Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Скачати 364.99 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка3/3
Дата конвертації25.02.2013
Розмір364.99 Kb.
ТипАвтореферат
uchni.com.ua > Інформатика > Автореферат
1   2   3

Динаміка змін рівня соціальності студентів

(формувальний етап експерименту, у % до загальної кількості)

Рівень сформованості

соціальності

Групи

ЕГ,

на початку

ЕГ, після

КГ,

на початку

КГ, після

Високий

14,7

38,4

14,9

15,3

Середній

36,6

53,8

37,3

44,1

Низький

48,7

7,8

47,8

40,6

Разом

100

100

100

100


Для порівняння рівнів сформованості соціальності студентів контрольної та експериментальної груп ми використовували статистичний критерій Пірсона, який дозволяє зіставити два емпіричні розподіли та зробити висновок про те, чи узгоджуються вони між собою. Результати розрахунків свідчать про статистично незначущу різницю між контрольною та експериментальною групами до експерименту (емпіричне значення критерію Пірсона 0,016), а також контрольною групою до та після експерименту (емпіричне значення критерію Пірсона 1,752) і, навпаки, статистично значущу різницю між показниками експериментальної групи до та після експерименту (емпіричне значення критерію Пірсона 66,932). Критичне значення критерію дорівнює 5,99 для трьох ступенів свободи та рівня значущості 0,05.

Таким чином, аналіз результатів, отриманих в експериментальній частині дисертаційного дослідження, свідчить про те, що соціальність особистості студента, яку ми обрали основним критерієм соціалізації, ефективно формується засобами масової комунікації за умов упровадження визначених нами педагогічних засад.

Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі висновки:

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової проблеми педагогічного забезпечення соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації. Провідним концептуальним положенням, покладеним в основу дослідження, стала ідея про необхідність розробки й упровадження педагогічних засад, які забезпечують ефективність процесу соціалізації студентства.

2. Вивчення процесу соціалізації студентства показало, що це багатоплановий, динамічний процес, змістом якого є входження людини до соціуму й становлення її особистості. У процесі соціалізації вирішуються дві групи завдань: а) соціальної адаптації, або інтегрованості людини в суспільство, що передбачає активне пристосування індивіда до умов соціального середовища; б) соціальної автономізації, або диференціації людини й суспільства, що передбачає реалізацію установок саморозвитку, самореалізації, самоствердження, самовдосконалення на засадах індивідуалізації.

Серед сучасних особливостей процесу соціалізації студентства виділяємо такі: а) гіпердинамічний характер процесу соціалізації; б) сприйняття студентства не лише як об’єкта, а і як суб’єкта соціалізаційного процесу; в) перерозподіл впливу на особистість інститутів соціалізації, зокрема, збільшення соціалізаційного впливу такого інституту, як ЗМК, що значною мірою пов’язано із сучасними умовами переходу українського суспільства до суспільства інформаційного типу; г) перехід значної частини виховної роботи за межі вищих навчальних закладів; ґ) трансформація основних інститутів соціалізації; д) наявність дисбалансу організованих і стихійних процесів соціалізації в бік стихійності; е) збільшення рівня автономності особистості від суспільства.

3. Аналіз сучасних концепцій соціалізації зарубіжних та вітчизняних авторів і використання соціально-педагогічного підходу дає підстави для визначення поняття „соціалізація студентської молоді засобами масової комунікації” як процесу активного засвоєння студентами системи соціальних норм, цінностей, що транслюються засобами мас-медіа й перетворення їх у власну систему соціальних установок, ціннісних орієнтацій, що забезпечує гармонійне входження до реального суспільного життя.

Значний вплив на процес соціалізації студентської молоді здійснюють саме студентські ЗМК, які активно впливають на процес самопізнання та самоствердження молодої людини, більше, ніж інші типи мас-медіа, здатні задовольняти інформаційно-пізнавальні потреби студентства, зважаючи на його соціальні та вікові ознаки.

^ 4. Установлено, що інститут ЗМК є сьогодні універсальним інститутом соціалізації, який характеризують такі специфічні риси: 1) соціальна природа об’єкта впливу інституту ЗМК і кінцевого результату; 2) масовість соціалізаційної діяльності; 3) періодичність діяльності; 4) доступність інституту ЗМК (у технічному, фінансовому, соціально-економічному, культурному плані тощо); 5) відкритість та діалогічність; 6) інтегрованість з іншими соціальними інститутами, зв’язок з усіма сферами соціальної дійсності.

5. Для констатації результативності процесу соціалізації студентства засобами масової комунікації на підставі аналізу соціально-педагогічної літератури й власної науково-дослідницької діяльності було обрано інтегративним критерієм таке утворення, як соціальність особистості, у складі якої виділяємо три основні компоненти – когнітивний, емоційно-ціннісний, практично-діяльнісний.

6. У процесі дослідження теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні засади соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації: 1) організація медіаосвіти студентської молоді як освіти, пов’язаної з усіма видами ЗМК, що дає знання й навички використовувати потенціал медіа для психологічного, розумового, соціального та іншого росту, самовдосконалення та самореалізації людини в суспільстві; 2) забезпечення педагогічної підтримки спілкуванню студентства із ЗМК, що становить собою особливий аспект діяльності викладача вищої школи, орієнтований на взаємодію зі студентом, надання йому допомоги в процесі соціалізації засобами масової комунікації і спрямований на підтримку адаптації студента в процесах суспільної масової комунікаційної діяльності, виборі адекватних ситуації способів комунікативної діяльності, сприяння самоутвердженню й саморозвитку індивіда.

Реалізація зазначених педагогічних засад відбувалася через упровадження в навчально-виховний процес ВНЗ експериментальної програми для студентів, що містила факультативний курс „ЗМК і сучасність”, організацію при студентському ЗМК (газеті) клубу дописувачів ЗМК, створення внутрішньоуніверситетських сайтів; комплексно-цільової програми для працівників виховних комісій ВНЗ, кураторів студентських груп та викладачів, що містила систему семінарів („ЗМК і процес соціалізації студентства”, „Педагогічна підтримка як сучасна навчальна технологія”, „Медіаосвіта у вищому навчальному закладі: сучасний стан і перспективи”) і тренінг „Педагогічна підтримка спілкування студентства з мас-медіа”.

7. Результати проведеного дослідження свідчать про позитивну динаміку сформованості рівня соціальності у студентів. Високий рівень соціальності студентів ЕГ підвищився на 23,7 %, середній – на 17,2 %. Теоретичне узагальнення та експериментальна перевірка основних положень дисертації підтвердили сформульовану нами гіпотезу. Отримані результати свідчать про розв’язання поставлених у дослідженні завдань і дозволяють зробити висновок про те, що мету дослідження досягнуто.

Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів аналізованої проблеми. Подальшого дослідження потребують такі питання: обґрунтування педагогічних стратегій соціалізації студентства засобами масової комунікації, складання моделей соціалізації студентства засобами мас-медіа, дослідження явищ ресоціалізації студентства й місця ЗМК у подоланні цих процесів.

^ Основні положення дисертації висвітлено в таких роботах автора:

1. Курліщук І.І. До питання особливостей процесу соціалізації студентської молоді України на сучасному етапі // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. пр. / Гол. ред. Г.П. Шевченко – Вип. 2. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2006. – С. 86 – 93.

2. Курліщук І.І. Історико-педагогічні аспекти дослідження процесу соціалізації особистості в працях науковців Східноукраїнського регіону // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 19. – С. 214 – 219.

3. Курліщук І. Історико-педагогічний аспект дослідження процесу соціалізації особистості у вітчизняній літературі // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 99 – 104.

4. Курліщук І.І. Специфіка засобів масової комунікації як особливого інституту соціалізації // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2005. – № 7. – С. 150 – 155.

5. Курліщук І.І. Сучасні тенденції життя українського студентства як специфічної соціально-демографічної групи молоді // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 6. – С. 127 – 132.

6. Курліщук І.І. Сучасний стан зорієнтованості молоді вищих навчальних закладів Луганщини у сфері засобів масової комунікації // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 12. – Ч. ІІ. – С. 59 – 64.

7. Курліщук І.І. Роль студентських засобів масової комунікації у процесі соціалізації молоді вищих навчальних закладів України // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр. – Вип. 9. – К., 2006. – С. 313 – 319.

8. Курліщук І.І. До питання дослідження процесу соціалізації особистості у вітчизняній і зарубіжній соціолого-педагогічній літературі // Научная индустрия европейского континента 2006: Материалы І Междунар. научн.-практ. конф. – Днепропетровск: Наука и образование, 2006. – Т. 3. – С. 40 – 42.

9. Курліщук І.І. Про основні фактори соціалізації студентської молоді України // Сучасний соціокультурний простір 2006: Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – К., 2006. – Ч. І. – С. 42 – 44.

10. Курліщук І.І. Соціалізація студентської молоді як соціально-педагогічна проблема // Актуальні проблеми сучасної науки: Матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – К., 2006. – Ч. І. – С. 39 – 40.

11. Курліщук І.І. Українське студентство і засоби масової комунікації// Українська наука ХХІ століття: Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – К., 2006. – С. 41 – 42.
Курліщук І.І. Педагогічні засади соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації. На основі теоретичного аналізу наукової літератури визначено характерні риси й особливості процесу соціалізації сучасного студентства, роль і місце в цьому процесі мас-медіа, у тому числі студентських. Розкрито сутність і специфіку засобів масової комунікації як особливого інституту соціалізації. Педагогічними засадами, що забезпечують ефективність процесу соціалізації студентської молоді вищих навчальних закладів засобами масової комунікації, визначено такі: 1) медіаосвіта студентства в контексті соціалізації; 2) педагогічна підтримка спілкування студентства із засобами масової комунікації. Провідним критерієм ефективності застосування запропонованих педагогічних засад визначено соціальність студентів як сукупність трьох компонентів когнітивного, емоційно-ціннісного та практично-діяльнісного.

^ Ключові слова: соціалізація, інститут соціалізації, соціальність, засоби масової комунікації, педагогічні засади, медіаосвіта, педагогічна підтримка.
Курлищук И. И. Педагогические основы социализации студенческой молодёжи средствами массовой коммуникации. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко. – Луганск, 2008.

Диссертация посвящена исследованию проблемы социализации студенческой молодёжи средствами массовой коммуникации. В работе показана специфика процесса социализации студенческой молодёжи, выявлены основные факторы социализации, раскрыто содержание этапов социализации студенчества. Представлен анализ особенностей современного процесса социализации студенчества, результаты которого обосновывают необходимость использования социализационного потенциала средств массовой коммуникации в учебно-воспитательном процессе высшей школы Украины. При этом выделен ряд объективно существующих противоречий между указанным потенциалом СМК и эффективностью его включения в учебно-воспитательный процесс высшей школы: а) между традиционным подходом к вопросам социализации, в частности студенчества, и современными требованиями к организации социализационной работы с молодёжью; б) между общей тенденцией человечества к глобализации, увеличением влияния СМК на процессы жизнедеятельности и низким уровнем реальных знаний в сфере массовых коммуникаций; в) между признанием на государственном уровне необходимости воспитания высшим учебным заведением гражданина с высоким уровнем медиакультуры и медиаграмотности и реальным их уровнем у выпускников высшей школы; г) между признанием важности социализационного потенциала института СМК в молодёжной среде и наличием невысокого уровня педагогической поддержки этого процесса.

На основе теоретического анализа научной литературы дано определение понятию социализации студенчества средствами массовой коммуникации, социальности, как основного критерия социализации, получены данные об интересах студенческой молодёжи в сфере СМК, установлен характер их взаимодействия, раскрыта роль студенческих масс-медиа в жизни молодёжи высших учебных заведений, предложена классификация студенчества в контексте их связей со средствами массовой коммуникации.

В диссертации средства массовой коммуникации рассматриваются как институт социализации, для которого характерны такие критерии, как историчность, институциональность поведения и легитимность норм деятельности в социуме. Выделены специфические черты средств массовой коммуникации как института социализации, подтверждающие, что сама природа СМК наделяет их воспитательными, образовательными, культурологическими, социализационными функциями.

В данном исследовании теоретически обоснована и экспериментально проверена эффективность педагогических основ социализации молодёжи высших учебных заведений средствами массовой коммуникации, в том числе и студенческих. К ним относим: а) организацию медиаобразования студенческой молодёжи; б) обеспечение педагогической поддержки общения студенчества с СМК.

В ходе экспериментальной работы была разработана и введена в учебно-воспитательный процесс вуза экспериментальная программа для студентов, включающая факультативный курс „СМК и современность”, работу клуба внештатных корреспондентов студенческой газеты, подготовку университетских сайтов; комплексно-целевая программа для сотрудников воспитательных комиссий вуза, кураторов студенческих групп и преподавателей, включающая систему семинаров по темам: „СМК и процесс социализации студенчества” „Педагогическая поддержка как современная учебная технология” „Медиаобразование в вузе: современное состояние и перспективы,” тренинг „Педагогическая поддержка общения студентов с масс-медиа”.

Результаты экспериментальной работы свидетельствуют о значительном повышении уровня социальности студентов, что подтверждает основные положения выдвинутой гипотезы.

^ Ключевые слова: социализация, институт социализации, социальность, средства массовой коммуникации, педагогическая основа, медиаобразование, педагогическая поддержка.
Kurlishchuk I.I. Pedagogical bases of students’ socialization by mass media. – Manuscript.

Thesis to obtain the scientific degree of Candidate of Pedagogical Science on speciality 13.00.05 – Social Pedagogy. – Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University. – Luhansk, 2008.

The thesis is devoted to the topical problem – research of pedagogical bases of students’ socialization by mass media. By means of theoretical analysis of scientific papers here determined the essence and specificity of students’ socialization by mass media, mass media as the institute of socialization, students as a special social group. In the thesis there were determined following pedagogical bases those providing effectiveness of students’ socialization by mass media: 1) media education in the context of socialization; 2) pedagogical guidance of the process of students - mass media communication. In the process of experimental examination the effectiveness of proposed pedagogical bases have been proved. There have been put into practice of higher educational establishment the program of the elective “Mass media and nowadays”, program of the Club of Student Mass media s Stringers.

Key words: socialization, sociality, the institute of socialization, mass media, pedagogical base, media education, pedagogical guidance.
Курлищук И. И. Педагогические основы социализации студенческой молодёжи средствами массовой коммуникации. Автореф. дис. … канд. пед. Наук. Луганск, 2008.
1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” уаан
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Порушення рухової активності товстої кишки у дітей із синдромом подразненого кишечнику та їх корекція
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті охорони здоров`я дітей І підлітків амн україни, м. Харків
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Теоретико-правові та практичні аспекти прокурорського нагляду при забезпеченні прав обвинуваченого
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті держави І права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Вегетативна регуляція серця при хронічній серцевій недостатності: клініко-патогенетичне значення та можливості корекції
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Науковий керівник:        доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка