Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі
Скачати 68.47 Kb.
НазваПсихолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі
Дата конвертації28.02.2013
Розмір68.47 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ
НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В МЕДИЧНОМУ ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Т.В. Кулемзінаα, С.С. Таранβ

м. Донецьк, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького

α monada@mail.donbass.com

β S_Taran@inbox.ru
Викладання нетрадиційної медицини, незважаючи на назву, можливо і повинне спиратися на фундаментальні теоретичні дисципліни.

Комплекс дисциплін “Нетрадиційна медицина” включає такі предмети, як “Фітотерапія”, “Основи рефлексотерапії”, “Основи сучасної гомеопатії”, “Мануальна терапія”, “Іридодіагностика”, “Біоенергоінформотерапія”, навчальні програми яких затверджені Міністерством охорони здоров’я України [4–6]. Вони включають велику кількість термінів і понять, що не розглядалися в процесі навчання на попередніх кафедрах.

Позитивним моментом є той факт, що навчання нетрадиційній медицині починається на четвертому курсі, коли студенти вже ознайомлені з базовими дисциплінами і з основами внутрішньої медицини. Таким чином, обов’язковою умовою для викладачів є визначення вихідного рівня знань студентів і врахування його при викладанні матеріалу. Основи нетрадиційної медицини тісно пов’язані з загальнотеоретичними дисциплінами – фізикою, хімією, біологією, анатомією тощо.

Найбільш радикальною відмінністю методів нетрадиційної медицини від традиційних є послідовне практичне здійснення гіппократовського принципу – “лікувати не хворобу, а хворого”.

Таким чином, головна задача викладача – змінити психологію студента, вказати йому можливості призначення лікування не тільки згідно до нозологічного діагнозу.

Насамперед, студентам демонструється необхідність ретельного вивчення клінічної картини захворювання у даного пацієнта з позиції поняття про конституцію, тобто сукупність функціональних і морфологічних ознак та особливостей організму, що склалися під впливом ендогенних і екзогенних факторів. Тобто, при наявності однакового нозологічного діагнозу різним пацієнтам повинне бути призначене різне лікування.

Розглянуті лікувальні методи ґрунтуються на фізико-хімічних принципах і тому можуть бути викладені з використанням знань з базових дисциплін.

У медичному університеті базові дисципліни викладаються на перших трьох курсах. До них відносяться нормальна анатомія, біологія, загальна хімія, біофізика, нормальна фізіологія, біохімія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія, фармакологія.

Методично обґрунтовано закладати у студентів основи знань з нетрадиційної медицини послідовно, починаючи з першого курсу.

Предмет “Нормальна анатомія” має визначальне значення для викладу таких дисциплін, як рефлексотерапія, іридодіагностика та мануальна терапія. Дійсно, знання про анатомічні орієнтири, хід судинно-нервових пучків, будівлю і функціонуванні м’язового апарата, будівлю органів людського тіла, шляхи головного і спинного мозку, що проводять імпульси, закладаються в основу при вивченні системи енергетичних меридіанів, при пошуку біологічно активних точок для голковколювання [1]. А діагностичні і лікувальні методики мануальної терапії базуються на виявленні й усуненні патологічної напруги в різних м’язових групах.

Знання про основні закономірності перебігу процесів у живому організмі, які студенти отримують на кафедрі біології, дозволяють в остаточному підсумку усвідомити базові принципи гомеопатичної терапії: закони подоби, малої дози і етіології.

Загальна хімія оперує з поняттями доз речовини, взаємодії речовин між собою. Таким чином, вона готує студентів фармацевтичного факультету до самостійної практики готування гомеопатичних і фітотерапевтичних препаратів, а у студентів медичного факультету формує уявлення про різні методики потенціювання речовин.

У курсі біофізики студенти мають можливість розібратися з енергоінформаційними основами функціонування організму людини. Цілий ряд феноменів може бути пояснений тільки з позиції взаємодії електромагнітних полів. Така теорія слугує найбільш раціональним поясненням руху енергії в системі меридіанів, а також механізмів біоенергоінформаційної терапії. У широкому понятті життєва енергія, що враховується в різних системах нетрадиційного лікування, має електромагнітну природу.

Стає зрозумілим принцип лікувального впливу деяких сучасних приладів. З погляду енергоінформаційного обміну, наприклад, можна пояснити той факт, що рослини, які ростуть у місцевості постійного проживання конкретного пацієнта, найбільш підходять для його лікування.

Дисципліни, що розглядаються на другому курсі, у більшій мірі акцентують увагу студентів на додатку базових знань до процесів, що перебігають усередині людського організму. Так, біохімія детально розглядає метаболічні реакції, що відбуваються в організмі, і можливості втручання з метою зміни у них.

Ця інформація має велике значення для з’ясування взаємодії біологічно активних речовин, що містяться у лікарських рослинах. Саме комплексність складу і подібність їхньої будівлі з метаболітами людини є одними з найважливіших переваг фітотерапії. Як правило, препарати з рослинної сировини впливають більш глибоко та тривало, ніж синтетичні [2].

Знання нормальної фізіології дозволяють зрозуміти, як процеси життєдіяльності перебігають у нормі. На основі їх можна детально розглянути питання про ефективність малих доз різних речовин. Згідно до Парацельсу, будь-якій речовині може бути притаманна лікувальну або токсична дія на організм людини в залежності від дози.

Таким чином, застосовуючи принцип малої дози, лікар може використовувати в лікувальному процесі різноманітні субстанції мінерального, рослинного і тваринного походження, як інертні (наприклад, кремнезем або кальцій), так і високотоксичні (наприклад, миш’як або ртуть). Тобто, малі дози активних речовин здійснюють стимулюючий вплив при низькій токсичності.

Кафедри третього курсу завершують базову підготовку майбутнього лікаря наведенням інформації про вплив зовнішніх факторів (патологічного процесу або медичного втручання) на структуру і функції організму.

Предмети “патологічна фізіологія” і “патологічна анатомія” надають студентам інформацію про можливості діагностики патологічного процесу по суб’єктивних і об’єктивних ознаках, а також, про прогнозування перебігу відповідно до біологічних закономірностей. Будь-яке захворювання виникає у випадку, коли інтенсивність зовнішнього патогенного фактору перевищує захисні можливості організму.

Переш ніж почати лікування, лікар повинний визначатись, який із зазначених етіологічних факторів є первинним у даному конкретному клінічному випадку. Відповідно, алопатичне (за принципом протилежності) лікування повинне бути призначене, коли превалює агресивний зовнішній фактор, а гомеопатичне лікування (за принципом подоби) – коли на перший план виходить недостатність власних захисних механізмів. Таким чином і визначається синдромологічний діагноз у рефлексотерапії з подальшою методикою впливу на організм людини.

На кафедрі фармакології студенти вивчають механізми впливу на метаболізм різноманітних хімічних речовин. Однак, слід зазначити, що рослини донедавна були основною лікарською сировиною, а фітотерапію можна однозначно визначити як джерело сучасної медицини.

В даний час близько 30% усіх медикаментів мають рослинне походження. Багато студентів цього не знають, хоча і використовують такі препарати.

Висновки. Нетрадиційна медицина є складною для розуміння студентів дисципліною, тому що базується на оригінальних концепціях.

У процесі викладання матеріалу викладачеві необхідно змінити психологію студентів, тобто лікар повинен розглядати організм як цілісну систему і враховувати, що будь-яке призначене лікування віддзеркалюється на увесь організм цілком [7]. Це і є умовою успішного лікування.

Оскільки нетрадиційна медицина – це клінічна дисципліна й основні клінічні поняття викладаються згідно програми для старших курсів, логічно (і як показав досвід, доцільно) викладати матеріал на основі інтеграції дисциплін.

Кожен принцип або концепція повинні мати чіткий зв’язок з базовими теоретичними медичними дисциплінами. Бажано закладати основи знань у студентів по нетрадиційній медицині з перших років навчання в медичному університеті.

Методи нетрадиційної медицини мають багатовікову історію і затребувані донині. У процесі навчання в медичному вузі у студентів закладаються основи знань з нетрадиційної медицини. По закінченні медичного університету лікар при бажанні може вибрати конкретний напрямок нетрадиційної медицини і продовжити навчання. Але умовою його успішної практики є незвичайне лікарське мислення і урахування усієї сукупності проявів захворювання (аж до деталей) [3].
Література

  1. Василенко А. М. Лекции по рефлексотерапии : учебное пособие / Василенко А. М., Осипова Н. Н., Шаткина Г. В.– М. : Су-Джок Академия, 2003. – 374 с.

  2. Нетрадиційні методи лікування в стоматології / Грохольський А.П., Кодола М.А., Бургонський В.Г., Чайковський Ю.Б. – К. : Здоров’я, 1995. – 376 с.

  3. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики / Под ред. акад. РАМН И. Н. Денисова. – М. : ГЭОТАР–МЕД, 2001.– 720 с.

  4. Програма з фітотерапії для студентів медичних вузів, факультетів вищих медичних учбових закладів, затверджена МОЗ України 15.12.94 р.

  5. Навчальна програма з основ сучасної гомеопатії для студентів вищих медичних закладів освіти, затверджена МОЗ України 9.09.99 р.

  6. Навчальна програма з фітотерапії для студентів вищих медичних закладів освіти, затверджена МОЗ України 9.09.99 р.

  7. Шапкин В. И. Рефлексотерапия / Шапкин В. И. – М. : ГЭОТАР–МЕД, 2001. – 640 с.Схожі:

Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі iconРозпорядження
Саніних” від 25. 12. 2011 року, в зв’язку з досягненням повноліття Плоткіної Наталії Миколаївни та її навчанням у вищому навчальному...
Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі iconОпорний конспект лекцій з дисципліни Університетська освіта для спеціальності 030508 „Фінанси”
Принципи та методика організації контрольних заходів у вищому навчальному закладі
Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі icon< у разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі
Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації
Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі iconПсихолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Спеціальність 08. 00. 11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу “
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється відповідно...
Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі iconРозпорядження
Ченцової О. О., дитячого будинку сімейного типу у забезпеченні розвитку та виховання прийомних дітей, дітей-вихованців” від 06. 10....
Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі icon2. Чи маєте Ви можливість впливати на організацію процесу медобслуговування...
...
Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі iconПроблема : Педагогічні аспекти формування
Педагогічні роздуми «Про піднесеня рівня навчальних досягнень учнів школи, подолання відставання учнів у навчанні»
Психолого-педагогічні аспекти викладання нетрадиційної медицини в медичному вищому навчальному закладі iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження великий Бурлук
Холод Надії Олександрівни, 15. 12. 1993 року народження, про виведення її зі складу дітей-вихованців, в зв’язку з досягненням повноліття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка