IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно
Скачати 149.33 Kb.
НазваIV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно
Дата конвертації06.03.2013
Розмір149.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ А СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Існуючий територіальний уУСТРІЙ Тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно впливають на ефективність управлінської діяльності:

регіональний і місцевий рівень управління склався відповідно до системи адміністративно-територіального устрою України, яка була запроваджена на початку 30-х років в інтересах централізованого партійно-бюрократичного управління. У зв'язку з цим значна частина самоврядних територіальних одиниць (зокрема сіл, селищ, міст районного значення) сьогодні позбавлена необхідних фінансових та економічних ресурсів;

із конституційним визначенням суб'єкта місцевого самоврядування - територіальної громади - не узгоджена система адміністративно-територіальних одиниць: у межах адміністративних кордонів одних населених пунктів перебувають інші населені пункти, територіальні громади яких виступають згідно з Конституцією України самостійним суб'єктом місцевого самоврядування. У зв'язку з цим виникає проблема розмежування самоврядних прав різних територіальних громад, що співіснують у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;

на обласному і районному рівні управління, де функціонують одночасно органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (тобто два центри публічної влади), через відсутність належної правової бази щодо розмежування повноважень цих органів виникає небезпека їх конкуренції;

не сформована належна фінансово-економічна база органів місцевого самоврядування, яка б дала їм змогу надавати повноцінні громадські послуги.


  1. Політико-правові передумови перетворень

Конституція України заклала необхідний правовий фундамент для розбудови на регіональному і місцевому рівні демократичної, гнучкої та ефективної організації управління, яка повинна ґрунтуватися на таких концептуальних засадах:

дотримання встановлених Конституцією України вимог щодо територіальної організації влади на місцях, які передбачають поєднання прямого державного управління на регіональному рівні з місцевим самоврядуванням; вирішення питань адміністративної реформи щодо організації управління на регіональному і місцевому рівні у поєднанні з формуванням ефективного механізму надання населенню повноцінних державних та громадських послуг, а також у зв'язку з іншими політичними, правовими та соціально-економічними перетвореннями - судово-правовою та муніципальною реформами;

утвердження територіальних громад як первинних суб'єктів місцевого самоврядування;

належне політико-правове, фінансово-економічне та організаційне забезпечення здійснення функцій та повноважень (делегованих і самоврядних) у системі місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією та законами України;

законодавче розмежування сфер компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і основних (які не можуть бути перерозподілені на договірних засадах) самоврядних повноважень між органами місцевого самоврядування різного територіального рівня;

законодавче закріплення інституту державної служби в органах місцевого самоврядування та встановлення гарантій діяльності службовця;

запровадження механізмів державної підтримки розвитку місцевого самоврядування та проведення муніципальної реформи;

визначення механізму судового захисту прав територіальних громад, конституційних засад самостійності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
2. Основні етапи трансформації територіального устрою та системи місцевого самоврядування

У процесі трансформації територіального устрою та системи місцевого самоврядування слід спиратися на національний досвід, а також на світову, насамперед європейську практику. При цьому процес перетворень доцільно здійснювати у три етапи з урахуванням:

конституційних і законодавчих засад організації та функціонування держави;

унітарної форми державного устрою, яка забезпечує збереження соборності України;

сучасних тенденцій інтеграційних процесів з огляду на необхідність проведення політики об'єднання невеликих територіальних громад, укрупнення самоврядних адміністративно-територіальних одиниць, утворення агломерацій населених пунктів, здійснення економічного районування;

подолання негативних тенденцій дезінтеграції територіальних громад;

одночасного функціонування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на регіональному рівні управління;

об'єктивної потреби у децентралізації державного управління, деконцентрації, делегуванні та передачі функцій і повноважень щодо надання державних та громадських послуг.

З метою визначення основних напрямів політики реформування органів управління на регіональному та місцевому рівні, організаційного, правового і фінансово-економічного механізмів забезпечення цього процесу, запровадження режиму оптимального самодостатнього функціонування суб'єктів державного управління та управління в системі місцевого самоврядування, здійснення ефективного адміністративного контролю за становленням і розвитку місцевого самоврядування започатковується перший етап реформи.

^ Перший етап повинен включати законодавче, ресурсне (фінансово-економічне) і експериментальне забезпечення трансформації існуючої організації територіального устрою та системи місцевого самоврядування, становлення інституту державної служби в органах місцевого самоврядування.

З урахуванням перспективи на цьому етапі напрацьовується пакет законодавчих актів з реформування управління на регіональному і місцевому рівні, приводяться у відповідність з Конституцією України чинні законодавчі акти, які визначають бюджетно-фінансову систему, економічні засади організації управління та територіального розвитку, пов'язані з проведенням політики економічного районування. Одночасно готуються проекти та програми відповідних державно-правових експериментів, які впроваджуються на різних територіальних рівнях управління.

Перший етап може тривати протягом наступного строку повноважень Верховної Ради України та Президента України, тобто орієнтовно до 2004 року.

За результатами першого етапу перетворень, державно-правових експериментів, пов'язаних із формуванням територіальних громад і вдосконаленням територіальної структури управління, розпочинається другий етап реформи.

^ Другий етап охоплює трансформацію низової ланки системи адміністративно-територіального устрою України (село, селище та місто), формування комунальних об'єднань територіальних громад, розмежування сфери відповідальності щодо надання державних та громадських послуг місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на різних територіальних рівнях управління .

Другий етап охоплює черговий строк повноважень Верховної Ради України та Президента України і передбачає внесення певних змін до Конституції України щодо конкретизації та уточнення окремих положень про територіальний устрій та місцеве самоврядування.

З урахуванням процесу формування комунальних об'єднань територіальних громад, розв'язання проблем фінансового вирівнювання територіального розвитку та економічного районування починається третій етап реформи.

^ Третій етап повинен передбачати трансформацію територіального устрою України з метою оптимізації структури управління на регіональному рівні, наближення прийняття управлінських рішень до потреб населення, запровадження нових фінансово-бюджетних механізмів, раціоналізації функцій місцевих державних адміністрацій.


  1. Адміністративно-територіальний, організаційний, функціональний, фінансово-економічний і правовий аспекти реформування організації територіального устрою та системи місцевого самоврядування

^ Адміністративно-територіальний аспект пов'язаний з визначенням територіальної основи побудови системи місцевих органів виконавчої влади та організації місцевого самоврядування.

У ході адміністративних перетворень система адміністративно-територіального устрою має бути реформована з урахуванням потреб нової організації управління на регіональному і місцевому рівні.

На першому та другому етапах пріоритетною є трансформація низової ланки системи адміністративно-територіального устрою шляхом добровільного об'єднання на основі діючих положень Конституції України адміністративно-територіальних одиниць для забезпечення формування реального суб'єкта місцевого самоврядування - територіальної громади (комунального об'єднання територіальних громад), яка мала б необхідні фінансові та матеріальні можливості для надання населенню повноцінних державних та громадських послуг.

Процес становлення нових низових адміністративно-територіальних утворень здійснюється на першому та другому етапах шляхом проведення державно-правових експериментів у різних регіонах України.

На третьому етапі трансформуються також адміністративно-територіальні одиниці середньої (район) та вищої (область) ланки адміністративно-територіального устрою на основі збереження його конституційної триланкової структури.

Паралельно з цим вивчається питання можливості переходу до дво - або чотириланкової системи адміністративно-територіального устрою з метою пошуку шляхів досягнення оптимального поєднання централізації та децентралізації управління, деконцентрації, делегування і передачі максимально можливого обсягу функцій управління на якомога нижчий рівень управління, що забезпечить реальне наближення управління до населення.

^ Організаційний аспект включає:

1) встановлення організаційних зв'язків між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у процесі здійснення відповідних функцій та делегованих повноважень;

2) формування комунальних об'єднань територіальних громад - нових суб'єктів місцевого самоврядування. Це передбачає :

утвердження територіальної громади як первинного суб'єкта та головного елемента системи місцевого самоврядування;

встановлення організаційних зв'язків між структурними елементами комунального об'єднання територіальних громад та територіальними громадами населених пунктів, які входять до такого об’єднання на основі законодавчого розмежування їх функцій та повноважень шляхом передачі органами місцевого самоврядування сіл, селищ і міст основних повноважень комунальним об’єднанням;

розвиток ініціативи та самодіяльності населення, створення органів самоорганізації населення як за територіальною, так і за функціональною ознакою, встановлення їх організаційних зв'язків з органами і посадовими особами місцевого самоврядування;

впровадження на основі статутів територіальних громад нових форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування, які б стимулювали розвиток місцевої демократії;

практичне впровадження механізмів дієвого контролю територіальної громади за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;

3) апробація та запровадження у міській агломерації таких організаційних моделей управління, які б передбачали добровільне формування спільних органів управління та їх взаємозв'язки з органами місцевого самоврядування територіальних громад, що входять до агломерації на договірних умовах. При цьому міська агломерація є не новою адміністративно-територіальною одиницею, а організаційним утворенням, яке складається з кількох територіальних громад, що мають на меті спільну реалізацію функцій місцевого самоврядування;

4) організаційне забезпечення реалізації програми державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування шляхом створення відповідного дорадчо-консультативного органу;

5) становлення інституту служби в органах місцевого самоврядування (муніципальної служби). Запровадження цього інституту має ґрунтуватися на таких концептуальних положеннях:

служба в органах місцевого самоврядування - це автономна (поряд з державною службою) форма публічної служби, яка є професійною діяльністю (на постійній основі) осіб, що займають посади в органах місцевого самоврядування та їх об'єднаннях, спрямованою на виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування, і отримують заробітну плату за рахунок коштів місцевого бюджету;

служба в органах місцевого самоврядування ґрунтується на загальних принципах публічної служби в Україні (законності, пріоритету прав і свобод людини, професіоналізмі та компетентності службовців, рівного доступу громадян до служби з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки, підконтрольності і підзвітності службовців та їх відповідальності за виконання своїх службових обов'язків, заборони сумісництва та зайняття підприємницькою діяльністю, гласності публічної служби, правової та соціальної захищеності службовців, позапартійності публічної служби) і здійснюється на основі єдиної державної політики. Крім того, в її основу мають бути покладені специфічні принципи, притаманні лише цій формі публічної служби: самостійність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в межах їх повноважень; відповідальність службовця перед територіальною громадою; поєднання загальних вимог до служби в органах місцевого самоврядування, встановлених законодавством, з національними, історичними та місцевими традиціями служби, визначеними статутами територіальних громад;

має бути передбачена можливість переходу з державної служби до служби в органах місцевого самоврядування і навпаки;

утворення на базі Асоціації міст України Всеукраїнського громадського об'єднання органів місцевого самоврядування.

^ Функціональний аспект передбачає перехід до нового розуміння функцій публічної влади, які за своїм змістом спрямовуються на надання державних та громадських послуг, перерозподіл функцій і повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на основі встановлення переліку державних та громадських послуг і їх класифікації; визначення переліку послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів і на платній основі; розмежування сфери відповідальності щодо надання державних та громадських послуг місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на регіональному і місцевому рівні.

На першому та другому етапах реформування:

1) здійснюються заходи щодо розмежування функцій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з надання послуг, що передбачає віднесення :

а) до компетенції органів місцевого самоврядування таких питань:

місцеві фінанси;

економічний розвиток населених пунктів;

управління об'єктами комунальної власності;

комунальне землекористування і використання місцевих природних ресурсів;

планування і забудова населених пунктів;

догляд за дорогами місцевого значення та їх будівництво;

каналізації, електрод, газом і водопостачання, освітлення населених пунктів;

житлове будівництво;

робота місцевого громадського транспорту;

благоустрій парків та садів;

утримання кладовищ та надання ритуальних послуг;

робота дошкільних закладів та закладів початкової і середньої освіти;

надання медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров'я;

робота комунальних закладів культури, фізкультури, спорту та туризму;

працевлаштування і організація громадських робіт;

окремі питання охорони довкілля, громадського порядку, пожежної безпеки та прав споживачів;

б) до компетенції місцевих органів виконавчої влади належать питання, не віднесені Конституцією і законами України до компетенції органів місцевого самоврядування, а саме:

загальний нагляд за дотриманням Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій;

відповідні функції управління об'єктами державної власності;

координація діяльності територіальних підрозділів (органів) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

видача ліцензій та дозволів, передбачених законодавством;

контроль, у встановлених законом межах за фінансовою діяльністю органів місцевого самоврядування;

2) розмежовуються функції та повноваження місцевого самоврядування, які здійснюються на різних територіальних рівнях.

На третьому етапі реформування на основі перерозподілу функцій та повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, проведеного на першому і другому етапах реформи, необхідно остаточно визначитись із статусом місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на регіональному рівні управління.

^ Фінансово-економічний аспект реформи включає:

формування фінансово-економічних засад комунальних об'єднань територіальних громад на основі, по-перше, встановлення оптимальних параметрів цих об'єднань з метою створення їх достатньої фінансово-економічної та ресурсної бази, по-друге, реалізації заходів щодо формування комунальної власності;

здійснення заходів, спрямованих на формування фінансів територіальних громад, які повинні ґрунтуватися на таких місцевих фінансових інститутах, як місцеві бюджети, позабюджетні, валютні та цільові фонди, місцеві податки і збори, комунальний кредит, комунальні платежі, кошти комунальних підприємств;

забезпечення реального відокремлення бюджетів об'єднань територіальних громад від Державного бюджету України, що є необхідною передумовою їх самостійності. Основою самостійності бюджетів територіальних громад та їх об'єднань мають стати власні та закріплені доходи. Власні доходи формуються за рахунок місцевих податків і зборів, зокрема податку на землю, податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб, прибуткового податку з громадян, місцевих акцизних зборів та інших;

створення можливості для надання всіма територіальними громадами та їх об'єднаннями громадських послуг на рівні державних мінімальних соціальних стандартів, подолання з цією метою вертикальних та горизонтальних фіскальних дисбалансів у державі шляхом вжиття заходів фінансового вирівнювання. Система фінансового вирівнювання ґрунтуватиметься на об'єктивних критеріях та відповідній правовій базі. Основними складовими такої системи мають стати державні мінімальні соціальні стандарти, метою впровадження яких є поступове вирівнювання обсягу і якості надання державних та громадських послуг у межах всієї території держави, податкоспроможність територіальних громад, середня податкоспроможність територіальної громади, власні та закріплені доходи, фонди фінансового вирівнювання, трансферти;

розроблення механізму фінансування делегованих законом повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування шляхом виділення видатків у Державному бюджеті України окремим розділом «Фінансування делегованих повноважень виконавчої влади».

Ці кошти надаватимуться територіальним громадам та їх комунальним об'єднанням у формі субсидій;

створення механізму державної фінансової підтримки місцевого самоврядування, зокрема у сфері інвестиційної діяльності, шляхом запровадження інвестиційних субвенцій територіальним громадам та їх об'єднанням за рахунок коштів Державного бюджету України і спеціальних державних позабюджетних фондів;

подолання існуючої практики дублювання функцій органів, які здійснюють управління на різних територіальних рівнях, щодо фінансування бюджетних установ та організацій.

^ Правову основу реформи становлять:

Конституція України, до окремих положень якої на другому і третьому етапах реформування слід внести певні доповнення, не змінюючи при цьому загальних засад конституційного ладу;

закони України, які визначають статус вищих, центральних і місцевих органів виконавчої влади, систему адміністративно-територіального устрою та організацію місцевого самоврядування.

Крім того, для проведення реформи необхідно прискорити розроблення та прийняття:

концепцій і програм щодо державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні; муніципальної реформи; реформи бюджетної системи України в частині розширення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, формування фінансів місцевого самоврядування; проведення державно-правових експериментів, пов'язаних з територіальним розвитком і місцевим самоврядуванням;

законів України «Про територіальні громади та їх об'єднання», «Про статус столиці України - місто Київ», «Про статус міста Севастополя», «Про територіальний устрій України», «Про планування територій», «Про міську агломерацію», «Про комунальну власність», «Про фінанси місцевого самоврядування», «Про місцеві податки і збори», «Про фінансове вирівнювання територій», «Про комунальний кредит та комунальні цінні папери», «Про державно-правові експерименти», «Про місцеві референдуми, ініціативи, слухання та інші форми волевиявлення населення», «Про статус депутатів місцевих рад та сільських , селищних і міських голів», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про муніципальну міліцію».

Схожі:

IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно iconУчнівське самоврядування в птнз м. Кривого Рогу
Кривому Розі створена система учнівського самоврядування в кожному птнз, яка діє за єдиним планом з регіональною радою учнівського...
IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно iconСписок представників місцевого самоврядування для нагородження грамотами...
Нагороджуються депутати Тростянецької міської та районної рад за вагомий внесок у розвиток територіальної громади, постійну підтримку...
IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно iconВсеукраїнський проект «Молодіжна рада місцевого самоврядування»
Короткий опис реальної ситуації, щодо співпраці учнівського колективу та органів місцевого самоврядування
IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно iconРозділ І. Загальні засади
Цей Статут, відповідно до Конституції І законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Сєвєродонецьк, форми та...
IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно iconМолодіжна рада місцевого самоврядування
У 2007-2008 роках Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» за підтримки Посольства США в Україні...
IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
З метою створення оперативної інформаційної бази для інформування органів місцевого самоврядування та повноцінного задоволення запитів...
IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно icon" Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні "
Орм на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» з метою якісного підвищення спроможності...
IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно iconТимчасовий порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку...
Тимчасовий порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку операцій за видатками бюджетів місцевого самоврядування (далі...
IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно iconПлан заходів щодо організаційного забезпечення обговорення та роз’яснення...
Сприяти організації та проведенню роз’яснень питань удосконалення державної політики щодо місцевого самоврядування та соціально-економічного...
IV. територіальний а система місцевого самоврядування існуючий територіальний уустрій тстрій та система місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно icon§ Поняття, принципи І функції місцевого самоврядування
Поняття «місцеве самоврядування» відображає комплексне І багатовиразне явище. Місцеве самоврядування можна розглядати в якості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка