1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту
Назва1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту
Сторінка4/10
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ 24, 25. Х-ка осн видів організаційних структур, схеми.

1.Лінійна. Кожний підлеглий має лише одного керівника і в кожній ланці виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з управлінням об’єктом. Переваги: чіткість та простота взаємовідносин; оперативність підготовки та проведення управлінських рішень; відсутність паралелізму в роботі; надійний контроль. Недоліки: обмеження ініциативи у працівників на нижчих рівнях; значний обсяг інформації, який передається з одного рівня на інший; Кожний підлеглий має лише одного керівника і в кожній ланці виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з управлінням об’єктом.

2.Лінійно-Функціональна. Переваги: дозволяє організувати управління виробничими процесами за лінійною схемою; функціональні підрозділи надають методичну допомогу, готують інформацію, виконують різні управлінські завдання для відповідних лінійних керівників. Недоліки: синтез лінійного та функціонального управління може затягувати строки підготовки управлінських рішень; призводить до інформаційного перевантаження кервників вищих рівнів управління; не завжди забезпечує скоординованість у роботі функціональних підрозділів.

3.Функціональна. Переваги: стимулює ділову та професійну спеціалізацію; зменшує дублювання зусиль та споживання матеріальних ресурсів у функціональних сферах; покращує координацію у функціональних областях; відповідність професійних характеристик працівників завданням управління; сприятливість до нових явищ та здатність до оперативної перебудови. Недоліки: у великій організації ланцюг команд від керівника до виконавця стає досить довгим; ускладнюється координація управлінського впливу в результаті отримання виконавцями вказівок від кількох функціональних органів; зменшується оперативність роботи органів управління; підрозділи можуть бути більш зацікавленими в реалізації цілей та задач своїх підрозділів, ніж спільних цілей всієї організації.

6.Матрична. Члени організації як керівнику проекту, так і керівникам тих функціональних відділів, в яких вони працюють постійно. Недоліки: багато проблем виникає через руйнування принципу єдиноначальності. Це збільшує число конфліктних ситуацій; зростання інформаційних зв’язків між працівниками підрозділів.
27. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища організації

Згідно з означенням американського дослідника Джералла Белла, зовнішнє середовище містить такі елементи, як споживачі, конкуренти, державні заклади (інституції), фінансові організації, джерела трудових ресурсів тощо. Мескон, Альберт, Хедоурі дійшли висновку, що фактори зовнішнього середовища доцільно поділяти на дві групи:1)прямої дії, тобто ті, що безпосередньо впливають на діяльність організації й залежать від цієї діяльності; 2)непрямої дії, тобто вони впливають не безпосередньо, а через певні механізми й взаємини. Для організацій, які діють за межами внутрішнього ринку (на міжнародному рівні), особливого значення набуває група факторів міжнародного оточення. Особливість їхньої дії полягає в тому, що вони включають в себе всі фактори зовнішнього середовища, які відображають умови конкретної країни, де власне функціонує організація. При цьому слід враховувати те, що для проникнення на міжнародні ринки існують такі шляхи: 1)експорт; 2)імпорт; 3)ліцензування; 4)спільне підприємництво; 5)прямі капіталовкладення; 6)формування багатонаціональних корпорацій. При оцінці факторів зовнішнього середовища менеджеру слід враховувати їхні характеристики, а саме: 1)взаємозалежність усіх факторів зовнішнього середовища (зміна одного фактора може привести до зміни інших); 2)складність зовнішнього середовища (значна кількість факторів, великий спектр їхніх значень); 3)рухомість зовнішнього середовища (швидкість зміни оточення організації); 4)невизначеність зовнішнього середовища (обмеженість інформації); 5)багатогранність зовнішнього середовища (відображення різних подій та аспектів).
29.Методи побудови орг-ної стр-ри

Метод аналогій полягає в застосуванні організаційних форм і механізмів управління, по відношенню до проектованої організації. До цього методу відноситься вироблення типових структур у-ня вир-чо-госп-ських орг-цій і визначення меж і умов їх застосування.

Експертно-аналітичний метод полягає в обстеженні і аналітичному вивченні орг-ції силами кваліфікованих фахівців із залученням її керівників і ін працівників. Сюди відноситься проведення експертних опитів керівників і членів орг-ції для виявлення і аналізу окремих хар-стик побудови і функ-ня апарату у-ня, обробка одержаних експертних оцінок статистико-математичними методами.

Метод структуризації цілей передбачає вироблення системи цілей орг-ції, включаючи їх кількісну і якісну формулювання. При його викор-ні виконуються наступні етапи:

- розробка системи цілей, що є структурною основою для ув'язки всіх видів орг-ційної д-сті, виходячи з кінцевих результатів;

- експертнийй аналіз пропонованих варіантів орг-ційної стр-ри з погляду орг-ційної забезпеченості досягнення кожної з цілей, дотримання принципу однорідності цілей, що встановлюються кожному підрозділу, визначення відносин керівництва, підпорядкування, кооперації підрозділів виходячи з взаємозв'язків їх цілей і т.п.;

- составление карт прав і відповідальності за досягнення мети для окремих підрозділів, так і по комплексних міжфункціональних видах д-сті, де регламентується сфера відповідальності (продукція, ресурси, робоча сила, інформація, виробничі і управлінські ресурси); конкретні результати, за досягнення яких встановлюється відповідальність.

Метод організаційного моделювання є розробкою формалізованих математичних, графічних, машинних і інших відображень розподілу повноважень і відповідальності в організації, що є базою для побудови, аналізу і оцінки різних варіантів організаційних структур по взаємозв'язку їх змінних. Можна назвати декілька основних типів орг-ційних моделей:

- математико - кібернетичні моделі ієрархічних управлінських структур, що описують організаційні зв'язки і відносини у вигляді систем математичних рівнянь і нерівностей;

- графоаналитические моделі організаційних систем, розподіли функцій, повноважень, відповідальності, організаційних зв'язків, що є мережевими, матричними і іншими табличними і графічними відображеннями.

- математико-статистические моделі залежностей між початковими чинниками організаційних систем і характеристиками організаційних структур.

Процес побудови організаційної структури у-ня повинен бути заснований на сумісному використанні охарактеризованих вище методів. Вибір методу рішення тієї або іншої орг-ційної проблеми залежить від її характеру.
^ 30. Організація розподілення повноважень

Щоб плани були реалізовані керівництво повинно знайти ефективний спосіб поєднання планів, з оптимальним результатом.Існує два осн аспекти орг-го процесу:1. Розподіл організації на підрозділи відповідно цілям і стратегіям.2. Делегування повноважень.(передача задач і повноважень особі, яка приймає на собі відповідальність за їх виконання). Повноваження являють собою обмежене право використати ресурси організації і направляти зусилля деяких її співробітників на виконання певних задач.У деяких випадках межі повноважень змінюють характер повноважень значною такій мірою, що необхідно розглянути відносини між рівнями повноважень, які виявляються у вигляді двох загальних типів. Сморіду означаються як лінійні і апаратні (штабні) повноваження, причому обидва типи можуть застосовуватися в різних формах. Апаратні (штабні) повноваження допомагають організаціям використати фахівців без порушення принципу єдиноначальності. Штабні повноваження включають рекомендаційні повноваження, обов'язкові узгодження, паралельні і функціональні повноваження.Адміністратівній апарат виконує багато функцій в сучасних організаціях: консультативний, обслуговуючий і особистий аппарат.Лінійні повноваження - це повноваження, які передаються безпосередньо від начальника до підлеглого і далі до іншим підлеглим. Делегування лінійних повноважень створює ієрархію рівнів управління організації. Процес створення ієрархії називається скалярним процесом.
^ 31. Вибір, планування, організаційне проектування структури орг-ї.

Планування – це спосіб за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрямок зусиль всіх членів організації для досягнення загальних цілей. Процес планування включає стадії: 1)визначення місії (місія - основна загальна ціль або задача організації) та цілей організації; 2)визначення завдань організації; 3)складання планів виконання робіт; 4)розробка загальних напрямків виконання планів на кожному управлінському рівні; 5)розробка конкретних процедур і правил виконання. Принципи планування: обґрунтованість; оптимальність; комплексність; Планування полягає в обґрунтуванні напрямків розвитку соц. системи (організації), визначенні для неї обґрунтованих конкретних завдань і шляхів реалізації. План є основою д-сті п-ств всіх форм власності та розмірів, так як без нього неможливо забезпечувати узгодженість в роботі підрозділів, контролювати результати, визначати потребу в ресурсах, стимулювати трудову активність працюючих на п-тві. Види планів: Орг-ції розробляють багато різних планів. Загалом, це стратегічні, тактичні та оперативні плани. Стратегічні плани - це плани, які розробляють для досягнення стратегічних цілей. Точніше,- це генеральний план, який містить вирішення щодо розміщення ресурсів, пріоритети та послідовні дії, потрібні для досягнення стратегічних цілей. Такі плани розробляє рада директорів та менеджери вищого рівня. Зазвичай, ці плани мають довготривалі перспективи та вирішують питання щодо розміщення ресурсів, конкурентних переваг і синергії. Тактичний план націлений на виконання частини стратегічного плану. Такі плани задіюють вищий і середній рівні менеджерів та мають дещо коротші терміни і конкретний об'єкт. Тактичні плани дають змогу вирішити як саме зробити щось конкретне. Оперативні плани концентровані на виконання тактичних планів для досягнення оперативних цілей, їх розробляють менеджери середнього та нижчого рівня. Ці плани мають короткотермінові об'єкти та досить вузьку сферу прикладання. Кожен з них охоплює невелику сферу діяльності. Процес орг-ї проектування вкл. такі етапи: 1)Поділ праці – закріплення часткових ф-й м-та за лін-ми або ф-ми підрозділами; 2)Визначення співвідношень повноважень різних посад; 3)Визначення певних обов'язків. У розвитку виконання цих етапів формується орг. стр-ра різних видів. Під орг-ною структурою розуміють впорядкована сукупність підрозділів, що дає можливість керувати орг. взаємодією і підпорядкованістю цих органів.
32. Типи орг-цій за взаємодією з зовн середовищем.

Механічний і органічний.

^ Механічний тип орг-ції. Механічний підхід до проектування організації характеризується використанням формальних правил і процедур, централізованим ухваленням рішень, вузько певною відповідальністю в роботі і жорсткою ієрархією влади в організації. З такими характеристиками організація може діяти ефективно в умовах, коли використовується рутинна технологія (низька невизначеність того, коли, де і як виконувати роботу) і є нескладне і нединамічне зовнішнє оточення. Багато фахівців вважають механічний підхід синонімом веберовської бюрократичної організації.

Свої переваги: універсальність, передбаченість і продуктивність, бюрократична система може реалізувати при наступних умовах:

- в організації відомі загальні цілі і завдання;

- робота в організації може ділитися на окремі операції;

- загальна мета організації повинна бути достатньо простій, щоб дозволити виконати її на основі централізованого планування;

- виконання роботи індивідуумом може достовірно вимірюватися;

- грошова винагорода мотивує працівника;

- влада керівника признається як законна.

^ Органічний тип орг-ції. Органічний підхід до проектування організації характеризується слабким або помірним використанням формальних правил і процедур, децентралізацією і участю працівників в ухваленні рішень, широко визначуваною відповідальністю в роботі, гнучкістю структури влади і невеликою кількістю рівнів ієрархії. Цей підхід демонструє свою ефективність в умовах, коли використовується не рутинна технологія (висока невизначеність того, коли, де і як виконувати роботу) і є складне і динамічне зовнішнє оточення. Органічний підхід дозволяє організації краще взаємодіяти з новим оточенням, швидше адаптуватися до змін, тобто бути гнучкішою, щоб наочніше відобразити суть органічного підходу, його можна представити як пряму протилежність “ідеальної” бюрократії.
33. Типи орг-й за взаємодією з людиною.

Відмінність між організаціями породжується характером взаємодії між індивідуумом і організацією в цілому. Основою даної відмінності є різниця в пріоритетах взаємодіючих сторін по ряду важливих організаційних змінних, що характеризують цю взаємодію. Існують: організації корпоративного і індивідуалістичного типів. Корпоративна організація- корпорація, розглядається як особлива система зв'язку між людьми в процесі здійснення ними спільної діяльності. Таке розуміння корпорації слід відрізняти від розуміння корпорації як суб'єкта права — юридичної особи. Корпорація як соціальний тип організації є замкнутими групами людей з обмеженим доступом, максимальною централізацією і авторитарністю керівництво, що протиставляє себе іншим соціальним групам на основі своїх вузько корпоративних інтересів. Ухвалення рішення в корпоративній організації будується за принципом більшості або старшинства. Боротьба меншини за свою думку нерідко закінчується його відходом з організації. Прагнення завоювати підтримку більшості вимушує керівника до популістських дій. У корпоративній організації інтереси виробництва (або будь-який іншої її діяльності) визначають інтереси відтворення самого працівника. Створюються умови, в яких працівники організації у все більшого ступеня не здатні забезпечити себе в роботі необхідними ресурсами, особливо інформацією. Інтереси працівника існують завжди в “завтра”, а інтереси корпорації — в “сьогодні”.

Індивідуалістична організація В організаціях з індивідуалістичною культурою ефективність означає те, наскільки задовольняються потреби кожної окремої особи. У організації в цьому випадку не може бути цілей, відмінних від цілей її членів. Ухвалення рішень в індивідуалістичній організації будується за принципом меншини або права вето. Тобто рішення не ухвалюється, якщо проти нього виступає менша частина членів або хоч би один член організації. У даній структурі інтереси виробництва визначаються інтересами відтворення самої людини. Людині надається можливість самозабезпечення своєї діяльності. Його “сьогоднішній” інтерес перетворюється на “завтрашній” інтерес організації. Від того, якого типу організації поширені в економіці — корпоративні або індивідуалістичні, залежить багато в чому ступінь її розвиненості і можливості гнучко і швидко змінюватися відповідно до вимог часу. Для організації в умовах сучасного розвиненого ринкового господарства також важливо те, наскільки в ній представлені елементи індивідуалістичної структури культури. Кінець кінцем це визначає конкурентоспроможність організації в умовах інформаційного суспільства.
34. Типи орг-цій за взаємодією з підрозділами

Традиційна, дівізіональна, або відділова, і матрична.

Традиційна організація поєднала в собі переваги двох типів департаментизації (лінійної і функціональної), і це дозволило їй за відповідних зовнішніх умов ефективно обслуговувати інтереси стабільного і екстенсивного розвитку. З погляду взаємодії із зовнішнім середовищем традиційні схеми багато в чому будувалися на механічному підході до організаційного проектування. Будучи простими і зрозумілими, дані схеми дозволили перейти від патріархальних відносин ремісничого цеху і мануфактури типу “майстер — раб” до індустріальних відносин типу “начальник. — підлеглий”, відносинам більш регульованим, більш передбаченим, цивілізованішим в цілому.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconПлан Сутність фінансового менеджменту. Розвиток фінансового менеджменту...
Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості І супроводжується...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconРеферат з курсу „Вступ до спеціальності”
Еволюція менеджменту як науки. Основні школи І напрямки у розвитку менеджменту
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconДипломна робота Тема: Інформаційне забезпечення менеджменту шоу-бізнесу
Сутність І значення інформації та інформаційного забезпечення у процесі менеджменту
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconРозділ Сутність функцій менеджменту як основи процесу управління
Розділ Системна роль функцій менеджменту в процесі управління І методи їх дослідження
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconБюджетного менеджменту питання до іспиту
Поняття бюджетного менеджменту. Складові елементи організації бюджетного менеджменту
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconСучасні теоретики менеджменту розрізняють такі концепції І підходи...
Сучасні теоретики менеджменту розрізняють такі концепції І підходи до розвитку науки управління: поведінкова концепція, системний...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconДокументаційне забезпечення системи менеджменту якості підприємств туристичної індустрії
Розглянуто питання документаційного забезпечення системи менеджменту якості на підприємствах туристичної індустрії в умовах інтеграції...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconДосвід освітнього менеджменту
Він є складовою проекту єс „Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconДосвід освітнього менеджменту
Він є складовою проекту єс „Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення...
1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту iconКафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного...
Обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань теорії та практики менеджменту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка