Затверджено
Скачати 66.87 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації14.08.2013
Розмір66.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
КЗО «Гімназія №3»

Дніпропетровської міської ради
ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою

від _____________

протокол №______


Положення

про наукове товариство «Інтелектуал»ПОЛОЖЕННЯ

про наукове товариство «Інтелектуал »

«Гімназія № 3»
1. Загальні положення

1.1. Наукове товариство «Інтелектуал» гімназії № 3 (далі – Наукове товариство) є філією основного рівня Дніпропетровського відділення Малої академії наук України з правом проведення І етапу Всеук­раїнського конкурсу-захисту науково-дослідницький робіт членів Малої ака­демії наук України.

1.2. Діяльність Наукового товариства підпорядкована гімназії №3 через відповідні рішення головного органу самовря­дування – загальноґімназійної конференції.

1.3. Наукове товариство у своїй діяльності керується Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Національною доктриною розвитку освіти в ХХІ столітті, Положенням про Малу академію наук України, Стату­том комунального закладу освіти гімназія №3 та даним Положенням.

1.4. Адреса Наукового товариства:

вул.Г. Корольової 14Б, м. Дніпропетровськ, Україна.

^ 2. Основні завдання та функції Наукового товариства

2.1. Головними завданнями Наукового товариства є:

- розвиток інформаційних компетентностей, компетентностей саморозвитку, самоосвіти та продуктивної творчої діяльності ґімназистів;

- створення умов для творчого самовдосконалення ґімназистів;

- виявлення, розвиток та підтримка юних обдаровань;

- задоволення потреб дітей та підлітків у професійному та суспільному само­визначенні;

- пропаганда наукових досліджень;

- формування у ґімназистів рис і якостей вченого-дослідника через виконання науково-дослідницьких, творчих, конструкторських робіт та проектів.

2.2. Наукове товариство реалізує свої вищеокреслені завдання через:

- організацію діяльності факультативів, курсів за вибором ;

- організацію Малої ґімназіади (І тур предметних олімпіад – беруть участь бажаючі та рекомендовані вчителем предметником учні, у міському турі предметних олімпіад беруть участь переможці І туру; ін­телектуальні конкурси, вікторини, конференції, шоу, ін­телектуальні конкурси, вікторини тощо);

- проектну діяльність учнів 4-7 класів ґімназії на предметних науково-мето­дичних кафедрах гімназії №3;

- науково-дослідницьку діяльність учнів 6-7 класів ґімназії на предметних науково-методичних кафедрах гімназії №3 та се­кціях Дніпропетровського відділення Малої академії наук України;

- проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідниць­ких робіт членів Малої академії наук України;

- організацію позаурочної предметної роботи науково-методичних кафедр гімназії №3;

- роботу вчителів-тренерів з обдарованими ґімназистами.
^ 3. Структура та органи управління Наукового товариства

3.1. Безпосереднє керівництво Науковим товариством здійснює заступник директора гімназії №3 з навчально-виховної роботи , який відповідає за науково-методичну роботу. Він організовує та контролює діяльність Науко­вого товариства за всіма напрямами і несе відповідальність за результати його діяльності.

3.2. Керівним органом Наукового товариства є науково-координаційна рада, до якої входять: голова ради (заступник директора з науково-методич­ної роботи), секретар ради (магістр органу дитячого самоврядування), керівники предметних науково-методичних кафедр гімназії№3, керівники науково-дослідницький учнівських робіт (педагогічні пра­цівники гімназії №3, викладачі ВНЗ та інших на­уково-дослідницьких установ), а також спеціально запрошені фахівці-науко­вці (за потреби).

3.3. Діяльність Наукового товариства за всіма напрямками здійснюється на предметних науково-методичних кафедрах гімназії №3 ( кафедра слов’янської філології, кафедра іноземних мов, кафедра суспільствознавчих дисциплін, кафедра творчого розвитку особистості,обслуговуючої праці та фізичної культури, кафедра математики та інформатики, кафедра природничих дисциплін) та відді­леннях Малої академії наук (фізико-математичне, техніко-технологічне, істо­рико-географічне, еколого-природниче, обчислювальної техніки та програ­мування, мистецтвознавства та філології).
^ 4. Членство в Науковому товаристві

4.1. Кандидатами до членства в Науковому товаристві є учні 5 класів ґі­мназії , які виконують проектну ро­боту, або займаються науково-дослідницькою діяльністю на предметних науково-ме­тодичних кафедрах.

4.2. Членами наукового товариства є всі учні 6-7 класів ґімназії, виконання науково-дослідницьких робіт та участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України для яких є обов’язковою умовою навчання в ґімназії №3.

4.3. Почесними членами Наукового товариства є учні, які посіли призові місця у ІІ (обласному) або ІІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту нау­ково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України.
5. Умови виконання науково-дослідницьких робіт та проведення

І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт чле­нів Малої академії наук України на базі Наукового товариства

5.1. Виконання науково-дослідницької роботи.

5.1.1. Виконання творчої роботи будь-якого виду (інформаційно-рефера­тивна, проблемно-реферативна, експериментальна, натуралістична, описова, дослідницька, науково-дослідницька, конструкторська тощо) є обов’язковим для учнів 6-7 класів ґімназії та здійснюється за циклограмою, що затверджу­ється науково-координаційною радою Наукового товариства (додаток 1).

5.1.2. Ґімназист має право самостійно обирати тему дослідження та керів­ника роботи з будь-якої предметної науково-методичної кафедри гімназії №3 чи Дніпропетровського відділення Малої акаде­мії наук України.

5.1.3. Керівник роботи повинен допомагати ґімназисту у точному визна­ченні теми, постановці завдань, формуванні положень дослідження та захи­сту роботи, виконанні дослідів та експериментів, підборі інформаційних джерел, повинен підготувати захист роботи з комп’ютерною підтримкою, на­дати відповідні рекомендації щодо оформлення роботи та створення комп’ютерної підтримки.

5.1.4. Керівник науково-дослідницької роботи повинен скласти план інди­відуальних консультацій з учнем, в якому відбиті основні етапи роботи та те­рміни їх виконання, постійно контролювати стан виконання роботи. План ін­дивідуальної роботи та результати кожного етапу фіксуються учнем спільно з керівником у щоденнику виконання науково-дослідницької роботи (дода­ток 2), який додається до роботи при захисті.

5.1.5. Науково-дослідницька робота повинна мати наступну структуру: ти­тульний аркуш (додаток 4), зміст, перелік умовних позначень (при необхід­ності), вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, дода­тки (при необхідності). Робота оформлюється згідно з вимогами до оформ­лення науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України (до­даток 3).

5.2. Проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Наукового товариства.

5.2.1. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводиться науково-координаційною радою Наукового товариства упродовж грудня поточного року. У конкурсі беруть участь випускники ґімназії обов’язково, учні 5 класів за власним бажанням при умові виконання творчої роботи за нормами, зазна­ченими в даному Положенні.

5.2.2. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт складається з двох ча­стин: попереднього (заочного) конкурсу робіт та, власне, захисту робіт з комп’ютерною підтримкою. Заочний конкурс робіт проводиться упродовж листопада поточного року рецензентами, які додають до роботи рецензію та відомість з оцінками відповідно до прийнятих науково-координаційною ра­дою критеріїв (додаток 5). Захист робіт з комп’ютерною підтримкою прово­диться у грудні поточного року науково-координаційною радою Наукового товариства за окремоскладеним графіком. Оцінювання науково-дослідниць­ких робіт здійснюється за 12-бальною системою та прийнятою моделлю оці­нювання (додаток 6). Науково-координаційною радою ведеться протокол конкурсу-захисту робіт (додаток 7). Оцінки заносяться до протоколу та ого­лошуються кожному учаснику конкурсу-захисту.

5.2.3. Тема науково-дослідницької роботи та отримана оцінка (за 12-баль­ною системою) заносяться до атестату про повну загальну середню освіту випускникам ґімназії.

5.3. Визначення та нагородження переможців конкурсу-захисту.

5.3.1. Переможці визначаються за сумою балів, одержаних в усіх розділах конкурсу-захисту.

5.3.2. Учні, які отримали 9 балів за науково-дослідницьку роботу, посіда­ють ІІІ місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідни­цьких робіт членів Малої академії наук України та нагороджуються грамо­тою ІІІ ступеня Наукового товариства.

5.3.3. Учні, які отримали 10 балів за науково-дослідницьку роботу, посі­дають ІІ місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідни­цьких робіт членів Малої академії наук України, нагороджуються грамотою ІІ ступеня Наукового товариства, роботи рекомендуються до участі в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту через заявки, що надсилаються до 5 лю­того поточного року у відповідні секції Дніпропетровського відділення Ма­лої академії наук України (додаток 8).

5.3.4. Переможці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України отримують 11-12 балів за роботу, нагороджуються грамотою І ступеня Наукового това­риства, одержують звання почесного члена наукового товариства, беруть участь у ІІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт.

5.3.5. Переможці міського туру предметних олімпіад нагороджуються грамотою ІІІ ступеня Наукового товариства.
6. Заключні положення

6.1. Питання, які не знайшли відображення у цьому Положенні, регулю­ються Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Ста­тутом гімназії №3, рішеннями загальноґімназій­ної конференції та ради ґімназії, іншими законодавчими актами України.

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка