1 Основи організації фінансів підприємств
Скачати 387.28 Kb.
Назва1 Основи організації фінансів підприємств
Сторінка1/3
Дата конвертації04.03.2013
Розмір387.28 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3Тема 1

Основи організації

фінансів підприємств


1. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний дохід –  основне джерело фінансових ресурсів. Тому можна стверджувати, що фінансове становище усієї країни визначається станом фінансів підприємств.

В науковій економічні літературі немає єдиної думки щодо визначення фінансів підприємств, їх сутності та змісту.

Вихідним моментом в розумінні сутності “фінанси підприємств” є те, що зазначене поняття поєднує в собі дві важливі економічні категорії – “фінанси” та “підприємство”. Фінанси – це економічні відносини у сфері грошового обігу, які пов’язані з формуванням доходів і фондів грошових коштів, фінансових ресурсів та їх використанням. Підприємство –  це відокремлений техніко-економічний та соціальний комплекс, призначений для виробництва суспільних благ. Зважаючи на це фінанси підприємств можна визначити як економічні відносини, що охоплюють широке коло грошових відносин, пов’язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів, фінансових ресурсів в процесі їх кругообігу і виражених у вигляді різних грошових потоків певного господарюючого суб’єкта.

Специфіка поняття “фінанси підприємств” полягає в тому, що за їх допомогою мобілізуються і створюються фінансові ресурси не для подальшого перерозподілу, а для обслуговування руху вартості валового внутрішнього продукту на всіх стадіях відтворювального процесу, обслуговується процес виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Саме за допомогою фінансів підприємств відбувається первинний перерозподіл вартості створеного валового продукту на фонди нагромадження, споживання, відновлення матеріальних ресурсів процесу виробництва.

Закордонна наукова думка не приділяє уваги таким теоретичним питанням як визначення, зміст, функції фінансів підприємств. Такий підхід спостерігається й у вітчизняній літературі з фінансів, коли фінанси підприємств ототожнюються зі спеціалізованою прикладною функцією адміністративного управління. Але подібне визначення не розкриває економічної природи фінансів підприємств.

Вітчизняні вчені докорінно досліджують зміст і функції фінансів підприємств, їх принципи організації та фінансовий механізм. При цьому вихідними є концептуальні підходи до розуміння такої категорії як “фінанси”.

Відомо, що найбільш поширеними є розподільча та відтворювальна концепції фінансів. Розподільча концепція обмежує сферу дії фінансів підприємств розподільчою фазою відтворення (в економічній літературі ця концепція піддається справедливій критиці). За відтворювальною концепцією фінанси підприємств існують на всіх стадіях відтворювального процесу і завдяки цьому наділені виробничою функцією (проте фінанси не створюють вартості, а відтворювальний процес і процес виробництва на підприємстві не є тотожними; отже, відтворювальна концепція не є достатньо обґрунтованою).

Окрім того, зустрічається трактування фінансів, виходячи з класових позицій. А відтак, фінанси підприємств є знаряддям первинного розподілу і подальшого перерозподілу фінансових ресурсів у відповідності до політики правлячої партії. На наш погляд, фінанси як економічна категорія існують об’єктивно, їх сутність не залежить від типу економічної чи політичної системи. А отже, фінанси підприємств використовуються у тій чи іншій економічній системі в залежності від її економічних і соціальних цілей.

Існує думка, що фінанси підприємств є функцією адміністративного управління грошовими потоками господарюючого суб’єкта. Інший підхід пов’язує сутність фінансів підприємств із формуванням фондів грошових коштів.

В перші роки соціалістичного будівництва панувала концепція, що фінансові відносини існують завдяки існуванню держави (Ф.А. Меньков та ін.), а значить фінанси підприємств повністю відображають фінансові відносини в межах держави і також мають імперативний характер. У зв’язку з реформою 1930-го року (зміна системи розподілу і надходження в бюджет чистого доходу), реформою 1936-го року (введена централізована система розрахунків з бюджетом по відрахуванням від прибутку), реформою 1955-го року (забезпечення активного впливу фінансової системи на процес виробництва і реалізації товарів) зросли грошові потоки між підприємствами і бюджетом, а відношення до прибутку було досить обережним, оскільки застосовувався повний контроль за цінами, асортиментом виробів та використанням матеріально-технічних ресурсів. Тому поняття фінансів підприємств не використовувалось, а вплив прибутку на ефективність господарювання був майже відсутнім.

Виникнення фінансів підприємств у вітчизняній науці радянської доби пов’язано з появою та розвитком госпрозрахунку, коли вперше виникла необхідність вивчення і розуміння процесів руху грошових засобів. Хоча дослідження відособленого грошового обороту підприємств вважалося неприйнятним (Ф. Меньков, В. Дьяченко та ін.). Проте подальший розвиток госпрозрахунку призвів до посилення впливу прибутку на виробництво, на необхідність дослідження фінансового механізму. Саме в цей період А. Бірман, Д. Аллахвердян та інші вчені починають розглядати фінанси як важіль ефективного управління економікою в цілому і підприємством. Сучасні вітчизняні вчені, серед яких А. Поддєрьогін, М. Коробов, А. Шеремет та інші, визначають фінанси підприємств як самостійну сферу фінансової системи держави, що охоплює широке коло грошових відносин, пов’язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів в процесі їх кругообігу і які виражені у вигляді різних грошових потоків.

Розбіжність позицій щодо визначення та сутності фінансів підприємств можна згрупувати за наступними визначеннями:

 • фінанси підприємств – це система грошових відносин із приводу руху грошових фондів (позиція більшості вітчизняних дослідників, яка свідчить про звуження сфери дослідження – поза увагою залишається безфондова форма руху фінансових ресурсів);

 • фінанси підприємств – це застосування різноманітних прийомів та методів для досягнення максимального достатку фірми, або загальної вартості фінансового капіталу, вкладеного у справу (наведене визначення стосується не стільки фінансів підприємств, скільки управління їхніми фінансами, тобто фінансового менеджменту);

 • фінанси підприємств є формою фінансування та кредитування підприємницької діяльності (дуже звужене розуміння, не розкриває економічної природи фінансів підприємств);

 • фінанси підприємств – це планомірний рух фінансових фондів, що виражають відносини з приводу необхідного, обов’язкового (індиспенсабельного) вилучення вартості та їхнього використання в інтересах суспільства на рівні господарюючого суб’єкта (зазначений підхід перетворює фінанси підприємств з економічної категорії на явище, що організується державою та відноситься до сфери політики);

 • фінанси підприємств –  це економічна сукупність часу та невизначеності, пов’язаної з прийняттям конкретних рішень, аналіз впливу яких на вартість майбутніх доходів та видатків дозволяє підприємцям здійснити раціональний економічний вибір із альтернативних варіантів дій (цей підхід відображає філософію фінансового менеджменту).

Узагальнюючи вищезазначене, можна дати наступне визначення економічної сутності фінансів підприємств.

Фінанси підприємств –  система грошових відносин, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу виручки та прибутку господарюючого суб’єкта, з приводу утворення, розподілу і використання доходів і фінансових ресурсів з метою задоволення суспільних інтересів і потреб.

Особливої уваги потребує система суспільних інтересів і потреб. Вказана система є досить різноманітною та має у своєму складі загальнодержавні, галузеві, відомчі, корпоративні, колективні, групові, особисті інтереси тощо. Зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів і на суперечливий характер суб’єктів фінансових відносин, велику складність становить досягнення оптимального співвідношення в їхньому задоволенні у процесі вартісного розподілу, здійснення раціонального вибору. Задоволення інтересів одних суб’єктів за рахунок інших загрожує існуванню підприємства та негативними наслідками в суспільстві в цілому. Необхідно на рівні підприємства (мікрорівень економіки) якнайбільше уваги приділяти мотивації нарощування обсягів виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг, збільшенню обсягів фінансових ресурсів, виручки та прибутку, що може бути забезпечене через розвиток національного підприємництва, створення нових робочих місць, запобігання платіжним кризам, збільшення доходів і купівельної спроможності населення.

Фінанси підприємств, з теоретичного погляду, мають наступні ознаки:

 • функціонують у сфері товарно-грошових відносин;

 • відображають тільки ті грошові відносини, які можна оцінити у вартісних вимірниках;

 • обслуговують рух вартості створеного продукту на всіх стадіях відтворювального процесу;

 • мають свого матеріального носія – фінансові ресурси, які одночасно є об’єктом фінансових відносин;

 • формують і використовують дохід і фінансові ресурси;

 • характеризуються різноманітністю та багатогранністю форм прояву, що відображається в системі відносин, які відбивають економічні факти і процеси, що відбуваються на підприємстві.

Зміст фінансів підприємств чітко визначається формуванням і використанням всієї сукупності доходів і фінансових ресурсів в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту, тобто фінанси підприємств здійснюють первинний розподіл вартості валового внутрішнього продукту на фонди нагромадження, споживання, відновлення матеріальних елементів процесу виробництва.

Всі доходи суб’єктів господарювання в процесі відтворення поділяються на первинні та вторинні. Останні отримуються в результаті перерозподілу первинних доходів і формуються:

 • на підприємствах – у формі прибутку, що залишається в їх розпорядженні;

 • у працівників – у формі оплати праці, що залишається після сплати податків та обов’язкових платежів;

 • в державі –  у формі перерозподілених доходів суб’єктів господарювання до бюджету та до цільових позабюджетних фондів;

 • в домогосподарствах – у формі чистої оплати праці, дивідендів акціонерам й учасникам, інших виплат із бюджету та позабюджетних фондів.

Будь-яка економічна категорія проявляється в її функціях. Враховуючи, що функції економічної категорії є формою вираження суспільного призначення даної категорії, що функції властиві тільки даній категорії, а не будь-якій іншій, то саме функції виражають те головне і специфічне, що характерно для конкретної економічної категорії.

Слід розмежовувати поняття “функції” і “ролі” тієї чи іншої економічної категорії. Якщо за допомогою функцій проявляється суспільне призначення економічної категорії, то її роль виражається в результатах її практичного застосування.

Визначення функцій фінансів підприємств, їх кількості залежить від концепції визначення суті фінансів та поняття фінансів підприємств.

Так, розподільча концепція фінансів визначає наступні функції: розподільчу, перерозподільчу, регулюючу, стимулюючу, контрольну, забезпечувальну тощо. При цьому немає єдиної думки щодо кількості функцій, які виконують фінанси підприємств.

Відтворювальна концепція в тій чи іншій мірі стверджує, що фінанси виконують дві наступні функції:

 • створення грошових доходів і грошових фондів;

 • використання грошових доходів і грошових фондів.

Узагальнюючи підходи до визначення сутності фінансів підприємств і їх функцій та виходячи з їх теоретичних засад, можна стверджувати, що фінанси підприємств виконують наступні функції:

 • створення доходу і фінансових ресурсів;

 • використання доходу і фінансових ресурсів.

Результатом першої функції є забезпечення джерелами розвитку підприємства, його фінансової стійкості та інтересів власників. Результатом другої функції є забезпечення розвитку підприємства, трудового колективу, його власників.

Саме виділення цих двох функцій, що їх виконують фінанси, дає можливість чіткіше показати роль фінансів в економіці, зрозуміти їх об'єктивну необхідність, природу, визначити, які результати досягаються чи можуть бути досягнуті завдяки їх функціонуванню. Тобто, регулювання, контроль, стимулювання – це роль, яку виконують фінанси, або інструменти, за допомогою яких реалізуються фінанси підприємств.

Так, виявлення ролі фінансів підприємств як інструменту розподілу, контролю, регулювання й стимулювання, здійснюються в процесі фінансового планування, фінансового прогнозування, фінансового забезпечення, коли формуються і використовуються фінансові ресурси, що створює передумови для прогресивних зрушень в структурі виробництва, підвищення його ефективності.

Існує також думка, що фінансові функції підприємств – це певні взаємозв’язані групи, що об’єднують фінансові трансакції, які виконуються підприємствами. Тобто, на рівні підприємств всі вище згадані функції поділяються на дві групи: об’єктивні і суб’єктивні фінансові функції, які трансформуються у наступні:

 • обслуговування грошовими засобами життєдіяльності фірми;

 • забезпечення фірми необхідною кількістю грошових засобів;

 • забезпечення фінансових пропорцій фірми;

 • відтворювальна функція;

 • функція фінансового планування;

 • підтримка певної структури капіталу фірми;

 • раціональне використання грошових засобів фірми.

Вважаємо, що слід розмежовувати рівні державних фінансів і фінансів підприємств при розгляданні сутності фінансів, їх ознак, властивостей та функцій.

Зрозуміло, що питання сутності фінансів підприємств та їх функцій є дискусійними. Все це зумовлює необхідність подальшої розробки теоретичних проблем фінансів. А поглиблення знання економічної природи фінансів та фінансів підприємств, а також їх властивостей дозволить більш активно розробляти шляхи досконалого використання даної категорії у практиці господарювання та розвитку системи фінансових взаємовідносин.

^ 2. Сфери фінансових відносин підприємств
При функціонуванні фінансів господарюючих суб’єктів встановлюються відповідні економічні відносини та взаємозв’язки. Фінансові відносини виражають суть фінансів як відносин, що обслуговують рух вартості валового внутрішнього продукту.

Характеристика фінансових відносин на підприємстві пов’язана з виділенням їх об’єктів та суб’єктів.

Об’єктом фінансових відносин на підприємстві є вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, які формують виручку, а в процесі розподілу – фонди споживання, відшкодування витрат і прибуток, що є необхідною умовою забезпечення безперервності виробництва. Окрім того, об’єктом фінансових відносин на підприємстві є всі грошові надходження та нагромадження, тобто фінансові ресурси підприємства.

Суб’єктами фінансових відносин підприємства виступають держава, саме підприємство, його робітники та службовці, власники та акціонери (учасники), інвестори, фінансово-кредитні установи, інші підприємства та інші контрагенти. При цьому всі фінансові відносини підприємства можна згрупувати на зовнішні та внутрішні.

Сфера зовнішніх фінансових відносин підприємства включає відносини:

 • між підприємством і державою – з приводу перерозподілу власних фінансових ресурсів в рамках законодавства про оподаткування, соціального страхування, формування загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів; з приводу використання наданих державних фондів грошових коштів, виконання державних інвестиційних програм тощо;

 • між підприємством і його акціонерами –  з приводу використання отриманого прибутку, нарахування та виплати дивідендів, реінвестування прибутку, напрямків вкладення капіталу тощо;

 • між підприємством і його постачальниками та покупцями – з приводу виконання господарських договорів та зобов’язань, реалізації продукції (робіт, послуг), отримання виручки, здійснення платіжних розрахунків тощо;

 • між підприємством і фінансово-кредитними установами – з приводу обслуговування своїх платежів, отримання та повернення кредитів, сплати процентів за користування ними, депозитарної діяльності, страхових платежів та отримання страхових відшкодувань у разі настання страхового випадку, інвестиційних вкладень і отримання доходів по ним тощо.

Система внутрішніх фінансових відносин підприємства включає наступні відносини:

 • між підприємством і його засновниками (власниками) –  з приводу формування Статутного капіталу, його використання, отримання частини прибутку на вкладений капітал, напрямків виробничого та іншого вкладення фінансових ресурсів підприємства тощо;

 • між підприємством і його структурними підрозділами –  з приводу розподілу фінансових ресурсів на фінансування формування необоротних і оборотних активів;

 • усередині самого підприємства – з приводу розподілу прибутку, що залишається в його розпорядженні, напрямків його використання;

 • між підприємством і його працівниками –  з приводу формування фонду оплати праці, матеріального заохочення та стимулювання, використання частини фінансових ресурсів на виплату матеріальної допомоги, фінансування соціально-культурних заходів тощо.

В умовах ринку з’явились принципово нова група фінансових відносин. А саме:

  • відносини, що пов’язані з банкрутством підприємства та призупиненням його поточних платежів;

  • відносини, що виникають при злитті та поглинанні, а також розподілі самого підприємства.

Необхідно підкреслити, що фінансові відносини на підприємстві мають суперечливий характер. А саме, кожний їх суб’єкт прагне отримати якомога більше від розподілу фінансових ресурсів, що можливе тільки за рахунок інших суб’єктів. Для вирішення цього протиріччя необхідно збалансування інтересів суб’єктів фінансових відносин на базі збільшення доходів та оптимізації розподілу фінансових ресурсів, ефективного їх використання.
  1   2   3

Схожі:

1 Основи організації фінансів підприємств iconТема: Основи організації фінансів підприємтсва І управління ними зміст вступ
Сутність І функції фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі країни
1 Основи організації фінансів підприємств iconВ основу організації фінансів підприємств покладено

1 Основи організації фінансів підприємств iconКурсова робота на тему: «Надходження, зберігання та витрати грошових коштів підприємств» план
Розділ теоретичні основи організації руху грошових коштів підприємств в умовах ринку
1 Основи організації фінансів підприємств iconВисновки до розділу 2
Розділ теоретичні основи організації кредитування підприємств в умовах ринкового реформування економіки
1 Основи організації фінансів підприємств iconПеречень вопросов экзаменационных билетов по дисциплине „финансы”
Сутність фінансів як економічної категорії. Характерні ознаки фінансів та функції фінансів
1 Основи організації фінансів підприємств iconОснови створення І впровадження системи управління пожежною безпекою на підприємстві
Стан безпеки підприємства, об'єднання підприємств, окремої галузі визначає система управління спосіб організації (встановлення І...
1 Основи організації фінансів підприємств iconВправа 1
Тому знання сутності фінансів підприємств, їх функцій, складу фінансових ресурсів, порядку їх формування та використання є дуже важливим...
1 Основи організації фінансів підприємств iconОбгрунтування концепції дослідження сутності фінансів
Виявлено основні протиріччя сучасних теоретичних концепцій розуміння сутності фінансів. Обґрунтовано нову концепцію дослідження сутності...
1 Основи організації фінансів підприємств iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...

1 Основи організації фінансів підприємств iconПідвищення рівня організації праці на підприємстві
Розділ теоретико-методологічні основи організації праці на сучасному виробництві
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка