1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту
Назва1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту
Сторінка2/10
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10, 11.Осн ф-ції М,хар-ка рівнів у-ня

Робота менеджерів полягає у тому, аби поєднати та скоординувати використання людських, фінансовий, фізичних, інформаційних ресурсів для досягнення цілей організації. Менеджери це роблять у процесі виконання 4х осн функцій м-нту: 1) планування; 2) організація; 3) керування; 4) контролю. Отже, м-нт у вузькому розумінні - це процес планування, організації, керування та контролю орг-ційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації. Зазначені функції м-нту виконуються у певній послідовності, яка й утворює поняття «цикл м-нту». Слід зауважити, що такий підхід до розуміння циклу м-нту зовсім не означає, що процес управління носить дискретний характер (в понеділок - планування, у вівторок - організація і т. д.). Реально у роботі менеджера постійно сполучаються усі перелічені функції менеджменту.Планування – це процес визначення цілей діяльності організації та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення. Планування – є первісною з-поміж решти функцій управління, оскільки прийняті в процесі її реалізації рішення визначають характер здійснення всіх інших функцій управління. Мета планування полягає в створенні системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення тривалого існування організації. Схематично процес планування в організації можна представити як послідовність таких етапів: 1. Встановлення цілей діяльності організації, які визначають очікуваний або бажаний стан організації. 2. Розробка стратегії діяльності організації - безпосереднє опрацювання шляхів, якими організація досягатиме очікуваних результатів.Орг-ція – це функція у-ня, в межах якої здійснюється розподіл робіт поміж окремими робітниками та їх групами та узгодження їх д-сті. Реалізація функції організації здійснюється у процесі орг. діяльності. Орг. Д-сть – це процес, за доп якого керівник усуває невизначеність, безладдя, плутанину та конфлікти поміж людьми щодо роботи або повноважень і створює середовище придатне для їх спільної д-сті. Осн складовими орг. Д-сті є: а) розподіл праці ; б) групування робіт та видів д-сті у певні блоки (групи,відділи)-департаменталізація; в) підпорядкування кожної такої групи керівникові, який отримує необхідні повноваження - делегування повноважень; г) визначення к-сті робітників, безпосередньо підлеглих даному менеджерові-встановлення діапазону контролю; д) забезпечення верт. та гориз. координації робіт та видів д-сті-створення механізмів координації.Керування-це поведінка керівника щодо підлеглих, через яку здійснюється вплив на робітників орг-ції. При цьому манера поведінки керівника (стиль керування) формується під впливом багатьох факторів, які до того ж постійно змінюються. Яких саме факторів: - особистих якостей керівника; - особистих якостей підлеглих; - завдань та дій, які вони виконують тощо.Контроль-це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають. В межах процесу контролю можна виділити три основних етапи: 1) вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації; 2) порівняння результатів реального виконання із заздалегідь встановленими стандартами; 3) реакція на порівняння (коригуючі дії або зміна стандартів). Американський соціолог Парсонс виділяє три рівні управління: 1)технічний; 2)управлінський; 3)інституційний. Цим рівням відповідають три групи менеджерів (керівників): 1)керівники низової ланки (операційні управлінці); 2)керівники середньої ланки; 3)керівники вищої ланки. Така форма демонструє те, що на кожному наступному етапі чисельність управлінців зменшується.Хар-ка рівнів у-ня:1.Інституційний.Представниками є:директор,заступники директора:президент ,віце-президенти,ректор,проректори,..Ф-ції представників:забезпечують інтереси і потреби власників,здійснюють стратегічне і загальне керівництво,виробляють політику орг-ції.2.Управлінський рівень:Представниками є: завідувач відділом,декан,начальник відділу...,Ф-ції представників:забезпечують реалізацію політики функт-ня орг-ції,розробленої вищим керівництвом,відповідають за доведення деталізованих завдань до підрозділів,.. 3.Технічний рівень.Представники:майстер,начальник вир-чої дільниці,завідувач кафедри,старший продавець,.. Ф-ції: відповідають за донесення поставлених завдань до безпосередніх виконавців та ефективність їх иконання.

Принципи управління Анрі Файоля: 1.Розподіл загальної роботи в організації на складові її частини. 2. Повноваження та відповідальність. 3.Дисципліна. 4. Єдиноначальність. 5.Єдність керівництва. 6.Підпорядкованість індивідуальних інтересів спільним. 7.Винагорода. 8.Централізація. 9.Ієрархія 10. Порядок. 11.Справедливість. 12.Стабільність перебування на посаді. 13. Ініціатива. 14. Корпоративний дух. Характеристика моделі ідеальної бюрократії Макса Вебера: 1. Високий ступінь розподілу праці. 2. Чітка управлінська ієрархія. 3. Численні правила, стандарти та показники оцінки роботи. 4.Дух формальної знеособленості (відсутність симпатій та переваги до окремих робітників). 5. Підбір кадрів в організації за їх діловими та професійними якостями.Нові принципи управління: 1.Лояльність до працівників. 2.Відповідальність - Обов'язкова умова успішного управління. 3.Комунікації, що пронизують організацію зверху, знизу і по горизонталі. 4.Атмосфера, що сприяє розкриттю потенціалу працівників. 5.Часткова участь кожного працюючого в спільних результатах. 6.Своєчасна реакція на зміни у зовнішньому середовищі. 7.Методи роботи з людьми направлені на утворення задоволеності від роботи. 8.Вміння спілкуватись з постачальниками, покупцями, виконавцями та керівниками. 9.Етика бізнесу. 10.Чесне відношення та довіра до людей. 11.Використання в роботі фундаментальних основ менеджменту. 12.Безпосередня участь менеджеру у груповій роботі - умова досягнення узгодженості і цілісності. 13.Чітке уявлення про місце та роль організації в майбутньому. 14.якість власної роботи та її постійне самовдосконалення
12, 13, 14, 15. Х-ка інформаційного сус-ва, нові типи організації.

В останній чверті 20-го століття розпочалось формування інформаційного сус-ва.У зв’язку з швидким розвитком НТП, індустріальне сус-во почало перетворюватись в інформаційне. А саме, зародилось воно ще в 20-х роках, В 40 зявились перші прояви, а в 50 вже почали говорити про появу інформаційної економіки та перетворенні інф-ції в важливий товар.

Інформація – це повідомлення, яке дає змогу усунути невизначеність знань користувача про стан об’єкта та розвиток подій.

На початку 80-х найбільш розвинуті країни вже піднялись на першу сходинку інформаційно-компютерної революції , а відповідний їй тип організації – інформаційне сус-во.

Якщо в до інформаційному сус-ві діє принцип «кожен повинен вміти та знати стільки, щоб в сумі всі знали та вміли все», то в інформаційному сус-ві діє принцип «кожен повинен знати та вміти стільки, щоб бути незалежним в своїй взаємодії з іншими».

Фактори, що визначають рівень інформаційності позаорганізаційного оточення:

  • б-який індивід чи організована група можуть в б-якому місці і б-який час мати вільний доступ ч-з автоматизовані с-ми зв’язку до б-якої необхідної йому інф-ції;

  • б-який індивід чи організована група вміють використовувати сучасну інф-ційну технологію для вирішення проблеми;

  • б-який індивід чи організована група та сус-во вцілому мають необхідні технічні засоби, інфраструктуру та соц базу для виробництва і використання необхідної інформації.

Для інф-ного сус-ва характерним є зближення виробника та споживача, швидке реагування виробника на зміну попиту та потреб споживача та більш якісне задоволення потреб останнього.

^ Нові типи організацій

В інформаційному сус-ві зародились такі нові типи організацій: едхократичні, багатовимірні, партисипативні, орієнтовані на ринок та організації підприємницького типу.

^ Етхократична організація має такі ключові елементи:

1.робота в областях з високою технологією

2.працівники є лише висококваліфіковані, виконують складні операції та вміють співпрацювати один з одним на високому комунікаційному рівні

3.структура чітко не визначена, переважають неформальні та горизонтальні зв’язки

4.частини структури зберігаються в невеликих розмірах

5.право прийняття рішення ґрунтується на високих експертних знаннях, особистому вкладі кожного працівника

6.система нагород має груповий характер, ґрунтується на ефективному досягненні цілей

7.часто відсутня структура такої організації

Х-на для таких галузей, як: консультационно-нововведенчеськая, комп'ютерно-електронна, медична, дослідницька і дослідно-конструкторська, виробництво фільмів і т.п.

^ Багатовимірна організація має такі ключові елементи:

1. відсутня необхідність в проведенні яких-небудь реорганізацій з метою зміни пріоритетності критеріїв, використовуваних при проектуванні робіт, акценти можуть бути змінені шляхом перерозподілу ресурсів керівництвом організації;

2. підрозділи можна створювати, ліквідовувати або модифікувати без серйозних змін положення інших підрозділів. Чим більше частин організації контактують з "багатовимірною" групою, тим менше впливають на неї зміни в цих частинах; створюється максимально сприятлива ситуація для делегування повноважень при тому, що роль керівництва організації залишається ведучою;

3. створюється максимально сприятлива ситуація для делегування повноважень при тому, що роль керівництва орг-ції залишається ведучою

4. міра ефективності – отриманий прибуток, що попереджує виникнення псевдо роботи

Основою багатовимірної організації є автономна робоча група, що одночасно має три обов’язки:

1. забезпечення виробничої діяльності необхідними ресурсами;

2. виробництво для конкретного споживача, ринку або території продукту або послуги;

3. обслуговування конкретного споживача, розвиток або проникнення на конкретний ринок, проведення операції в межах певної території.

^ Партисипативна організація

Основа - участь робітників в процесі ухвалення рішень. Фактично це створення рад. Це допомагає створенню відчуття справедливості, оскільки керівництвом та вирішенням питань щодо процесів займаються не тільки керівники, а й ради, створені з працівників нижчої ланки управління. Звичайно, представник однієї ради входить ще в дві: на ранг вищу та на ранг нижчу.

Участь в управлінні існує 3 рівнів:

Перший – рівень визначення проблеми, його керівник може здійснювати самостійно

Другий – рівень розгляду альтернатив, потребує втручання інших осіб для обговорення більшої кількості альтернатив

Третій – рівень вибору альтернативи, тобто прийняття рішення.

^ Підприємницький тип

основа-підприємницькі осередки, люди які «роблять бізнес». Налаштована не на наявні ресурси, а на свої можливості. Підприємницькі осередки можуть бути як центром прибутку так і окремими фірмами. Така організація не має чітко визначеної організаційної структури, більшість зв’язків тут неформальні. Керівник тут виконує зовсім інші функції ніж в традиційній: він не наказує, а підтримує підприємницькі осередки. Також тут існують 3 важливих відділи:

  1. ресурсний

  2. консультативний

  3. відділ ринку

Концепція партисипативного управління, заснована на розширенні повноважень і участі працівників, звичайно об'єднаних в групи, в ухваленні дієвих рішень з питань, важливих для діяльності компанії і самих працівників. Партисипативне упр-ня дає працівникам можливість розділити відповідальність, ризики і успіх організації.

Партисипативне управління за участю працівників в процесі ухвалення рішень включає 4 ключових елементи: інформацію, знання, винагороду і владу, - які важливі для діяльності будь-якої організації. Працівникам на всіх рівнях необхідно мати їх в своєму розпорядженні, щоб ефективно брати участь в роботі організації, а справжнє включення робітників в процес управління вимагає, щоб всі 4 цих елементи були присутні на нижчому рівні організаційної структури.
16. Х-ка едхократичної та багатовимірної організацій.

Едхократична орган-ція

Едхократія - це і у-ський стиль, і орг-ційний дизайн. Ключовою в ній є компетентність, і вона цінується найвищим чином. Контроль в у-ні підтримується встановленням цілей, звичайно напружених. Засоби досягнення мети вибираються самими виконавцями. Кожен безпосередньо відповідає за свої дії, і винагороджується той, хто добивається успіху. У едхократичної орг-ції індивід випробовує сильний тиск ззовні, який частково ослабляється груповою роботою, що створює відчуття спільності в роботі. Вершиною едхократичної орг-ції є якісне виконання роботи і уміння вирішувати виникаючі проблеми. Ключовими елементами едхократичного дизайну є: робота в галузях з високою або складною технологією, що вимагає творчості, інноваційності і ефективної спільної роботи; працівники є висококваліфікованими експертами в своїй справі, виконують складні виробничі операції і уміють коммуніцировать один з одним високоефективним чином; структура має органічну основу і чітко не визначена, переважають неформальні і горизонтальні зв'язки. У багатьох менеджерів немає жорсткої прив'язки до якоїсь одній роботі. Частини стр-ри зберігаються в невеликих розмірах: право ухвалення рішень і влада засновані на експертних знаннях, фінансовий контроль здійснюється зверху; система винагороди будується на експертних знаннях, внеску працівника, його компетенції і ступеня участі в загальній роботі, винагорода носить груповий характер; відносини по вертикалі і горизонталі переважно носять неформальний характер, нерідко відсутня схема структури такої організації. Цей дизайн орг-цій використовується в таких галузях: консультационно-нововведенчеськая, комп'ютерно-електронна, медична, дослідницька і дослідно-конструкторська, виробництво фільмів і т.п.

^ Багатовимірна орг-ція

Основою багатовимірної організації є автономна робоча група, що одночасно має три обов’язки:

1. забезпечення виробничої діяльності необхідними ресурсами;

2. виробництво для конкретного споживача, ринку або території продукту або послуги;

3. обслуговування конкретного споживача, розвиток або проникнення на конкретний ринок, проведення операції в межах певної території.

Цей тип організації дає можливість навіть невеликому підрозділу бути настільки автономним, наскільки взагалі це можливо в структурі крупнішої організації. Таким чином, багатовимірна модель створює з максимально можливим ступенем наближеності вільний ринок усередині організації, який не виключає можливостей для синергії і економії на масштабі діяльності.

Основними перевагами багатовимірних організацій є:

1. відсутня необхідність в проведенні яких-небудь реорганізацій з метою зміни пріоритетності критеріїв, використовуваних при проектуванні робіт, акценти можуть бути змінені шляхом перерозподілу ресурсів керівництвом організації;

2. підрозділи можна створювати, ліквідовувати або модифікувати без серйозних змін положення інших підрозділів. Чим більше частин організації контактують з "багатовимірною" групою, тим менше впливають на неї зміни в цих частинах; створюється максимально сприятлива ситуація для делегування повноважень при тому, що роль керівництва організації залишається ведучою;

3. створюється максимально сприятлива ситуація для делегування повноважень при тому, що роль керівництва орг-ції залишається ведучою

4. міра ефективності – отриманий прибуток, що попереджує виникнення псевдо роботи.

Синергія (грец. зупегіоз той, що діє разом) — зростання ефективності діяльності внаслідок інтеграції, злиття окремих частин цілого в єдину систему.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconПлан Сутність фінансового менеджменту. Розвиток фінансового менеджменту...
Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості І супроводжується...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconРеферат з курсу „Вступ до спеціальності”
Еволюція менеджменту як науки. Основні школи І напрямки у розвитку менеджменту
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconДипломна робота Тема: Інформаційне забезпечення менеджменту шоу-бізнесу
Сутність І значення інформації та інформаційного забезпечення у процесі менеджменту
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconРозділ Сутність функцій менеджменту як основи процесу управління
Розділ Системна роль функцій менеджменту в процесі управління І методи їх дослідження
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconБюджетного менеджменту питання до іспиту
Поняття бюджетного менеджменту. Складові елементи організації бюджетного менеджменту
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconСучасні теоретики менеджменту розрізняють такі концепції І підходи...
Сучасні теоретики менеджменту розрізняють такі концепції І підходи до розвитку науки управління: поведінкова концепція, системний...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconДокументаційне забезпечення системи менеджменту якості підприємств туристичної індустрії
Розглянуто питання документаційного забезпечення системи менеджменту якості на підприємствах туристичної індустрії в умовах інтеграції...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconДосвід освітнього менеджменту
Він є складовою проекту єс „Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconДосвід освітнього менеджменту
Він є складовою проекту єс „Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconКафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного...
Обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань теорії та практики менеджменту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка