1 фінансова звітність в системі звітності підприємства
Скачати 51.94 Kb.
Назва1 фінансова звітність в системі звітності підприємства
Дата конвертації02.03.2013
Розмір51.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
Діяльність підприємства.

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................................10

1 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття, види і склад фінансової звітності..................................................................12

1.2 Прибуток підприємства як результат фінансово – господарської діяльності............................................................................................................................23

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1 Загальна характеристика об'єкту дослідження.........................................................26

2.2 Організація обліку і аудиту на підприємстві …………........................................30

2.3 Інформаційні системи і технології обліку................................................................44

^ 3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Аналіз майнового стану підприємства на підставі аналізу активу і пасиву балансу...............................................................................................................................51

3.2 Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства................................................................................62

3.3 Розрахунок і оцінка за даними балансу фінансових коефіцієнтів

ліквідності..........................................................................................................................73

3.4 Оцінка платоспроможності підприємства............................................................80

3.5 Факторний аналіз прибутку ..................................................................................83

4 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ.......................................................................................90

5 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.................................100

6 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА..............................................................................................111

ВИСНОВКИ...................................................................................................................120

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............ .........................................................124

ДОДАТКИ......................................................................................................................129

ВСТУП
Бухгалтерський облік існує скрізь, де здійснюється господарська діяльність. Відповідно закону України, всі підприємства, незалежно від форм власності, виду діяльності і ін., повинні забезпечити ведення бухгалтерського обліку.

Будь-який господарський суб'єкт здійснює облік постійно, облік відповідає загальним вимогам і принципам, використовує єдиний вимірник (грошовий), має єдину техніку і технологію ведення.

Завершальним етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності, тобто бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Значення фінансової звітності полягає в тому, що вона є інформаційною базою фінансового аналізу. Фінансовий аналіз, у свою чергу, проводиться з метою отримання відповіді на питання, наскільки добре працює дане підприємство, для чого:

1) виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного і позикового капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на отримання прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства і т.п.;

2) оцінюється правильність використання грошових коштів для підтримки ефективної структури капіталу;

3) контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих або інших витрат і т.п.

Призначення фінансової звітності, дослідженої за допомогою різних прийомів, використовуваних у фінансовому аналізі, полягає, перш за все, в тому, щоб допомогти її користувачам виробити кваліфіковані думки і ухвалити відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства.

Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», затвердженим наказом Мінфіну України від 16.07.99 №996-XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Сьогодні згідно вимогам статті 11 Закону про бухоблік, фінансова звітність підприємства включає:

1) «Баланс» (форма №1);

2) «Звіт про фінансові результати» (форма №2);

3) «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3);

4) «Звіт про власний капітал» (форма №4);

  1. Примітки до річної фінансової звітності (форма №5).^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1 Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №996-XIV от 16.07.99г.

2 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №86 от 31.03.99г.

3 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 «Баланс», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

4 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 «Отчет о финансовых результатах», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

5 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 4 «Отчет о движении денежных средств», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

6 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 5 «Отчет о собственном капитале предприятия», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

7 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 6 «Порядок исправления ошибок в финансовой отчетности», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

8 Закон Украины «О предприятиях, учреждениях и организациях союзного подчинения, расположенных на территории Украины» от 10.09.91г. №1540-XII с дополнениями и изменениями.

9 План счетов бухгалтерского учета счетов, капитала, обязательств и хозяйственных операций.

10 Аудит. Учебное пособие /Под ред.В.Д.Поникарова.-Житомир,1999.-240с.

11 Аудит:Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-Х.:ВД „Інжек”,2003.-212с.

12 Баканов М.И., А.Д.Шеремет. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие.-М.: Финансы и статистика,2001.-656с.: ил.

13 Баканов М.И., А.Д.Шеремет. Теория экономический анализ: Учебник.–М.: Финансы и статистика,2002.-415с.

14 Бутинец Т.П., Л.В.Чижевская, С.Л. Береза. Бухгалтерски учет для менеджеров и экономистов.-Житомир:2000, 670с.

15 Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік та аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ПП”Рута”,2005.-512с.

16 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия:Учеб.пособие /Т.Б. Бердникова.-М.: ИНФРА-М.,2003.-215с.

17 Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине:Науч.-практ.пособие-Днепропетровск,2000.-768с.

18 Грабова Н.Н., В.Н. Добровский. Бухгалтерский учет в производственніх и торговіх предприятиях Украині: Учеб.пособие для студентов ВУЗов/ под ред. Н.В.Кужельского.-К.:А.С.К.,К.,2000.-624с.

19 Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальніх стандартов: Учеб.пособие для ВУЗов.-5-е изд., доп. и перераб.-К.:А.С.К.,К.,2001.-847с.

20 Качала М.В. Фінансова звітність підприємств та організацій за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.-Харків:”Рубікон”,2000.-224с.

21 Ковальская К.В. Финансовая устойчивость акционерного общества как условие его экономического развития//Финаны Украины.-2004.-№2.101с.

22 Кононенко О. Анализ финансовой отчетности.-2-е изд.,перераб. и доп.-Х.:Фактор,2003.-148с.

23 Котляр М.Л. Анализ финансового состояния предприятия// Финаны Украины.-2004.-№5.-99-104.

24 Лишиленко О.В. Бухгалтерский учет: Учеб.пособие-2-е изд.,перераб. и доп.-К.,2003.-628с.

25 Лушкін В.А., Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Ачкасов А.Є.Контроль і ревізія підприємств. Навчальний посібник.-Житомир:”Житомир”,2000.-386с.

26 МаляревськийЮ.Д., Отенко В.І., Понікаров В.Д.,Сєрікова Т.М. Теорія бухгалтерського обліку.-Харків:Вид.ХДЕУ,2001.-372с.

27 Мных Е.В. Экономический анализ:Учебник-К.,2003.-412с.

28 Пархоменко В. Годовая финансовая отчетность//Бухгалтерский учет и аудит.-2004.-№1.-с.5-15.

29 Поддерегин А.М. Финансы предприятия:Учебник.-3-е изд., перераб. и доп.-К.:КНЭУ,2000-460с.,ил.

Схожі:

1 фінансова звітність в системі звітності підприємства icon«Оцінка фінансового стану підприємства»
Виконується на підставі звітності виробничого підприємства за три роки. Необхідна інформація для виконання завдання (фінансова звітність...
1 фінансова звітність в системі звітності підприємства iconТема Фінансова та управлінська звітність
Методологічно та організаційно вона є невід'ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку І виступає кінцевим етапом облікового...
1 фінансова звітність в системі звітності підприємства iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Це Положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації...
1 фінансова звітність в системі звітності підприємства iconГорячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства:...
Фінансова безпека підприємства та її місце в системі економічної безпеки
1 фінансова звітність в системі звітності підприємства iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" /далі Положення (стандарт) 29/ визначає методологічні...
1 фінансова звітність в системі звітності підприємства iconНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному...
Це Національне положення (стандарт) визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові...
1 фінансова звітність в системі звітності підприємства icon"Фінансова стратегія підприємства (укр.)"
Фінансова стратегія, яка охоплює усі валові доходи І надходження засобів І усі валові витрати
1 фінансова звітність в системі звітності підприємства iconПереукладання договору про подання звітності в електронному вигляді...
У разі реорганізації підприємства посадові особи юридичної особи – правонаступника повинні отримати нові сертифікати відкритих ключів...
1 фінансова звітність в системі звітності підприємства iconЗакон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в...
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою
1 фінансова звітність в системі звітності підприємства icon1. Фінансова звітність, як основне джерело прийняття управлінських рішень
В даний час, як правило, для визначення ефективності залучення ресурсів підприємством використовуються методи фінансового планування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка