Лекція Планування розвитку підприємства
Скачати 264.85 Kb.
НазваЛекція Планування розвитку підприємства
Сторінка1/3
Дата конвертації17.03.2013
Розмір264.85 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Інформатика > Лекція
  1   2   3
Лекція 9. Планування розвитку підприємства

9.1. Технічний та організаційний розвиток підприємства

9.2. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства

9.3. Економічна ефективність впровадження нової техніки та організаційно-технічних заходів
9.1. Технічний та організаційний розвиток підприємства

Планування організаційно-технічного розвитку (ОТР) підприємства безпосередньо пов’язане з його інноваційною діяльністю, а результати останньої знаходять своє відображення в організаційно-технічному рівні виробництва.

Інновації — це процес впровадження, реалізації або використання новацій у діяльності організацій, підприємств. Інноваційна діяльність — це комплекс дій, спрямованих на втілення результатів наукових досліджень у нових продуктах, технологіях, устаткуванні, організаційних рішеннях тощо. Вище керівництво компанії має визначити власну інноваційну політику — проактивну (яка випереджає можливі зміни в галузі чи дії конкурентів) чи реактивну (що реагує на зміни чи дії конкурентів) та стратегію — інноваційного лідера чи послідовника. Від цього залежить організація інноваційної діяльності підприємства, яка може здійснюватися власними підрозділами чи шляхом участі підприємства в наукових організаційних структурах, або ж полягати в придбанні інновацій на стороні.

Для цього на підприємствах створюють підрозділи, що координують та здійснюють інноваційну діяльність, а саме:

 • науково-технічні ради в межах усієї компанії (визначають напрями інноваційної діяльності);

 • відділи розроблення нової продукції;

 • відділи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР);

 • тимчасові творчі науково-технічні колективи, групи;

 • координаційні та робочі групи для участі в бізнес-інкуба­торах, технопарках, технополісах.

Останнім часом у компаніях з’являються так звані департамен­ти (відділи) розвитку, які відповідають, у тому числі, і за організацію та результати інноваційної діяльності.

Серед розмаїття можливих інновацій у контексті ОТР варто насамперед звернути увагу на технологічні, що пов’язані з методами виробництва, та нетехнологічні, які стосуються організаційно-управлінських та фінансово-економічних аспектів діяльності підприємства. Інновації можуть бути стратегічного або тактичного спрямування, принципово новими (базовими) чи поліпшувальними. Останнім часом виокремлюють техно-інновації, що спрямовані на підвищення техніко-технологічного рівня підприємства, та бізнес-інновації, що стосуються нових технологій ведення бізнесу (економічні, фінансові, структурні, організаційні). Тож, інновації можливі й навіть необхідні в будь-якій сфері діяльності підприємства — маркетинговій, виробничій, фінансовій, збутовій, науково-дослідній, управлінській.

Об’єктами інновацій на підприємстві можуть виступати:

 • продуктовий портфель (види продукції та послуг);

 • маркетингова й збутова діяльність;

 • матеріальні ресурси, що споживаються;

 • якість продукції підприємства в цілому;

 • засоби виробництва;

 • методи й технологія виробництва;

 • організація праці та процесів;

 • персонал підприємства й соціальна інфраструктура;

 • системи та методи управління (у функціональних сферах і на підприємстві в цілому);

 • організаційні структури;

 • інформаційні системи;

 • інші сфери діяльності.

Значна частина названих об’єктів інновацій (наприклад, якість продукції та підприємства в цілому, засоби виробництва, методи й технологія виробництва, організація праці й процесів) зумовлює технічний та організаційний розвиток підприємства.

^ Технічний розвиток виробництва полягає у створенні та підвищенні рівня техніко-технологічного потенціалу, який би відповідав поточним і стратегічним цілям підприємства.

^ Організаційний розвиток, що сприяє ефективнішому функціонуванню виробничих процесів і підприємства в цілому, здійснюють удосконаленням наявних та впровадженням нових управ­лінських технологій, методів і форм організації праці й виробництва. Тому план ОТР має міжфункціональний характер і вміщує як плани інноваційної діяльності, якою займаються науково-дослідні та дослідно-конструкторські підрозділи, так і проек­ти технічної та інших служб щодо ремонту обладнання, заміни застарілого устаткування, підвищення якості продукції, поширення передових методів організації праці тощо. Він виконує такі основні ролі:

 • по-перше, відображає стратегію і тактику підприємства у сфері інноваційної діяльності, яка є чинником створення конкурентних переваг, формування й розвитку потенціалу фірми;

 • по-друге, формує портфель проектів, реалізація яких має забезпечити виконання стратегічних планів компанії;

 • по-третє, узагальнює план заходів, що є «підтримуючими» для досягнення запланованих підприємством обсягів продажу, їхнього ресурсного, кадрового, організаційного забезпечення.

^ 9.2. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства

Ефективна система планування ОТР ґрунтується на таких принципах:

 • єдність фінансово-економічних, маркетингових, науково-технічних і соціальних завдань розвитку підприємства;

 • взаємозв’язок і узгодженість стратегічних та поточних цілей та напрямів діяльності підприємства;

 • альтернативність визначення, всебічне обґрунтування способів досягнення поставлених завдань і вибір оптимальних
  рішень;

 • бюджетна й ресурсна забезпеченість розроблених планів;

 • комплексність, безперервність як взаємозв’язок і послідовність, змінність у плануванні;

 • гнучкість і еластичність як адаптивність планів щодо можливих відхилень або зміни внутрішнього чи зовнішнього середовища.

Планування ОТР передбачає формування комплексу планів, які мають різне спрямування за цілями, предметом, рівнями, зміс­том і періодом планування:

 • за цільовим призначенням:

 • стратегічні;

 • оперативні;

 • часовим горизонтом планування:

 • довгострокові;

 • середньострокові;

 • поточні (короткострокові);

 • ступенем деталізації:

 • загальнофірмові;

 • плани підрозділів;

 • функціональною сферою:

 • маркетингові;

 • виробничі;

 • НДДКР;

 • збутові;

 • фінансові;

 • з управління персоналом;

 • міжфункціональні;

 • інші;

 • кінцевим результатом:

 • продуктові;

 • техніко-технологічні;

 • організаційні;

 • з інформаційних технологій;

 • соціальні;

 • економічні;

 • інші;

 • змістовим спрямуванням:

 • тематичні плани (портфель проектів);

 • бізнес-плани (обґрунтування інновацій);

 • проектні плани (реалізації проектів).

Структура та зміст плану ОТР визначається такими основними чинниками:

 • обраною інноваційною стратегією компанії;

 • масштабністю запланованих стратегічних змін;

 • відповідністю поточного рівня ОТР установленим довгостроковим цілям;

 • обсягами операційної діяльності підприємства;

 • стадією життєвого циклу компанії та її галузевою належністю;

 • ресурсними, у тому числі фінансовими, можливостями
  фірми.

План ОТР — це перелік проектів чи заходів (із зазначенням назви й керівника проекту, строків початку та закінчення, бюджету, місця впровадження й очікуваних результатів), згрупованих у такі основні розділи:

Розділ 1. Науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи

У цьому розділі подають перелік дослідницьких і конструкторських проектів, які виконуються в рамках інноваційної діяльності підприємства власними фахівцями та в межах науково-технічної інтеграції у співпраці із зовнішніми партнерами.

Розділ 2. Підвищення якості продукції, сервісного обслуговування клієнтів

Цей розділ відображає довгострокові та поточні заходи підприємства щодо підвищення ступеня задоволення клієнтів якістю продукції та послуг, що надаються. Ця діяльність спрямовується як на підвищення рівня певних характеристик продукції та послуг (технічні параметри, дизайн, упаковка, час відповіді на запит щодо обслуговування) та їх офіційне підтвердження шляхом сертифікації, так і створення відповідних організаційних умов — упровадження сучасних систем і методів управління якістю продукції та підприємства, залучення партнерів — постачальників і клієнтів — до вирішення цих завдань. Основними напрямами такої діяльності можуть виступати:

 • підвищення рівня якості та сертифікація продукції;

 • підвищення рівня сервісного обслуговування;

 • упровадження статистичних методів контролю якості;

 • побудова, сертифікація та вдосконалення систем якості;

 • аудит систем якості та продукції постачальників.

Розділ 3. Підвищення техніко-технологічного потенціалу

У цьому розділі зводять усі технічні й технологічні новації, що підлягають впровадженню, разом із рутинними заходами з ремонту, модернізації, заміни устаткування й оснащення. Проекти зі збільшення потужностей, які відображаються в цьому розділі, також можуть або мати інноваційний характер (ґрунтуватися на нових технологіях і обладнанні), або ж дублювати вже апробовані процеси виробництва. Групування цих проектів може мати такий вигляд:

 • механізація й автоматизація виробництва;

 • упровадження нових видів устаткування та оснащення;

 • модернізація виробництва й заміна застарілого устаткування;

 • удосконалення діючих і впровадження нових технологічних процесів та технологій;

 • упровадження ресурсозберігаючих заходів і технологій;

 • розширення потужностей.

Розділ 4. Заходи з охорони й оздоровлення навколишнього середовища

Напрями природоохоронної роботи безпосередньо пов’язані з технічною та технологічною базою підприємства й мають охоплювати заходи, що нівелюють шкідливий вплив діяльності підприємства на довкілля. Основні підрозділи можуть відображати проекти зі:

 • скорочення шкідливих викидів в атмосферу;

 • зменшення рівня забруднення землі та стічних вод;

 • застосування екологічно безпечних технологій та устаткування;

 • упровадження стандартів серії ISO 14000.

Розділ 5. Упровадження заходів з наукової організації праці

Проекти та заходи цього розділу плану ОТР спрямовано на підвищення ефективності організації праці, робочих місць і процесів, створення безпечних умов роботи і приведення кількості працівників у відповідність до прогресивних обґрунтованих норм, вони можуть формуватися за такими напрямами:

 • упровадження сучасних методів організації робочих місць;

 • удосконалення розподілу та кооперації праці;

 • скорочення рівня ручної праці, шкідливих умов роботи;

 • удосконалення нормування й оплати праці, у тому числі впровадження обґрунтованих норм і нормативів праці;

 • поліпшення умов праці, у тому числі заходи з охорони праці та техніки безпеки;

 • підвищення культури виробництва.

Розділ 6. Удосконалення планування й організації виробництва, функціональних та загальнокорпоративних систем управління підприємством

Цей розділ відображає розвиток систем управління виробництвом, функціональними сферами діяльності й підприємством у цілому. Він може охоплювати напрями, пов’язані з удосконаленням форм і методів організації виробництва, його спеціалізацією, кооперацією, аутсорсингом; упровадженням сучасних інструментів управління функціональними сферами, наприклад, системи бюджетування, формування ефективної системи звітності в межах управлінського обліку, розвиток тих чи інших форм збутових мереж, упровадження нової системи оплати праці, компенсаційного пакета тощо.

Розділ 7. Упровадження сучасних інформаційних технологій

Цей напрям відображає зусилля компанії з застосування програмного забезпечення та інформаційних технологій в операційній і управлінській діяльності, що стає в умовах ринку, конкурен­ції, прискорених змін істотним чинником гнучкості та мобільності підприємства, ефективності управлінських рішень, підвищення рівня керованості та прозорості всіх процесів.

Для зведення основних розділів плану ОТР в єдиний документ може бути рекомендована така його форма (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

  1   2   3

Схожі:

Лекція Планування розвитку підприємства iconЛекція Фінансове планування
Фінансова стратегія — складова загальної стратегії економічного розвитку, яка охоплює систему довготермінових завдань фінансової...
Лекція Планування розвитку підприємства iconСтратегія розвитку підприємства І бізнес-планування
Вона формулює цілі та способи їхнього досягнення так, щоб указати підприємству певний (такий, що об’єднуює всі його підрозділи) напрямок...
Лекція Планування розвитку підприємства iconРозділ розв’язання задачі прогнозування на основі використання нейромереж
Найважливішу роль в житті будь-якого підприємства грає планування, результатом якого є система кількісних І якісних показників його...
Лекція Планування розвитку підприємства icon4 Економісту з планування
Економісту з планування підприємства, часто доводиться виконувати економічні розрахунки, що показують ефективність використання виробничих...
Лекція Планування розвитку підприємства icon9 Сутність стратегічного планування
Більшість західних І східних фірм використовують стратегічне планування для того, щоб змінити себе, вийти з безнадійних ситуацій,...
Лекція Планування розвитку підприємства iconЛекція Планування персоналу та оплати праці
Метою розроблення плану персоналу та оплати праці є визначення економічно обґрунтованої потреби підприємства в персоналі й забезпечення...
Лекція Планування розвитку підприємства icon„Планування виробництва продукції підприємства”
Розділ Характеристика господарської діяльності підприємства тов „Компанія „Хімпрогрес”” 24
Лекція Планування розвитку підприємства iconПро хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста...
Найбільша питома вага в загальній сумі заборгованості із виплати заробітної плати припадає на промислові підприємства – 43,6%, підприємства...
Лекція Планування розвитку підприємства iconВступ 3
Вироблення управлінських рішень, оцінка та вибір найбільш ефективних варіантів, форм І засобів їхнього виконання здійснюється на...
Лекція Планування розвитку підприємства iconМетодика аналізу та планування валового доходу 1
Разом із цим, роздрібні торгові підприємства здійснюють продаж товарів, встановлюють кінцеві роздрібні ціни відповідно до кон'юнктури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка