Уроку
НазваУроку
Сторінка3/5
Дата конвертації15.09.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Географія > Урок
1   2   3   4   5


^ 8 клас ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(52 год, 1,5 год на тиждень)

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

1
ВСТУП. Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Формування території України. Сучасний адміністративно-територі­альний устрій

§ 1

^ Розділ І. УКРАЇНА ТА її ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (10 год)Тема 1. Фізико-географічне положення України
2
Крайні точки й розміри території. Географічне положення, кордони. Географічний центр України.

Практична робота 1 (початок). Нанесення на контурну карту край­ніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межу­ють із нею

§ 2

3
Розташування території України відносно годинних поясів.

Практична робота 1 (закінчення). Визначення положення України відносно годинних поясів

§ 3^ Тема 2. Джерела географічної інформації (6 год)
4
Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експозиції, виставки

§ 4

ст. 24-25

5,6
Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Карто­графічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней. Способи зображення географічних об'єктів та явищ на картах. Види карт. Топо­графічні карти та їх практичне використання. Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості. Географічні атласи. Електронні карти й атласи

§ 4

ст. 26-27
§ 5, 6,7

7
Практична робота 2. Опис місцевості й розв'язання задач за навчаль­ними топографічними картами

§ 4

^ Тема 3. Географічні дослідження на території України

8
Географічні відомості про територію України в античних географів, «Повісті минулих літ», літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у XVIII—XIX ст. Геогра­фічні дослідження України у XX ст.

§ 8

9,10
Роль у вивченні природи та господарства України В. Вернадського, П. Тутковського, С. Рудницького, Г. Висоцького, П. Погребняка, Б. Срезневського, В. Бондарчука, В. Кубійовича та ін. Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство

§ 9

11
Тематичне оцінювання 1. Вступ. Україна та її географічні дослідження

§ 1-9

^ Розділ II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (21 год)

Тема 1. Тектонічні структури

12
Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв'язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами

§ 10

^ Тема 2. Геологічна будова

13
Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохроно­логічна таблиця. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську ери

§ 11

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Тема 3. Рельєф. Геоморфологічна будова

14,15
Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простяган­ня низовин, височин, гір, річкових долин.

Закономірності поширення основних форм і типів рельєфу

§ 12

§ 13,14

^ Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси

16
Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їхній зв'язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних копалин.

Паливні корисні копалини. Перспективні нафтогазоносні райони. Основні родовища нафти і газу. Родовища горючих сланців і торфу

§ 15

17
Рудні корисні копалини. Родовища залізної, марганцевої, уранової руд. Золоторудні райони України. Нерудні корисні копалини. Родови­ща нерудної сировини, дорогоцінного каміння. Мінеральні води та грязі.

Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання й охорони

§ 16,17

18
Практична робота 3. Встановлення взаємозв'язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами

Повторити § 15

19
Тематичне оцінювання 2. Тектонічні структури. Геологічна будова. Гео­морфологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси

§ 10-17

^ Тема 5. Кліматичні умови та ресурси

20
Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чин­ники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна по­верхня. Взаємодія чинників кліматоутворення.

§ 18

21
Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси. Кліматичні карти

§ 19

22
Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична кар­та. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служ­ба України

§ 20

23
Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я і господарську діяль­ність людини

§ 21

^ Тема 6. Внутрішні води

24
Поверхневі води.

Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії й водного режиму річок

§ 22

25
Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський Донець — Донбас, Дніпро — Кри­вий Ріг, Дніпро — Донбас, Північно-Кримський.

Практична робота 4. (початок) Позначення на контурній карті річок, озер, во­досховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України

§ 23

26
Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосхо­вища.

Практична робота 4 (продовження)

§ 24

27, 28
Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального вико­ристання і охорони.

Практична робота 4 (закінчення)


§ 25, 26

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси

29
Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономір­ності їх поширення.

Карта ґрунтів України.

Практична робота 5. Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України. Земельні ресурси України. Основні заходи з раціонального використання й охорони земельних ресурсів

§ 27, 28

^ Тема 8. Рослинний покрив

30
Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослин­ності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

§ 29

^ Тема 9. Тваринний світ

31
Різноманітність видового складу тварин.

Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної кни­ги України.

Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони

§ 30

32
Тематичне оцінювання 3. Кліматичні умови та ресурси. Внутрішні води. Ґрунти і земельні ресурси. Рослинний покрив. Тваринний світ

§ 18-30

^ Розділ III. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ (11 год)

Тема 1. Природно-територіальні комплекси

33
Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і ком­понентів, що їх формують.

Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності люди­ни на ландшафти

§ 31

^ Тема 2. Фізико-географічне районування

34
Поняття фізико-географічного районування.

Карта фізико-географічного районування України. Наукове і практич­не значення природного районування

§ 32

^ Тема 3. Зона мішаних і широколистих лісів

35
Географічне положення, межі й розміри. Характерні риси природних комплексів. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території

§ 33

^ Тема 4. Зона лісостепу

36
Географічне положення, межі, розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні країни. Природоохоронні території

§ 34

^ Тема 5. Зона степу

37
Географічне положення, межі і розміри. Головні риси природних умов. Поділ на підзони. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території.

Практична робота 6. Складання порівняльної характеристики при­родних зон і країв України (за вибором)

§ 35

^ Тема 6. Українські Карпати

38
Географічне положення, межі і розміри. Загальні риси природних умов. Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і про­цеси


§ 36

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

39
Природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів

§ 37

^ Тема 7. Кримські гори

40
Географічне положення, межі, розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Несприятливі природні процеси

§ 38

41
Природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів

§ 39

^ Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну

42, 43
Фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного та Азовського морів. Проблеми використання і охорони їх вод

§ 40, 41

44
Тематичне оцінювання 4. Ландшафти і фізико-географічне районування

§ 31-41

^ Розділ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

(6 год)

Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні

45
Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколиш­нього середовища.

Практична робота 7 (початок). Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об'єктів України

§ 42, 43

46
Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища

§ 43 ст. 216

47
Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

§ 43 ст. 218

^ Тема 2. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів

48
Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України.

Практична робота 7 (закінчення). Аналіз карти геоекологічної ситуа­ції в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохорон­них об'єктів України

§ 44, 45

49
Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середо­вища в Україні

§ 46

50
Тематичне оцінювання 5. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона

§ 42-46

51, 52
Резерв часу1   2   3   4   5

Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка