Тести з дисципліни «організаці праці менеджера»
Скачати 296.97 Kb.
НазваТести з дисципліни «організаці праці менеджера»
Сторінка1/2
Дата конвертації09.03.2013
Розмір296.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2


ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА»


 1. Управлінська праця – це...:

а) робота з документами;

б) переважно трудова праця;

в) переважно розумова праця;

г) робота з клієнтами.


 1. Основні задачі управління полягають:

а) у контролі за виробництвом;

б) у визначенні найбільш зручних умов праці;

в) у проведенні збутової політики;

г) у визначенні цілей ор­ганізації.
3) Управління – це...:

а) процес укладання договорів з діловими партнерами;

б) робота з людьми, а їхня трудова діяльність виступає об'єктом керуючого впливу;

в) контроль за якістю товару;

г) консультаційна підтримка керівників нижчестоящих підрозділів.
4) Поняття «менеджера» визначають як:

а) менеджер - це людина, яка професійно здійснює уп­равлінські функції;

б) менеджер - це керівник або фахівець, який займає постійну посаду та має повнова­ження в області прийняття рішень;

в) менеджер - працівника апарату уп­равління, що займає постійну посаду і має повноваження в об­ласті прийняття рішень по конкретних видах діяльності ор­ганізації;

г) всі відповіді вірні.
5) Визначають категорії менеджерів:

а) менеджери вищого та нижчого рівнів;

б) та технічного рівнів;

в) менеджери вищого, нижчого та середнього рівнів;

г) менеджери технічного та управлінського рівнів.
6) До менеджерів вищого рівня відносять:

а) найбільш впливову категорію, яка визначає загальні напрямки функціонування і розвитку організації;

б) менеджерів, які координують і контролюють роботу керівників низового рівня;

в) менеджери, які відповідають за виконання ви­робничих завдань і використання ресурсів, їхня робота пов'язана з рішенням переважно тактичних і оперативних проблем;

г) немає правильної відповіді.
7) Менеджер виконує наступні функції:

а) адміністраторську;

б) стратегічну;

в) виховну;

г) всі відповіді вірні.
8) На які групи поділяють якості, необхідні менеджеру:

а) особисті, ділові;

б) ділові, професійні та надзвичайні;

в) особисті, професійні та ділові;

г) особисті та надзвичайні.
9) До професійних якостей належать:

а) фізичне і психологічне здоров'я;

б) енергійність, домінантність, честолюбство, прагнення до вла­ди;

в) прагнення до перетворень, нововведень, готовність йти на ри­зик;

г) високий рівень освіти, широта поглядів, прагнення до постійного самовдосконалення.
10) Особистими якостями менеджера можуть бути:

а) високий рівень внутрішньої культури, доброзичливе відношення до людей, оптимізм;

б) відповідальність, здатність керувати собою, своєю по­ведінкою, робітниками, часом, взаєминами з навколишніми;

в) контактність, комунікабельність, уміння розташувати до себе людей, переконати в правильності своєї точки зору, повести за собою;

г) вміння планувати свою роботу.


 1. Щоб забезпечити виконання задач працівниками підприємства, необхідно:

 1. визначити робочі місця та функції кожного робітника;

 2. розробити форми кооперації праці;

 3. вказати методи виконання роботи;

 4. всі відповіді правильні.
 1. Характер організації праці в колективі визначається:

  1. забезпеченням сприятливих умов праці;

  2. мірою прогресивності техніки і технологій, рівнем кваліфікації робітників;

  3. ефективним використання трудових ресурсів;

  4. ефективним використанням матеріальних ресурсів.
 1. Психофізіологічними задачами наукової організації праці є:

  1. забезпечення умов для збереження здоров’я працездатної людини;

  2. полегшення праці;

  3. підвищення змістовності і привабливості процесу праці;

  4. всі відповіді правильні.
 1. Наукова організація праці вирішує такі групи задач:

  1. економічні, соціальні, психофізіологічні;

  2. політичні і психофізіологічні;

  3. демографічні;

  4. соціальні, демографічні, економічні.
 1. До принципів наукової організації праці відносяться такі:

  1. відповіді а, б;

  2. комплексність, системність, спеціалізація;

  3. регламентація, стабільність, цілеспрямована творчість;

  4. автоматизація і механізація.
 1. Наукова організація праці апарату управління здійснюється за наступними напрямками:

  1. оплата, стимулювання, технічне забезпечення і механізація праці;

  2. розподіл, кооперація і нормування праці;

  3. всі відповіді правильні;

  4. сприятливий режим і умови праці.
 1. Цілеспрямована творчість передбачає досягнення таких цілей:

  1. максимальне досягнення поставлених цілей;

  2. забезпечення творчого підходу при проектуванні;

  3. знаходження оптимального плану діяльності;

  4. вихід підприємства на зовнішній ринок.
 1. Регулювання оплати праці повинно відбуватися з урахуванням:

  1. об’єму реалізованої продукції;

  2. валового випуску продукції;

  3. витрат і результатів праці;

  4. відпрацьованих годин працівником.
 1. Система оплати праці повинна включати засоби:

  1. контролю, планування;

  2. стимулювання , мотивації;

  3. організації та мотивації;

  4. моніторинг за виконанням робіт.
 1. Принципи оплати і стимулювання праці:

  1. універсальність, простота, колективна відповідальність, справедливість при розподілі колективного заробітку, самостійний труд колективу;

  2. розподіл і кооперація праці;

  3. технічне забезпечення і механізація праці;

  4. інвестиції в працівників.
 1. Широке використання різних технічних засобів дозволяє:

  1. здійснити перехід на якісно новий рівень управління;

  2. відповіді а, в, г;

  3. ефективно вирішити багато управлінських задач;

  4. обробляти інформацію в мінімально короткий термін.
 1. В залежності від характеру роботи з інформацією оргтехніка ділиться на такі групи:

  1. засоби виготовлення, копіювання і множення документів;

  2. засоби обробки та передачі інформації;

  3. засоби обчислювальної техніки;

  4. всі відповіді правильні.
 1. Продуктивність управлінської праці знаходиться у прямій залежності від:

  1. ступеню автоматизації виробництва;

  2. мотивації праці:

  3. стимулювання праці;

  4. стану робочих місць і умов праці менеджера.
 1. Принципи раціональної організації управлінської праці:

  1. відповіді б, г, д;

  2. спеціалізація, паралельність;

  3. пропорційність і ритмічність;

  4. делегування повноважень.
 1. Вимоги до організації робочого місця менеджера:

  1. матеріальна і моральна зацікавленість;

  2. відповіді а, в, г;

  3. зручність меблів, раціональний режим праці і відпочинку;

  4. наявність засобів оргтехніки, сприятливі санітарно – гігієнічні і естетичні умови праці.
 1. Наукова організація праці - це організація праці, яка:

  1. відповіді а, б;

  2. об’єднує техніку і людей в єдиному процесі праці;

  3. основується на досягненні науки і передовому досвіді;

  4. представляє собою форму кооперації праці.
 1. Складання документів являє собою:

  1. необхідну складову надання звіту;

  2. облік витрат підприємства;

  3. облік надходжень у виробництво;

  4. один з найбільших масових процесів в апараті управління.
 1. Ролі управлінських керівників поділяють:

  1. керівники;

  2. спеціалісти;

  3. службовці;

  4. всі відповіді правильні.
 1. Умови праці- це:

  1. об’єднання працівників для вирішення задач;

  2. праця робітників в єдиному технологічному процесі;

  3. сукупність елементів виробничої сфери;

  4. методи і способи виконання робіт.
 1. За особистий вклад працівники заохочуються:

  1. відповіді б, в, г;

  2. пільги при купівлі товарів підприємства;

  3. медичне обслуговування;

  4. страховка.


31) Ознакою ор­ганізованого керівника є:

 1. надмірність і безсистемність роботи з документами і корес­понденцією, що надходить;

 2. безплановість у використанні робочого часу і слабке опрацю­вання ключових сфер діяльності;

 3. вміння реагувати на зміни, які відбуваються тільки на підприємстві;

 4. уміння ощадливо і раціонально використовувати робочий час, постійно удосконалювати процес його планування.


32) Практичне значення планування особистої роботи менеджера полягає у наступному:

 1. планування забезпечує основи для оцінки витрат і розробки бюджетів, календарних планів і ресурсів;

 2. планування виявляє і встановлює зони минулих проблем і несподіваних наслідків;

 3. планування не дозволяє оцінити практичні можливості досяг­нення цілей;

 4. планування не дозволяє передбачити обставини, які варто вра­ховувати при досягненні цілей.


33) На практиці існує декілька видів використання планів:

 1. довгострокові плани, середньострокові плани, перспективні плани.

 2. довгострокові плани, квартальні плани, місячні плани;

 3. довгострокові плани, середньострокові плани, короткострокові плани;

 4. довгострокові плани, трендові плани, квартальні плани.


34) Вибір пріоритетних справ може здійснюватися за допомогою:

 1. методу найменших квадратів, методу АБВ-аналізу;

 2. інженерного методу, методу візуального контролю;

 3. принципу Паретто, методу АБВ-аналізу, методу Ейзенхауера;

 4. інженерного методу, методу візуального контролю, методу Ейзенхауера.


35) В залежності від ступеня важливості та терміновості завдань менеджера є такі можливості їх оцінки і виконання:

а) термінові і важливі справи;

б) термінові, але менш важливі справи;

г) менш термінові, але важливі завдання та менш термінові і менш важливі справи;

д) всі відповіді правильні.
36) Сутність "золотого правила " менеджменту така:

 1. самою важливою здатністю керівника є отримання результатів через своїх працівників;

 2. самою важливою здатністю працівників є отримання результатів через свого керівника;

 3. практично всі ці справи слід де­легувати підлеглим;

 4. концентрування права прийняття усіх або більшості рішень в руках першого керівника або на найвищих рівнях управління.


37) До переваг методу делегування повноважень з точки зору керівника належать:

 1. потрібен час, щоб привчити робітників до роботи таким методом;

 2. отримавши самостійність, робітники будуть працювати з повною віддачею;

 3. робітники не захочуть брати на себе зайву відповідальність;

 4. психологічні бар'єри долають­ся не в самому процесі делегування.


38) Делегуванню підлягають:

 1. усі обов'язки і права;

 2. частина обов'язків і прав, яка не є прерогативою (винятковим правом) керівника;

 3. видання всіх наказів по підприємству;

 4. підпис всіх звітних документів.


39) Найбільш доцільно використовувати делегування у таких си­туаціях:

 1. невелика зайнятість дає змоги керівнику самому вирішити проблеми;

 2. керівник не сприяє зростанню професійної майс­терності підлеглих;

 3. керівник бачить і розуміє, що підлеглий може виконати пев­ну роботу краще;

 4. керівник не має необхідності вивільнити час для вирішення інших завдань.


40) Не підлягають делегуванню такі функції і напрямки діяль­ності керівника, як:

 1. звична робота;

 2. встановлення цілей, прийняття рішень;

 3. спеціальна діяльність;

 4. підготовча справа.


41) Повноваження можна делегувати в наступних випадках:

 1. межі повноважень розмиті;

 2. завдання відповідає кваліфікації пра­цівника і рівню його компетентності;

 3. відповідальність визначається та­кою, що сама собою розуміється, але детально не обмовляється;

 4. працівнику не повідомляється, як будуть оцінюватися кінцеві резуль­тати його роботи, якщо він буде на­магатися виконати її відмінно, доб­ре або задовільно.


42) Рішення стають управлінськими при делегуванні повноважень саме тому, що:

 1. засновані на компенсаторному "зворотному зв'язку" із виконавцями;

 2. не мають зв’язку з виконавцями;

 3. не мають компенсаторного "зворотного зв'язку" із виконавцями;

 4. не мають компенсаторного "зворотного зв'язку" із керівником.


43) Практична реалізація принципу делегування повноважень може здійснюватися за такими напрямками:

 1. передавання всіх своїх функцій і прав членами керівництва підприємства керівникам лінійних і функціональних структурних підрозділів;

 2. перерозподіл функцій між членами керівництва підпри­ємства;

 3. перерозподіл функцій тільки між членами адміністрації підпри­ємства;

 4. постійне надання працівнику певних прав для виконання конкретного кола робіт.


44) Існують наступні фактори, що перешкоджають активному делегуванню повноважень:

 1. небажання керівника підпри­ємства постійно контролювати усі деталі і поодинокі моменти роботи;

 2. правильне розуміння своїх позицій;

 3. нейтральна участь керівника у розв'язанні усіх конфліктів і виробничих проблем;

 4. недовіра до підлеглих , невірне розуміння престижності.


45) Обов'язки робітника при керівництві з делегуванням відповідальності можуть бути сформульовані в наступним чином:

 1. робітник зобов'язаний інтенсифікувати діяльність на своїй дільниці, тобто завжди думати про те, як можна завтра поліпшити те, що є сьогодні;

 2. робітник незобов'язаний в рамках діапазону, що делегується, діяти і вирішувати самостійно з власної ініціативи;

 3. про усі випадки, для регулювання яких повноважень робітника недостатньо, повідомляється нижчому по рангу для прийнят­тя рішення;

 4. робітник зобов'язаний без тільки за вимогою інформувати свого керівника про діапазон, що делегується йому, щоб керівник мав про нього загальне уявлення і міг орієнтуватися у стані і розвитку цієї дільниці.


46.Основні види розподілу управлінської праці у підприємствах такі:

 1. функціональний та ієрархічний;

 2. технологічний та посадовий;

 3. професійний та кваліфікаційний;

 4. всі відповіді вірні.


47. В організації існують дві внутрішні форми розподілу праці, це:

 1. вертикальна та горизонтальна;

 2. матрична та ієрархічна;

 3. горизонтальна та трендова;

 4. нема вірної відповіді.


48. Розподіл та кооперація праці на підприємстві обумовлюють відокремлення наступних функцій, які виконуються робітниками:

 1. локальні, наскрізні та кінцеві;

 2. адміністративні та інноваційні;

 3. стратегічні, експертно-консультативні та адміністраторські;

 4. виховні та дисциплінарні.


49. За роллю в процесі управління менеджерів поділяють на:

 1. керівників та фахівців;

 2. службовців;

 3. керівників та підлеглих;

 4. а і б.


50. Наказ – це:

 1. правовий акт, виданий керівником структурного підрозділу для вирішення оперативних питань;

 2. розпорядчий документ, виданий керівником підприємства з метою вирішення основних і оперативних завдань, поставлених перед ним;

 3. документ, який виданий керівником підприємства і включає відомості організаційного, розпорядчого чи відомчого характеру;

 4. нема вірної відповіді.


51.Залежно від змісту розрізняють накази:

 1. із загальних питань та по особовому складу;

 2. із спеціальних питань та особистому складу;

 3. із загальних та спеціальних питань;

 4. нема вірної відповіді.


52. За способом віддачі розпорядження можуть бути такими:

 1. усними та письмовими;

 2. змішаними;

 3. а і б;

 4. усними та комбінованими.


53. Комунікативна поведінка менеджерів виявляється в організації таким чином:

 1. нагору і вниз по ієрархічним рівнями;

 2. у горизонтальному полі робіт на одно­му ієрархічному рівні;

 3. у діагональному ракурсі управлінсь­ких відносин;

 4. всі відповіді вірні.


54. Удосконалення комунікаційно-інформаційних аспектів роз­порядчої діяльності менеджера у підприємствах не може здійснювати­ся у таких напрямках:

 1. оптимізація інформаційних потоків;

 2. взаємодія керівника і підлеглих;

 3. організація ефективної системи прямого зв'язку;

 4. викорис­тання сучасної інформаційної технології.


55. Кооперація праці - це:

 1. розподіл обов’язків між членами групи для досягнення спільної мети;

 2. взаємодія групи робітників в процесі індивідуального виконання не пов'язаних трудо­вих процесів;

 3. об'єднання, взаємодія групи робітників в процесі спільного виконання взаємопов'язаних трудо­вих процесів;

 4. нема вірної відповіді.


56) До завдання раціональної ор­ганізації робочих місць керівників належить:

а) створен­ня комфортних умов праці;

б) устат­кування його усім необхідним відповідно до змісту та характеру ро­боти;

в) раціональне його розміщення;

г) правильні всі відповіді.
57) Керівникам необхідно передусім звернути увагу на такі речі:

а) наскільки робоче місце відповідає основним вимогам;

б) відповідність розмірів меблів антропометричним даним працівни­ка;

в) яким чином воно устатковане;

г) правильні всі відповіді.
58) Організація робочого місця менеджера передбачає виконання наступних дій:

а) упорядкування і планування приміщення, в якому воно зна­ходиться;

б) розміщення предметів праці на робочому місці у певному по­рядку;

в) вибір і обладнання робочого місця засобами і предметами праці;

г) правильні всі відповіді.
59) Для фарбування стін кабінету використовують кольори, які здійснюють такий вплив на менеджера:

а) сприятливо впливають на нервову систему;

б) піднімають настрій;

в) поліпшують освітлення;

г) правильні відповіді а), в).
60) З яких функціональних зон складається робоче місце керівника:

а) робочої зони;

б) зони нарад;

в) зони відпочинку;

г) правильні всі відповіді.

61) Зону відпочинку розташовують:

а) біля робочої зони;

б) на іншому поверсі;

в) в тій частині кабінету, яка протилеж­на робочій зоні;

г) жодної правильної відповіді.
62) Розташовувати меблі в приміщенні слід, щоб :

а) забезпечили правильну робочу позу;

б) забезпечили правильну робочу позу, зручність при виконанні усіх видів робіт;

в) зручність при виконанні усіх видів робіт;

г) забезпечити комфортом.
63) Письмовий стіл слід розташовувати по відношенню до вікна таким чином:

а) паралельно;

б) перпендикулярно;

в) по діагоналі;

г) під кутом 60 градусів.
64) Засоби складання і копіювання текстових документів бувають:

а) ксерокс;

б) принтер;

в) ПЕОМ, диктофони;

г) сканер.
65) До комплексу технічних пристроїв, які забезпечують зв'язок менеджера з абонен­том належать такі:

а) акустичні засоби пошукової сигналізації і викли­ку;

б) візуальні засоби пошукової сигналізації і викли­ку;

в) телефонна апаратура;

г) всі правильні відповіді.
66) Використання персонального комп'ютера впливає на менеджера таким чином:

а) підвищує інтелектуальні можливості менеджера;

б) полегшує його пра­цю;

в) допомагає прийняти оптимальні рішення у проблемних ситуаціях;

г) правильні всі відповіді.
67) На керівника впливають наступні групи фактори:

а) оперативні, перспективні та структурні;

б) психологічні, фізіологічні, естетичні;

в) індивідуальні, групові та бригадні;

г) інформаційні, між особисті та конфліктні.
68) До фізіологічних факторів відносять:

а) естетика робочого місця;

б) соціальний статус;

в) задоволення працею;

г) мікроклімат та навколишній звук.
69) Цілі менеджера повинні відповідати таким вимогам:

а) фіксованість терміну виконання, та значні витрати часу;

б) досяжність, конкретність та вимірюваність;

в) неясність вигод, що принесе робота;

г) неясність проблеми, що вирішується.
70) За характером спонукальних причин розрізняють такі види робіт менеджера:

а) за власною ініціативою, з ініціативи підлеглих та зверху;

б) комплексні, економічні, технічні;

в) короткострокові, довгострокові, середньострокові;

г) збори, наради, прийом відвідувачів, обхід.
71)Спостереження і вимірювання витрат робочо­го часу на здійснення окремих елементів операції, що повто­рюється, або її загалом для аналізу прийомів праці, розробки нормативів або визначення причин відхилення від норм – це:

а) хронометраж;

б) фотографія;

в) сітьовий графік;

г) табличний метод.
72) Встановлення міри витрат праці на виконання визначеного обсягу робіт у даних організаційно-технічних умовах – це:

а) розподіл праці на підприємстві;

б)оплата і стимулювання праці;

в) нормування праці;

г) сприятливий режим і умови праці.
73) Існують наступні методи аналізу витрат часу по кожному виду робіт:

а) візуальний та метод найменших квадратів;

б) метод спрощених спостережень та хронометраж;

в) метод прямого та непрямого нормування;

г) метод жорданових перетворень.
74) Виявлення видів діяльності, на які час витрачається даремно, яку можуть виконувати інші особи, яка віднімає час у інших, нази­вається:

а) хронометраж;

б) фотографія;

в) діагностика часу;

г) аналіз протиріч.
75) Кількість працівників, якими найбільш ефективно може управляти начальник – це:

а) норма керованості;

б) укрупнений норматив чисельності;

в) норматив часу й обслуговування;

г) типова структура апарату управління.
76) Яке визначення найбільш повно розкриває зміст поняття «ділові контакти менеджера»?

 1. здатність постійно підтримувати зв’язки з оточуючими та корисними для менеджера людьми

 2. складова частина професійної кваліфікації керівника - вміння підтримувати активні, безпосередні контакти з людьми, що оточують його;

 3. здатність будь-якими засобами переконувати опонента та оточуючих;

 4. здатність вести діалог, наукову дискусію або невимушену бесіду слухати і розуміти опонента, аргу­ментовано, переконливо і відверто відстоювати свої позиції, не при­нижуючи при цьому інших.


77) Формами ділових контактів (“діловими бесідами”) менеджера не є:

 1. інструктаж і відвідування робочих місць підлеглих;

 2. прийом відвідувачів;

 3. видання завдань та прийняття звітності;

 4. адаптація працівників до умов праці.


78) Під час підготовки до ділових контактів менеджер в першу чергу повинен :

 1. спрогнозувати вірогідні результати зустрічі;

 2. вирішити організаційні питання зустрічі;

 3. провести детальне планування зустрічі;

 4. провести особистий емоційний контроль;


79) Що таке ділові переговори?

 1. це засіб одержання угоди, що відповідає саме Вашим інтересам, як менеджера і досягнення результатів, які б влашту­вали саме Вас;

 2. це засіб впливу на поведінку окремих осіб чи цілої робочої групи;

 3. це менеджмент впливу;

 4. це засіб, взаємозв'язок між людьми, призначені для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні інтереси.


80) Узагальнена модель проведення переговорів має такий вигляд:

 1. планування переговорів, їх організація, контроль та аналіз результатів;

 2. постановка цілей, координація зусиль, проведення, окреслення результатів;

 3. підготовка переговорів, проведення, вирішення наявних питань, аналіз результатів;

 4. підготовка переговорів, проведення, вирішення питань, встановлення альтернатив, оцінка майбутніх перспектив.


81) При проведенні переговорів менеджер застосовує такі методи:

 1. метод ініціативності;

 2. метод візуального контролю;

 3. варіаційний та компромісний методи;

 4. методи екстраполяції та інтерполяція.


82) Під час проведення ділової зустрічі з підлеглими менеджер обов’язково повинен:

 1. підкреслити своє лідерство по відношенню до підлеглого;

 2. врівноважити свій емоційний стан та сприяти самовираженню підлеглого;

 3. підкреслити повну свободу думок та дій підлеглого;

 4. вказати підлеглому на його місце в організації.


83) Який найголовніший принцип повинен бути покладено в основу будь-яких контактів керівника з підлеглим?

 1. принцип правдивості;

 2. принцип координації;

 3. принцип лідерства;

 4. принцип демократії.


84) Підлеглих з погля­ду сприйняття інформації, яка надходить від керівника, поділяють на три групи:

 1. активні, пасивні, резистентні;

 2. зацікавлені та байдужі;

 3. свідомі та несвідомі;

 4. прості, складні, змішані.


85) Серед діапазону впливу на підлеглих можна виділити такі:

 1. переконання;

 2. спонукання;

 3. примушування;

 4. правильні всі відповіді.


86) Матеріальними носіями зафіксованої інформації є:

 1. документи;

 2. відомості;

 3. бланки;

 4. дискети.


87) Документ, що містить відомості організаційного, розпорядчого чи відомчого характеру, називається:

 1. наказовий;

 2. управлінський;

 3. розпорядчий;

 4. організаційний.


88) Документи на паперовій основі класифікуються на:

 1. письмові та діаграмні;

 2. письмові та графічні;

 3. друкарські та рукописні;

 4. друкарські та діаграмні.


89) Документи, що містять інформацію, котра є державною таємницею, називаються:

 1. секретними;

 2. звичайними;

 3. документами службового призначення;

 4. офіційними.


90) Документи, що створює особа поза сферою своєї діяльності, мають назву:

 1. офіційні;

 2. особисті;

 3. власні;

 4. службові.


91) Сукупність однорідних за функціональним призначенням документів утворюють:

 1. документообіг;

 2. картотеку;

 3. документацію;

 4. архів.


92) Документація, створена у вигляді технічних графіків та схем, називається:

 1. конструкторська;

 2. проектна;

 3. графічна;

 4. експлуатаційна.


93) Статут підприємства відноситься до такого виду документації:

 1. довідковий;

 2. розпорядчий;

 3. організаційний;

 4. інформаційний.


94) На підприємстві відомі такі організаційні форми діловодства, як:

 1. централізована;

 2. децентралізована;

 3. змішана;

 4. правильні всі відповіді.


95) Основні напрямки удосконалення діловодства і документо­обігу на підприємствах - це:

 1. нормування та уніфікація;

 2. стандартизація та уніфікація;

 3. розподіл та кооперація;

 4. створення сприятливих умов праці.


96) За засобами інформації документи поділяють на:

 1. управлінські документи;

 2. фото-кінодокументи;

 3. трафаретні;

 4. копії.


97) За ступенем гласності документи бувають:

 1. секретні документи;

 2. індивідуальні;

 3. постійного зберігання;

 4. довгострокового зберігання.


98) Які види до­кументації не використовують на підприємствах:

 1. конструкторська у вигляді графічних документів;

 2. нормативно-технічна;

 3. виробнича;

 4. позапроектна.


99) Що не належить до реквізитів документа:

 1. емблема організації або підприємства;

 2. ідентифікаційний код засновника підприємства;

 3. код підприємства, установи;

 4. назва структурного підрозділу.


100) У документі доцільно:

 1. використовувати форму викладу від першої особи множини або від третьої особи однини;

 2. в разі потреби звертатися до одного адресата з двох і більше питань;

 3. розглядати максимум питань;

 4. додержувати логічної послідовності у викладенні тексту.


101) Формою вираження законності і юридичної сили до­кументу є його посвідчення, тобто заповнення реквізиту:

 1. підпис;

 2. зображення нагород;

 3. назва установи, організації або підприємства;

 4. назва виду документа.


102) Чи розподіляють докумен­ти власного архіву керівника за:

 1. розподіляють за окремими групами;

 2. ні не розподіляють;

 3. розподіляють за окремими групами та систематизують за ознаками таких архівів;

 4. систематизують за ознаками таких архівів.


103) Назва документу пишеться в такому відмінку:

 1. в родовому;

 2. в називному;

 3. в орудному;

 4. в давальному.


104) На практиці використовують такі форми уніфікації тексту документа:

 1. трафарет;

 2. графік;

 3. анкета;

 4. правильні відповіді а і в.


105) Спосіб уніфікації, при якому заздалегідь виго­товляють докладний текст з пропусками, які заповнюють у процесі створення документу – це:

 1. трафарет;

 2. анкета;

 3. таблиця;

 4. бланк.


106) Усі документи, що надходять до керівника незалежно від того, оригінали вони чи копії, після підписання або затвердження стають:

 1. архівними;
 2. офіційними;


 3. службовими;

 4. особистими.  1   2

Схожі:

Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» icon1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
«Організація праці менеджера» студентами заочної форми навчання є самостійна робота над сучасною літературою та навчальними посібниками....
Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»
Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому І зовнішньому ринках, якість інституційних І структурних...
Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» iconНавчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі»...
Розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради та Інститутом змісту І методів...
Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» icon«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”»
Факультет автоматики та комп'ютерних систем управління Кафедра комп'ютерних систем управління
Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» iconОлег Власюк Тести для перевірки знань учнів з курсу «Я І Україна»
Пропоновані тести складені з метою опитування, контролю й самоконтролю знань, закріплення вивченого
Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» iconПерелік запитань для підготовки до іспиту з дисципліни «основи охорони праці»
Наведіть основні законодавчі документи щодо охорони праці в Україні, дайте їм коротку характеристику
Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» iconУрок 16-17 Тема: Проблеми підготовки тестів. Комплект проведення...
У вільний від навчання час нам пропонують тести для визначення наших уподобань І захоплень, тести визнання рівня інтелекту та типу...
Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
Нмк з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 030401 “Правознавство”, 030503...
Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Загальні положення
Правила мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності,...
Тести з дисципліни «організаці праці менеджера» icon2. Основи мотивації праці Лекція Основи мотивації праці
Курс навчальної дисципліни “ Управління трудовими ресурсами ” призначений для вивчення політики управління людськими ресурсами в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка