Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання
Скачати 201.99 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання
Дата конвертації07.10.2013
Розмір201.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи

природничий (хіміко – біологічний) профіль навчання
Х І М І Я
11-й клас

(3 год на тиждень, разом 105 год, із них 3 год — резервний час)


№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата проведення

1

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ (продовження). ТЕМА 7. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (6 год). Вступний інструктаж з Т.Б. під час роботи у хімічному кабінеті. Інструкція з Т.Б.* №1. Природний і супутний нафтовий гази, їх склад, ви­користання.

1
2

Нафта. Склад, властивості нафти. Фракційна пе­регонка нафти. Крекінг. Ароматизація нафтопро­дуктів. Продукти нафтопереробки, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину. Демонстрація 13. Модель нафтоперегінної установки. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1
3

Вугілля, його переробка, продукти переробки. Лабораторний дослід №2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам'яного вугілля (колекція). Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1
4

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Проблеми добування рідкого палива з вугіл­ля. Охорона навколишнього середовища від забруд­нень при переробці вуглеводневої сировини та вико­ристанні продуктів переробки. Лабораторний дослід №3. Ознайомлення з різними видами палива (колекція). Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1
5

Семінарське заняття 10. Основні процеси і продукти переробки вуглевод­невої сировини.

1
6

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1
7

^ ТЕМА 8. Спирти і фенол (12 год). Насичені одноатомні спирти, їх склад, хімічна бу­дова. Електронна будова функціональної групи. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів; первинні, вторинні, третинні спирти.

1
8

Електронна природа водневого зв'язку, його вплив на фізичні властивості спиртів.

1
9

Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окис­нення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, галогеноводнями. Добування та застосування спир­тів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини. Лабораторний дослід №4. Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння, взаємодія з натрієм). Демонстрація 14. Взаємодія етанолу з бромоводнем. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
10

Практична робота №5. Синтез брометану зі спирту. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
11

Етиленгліколь і гліцерин як представники багато­атомних спиртів. Лабораторний дослід №5. Розчинність гліцерину у воді, реакція з купрум (ІІ) гідроксидом. Демонстрація 15. Взаємодія гліцерину з натрієм. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
12

Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фе­нолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, роз­чином лугу, бромною водою, ферум (Ш) хлоридом, нітрування. Лабораторний дослід №6. Взаємодія фенолу з бромною водою і розчином лугу. Демонстрація 16. Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та нагрівання. 17. Взаємодія розплавленого фенолу з натрієм. 18. Витіснення фенолу з натрію феноляту карбоновою кислотою. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
13

Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Лабораторний дослід №7. Якісна реакція на фенол (взаємодія з ферум (Ш) хлоридом). Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
14

Семінарське заняття 11. Вплив електронної будови молекул спиртів і фено­лу на їх фізичні й хімічні властивості.

1
15

Застосування фенолу. Охорона навколишнього сере­довища від промислових відходів, що містять фенол.

1
16

Семінарське заняття 12. Генетичний взаємозв'язок між вуглеводнями і спиртами.

1
17

Семінарське заняття 13. Розв'язування розрахункових задач різних типів.

1
18

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1
19

^ ТЕМА 9. Альдегіди і кетони (5 год). Склад, хімічна й електронна будова альдегідів і ке­тонів. Карбонільна група, її особливості. Ізомерія, номенклатура альдегідів і кетонів. Фізичні власти­вості.

1
20

Хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції приєднання за карбон-оксигеновим зв'язком. Полі­конденсація формальдегіду з фенолом. Лабораторний дослід №8. Окиснення мурашиного (оцтового) альдегіду аргентум (І) оксидом і купрум (ІІ) гідроксидом. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
21

Добування альдегідів і кетонів. Застосування му­рашиного, оцтового альдегідів, ацетону. Лабораторний дослід №9. Окиснення спирту до альдегіду. Демонстрація 19. Окиснення бензальдегіду. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
22

Семінарське заняття 14.1 Взаємозв'язок будови і властивостей альдегідів і кетонів.

1
23

Семінарське заняття 14.2 Взаємозв'язок будови і властивостей альдегідів і кетонів.

1
24

^ ТЕМА 10. Карбонові кислоти (10 год). Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксиль­на група, її особливості.

1
25

Фізичні властивості кис­лот. Номенклатура.

1
26

Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Демонстрація 20. Властивості оцтової та мурашиної кислот. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
27

Практична робота №6. Добування, вивчення властивостей оцтової кислоти. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
28

Кис­лотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної групи і вугле­водневого радикала. Демонстрація 21. Взаємодія стеари­нової та олеїнової кислот з лугом. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
29

Семінарське заняття 15. Будова і властивості карбонових кислот. Взаємний вплив атомів у молекулах карбонових кислот.

1
30

Поняття про багатоманітність карбонових кислот (вищі, ненасичені, двоосновні, ароматичні). Засто­сування і добування карбонових кислот. Лабораторний дослід №10. Відношення олеїнової кислоти до бромної води і розчину калій перманганату. №11. Возгонка бензойної кислоти. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
31

Семінарське заняття 16. Генетичний взаємозв'язок між вуглеводнями, спир­тами, альдегідами і кислотами.

1
32

Практична робота №7. Розв'язування експериментальних задач. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
33

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1
34

ТЕМА 11. Естери. Жири (7 год). Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова ес­терів. Гідроліз естерів. Застосування естерів. Демонстрація 22. Добування оцтовоізобутилового естеру. 23. Ознайомлення зі зразками естерів. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
35

Практична робота №8. Синтез оцтовоетилового естеру. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
36

Практична робота №9. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
37

Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідру­вання жирів. Біологічна роль жирів. Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення син­тетичними мийними засобами. Лабораторний дослід №12. Досліди з жирами: розчинність, доведення їх ненасиченого характеру, омилення. №13. Порівняння властивостей мила і синтетичних мий­них засобів. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
38

Семінарське заняття 17. Реакція естерифікації, її механізм. Будова і влас­тивості жирів.

1
39

Практична робота №10. Добування мила з жиру. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
40

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

1
41

^ ТЕМА 12. Вуглеводи (8 год). Глюкоза, її склад, фізичні властивості й поширен­ня у природі. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глю­кози: повне і часткове окиснення, відновлення, взає­модія з гідроксидами металів, бродіння (спиртове і мо­лочнокисле), естерифікація. Лабораторний дослід №14. Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом. Демонстрація 24. Взаємодія глюкози з аргентум (І) оксидом. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
42

Застосування глюкози, її біологічне значення. Ко­роткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксири­бозу. Поняття про оптичну ізомерію.

1
43

Сахароза, її склад, будова. Фізичні властивості й поширення у природі. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів. Добування цукру з цукрових буряків (загальна схема). Лабораторний дослід №15. Взаємодія сахарози з гідроксидами металів. Демонстрація 25. Гідроліз сахарози. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
44

Крохмаль, його склад. Будова крохмалю. Фізичні властивості. Хімічні властивості: гідроліз (кислот­ний, ферментативний), реакція з йодом. Біологічне значення крохмалю. Лабораторний дослід №16. Взаємодія крохмалю з йодом. №17. Гідроліз крохмалю (кислотний і ферментативний). Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
45

Семінарське заняття 18. Будова і властивості вуглеводів.

1
46

Целюлоза, її склад. Будова целюлози. Фізичні вла­стивості. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад. Застосування це­люлози та її похідних. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Демонстрація 26. Гідроліз целюлози. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
47

Практична робота №11. Розв'язування експериментальних задач. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
48

Семінарське заняття 19. Узагальнення відомостей про оксигеновмісні спо­луки. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1
49

^ ТЕМА 13. Нітрогеновмісні сполуки (6 год). Аміни жирного ряду, їх склад, хімічна, електронна будова, класифікація. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами. Демонстрація 27. Досліди з метиламіном (або з іншим летким аміном): горіння, лужні властивості розчину, утворення солей. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
50

Ароматичні аміни. Анілін, його склад, електронна будова молекули, фізичні властивості. Хімічні влас­тивості аніліну: взаємодія з мінеральними кислота­ми, бромною водою, реакція сульфування. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Демонстрація 28. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою та бромною водою. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
51

Семінарське заняття 20. Будова і властивості амінів. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну.

1
52

Добування амінів з нітросполук. Реакція М. М. Зініна. Значення аніліну в органічному синтезі. Демонстрація 29. Фарбування тканини аніліновим барвником. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
53

Амінокислоти. Склад, будова молекул. Ізомерія амі­нокислот. Особливості хімічних властивостей аміно­кислот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної групи. Біполярний йон. Пептиди. Пептидний зв'язок. Демонстрація 30. Доведення наявності функціональних груп у розчинах амінокислот. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
54

Семінарське заняття 21. Залежність властивостей амінокислот від їх будови.

1
55

^ ТЕМА 14. Білки. Нуклеїнові кислоти (3 год). Білки як високомолекулярні сполуки. Основні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції. Успіхи у вивченні і синтезі білків. Поняття про біотехнологію. Лабораторний дослід №18. Кольорові реакції білків. Демонстрація 31. Розчинення й осадження білків. 32. Денатурація білків. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
56

Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

1
57

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1
58

^ ТЕМА 15. Узагальнення знань з курсу органічної хімії (10 год). Семінарське заняття 22.1 Сучасна теорія будови органічних сполук. Елект­ронна природа хімічних зв'язків.

1
59

Семінарське заняття 22.. Залежність вла­стивостей речовин від хімічної, просторової, елек­тронної будови молекул.

1
60

Семінарське заняття 23.1 Багатоманітність органічних речовин, ізомерія, гомологія, полімерія.

1
61

Семінарське заняття 23.2 Генетичний зв'язок між ре­човинами.

1
62

Семінарське заняття 24. Розв'язування розрахункових задач.

1
63

Практикум №1. Досліди з карбамідом: розчинення, гідроліз, розклад при нагріванні і виявлення продуктів розк­ладу. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1
64

Практикум №2. Функціональний аналіз органічних речовин. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
65

Практикум №3. Розв'язування експериментальних задач з вивченого курсу (генетичні зв'язки між органічними речовина­ми, дослідження їх властивостей). Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
66

Екскурсія №1. Орієнтовні об'єкти екскурсій: Виробництво синтетичного й гідролізного спирту. Завод гідрування жирів. Цукровий завод. Заводи з виробницт­ва пластмас, синтетичних і штуфних волокон. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1
67

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1
68

^ РОЗДІЛ ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ (28 год). ТЕМА 1. Основні поняття хімії (9 год). Основні поняття хімії.

1
69

Основні закони та теорії хімії.

1
70

Семінарське заняття 1.1 Закони хімії.

1
71

Семінарське заняття 1.2 Закони хімії.

1
72

Основні вчення хімії.

1
73

Семінарське заняття 2. Теорія будови. Сучасні уявлення про стан елект­ронів у атомі.

1
74

Семінарське заняття 3.1 Використання основних хімічних понять і законів для проведення обчислень за хімічними рівняннями.

1
75

Семінарське заняття 3.2 Використання основних хімічних понять і законів для виведення молекулярних формул речовин.

1
76

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1
77

^ ТЕМА 2. Хімічний зв’язок і будова речовин (9 год). Розвиток наукових знань про хімічний зв'язок.

1
78

Розвиток наукових знань про будову неорганічних та органічних сполук.

1
79

Понят­тя про рівні організації речовини.

1
80

Семінарське заняття 4. Ковалентний зв'язок, способи його утворення.

1
81

Семінарське заняття 5. Гібридизація атомних орбіталей. Просторова будова молекул.

1
82

Семінарське заняття 6. Йонний і металічний зв'язок.

1
83

Семінарське заняття 7. Водневий зв'язок.

1
84

Семінарське заняття 8. Ступінь окиснення і валентність елементів у світлі електронної теорії хімічного зв'язку. Рівні органі­зації речовини.

1
85

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1
86

^ ТЕМА 3. Хімічні реакції (10 год). Загальні закономірності хімічних реакцій. Класифікація хімічних реакції в неорганічній хімії.

1
87

Хімічні реакції, їх класифікація в органічній хімії.

1
88

Практична робота №1. Виконання окисно-відновних реакцій і вправ на складання йонних рівнянь. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
89

Практична робота №2. Реакції обміну між розчинами електролітів. Інструкція з Т.Б. №1-4.

1
90

Швидкість хімічних реакцій. Залежність швид­кості реакцій від умов їх перебігу.

1
91

Каталіз у неор­ганічній та органічній хімії.

1
92

Генетичний зв'язок між неорганічними та органіч­ними речовинами.

1
93

Генетичний зв'язок між неорганічними та органіч­ними речовинами.

1
94

Практична робота №3. Якісні реакції на деякі неорганічні та органічні ре­човини. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1
95

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

1
96

^ РОЗДІЛ ІV. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА (6 год). Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

1
97

Значення хімії у створенні нових матеріалів і розв'язуванні сировинної проблеми.

1
98

Роль хімії у розв'язуванні енергетичної проблеми та повсякден­ному житті.

1
99

Семінарське заняття 1. Хімія та енергетика.

1
100

Семінарське заняття 2. Хімія та екологія.

1
101

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1
102

Резерв часу

1
103

Резерв часу

1
104

Резерв часу

1
105

Резерв часу

1
*Примітка: інструкції з техніки безпеки в кожному навчальному закладі можуть мати свою нумерацію.

Вчитель: ____________ _________________________

/підпис/ /ПІБ/
Затверджено: „__“ вересня 2010 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи _________ ______________________

/підпис/ /ПІБ/

Затверджено: „__“ січня 2011 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи _________ ______________________

/підпис/ /ПІБ/
Планування здійснено за програмою:

Хімія, 10-11 кл.: Програми для профільн. кл. загальноосвіт. навч. закладів з укр.. мовою навч. /

[І. Базелюк, Н. Буринська, Л. Величко та ін.]. – К.: Пед. преса, 2004. – 44 с.

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи...
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи (20 год). Класифікація хімічних елементів І...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи...
Розділ ІІ. Органічна хімія (продовження). Тема природні джерела вуглеводнів та їх переробка (6 год). Вступний інструктаж з Т. Б....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-11
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, хіміко-технологічного,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я
Вступ (4 год). Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
В умовах реформування системи національної освіти в Україні, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві особливо актуалізується...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
В умовах реформування системи національної освіти в Україні, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві особливо актуалізується...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconУроку
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології)....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи природничий (хіміко біологічний) профіль навчання iconУроку
Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філолгічнтй напрям, профіль...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка