Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) №
Скачати 333.54 Kb.
НазваТематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) №
Сторінка3/3
Дата конвертації27.02.2013
Розмір333.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
1   2   3
^

Контрольна робота з курсу філософії


1-й варіант

 1. Які проблеми ми називаємо філософськими?

 2. Назвіть основні філософські школи в філософії Стародавньої Індії?

 3. В чому відмінність філософії Аристотеля від філософії Платона?

 4. Що таке номіналізм і реалізм в філософії Середньовіччя?

 5. Що таке “річ в собі” і “річ для” нас в філософії Канта?

 6. В чому специфіка поглядів Ф. Ніцше на європейську культуру та мораль?

 7. Що таке прагматизм?

 8. Дайте визначення понять: буття, матерія, рух, простір і час, свідомість.

 9. В чому, на Вашу думку, сенс життя людини?

 10. Дайте визначення глобалізації та її проявів.

2-й варіант

 1. Як співвідносяться міфологія, релігія і філософія?

 2. Назвіть основні філософські школи Стародавнього Китаю?

 3. Хто такі Епікур і епікурейці?

 4. В чому зміст полеміки раціоналізму і емпіризму?

 5. Сутність діалектичного методу Гегеля.

 6. Філософія А. Шопенгауера.

 7. Основні принципи психоаналізу З. Фрейда.

 8. Дайте визначення понять: діалектика, метафізика, еклектика, софістика, синергетика.

 9. Назвіть основні життєві цінності сучасної людини.

 10. Назвіть основні характеристики інформаційного суспільства.
^

Питання з курсу філософії для підготовки до іспиту


 1. Світогляд.

 2. Історичні типи світогляду.

 3. Сутність, структура та призначення філософії.

 4. Проблема основного питання філософії.

 5. Специфіка та основні школи філософії стародавньої Індії.

 6. Буддизм.

 7. Джайнізм.

 8. Йога.

 9. Характерні риси та основні школи філософії стародавнього Китаю.

 10. Конфуціанство.

 11. Даосизм.

 12. Законники.

 13. Загальна характеристика античної філософії: етапи розвитку, представники, коло проблем.

 14. Піфагор, Геракліт, Демокрит, мілетська школа.

 15. Сократ.

 16. Платон.

 17. Аристотель.

 18. Загальна характеристика філософії Середньовіччя: етапи розвитку, коло проблем, представники.

 19. Патристика. Августин.

 20. Схоластика Ф. Аквінський.

 21. Світоглядні ідеї Екклесіасту та Об’явлення Іоанна Богослова (Біблія).

 22. Загальна характеристика філософії Відродження.: специфіка, коло проблем, представники

 23. Гуманізм в Італії: Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарка, Джованні Бокаччо, Лоренцо Валла.

 24. Н. Макіавеллі. “Господар”.

 25. Томас Мор. “Утопія”.

 26. Томазо Кампанелла “Місто Сонця”.

 27. Загальна характеристика філософії Нового часу (XVII ст.): специфіка, коло проблем, напрямки, представники.

 28. Емпіризм та раціоналізм в філософії XVII ст.

 29. Ф. Бекон.

 30. Т. Гоббс.

 31. Дж. Локк.

 32. Р. Декарт.

 33. Б. Спіноза.

 34. Г. Лейбніц.

 35. І. Кант.

 36. Г.В.Ф. Гегель.

 37. Л. Фейербах.

 38. Ф. Ніцше.

 39. А. Шопенгауер

 40. З. Фрейд. Психоаналіз.

 41. Концепція культури З. Фрейда.

 42. Екзистенціалізм: загальна характеристика.

 43. Герменевтика.

 44. Прагматизм.

 45. Позитивізм.

 46. Українська філософська думка.

 47. Буття.

 48. Матерія.

 49. Рух.

 50. Простір і час.

 51. Субстанціональна й реляційна концепція простору і часу.

 52. Відображення, як загальна властивість матерії.

 53. Свідомість: структура та функції. Виникнення свідомості і її суспільна природа.

 54. Духовність.

 55. Сутність та структура пізнавального процесу.

 56. Форми чуттєвого і раціонального пізнання.

 57. Концепції істини.

 58. Наукове пізнання і його специфічні ознаки.

 59. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання, їхні методи.

 60. Україна в світових координатах розвитку.

 61. Синергетика.

 62. Сучасні концепції розвитку.

 63. Принципи і закони діалектики.

 64. Філософські категорії.

 65. Сутність і явище.

 66. Зміст і форма.

 67. Причина, привід, наслідок.

 68. Необхідність і випадковість.

 69. Можливість і дійсність.

 70. Одиничне, особливе, загальне.

 71. Розуміння людини в історії філософської думки.

 72. Людина: індивід, особа, особистість.

 73. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людства.

 74. Концепції сенсу життя людини.

 75. Поняття суспільства. Рушійні сили розвитку суспільства.

 76. Суспільне виробництво та його структура.

 77. Сфери суспільного життя (економічна, політична, соціальна, духовна) та їх специфіка.

 78. Історичний процес: формаційний та цивілізаційний підходи.

 79. Загальна характеристика інформаційного суспільства.

 80. Глобалізація: сутність, суб’єкти, наслідки. Глобальні проблеми сучасності.

 81. Україна у світових координатах розвитку
^

Примірна ТЕМАтика рефератів з курсу філософії


 1. Світогляд: зміст, сутність та значення у житті людини.

 2. Міфологічне світорозуміння: зміст, особливості, функції.

 3. Сучасні соціальні міфи та їх роль у суспільстві.

 4. Релігія і наука: сучасний характер відношень.

 5. Релігія і філософія: проблема діалогу.

 6. Філософія як світоглядне знання.

 7. Предмет філософії: сучасне розуміння проблеми.

 8. Філософія і наука: проблема взаємодії.

 9. Історичні форми філософствування: їх зміст, значення та сучасність.

 10. Роль і функції філософії в системі науково-теоретичного пізнання світу.

 11. Соціально-культурне призначення філософії.

 12. Історія філософії як історія думки людства.

 13. Особливості давньосхідної філософії та її вплив на сьогодення Сходу.

 14. Буддизм: зміст, сутність, призначення.

 15. Даосизм та сучасність.

 16. Космоцентризм в античній філософії.

 17. Поняття буття в античній філософії.

 18. Проблема буття на небуття в філософії Парменіда.

 19. Сократ: життя, філософія, моральні пошуки, вибір.

 20. “Ідеальна держава” Платона та сучасність.

 21. Аристотель: концепція філософії як науки.

 22. Розум і віра в філософії Середньовіччя.

 23. Філософія історії Аврелія Августина.

 24. Проблема взаємодії бога та людини у філософії Аврелія Августина.

 25. Гуманізм епохи Відродження.

 26. Галілей і його боротьба за новий світогляд.

 27. Проблема методології в філософії Нового часу.

 28. Арабська філософія: етапи розвитку та видатні особистості.

 29. Вчення Дж. Локка про первинні й вторинні якості.

 30. Критицизм І. Канта і нове розуміння предмету й методу філософії.

 31. Гегель: предмет і метод філософії як науки.

 32. Гегель: концепція об’єктивної діалектики.

 33. Гуманізм Л. Фейербаха.

 34. Критика християнської моралі в філософії Ф. Ніцше.

 35. Філософія Ф. Ніцше та сучасність.

 36. Раціоналізм та ірраціоналізм ХХІ століття.

 37. Несвідоме в психоаналізі З. Фрейда.

 38. Відмова від проектів тотального перевлаштування світу як сутнісна риса сучасної філософської думки.

 39. Постмодернізм.

 40. “Герменевтичне коло” Г. Гадамера.

 41. Проблема людини в філософії А. Камю.

 42. “Критичний раціоналізм” К. Поппера як спроба подолання неопозитивізму.

 43. Проблема розвитку знання в працях Т. Куна та І. Лакатоша.

 44. Релігійна картина світу та сучасність.

 45. Сковорода про людське щастя.

 46. Три світи Григорія Сковороди.

 47. Філософія українського романтизму (Гоголь, Костомаров, Шевченко, Куліш, Юркевич).

 48. Київська екзистенційна філософія ХХ ст. (Бердяєв, Шестов, Заньківський).

 49. Філософські погляди Л. Українки.

 50. Філософські погляди І. Франка.

 51. Раціональність та ірраціональність на початку ХХ1 ст.

 52. Соціальна філософія історії К. Ясперса.

 53. Філософія релігії та релігійна філософія.

 54. Що означає “бути” для людини?

 55. Буття ідеального: сутність, зміст, форма, специфіка.

 56. Життєтворчість людського буття: проблема свободи.

 57. Багатовимірність відношення “людина-світ”.

 58. Людина і світ: парадигми взаємодії.

 59. Перетворення чи освоєння світу?

 60. Буття і матерія: їх взаємовідносини.

 61. Ідея коеволюції: сутність, зміст, перспективи розвитку.

 62. Рух і розвиток: синергічне бачення.

 63. Синергетична картина світу: сутність, зміст, перспективи розвитку.

 64. Поняття соціального простору: сутність, зміст та значення у житті людини.

 65. Духовний простір та його значення у житті людини.

 66. Простір і час як граничні засади буття людини у світі.

 67. Аврелій Августин: принципові зміні в осмисленні часу.

 68. Поняття хаосу: історичний зміст, сутність, конструктивне призначення.

 69. Буття людини як буття можливостей.

 70. Проблема сенсу життя та ставлення до смерті.

 71. Феномен смерті і ставлення до неї: історичні уявлення та сучасність.

 72. Свідомість як ідеальна діяльність.

 73. Духовність, дух, душа: історичні уявлення змісту і сутності та сучасність.

 74. Самосвідомість: зміст, сутність, функції та значення у житті людини.

 75. Базові цінності та їх значення у житті людини.

 76. Філософія глобалізма.

 77. Загальна характеристика інформаційного суспільства.

 78. Соціальна регуляція: раціональне та ірраціональне.
1   2   3

Схожі:

Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconТематичний план Кількість годин Назва розділу Лекції Самостійна поза аудиторна робота І семестр
Франко. Поезії. „Гімн”, „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, „Чого являєшся мені у сні?”, „Декадент”, „Розвивайся ти, високий дубе”....
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconКалендарно-тематичний план практичних занять на циклі «Педіатрія,...
...
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії»...
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconТематичний план лекцiй з пропедевтики внутрiшньої медицини для студентів...
...
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconТематичний план лекцiй з елективного курсу “ Деонтологія в медицині...
Зміст та структура біомедичної етики, її основні тео­ретичні та прикладні аспекти у сучасному суспільстві
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № icon1: Робота з графічними файлами. Графічні редактори
Час: 16 годин, з них 4 години лекцій, 8 годин практичних занять, 4 години самостійної роботи
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconКалендарно-тематичний план занять курса за вибором для студентів...
Установка внутрисосудистых устройств (кава-фильтров, стент-фильтров и пр.) как метод профилактики тэла
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р. (16 годин лекції, 16 годин семінари, 76 годин самостійна робота) № iconТематичний план лекцiй з пропедевтики внутрiшньої медицини для студентів...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка