

1. Назвіть основні принципи гуманізму.

2. Назвіть основні риси філософії Відродження.

3. Дайте характеристику “кругів Аду” в “Божественій комедії” Данте.

4. Що означає термін “макіавелізм”?

Завдання для самостійної роботи

1. Основні ідеї роботи Т.Кампанелли “Місце сонця”.

2. Утопія Т. Мора: основні ідеї.

3. Охарактеризуйте погляди Н.Макіавеллі щодо людини, політики, держави.

Література

Основна:

1. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

2. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

3. Кремень В.Г., Афанасенко В.С., Волович В.І., Горлач М.І., Головченко Г.Т. Історія філософії: Підручник для вищої школи. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х.: Прапор, 2003. – 768 с.

4. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. – К., 1994.

Додаткова:

1. Макиавелли Н. Государь. – М., 1990.

2. Кампанелла Т. Город Солнца. О наилучшем государстве // http://renaissance.rchgi.spb.ru/Campanella/opus1.htm

3. Мор Т. Утопия/ Пер. Ю. М. Каган. – М.: Наука, 1978. – 416 с.

4. Петрарка Ф. Сонеты. – М., 1994.

^ ТЕМА № 6 (СЕМІНАР 5)
Філософія Нового часу (XVII ст.)


План

1. Загальна характеристика: специфіка, коло проблем, напрями, представники.

2. Емпірізм (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк).

3. Раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц).

Основні поняття: емпірізм, раціоналізм, сенсуалізм, картезіанство, монада, дуалізм, метод пізнання.

Контрольні питання

1. У чому полягає сутність методу пізнання Ф. Бекона?

2. Окресліть характерні риси і сутність пантеїзму Б Спінози.

3. В чому полягає дуалізм Р. Декарта?

4. Дайте характеристику поглядів Дж. Локка на релігію.

Завдання для самостійної робот:

1. Основні ідеї роботи Ф. Бекона “Нова Атлантида”.

2. В чому полягає проблема методу у філософії Нового часу.

3. Сенсуалізм: сутність та представники.

Література

Основна:

1. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

2. Нарский М.С. Западноевропейская философия XVII в. – М., 1974.

3. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 1998.

Додаткова:

1. Бэкон Ф. Новый Органон // Соч. в 2 т. – М., 1972.

2. Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.: В 4 т. – М., 1982. – Т. 1.

3. Гоббс Томас. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. – К., 2000.

4. Лок Джон. Два трактати про врядування. – К., 2001.

5. Декарт Рене. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукати істину в науках. – К., 2001.

ТЕМА №7
Німецька класична філософія


План

1. Філософія І. Канта.

2. Філософія Г.В.Ф. Гегеля.

3. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

Основні поняття: “річ у собі”, абсолютна ідея, антиномії розуму, діалектика, антропологія, трансцендентне, трансцендентальне, апріоризм, агностицизм.

Контрольні питання

1. Назвіть вихідні принципи етика І. Канта.

2. Визначте принципи діалектики Гегеля.

3. У чому полягає антропологізм філософії Л. Фейєрбаха?

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте зміст “категоричного імперативу” І. Канта.

2. Охарактеризуйте основні принципи діалектики Г.В.Ф. Гегеля.

3. Розгляньте природу людини згідно філософії Л. Фейєрбаха.

Література

Основна:

1. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М.: Высшая школа, 1986.

2. Нарский И.С. Западно-европейская философия XIX века. – М.: Высшая школа, 1976.

Додаткова:

1. Гегель Г. Наука логики: в 3 т. – М.: Мысль, 1970. – Т. 1.

2. Фейербах Л. Основные положения философии будущего: избр. философ. поизв.: в 2 т. – М., 1995. – Т. 1.

3. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике // Соч.: В 6 т. – М., 1985.

4. Булатов М.О. Німецька класична філософія. Ч. 1. Кант. Фіхте. Шеллінг. – К.: Стилос, 2003.

^ ТЕМА №8 (СЕМІНАР 6)
Філософія життя. ФРЕЙДИЗМ


План

1. Філософські погляди А. Шопенгауера (1786-1861):

– соціальний волюнтаризм та песимізм;

– людина і суспільство: проблема взаємодій;

– “Афоризми життєвої мудрості”.

2. Філософські погляди Ф. Ніцше:

– “воля до влади”;

– культ Надлюдини;

– критика релігії – “Бог помер”;

– відношення до держави.

– проблема інтерпретування філософії Ф. Ніцше

3. Основні ідеї філософії З. Фрейда.

Основні поняття: людина, життя, смерть, сенс життя, Надлюдина, “переоцінка цінностей”, воля, світова воля, влада.

Контрольні питання

1. Що “так” і “ не так”, на Ваш погляд казав Заратустра?

2. Яким життєвим мудростям вчить А. Шопенгауер?

3. Охарактеризуйте відношення Ф. Ніцше до релігії.

4. Охарактеризуйте структуру внутрішнього світу особистості по Фрейду.

Завдання для самостійної роботи

1. Критика психоаналізу З. Фрейда К. Юнгом: основні розход­ження.

2. Назвіть послідовників вчення З. Фрейда.

3. Дайте визначення поняття “архетипи” за Юнгом.

4. Охарактеризуйте погляди Еріха Фромма.

Література

Основна:

1. Шопенгауэр А. Избранные произведения. – М.: Просве­щение, 1992: Мир как воля и представление; Афоризмы житейской мудрости.

2. Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. – М.: Мысль, 1990:

– Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого.

– По ту сторону добра и зла.

– Антихристианин.

3. Філософія Ф. Ніцше і сучасність (До 160-річчя від дня народження) // Фі­лософсько-антропологічні студії 2005. – К.: Стилос, 2005. – 336 с.

4. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.: Просве­щение, 1989: Я и Оно. – С. 425-440; О психоанализе. – С. 346-382; По ту сторону принципа удовольствия. – С. 382-425.

5. Фрейд З. Лекции по психоанализу. – М., 1990.

Додаткова:

1. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989.

2. Краткий словарь психоаналитических терминов // Психология бессозна­тельного. – М.: Просвещение, 1989. – С. 440-447.

3. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Философские науки. – 1989. – №1.

4. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.

5. Юнг К. Архетип и символ. – М.: Ренессенс, 1991.

^ ТЕМА № 9 (СЕМІНАР 7)
Сучасна Світова філософія


План

1. Екзістенціалізм.

2. Прагматизм.

3. Герменевтика.

4. Постмодернізм.

Контрольні питання

1. Назвіть основні напрямки філософії ХХ-XX1 століть.

2. Прокоментуйте тлумачення поняття “свобода” у філософії екзистен­ціа­лізму.

3. Охарактеризуйте особливості філософії прагматизму.

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте основні проблеми філософії герменевтики.

2. Основні ідеї постмодернізму.

3. Сутність проблеми “герменевтичне коло”.

Література

Основна:

1. Зотов А.Ф. Современная западная философия. – М., 2001.

2. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. Статті: “Герменевтика філософська”, “Герменевтичне коло”, “Екзистенціалізм”, “Екзистенція”, “Неопозитивізм”, “Постодернізм”, “Прагматизм”.

3. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки / Упорядники В.В. Лях, В.С. Пазенок. – К., 1996.

Додаткова:

1. Камю А. Миф о Сизифе // Бунтующий человек. – М., 1990.

2. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989.

3. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / [Упоряд. В.В. Лях, В.С. Пазенок]. – К.: Ваклер, 1996. – 421 с.

4. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1990. – 269 с.

5. Фромм Э. Иметь или быть? – М.: Прогресс, 1990. – 238 с.

^ ТЕМА №10 (СЕМІНАР 8)
УкраЇнська філософія


План

1. Українська філософія: основні етапи розвитку, представники, ідеї.

2. Г. Сковорода.

3. Сучасна українська філософія: представники, коло проблем.

Основні поняття: філософія серця”, “споріднена праця”, просвітництво, українська національна ідея.

Контрольні питання

1. Назвіть основні риси філософських пошуків у Київський Русі.

2. Сформулюйте принципи філософії “братських шкіл”.

3. Філософія у Києво-Могилянській академії.

4. Основні етапи історико-філософського процесу в Україні.

Завдання для самостійної роботи

1. Основні ідеї філософії Г. Сковороди.

2. Проблема сродної праці в філософії Г. Сковороди.

3. Сучасна українська філософія: представники та коло проблем.

Література

Основна:

1. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. Статті: “Сковорода Григорій Савич”, “Українка Леся”, “Філософія”, “Філософія серця”, “Франко Іван Якович”, “Чижевський Дмитро Іванович”, “Шевченко Тарас Григорович”, “Шинкарук Володимир Іларіонович”, “Юркевич Памфіл Данилович”.

2. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1997. – 288 с.

3. Історія філософії. Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К., 2002. Частина VІІІ.

Додаткова:

1. Крисаченко В.С. Історія української філософії. Хрестоматія-довідник. – К.: МП Леся, 2006. – 468 с.

2. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 14-32.

3. Історія філософії України: Підручник. – К., 1994. – С. 3-407.

4. Г. Сковорода. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973.

5. Чіжевський Д.І. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 17-88.

6. Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990. – С. 7-58.

ТЕМА №11 людинА як основна проблема філософії (Лекція 2)


План

1. Розуміння людини в історії філософської думки.

2. Людина: індивід, особа, особливість. Духовність.

3. Проблема життя і смерті.

4. Концепції сенсу життя людини.

Основні поняття: індивід, особа, індивідуальність, людина, духовність, життя, сенс життя, смерть, клонування.

Контрольні питання

1. Яке співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість”.

2. Назвіть основні концепції сенсу життя людини.

3. Перелікуйте суттєві характеристики людського буття.

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте правові та етичні проблеми клонування.

2. Дайте визначення духовності та її проявів в життєдіяльності людини.

3. Відношення до феномену смерті в різних релігіях та культурах.

Література

Основна:

1. Людина в есенційних та екзистенційних вимірах / Відп. ред. Табач­ковський В.Г. – К.: Наукова думка, 2005.

2. Скотна Н.В. Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти і виховання: Автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.10 / АПН України; Інститут вищої освіти. – К., 2005. – 46 с. // http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/ [in=_scripts/ep.in].

3. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж:Навчальнийпосібник / Під ред. Н. Хамітова. (2-е вид. перероб. та доп.). – К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 2006. – 296 с.

4. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / Г.Табачковський, М.О.Булатов, Т.В.Лютий, Г.І.Шалашенко, Є.І.Андрос, А.М.Дондюк, Г.П.Ковадло, Н.В.Хамітов, О.А.Ярош, В.П.Загороднюк. – К.: Наукова думка, 2005. – 272 с.

Додаткова:

1. Онтологія людини. Навчальний посібник / Відп. ред. Лях В.В., Мозго­вий Л.І. – Слов’янськ: Печатний двір, 2004.

2. Свобода: сучасні виміри та альтернативи / Відп. ред. – Лях В.В., Пазенок В.С. – К.: Український центр духовної культури, 2004.

3. Скотна Н.В. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Л.: Українські технології, 2005. – 383с.

4. Мегрелішвілі М.О. Буття людини як буття можливостей: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03/; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 17 с. // http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04mmosfa.zip.

5. Толстоухов А. В., Перова О. Є., Рубанець О. М., та ін. Людина в лабіринті перспектив. – К.: Видавництво "ПАРАПАН", 2004 – 220 c.

ТЕМА № 12
Філософське розуміння світу (Лекція 3)


План

1. Буття та його форми.

2. Матерія як філософська категорія.

3. Рух та його форми.

4. Простір і час.

5. Субстанціональна та реляційна концепції простору і часу.

Основні поняття: онтологія, субстанція, субстрат, монізм, дуалізм, форми буття, форми руху, картина світу.

Контрольні питання

1. Як співвідносяться рух і розвиток: загальне та відмінне.

2. Назвіть основні форми руху матерії.

3. Перелікуйте основні суттєві характеристики часу і простору.

Завдання для самостійної роботи:

1. Охарактеризуйте основні філософські уявлення про матерію.

2. Проаналізуйте зміст реляційної концепції простору і часу.

3. Обґрунтуйте, в чому полягає проблема єдності матерії, руху, простору і часу.

4. Наведіть перелік основних філософських позицій, пов’язаних із розумінням вихідних підвалин буття.

Література:

Основна:

1. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 744 с. Статті: “Буття”, “Буття буденне”, “Буття граничне”, Існування”, “Об’єктивна реальність”, “Природа”, “Природне й штучне”, “Субстанція”.

Додаткова:

1. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западно-европейской философии. – М., 1986.

2. Дышлевый П.С. Яценко Л.В. Что такое научная картина мира. – М., 1984.

3. Гегель Г.В.Ф. Учение о бытии // Гегель. Энциклопедия философских наук. – Т. 1. Наука логики. – М., 1974.

ТЕМА № (Лекція 4)
Свідомість


План

1. Виникнення свідомості і її суспільна природа.

2. Структура та функції свідомості.

3. Форми та рівні суспільної свідомості.

4. Основні проблеми моделювання психічної діяльності людини.

Основні поняття: психіка, свідомість, несвідоме, мислення, воля, відобра­ження, пам’ять, почуття, мова, спілкування, праця, форми та рівні суспільної свідомості, ідеологія.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте проблему виникнення і розвитку свідомості.

2. Розгляньте структуру свідомості.

3. Розкрийте в чому полягає активний характер свідомості і її творчі функції.

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте сутність та форми відображення.

2. Як співвідносяться свідомість і мислення?

3. Визначте біологічні та соціальні передумови виникнення свідомості.

Література

Основна:

1. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. Статті: “Відобра­ження”, “Свідомість”, “Ідеальне”, “Інтеллігібельне”, “Психіка”, “Самосвідо­мість особистості”.

2. Юлина Н.С. Тайна сознания: альтернативные стратегии исследования. Ч. 1. – Журнал “Вопросы философии”, 2004. – №10. – С. 125-135; Ч. 2. Жур­нал “Вопросы философии”. – 2004. – №11. – С. 150-164.

Додаткова:

1. Хакен Г. Принципы работы головного мозга. Синергетический подход к активности мозга, поведению и когнитивной деятельности. – М.: ПЕР СЭ, 2001.

2. Самойлова А.Г. Свідомість особистості: співвідношення буденного та наукового рівнів // Вісник Дніпропетровського університету. –Дніпропет­ровськ, 2000. – Вип. 5. – С. 13-19.

^ ТЕМА №14
ПІЗНАННЯ
(Лекція 4)


План

1. Сутність, структура та форми пізнавального процесу.

2. Концепції істини.

3. Наукове пізнання і його специфічні ознаки.

4. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання та їх методи.

Основні поняття: пізнання, суб’єкт, об’єкт, знання, істина, наука, агностик­цизм, аналіз, синтез, індукція, дедукція, експеримент, спостереження, абстрагу­вання, моделювання.

Контрольні питання

1. Дайте визначення понять “пізнання”, “знання”, “істина”.

2. Назвіть форми чуттєвого і раціонального пізнання.

3. Охарактеризуйте форми емпіричного і теоретичного рівнів пізнання.

Завдання для самостійної роботи:

1. Розкрийте сутність проблеми співвідношення суб’єкта і об’єкта пізнання.

2. Розкрийте єдність чуттєвого і раціонального у пізнавальному процесі.

3. Доведіть, що практика є основою, метою пізнання та критерієм істини.

Література

Основна:

1. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. Статті: “Від­чуття”, “Єдність діалектики, логіки, теорії пізнання”, “Інстинкт”, “Інтуїція”, “Істина”, “Об’єкт”, “Пізнання”, “Поняття”, “Практика”, “Сприй­мання”, “Судження”, “Теорія пізнання”, “Узагальнення”, “Умовивід”, “Уява”, “Уявлення”.

2. Ярошовець В.І. Людина в системі пізнання. – К., 1996.

3. Яценко О.І. Практика-познание-мировоззрение. – К., 1980.

4. Горский Д.П. О критериях истины. (К диалектике теоретического знания и общественной практике) // Вопросы философии. – 1998. – №2. – С. 28-39.

Додаткова:

1. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977. – 300 с.

2. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. – М., 1974. – 568 с.

3. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М., 1988.

^ ТЕМА №15
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ
(Лекція 5)


План

1. Поняття розвитку та його атрибутів.

2. Сучасні концепції розвитку: діалектика, метафізика, еклектика, софістика, синергетика.

Основні поняття: суб’єктивна і об’єктивна діалектика, догматизм, релятивізм, історичні типи діалектики, форми діалектики, протиріччя, розвиток, зв’язок.

Контрольні питання

1. Назвіть основні принципи діалектики.

2. Дайте характеристику метафізики, еклектики та софістики.

3. Які основні поняття синергетики?

Завдання для самостійної роботи

1. Дайте характеристику синергетики як нового типу світогляду.

2. Проаналізуйте закони діалектики.

3. Визначте зміст понять “еволюція” і “революція”.

Література

Основна:

1. Філософський енциклопедичний словник. – К: Абрис, 2002. – 744 с. Статті “Діалектика”, “Метафізика”, “Еклектика”, “Софістика”, “Синергетика”, “Догматизм”, “Релятиізм”.

2. Синергетике – 30 лет // Вопросы философии – 2000. – №3.

3. Шаповалов В.И. Законы синергетики и глобальные тенденции. / В.И. Шаповалов, Н.В. Казаков // Общественные науки и современность. – 2002. – №3. – С. 141-149.

4. Штернберг М.И. Является ли синергетика наукой? // Философские науки.- 2004. – №6. – С. 130-140.

5. Прытков В.П. Оправдание синергетики // Вопросы философии. – 2001. – №4. – С. 146-150.

6. Пироженко В.А. Методологические претензии синергетики и иллюзия “постнеклассической” рациональности: [Логика и методология науки] // Наука и наукознавство. – 2004. – №2. – С. 95-112.

7. Злотина М.Л. Диалектика. – К.: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди, 2004. – 344 c.

Додаткова:

1. Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980.

2. Мартинюк І. Про синергетику без любові // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – №3. – С. 195-202.

3. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение // Вопро­сы философии. – 1992. – №12.

4. Пазенюк В. Синергетика в контексті становлення нової світоглядної парадигми: [В.Пазенок, докт. філос. наук, проф., чл.-кор НАН України, проректор Київського інституту туризму, економіки і права] // Вища освіта України. – 2003. – №3. – С. 21-28.

^ ТЕМА №16
ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ
(Лекція 6)


План

1. Загальна характеристика філософських категорій.

2. Сутність і явище.

3. Зміст і форма.

4. Причина, привід, наслідок.

5. Необхідність і випадковість.

6. Можливість і дійсність.

7. Одиничне, особливе, загальне.

Основні поняття: поняття, категорія, сутність, явище, зміст, форма, причина, привід, наслідок, необхідність, випадковість, можливість, дійсність, одиничне, особливе, загальне.

Контрольні питання

1. Визначте відмінність між термінами “поняття” і “категорія”.

2. Аргументуйте, чому категорії є основоположними поняттями філософії.

3. Охарактеризуйте проблему систематизації філософських категорій.

4. Проаналізуйте, чому категорії “людина”, “відношення”, “суще”, “світ” є найважливішими в філософії.

Завдання для самостійної роботи

1 Розгляньте значимість філософського тлумачення існування світу через категорії “причина – наслідок” і “необхідність – випадковість”.

2. Охарактеризуйте практичну значимість категорій “загальне – особливе – одиничне”.

3. Визначте найважливіші особливості категорій “можливість – дійсність”, “сутність – явище”, “зміст – форма”.

Література

Основна:

1. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. Статті: “Відношення”, “Випадковість”, “Загальне”, “Зв’язок”, “Категорії”, “Категорії діалектики”, “Можливість і дійсність”, “Причинність”, “Суще”, “Сутність та існування”.

2. Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – Т. 1. – М., 2000. Статті: “Единичное и общее”, “Категории”, “Мир”. – Т. 3. – М., 2001. Статті: “Необходимость и случайность”, “Причина и следствие”, “Связь”, “Сис”, “Сущее”, “Сущность и явление”. – Т. 4. – М., 2001.

Додаткова:

1. Онтологія людини. Навчальний посібник / Відп. ред. Лях В.В., Мозго­вий Л.І. – Слов’янськ: Печатний двір, 2004.

^ ТЕМА №17
СУСПІЛЬСТВО: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
(Лекція 7)


План

1. Поняття суспільства. Суспільне виробництво і його структура.

2. Сфери суспільного життя (економічна, політична, соціальна, духовна) та їх специфіка.

3. Рушійні сили розвитку суспільства.

4. Історичний процес: формаційний та цивілізаційний підходи до розуміння сутності.

Основні поняття: суспільство, праця, власність, ідеологія, рушійні сили, прогрес, формація, цивілізація, “зіткнення цивілізацій”.

Контрольні питання

1. Дайте визначення понять “суспільство”, “потреби”, “інтереси”, “праця”, “кон­куренція”, “формація”, “цивілізація”.

2. Назвіть рушійні сили розвитку суспільства.

3. В чому сутність формаційного та цивілізаційного підходів до розуміння історичного процесу.

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте, що таке спосіб виробництва.

2. Охарактеризуйте основні елементи продуктивних сил.

3. Розкрийте сутність виробничих відносин.

4. Дайте філософське обґрунтування поняття власності.

Література

Основна:

1. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. Статті: “Суспільство”, “Виробництво суспільне”, “Відносини виробничі”, “Власність”.

2. Філософський словник соціальних термінів / Під ред. В.П. Андрущенка. – Київ-Харків, 2002.

3. Васильченко В.М. Філософія матеріального виробництва. Курс лекцій. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 73 с.

4. Мясникова Л.А. Экономика постмодерна и отношения собственности // Воп­росы философии. – 2002. – №7. – С. 5-16.

5. Розин В.М. Экономика с культурологической точки зрения // Общест­венные науки и современность. – 2002. – №6. – С. 107-114.

6. Крисаченко В.С., Степіко М.Т., Власюк О.С. та інші. Український соціум //http://www.niss.gov.ua/book/Krysachenko/index.htm

7. Социальная философия: Учебник / Под ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. – Киев-Харьков, 2002. – Раздел 2, Гл. 3.

Додаткова:

1. Пролеєв С.В. Метафізика влади. – К. Наук. Думка, 2005.

2. Зубов В.О., Кривега Л.Д., Косих А.І. Філософія підприємництва – Запо­ріжжя: Дінас, 2000.

3. Діденко Н.Г. Управління, влада, держава: філософські аспекти взаємодії / Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – 128 с.

4. Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социаль­ного. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. – 104 с. // http:// www.lib.ultra-com.ru/books/1264.html.

^ ТЕМА №18
СУЧАСНИЙ СВІТ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
(Лекція 8)


План

1. Глобалізація: сутність, суб’єкти, наслідки.

2. Глобальні проблеми сучасності.

3. Формування інформаційне суспільство як проблема 21 століття.

4. Україна у світових координатах розвитку.

Основні поняття: глобалізація, рушійні сили суспільного розвитку, циві­лізація, “зіткнення цивілізацій”.

Контрольні питання

1. Дайте визначення сутності та проявів глобалізації

2. Дайте характеристику інформаційного суспільства

3. Охарактеризуйте глобальні проблеми сучасності та можливі шляхи їх вирішення.

Завдання для самостійної роботи

1. “Зіткнення цивілізацій” як проблема сучасності.

2. Стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні.

3. Що визначає розвиток сучасного суспільства: чинники та фактори.

Література

Основна:

1. Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.Б. – К.: Наукова думка, 2003.

2. Доповідь ООН про людський розвиток країн світу в 2006 році // http://hdr.undp.org/reports/global/2006/.

3. ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДОПОВІДЬ “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” // http://zakon.rada.gov.ua/signal/n0002100.doc.

4. Попович М.В. Червоне століття. – К., АртЕК, 2005. – 326 с.

Додаткова:

1. Скалацький В.М. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (со­ціально-філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 17 с.

2. Семиколенов В.М. Мораль в інформаційному суспільстві: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вер­надського. – Сімф., 2006. – 19 с.

3. Даніл’ян В.О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально- філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Харківський ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба. – Х., 2006. – 19 с.
1   2   3

Схожі:

Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconТематичний план Кількість годин Назва розділу Лекції Самостійна поза аудиторна робота І семестр
Франко. Поезії. „Гімн”, „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, „Чого являєшся мені у сні?”, „Декадент”, „Розвивайся ти, високий дубе”....
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconКалендарно-тематичний план практичних занять на циклі «Педіатрія,...
...
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії»...
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconТематичний план лекцiй з пропедевтики внутрiшньої медицини для студентів...
...
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconТематичний план лекцiй з елективного курсу “ Деонтологія в медицині...
Зміст та структура біомедичної етики, її основні тео­ретичні та прикладні аспекти у сучасному суспільстві
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № icon1: Робота з графічними файлами. Графічні редактори
Час: 16 годин, з них 4 години лекцій, 8 годин практичних занять, 4 години самостійної роботи
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconКалендарно-тематичний план занять курса за вибором для студентів...
Установка внутрисосудистых устройств (кава-фильтров, стент-фильтров и пр.) как метод профилактики тэла
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconТематичний план лекцiй з пропедевтики внутрiшньої медицини для студентів...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка