Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр
Скачати 467.71 Kb.
НазваОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр
Сторінка4/5
Дата конвертації09.03.2013
Розмір467.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5

51

ЗМ. Тези, конспект публічного виступу.

152

Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика. Практична риторика.

153, 54

КЗМ. Стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

255

Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та інші виступи.

156

ЗМ. Аналіз контрольного переказу.

157

ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Тема, мета публічних виступів. Вибір теми, визначення мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо).

158

Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог.

Промова, її види: мітингова, інформаційна, агітаційна.

159

Тематичне оцінювання № 2. Контрольний диктант.

160

ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Культура ведення дискусій, полеміки, диспутів професійного характеру.

Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями тощо. Етика полемічної майстерності.

161, 62

ЗМ. Діалог-полеміка, дiалог-дискусія, самостійне визначення теми і змісту діалогу. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору. «Круглий стіл». Прес-конференція.

263

ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Основні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних положень, наочність.

164

ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення. Роль репетиції в підготовці до усного виступу. Основні прийоми запам’ятовування тексту ораторської промови.

1ІІ семестр

^ Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису та пунктуації (24 год.)

Синтаксис української мови (16 год.) і пунктуація (8 год.)

65

Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів, зв′язків, засобів вираження синтаксичного зв′язку.

1
66

Словосполучення як основна одиниця синтаксису. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Типи підрядного зв′язку у словосполученні. Словосполучення поширені і непоширені, повні та неповні. Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях.

1
67

ЗМ. Ділові папери. Довіреність. Розписка.

1
68

Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції. Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення.

1
69, 70

ЗМ. Письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.

2
71

Складні випадки координації підмета і присудка.

Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.

1
72

Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.

1
73

ЗМ. Відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі.

1
74-76

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Синтаксичний аналіз. Пунктуаційні норми. Пунктограми у кінці речення, у простому реченні.

3
77

ЗМ. Епістолярний стиль (2 год). Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту. Українська епістолярна спадщина – невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника.

1
78

Звертання, його роль у вираженні етнокультурознавчої специфіки діалогічного спілкування, місце в реченні, способи вираження. Національний колорит синтаксичних структур - паремійних висловлювань. Побажальні формули.

1
79, 80

Пунктограми в простому та складному реченні.

2
81

ЗМ. Епістолярний етикет – невід′ємна складова української мовленнєвої культури. Електронне листування.

1
82

ЗМ. Ділові папери. Діловий лист. Офіційний лист.


1
83

Складні і багатокомпонентні речення. Особливості структури та семантики сполучникових складносурядних та складнопідрядних і безсполучникових, багатокомпонентних речень. Стилістичні особливості складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень.

1
84

Пунктограми в складному реченні.

2
85, 86

Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти. Синтаксичний аналіз.

2
87

Період як засіб експресивного синтаксису і риторична фігура. Градація у складному реченні з різними типами зв'язку. Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм; риторичне питання, звертання; повторювані сполучники;

1
88

Тематичне оцінювання № 3.


1
89, 90

Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пряма мова і слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Пунктограми в реченнях з прямою мовою

2
91

Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті, реплік у діалозі і непрямій мові. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення в тексті.

1
92

ЗМ. Художній стиль (15 год.): призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки. Естетична функція мови у художньому творі. Індивідуально-авторський стиль письменника. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог.

1
93

Інтонування речень з прямою мовою, діалогом. Цитування. Пунктограми в текстах з діалогом.

1
94, 95

ЗМ. Стислий переказ текстів художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
96

Текст. Синтаксис і стилістика тексту. Основні ознаки тексту. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) як семантико-синтаксична одиниця тексту. Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту. Абзац як пунктуаційний знак, що передає смислове членування тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв'язку в тексті.

1
97

ЗМ. Аналіз тексту художнього твору (прозового, віршованого).

1
98

Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс.

1
99

ЗМ. Публіцистичний стиль (14 год), сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, кореспонденція, рецензія. Презентація, реклама. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю.

1
100

ЗМ. Стаття дискусійного характеру публіцистичного стилю.

1
101

Тематичне оцінювання № 4.

1
Підготовка до державної атестації. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову ( 30 год.)

^ Фонетика, орфоепія, орфографія української мови

102

Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних.

1
103

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.

1
104

Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення.

1
105

Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання офографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа.

1
106,

107

Написання слів іншомовного походження; написання прізвищ та географічних назв, слів разом, окремо, через дефіс; правила переносу та скорочення слів.

21   2   3   4   5

Схожі:

Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно тематичне планування з геометрії
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарні плани з алгебри І початків аналізу
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconКалендарні плани з алгебри
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр icon105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону
Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського....
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр icon9 клас Геометрія ІІ семестр, 2 год на тиждень ( 38 год)
Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне розміщення прямої та площини І площин у про­сторі
Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень) І семестр iconУ 5, 6, 9 класах – 1 год на тиждень; у 7-8 класах – 2 год на тиждень;...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка