Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р
Скачати 127.64 Kb.
НазваТворчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р
Дата конвертації19.03.2013
Розмір127.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Творчий звіт

про роботу ЦШМК фізико-математичного напрямку

за 2011-2012 н.р.
Методична робота важлива складова педагогічної діяльності кожного вчителя ЦШМК. Ця робота будується на досягненнях науки, має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення наукового, професійного, загальнокультурного рівня вчителів та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Система методичної роботи нашої комісії включає таку діяльність:

 • аналітичну;

 • діагностичну;

 • наукову;

 • дослідницьку;

 • науково-практичну;

 • інформаційну.

(Схема 1)

Проблема, над якою працювали вчителі нашого закладу у 2011-2012 н.р.:

- «Організація співпраці вчителів та учнів при вивченні предметів фізико-математичного напрямку в умовах інформаційно-освітнього простору».

Тому основними напрямками методичної діяльності вчителів у цьому році було:

- узагальнення і систематизація навчального матеріалу, закріплення й удосконалення найважливіших навичок й вмінь, що відіграють суттєву роль у розвитку логічного мислення учнів і забезпечують умови успішного вивчення ними інших дисциплін;

- розвиток в учнів навичок самостійної роботи з підручником, посібниками, таблицями, електронними засобами навчання та іншою додатковою літературою, як невід’ємною складовою загальної підготовки учнів;

- формування в учнів вміння складати задачі з практичних потреб (технологічного напрямку), що дає змогу розвивати творчу активність учнів.

- розробка мультимедійних презентацій, для підвищення ефективності уроку, як основної складової у навчальному процесі;

- впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

Для реалізації вдосконалення якості та ефективності цих напрямків на початку року було створено та затверджено план роботи ШЦМК. Згідно якого у 2011-2012 року було проведено чотирі засідання методичного об’єднання ШЦМК (2 у першому семестрі і 2 у другому)

Усі засідання мали відповідну структуру, а тематика засідань МО була підпорядкована реалізації єдиної методичної мети:

- розвиток творчих здібностей, пізнавальної активності учнів як головного аспекту особистісно орієнтованого навчання за допомогою впровадження інноваційних методів навчання.

Вчителі нашого циклу обговорювали, аналізували результати навчальної роботи, а саме:

- динаміку зростання (спаду) успішності учнів з предметів фізико-математичного циклу;

 • результати контрольних, зрізових робіт;

 • діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів;

Також вчтиелі проаналізували стан викладання предметів, а саме:

- стан виконання навчальних планів і програм;

- використання інноваційних технологій та оцінка їх ефективності;

- апробація електронних засобів навчального призначення ( з алгебри і геометрії, з фізики, з трудового навчання, з креслення);

- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

- результати участі учнів у конкурсах («Кенгуру» і «Левеня») (Схема 5)

- результати участі учнів в олімпіадах.

Зробили аналіз роботи за рік та перспективний план на 2012-2013 н.р.
По результатах олімпіад ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011-2012 н.р. були отримані такі результати:

№ п/п

Клас

ПІ учня

Місце

Креслення (вчитель Панасенко С.О.)

1.

10

Кологривий Дмитро

ІІ

2.

11

Васильченко Марія

ІІ

3.

11

Васильченко Юлія

ІІІ

4.

11

Вахрушева Валерія

ІІІ

Фізика (вчитель Дергаченко Л.І.)

1.

9

Тагієва Афсана

ІІІ

Математика (вчитель Семеренко Н.В.)

1.

6

Полянський Дмитро

ІІІ

Інформаційні технології (вчитель Гаршина Л.С.)

1.

11

Васильченко Юлія

І

2.

11

Федоренко Оксана

ІІ

3.

10

Бончужна Єлізавета

ІІІ

4.

11

Павлюк Анастасія

ІІІ


По результатах олімпіад ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011-2012 н.р. були отримані такі результати:

№ п/п

Клас

ПІ учня

Місце

Креслення (вчитель Панасенко С.О.)

1.

11

Васильченко Марія

ІІІ

Інформаційні технології (вчитель Гаршина Л.С.)

1.

11

Васильченко Юлія

ІІІ


(Схема 2)

Так на січневому засіданні розглядався стан успішності учнів за І семестр, за підсумками якого рівень навчальних досягнень учнів напрямку фізико-математичних дисциплін мав тенденцію до підвищення початкового рівня порівняно з 2010-2011н.р.

(Схема 3)

Тому на січневому засіданні МО було обговорено шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій, зроблено рекомендації щодо поліпшення якості навчання з предметів фізико-математичного циклу, внесено корективи в план роботи з питань подолання цієї проблеми. А на березневому засіданні вчителі отримали рекомендації щодо організації повторення і систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів. Гончаренко В.М. виступила з темою: «Система повторення курсу алгебри в 9 класі при підготовці до ДПА».

Протягом року вчителі ШЦМК працювали над створенням та поновленням структури (змісту) методичного забезпечення навчальних дисциплін, яке на сьогодні включає:

 • програму з предмету та календарні плани;

 • поурочні плани (у вигляді лекцій, опорних конспектів, методичних розробок);

 • методичні рекомендації (вказівки до всіх видів навчальних занять – лабораторні, контрольні, семінарські, індивідуальні, проектні тощо);

 • документацію яка визначає систему контролю навчально-пізнавальної діяльності;

 • пакети текстів для поточного та підсумкового контролю;

 • дидактичні роздаткові матеріали (картки, схеми, таблиці, тощо);

 • наочності (прилади, моделі, відео, таблиці, плакати тощо);

 • тести для навчального режиму та контролю – поточного та підсумкого.

Три останніх розглянемо більш детальніше.

Фізика, математика, інформатика – це фундаментальні наукові дисципліни вивчення яких повинно мати і практичну направленість. Тому з предметів у навчальний план обов’язково включені (втілені) практичні, самостійні, лабораторні роботи.

(Схема 4, 5)

Мета цих занять – закріпити і перевірити знання набуті учнями в процесі вивчення навчального матеріалу, а також виявити вміння застосовувати набуті знання у практичній роботі.

Для проведення практичних робіт необхідно мати методичне забезпечення з цього предмету у вигляді дидактичного роздаткового матеріалу, лабораторних приладів.

З метою вчити учнів самостійно мислити, аналізувати та ініціативно застосовувати набуті знання, користуючись розробленими науковими принципами, викладачем математики Семеренко Н.В. були розроблені та сформовані варіанти роздаткового матеріалу для самостійних робіт з алгебри та геометрії.

Так з інформатики та з кусів «Оператор комп'ютерного набору» за календарним планом для 11 класу – величезна кількість практичних робіт, що становить 60% навчального матеріалу. Тому підготовці до цих практичних робіт приділяється вчителями (Гаршиною Л.С., Гречко Я.В. і Дериведмідем М.Г.) велика увага. Людмилою Сергіївною і Яною Володимирівною на кожну практичну роботу було розроблено творче завдання, яке стало основою методичного забезпечення з предмету інформатики для 10 і 11 класу.

Фізика й астрономія є фундаментальними природничо-науковими дисциплінами, основою формування в учнів сучасної наукової картини світу. Саме практичні, а особливо лабораторні роботи повинні навчити учнів проводити самостійні дослідження, визначати свої шляхи для прийняття відповідних рішень. Тому для кожного класу Дергаченко Л.І. підготовлено роздатковий матеріал, який містить хід роботи, основне завдання та завдання для самоконтролю у вигляді тестів.

Науково доведено, що більш повно реалізувати потенціал учнів стосовно практичної підготовки до життя у сучасному світі, дозволяє застосування цілісної системи засобів навчання.

У 2011-2012 н.р. наша ШЦМК працювала над проблемою: «Організація співпраці вчителів та учнів при вивченні предметів фізико-математичного напрямку в умовах інформаційно-освітнього простору».

Була запропонована така колективна форма роботи над проблемою:

- вивчення теоретичного матеріалу (з цією метою були проведені тематичні засідання:

 1. «Використання комп'ютерних технологій на уроках фізико-математичного напрямку з метою формування інформаційної компетентності учнів» (Гаршина Л.С., Семеренко Н.В.);

 2. «Використання інтерактивного навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів та підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах інформатизації освітнього простору школи» (Гречко Я.В.);

 3. «Вплив професійної компетентності вчителя на якість шкільної освіти з предметів фізико-математичного напрямку» (Рубчева К.М.)

- були підібрані теми доповідей до відповідних засідань:

1. «Інформаційно-комунікативні технології в сучасній школі» (Гаршина Л.С.);

2. «Використання комп'ютерних засобів навчання з метою формування навичок і вмінь навчальної роботи» (Семеренко Н.В.)

3. «Інтерактивні технології, їх суть і складові» (Гречко Я.В.)

4. «Професійна компетентність вчителя – запорука якості сучасної освіти» (Рубчева К.М.);

- розробка мультимедійних презентацій;

- впровадження інноваційних технологій та проведення нестандарт них уроків ( «Математичний КВК» та інші);

У цьому році інноваційним у роботі вчителів МО стала декада циклу фізико-математичних дисциплін. Протягом 1 тижня було проведено:

- Математичний КВК з математики у 8-А класі (Гончаренко В.М.);

- Цікаві конкурси, задачі, ребуси, кросворди для різних класів з математики.

- Рубчева К.М. з 5 класом провела вікторину «Весела математика».

- Учні 7 класу підготували для учнів 5 класу виступи про видатних математиків.

- Вчитель математики Семеренко Н.В. з 6 класом провела змагання команд «Математичні сходинки», а учні 10 класу підготували для учнів 6 класу розповіді про зв'язок математики і інформатики.

За підсумками можу казати, що ця ініціатива досить результативна тому, що став актуальним психологічний аспекти-єдності вчителів зміг активізувати творчість, визначити відповідальність кожного, колектив.

На засіданнях МО обов’язково вивчаються нормативно-правові документи, Більш детальну увагу було приділено Положенню про навчальні кабінети.

Кабінет інформатики, фізики, математики має куточки та інструкції з техніки безпеки, стенди з портретами вчених, таблиць сталих величин, основні формули і т.п.

Особливого значення для вчителів ШЦМК в сучасних умовах набувають огляди і обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань, а також теле- і радіопередач на педагогічну тематику. Це дає можливість своєчасно привернути увагу педагогів до проблем, які найбільше хвилюють громадськість, залучити їх до дискусій щодо можливих шляхів розв’язання. Такий огляд новин методичної та педагогічної преси робить вчитель інформатики Гаршина Л.С., яка звернула увагу вчителів на проблему стандартизації інформаційної освіти та особливості підготовки до зовнішнього тестування, обговорення яких відбувається на сторінках фахових журналів.

Крім того, члени методичних об’єднань мають можливість розглядати матеріали моніторингу навчально-виховного процесу, рівень і якість загальноосвітньої підготовки школярів. Аналіз зрізових контрольних робіт учнів з предметів, який готує голова МО, охоплює три фундаментальних науки. Тому результатом цього обговорення становляться можливі шляхи поліпшення якості знань учнів, вдосконалення теоретичного матеріалу, більш продуктивне відпрацювання практичних навичок.

Під час проведення методичної роботи застосовуються різноманітні види індивідуальної роботи з вчителями, які спрямовані на практичну їх підготовку. Йдеться, перш за все, про допомогу педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, планування роботи, оформлення шкільної документації, доборі текстів письмових робіт для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.

Однією з найпоширеніших і досить ефективних форм навчально-методичної роботи є взаємовідвідування уроків і позакласних заходів, спрямованих на обмін досвідом та його поширення, колегіальну взаємодопомогу в роботі.

Підводячи підсумки моєї роботи, як голови МО, в роботі з педагогічними працівниками перевагу я надаю формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Вчителі фізико-математичного напрямку протягом І та ІІ семестрів 2011-2012 н.р. працювали над проблемою відповідно до плану роботи МО.

Робота вчителів фізико-математичного напрямку:

 1. Було проведено чотирі засідання МО.

 2. Випущено три методичних бюлетеня.

 3. Зроблені предметні каталоги, тематичні папки, індивідуальні картки

 4. Поновлені тематичні стенди кабінетів.

 5. Постійно підтримується санітарно-гігієнічний стан кабінетів та ШЦМК

 6. Проведено озеленення кабінетів.

 7. Провели міжнародний математичний конкурс «Кенгуру 2012».

 8. Провели міжнародний фізичний конкурс «Левеня 2012».

 9. Було апробовано електронні підручники «Алгебра 7-9», «Геометрія 7-9», «Алгебра 10-11», «Геометрія 10-11», «Креслення 11», «Фізика 9-11».

 10. Для методичного кабінету оформлено папку передового педагогічного досвіду Семеренко Н.В., Гашиної Л.С., Панасенко С.О.

Протягом року вчителі нашого МО працювали над своєю проблемною темою, вивчали методичну літературу зі свого предмету. Це допомогло вчителям підвищити свою педагогічну майстерність, проводити цікаві змістовні уроки із застосуванням інноваційних технологій, що в свою чергу сприяло розвитку розумових, творчих можливостей учнів. (Схема 6)

На 2012-2013н.р. ШЦМК фізико-математичного напрямку буде працювати над вирішенням таких питань:

 1. Підвищення рівня знань, вмінь і навичок учнів з предметів фізико-математичного напрямку, через використання інноваційних форм і методів, надалі впроваджувати в практику ІКТ на уроках.

 2. Розвиток в учнів самостійної роботи з навчальною літературою та з електронними засобами навчання.

 3. Розвиток творчих здібностей учнів, пізнавальної активності за допомогою впровадження інноваційних методів навчання.

 4. Продовжувати роботу над створенням та поновленням методичного забезпечення навчальних дисциплін.

 5. Постійно проводити моніторинг з метою відстеження результатів, здійснювати корекцію з метою поліпшення якості знань.

 6. Реалізувати творчі можливості учнів через участь їх в конкурсах, олімпіадах.


Схема методичної діяльності циклу фізико-математичних дисциплін

Успішність учнів з предметів фізико-математичного циклу

за І семестр 2011-2012 н.р.

Успішність учнів з предметів фізико-математичного циклу

за 2011-2012 н.р.


Поділ навчального матеріалу

за практичною спрямованістю з предметів

фізико-математичного циклу

Навчально-методичне забезпечення предметів

фізико-математичного циклу

у 2011-2012 н.р.

Участь учнів у

міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру 2012»Результативність олімпіад по кількості учасників

Схожі:

Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconЗвіт про роботу шкільної бібліотеки за 2011-2012 н р
Шкільна бібіліотека є структурним підрозділом школи, однією з основних частин навчально-виховного прцесу
Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconВчителю до атестації Рекомендації щодо підготовки та проведення творчого звіту Творчий звіт
Творчий звіт – це комплекс заходів, що відбивають цілісну систему роботи педагога з розв’язування педагогічних, психологічних, соціальних...
Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconНавчальна програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10 класі старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах математичного, фізичного...
Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconМатематична декада
Аналіз проведення декади фізико – математичного циклу предметів, що проходила у зош №75 в період з 03. 12 – 18. 12. 2012 року
Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconКомпетентнісно – орієнтований підхід при викладанні предметів фізико...
Шмо вчителів математики, фізики та інформатики працює над впровадженням проблемної теми,, Компетентнісно – орієнтований підхід при...
Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconТворчий звіт перед населенням с. Молодія
Молодія відбувся творчий звіт перед населенням роботи закладу культури за 2013 рік, приурочений культурно-мистецькій акції «Буковинський...
Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconЗвіт про організацію роботи органів учнівської самоврядної організації...
Згідно з планом роботи учнівського самоврядування на 2011 – 2012 н р протягом І семестру проведена робота
Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconТворчий звіт Педагогічний телемарафон Нечпал Р. М
Нечпал Р. М. (директор школи). Коротко про перебіг І завершення атестаційної кампанії в 2012-2013 навчальному році
Творчий звіт про роботу цшмк фізико-математичного напрямку за 2011-2012 н р iconЛеонід Віталійович Канторович (Cantorovych)
Навчаючись в аспірантурі фізико-математичного факультету, одночасно викладає математику у вищих навчальних закладах Ленінграда. Стає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка