Комплексне методичне забезпечення
Скачати 418.32 Kb.
НазваКомплексне методичне забезпечення
Сторінка1/2
Дата конвертації18.03.2013
Розмір418.32 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2

ПроектМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Методичні рекомендації


Рекомендовано до друку рішенням Науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України

Протокол №___ від „___”_________2005 р.


Київ 2005

Комплексне методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів. Методичні рекомендації / Укладач В.В.Паржницький.-К.: НМЦ ПТО МОН України, 2005.-16 с.


Укладач В.В.Паржницький,

директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України


Відповідальний за випуск:

Н.І.Бугай, завідувач відділу прогнозування розвитку професійно-технічної освіти НМЦ ПТО Міністерства освіти і науки України
^

КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Методичні рекомендаціїУдосконалення процесу навчання й виховання учнів професійного ліцею значною мірою залежить від забезпечення навчально-виховного процесу навчальною та методичною літературою, наочними приладдями та технічними засобами навчання, дидактичними матеріалами, тобто від комплексного методичного забезпечення навчального закладу для якісної підготовки фахівців з робітничих професії [4, 5, 6, 11].

^ Комплексне методичне забезпечення професійно-технічного навчального закладу (ПТНЗ) – це розробка та створення оптимальної системи навчально-методичної документації й засобів навчання, необхідних для повного та якісного навчання з професій в межах програми та відведеного навчальним планом часу.

Комплексне методичне забезпечення ПТНЗ ділиться на комплексне методичне забезпечення з кожної окремо взятої професії.

^ Комплексне методичне забезпечення ПТНЗ з певної професії покликане давати повну уяву про забезпеченість навчально-методичними засобами для підготовки певної кількості кваліфікованих робітників з даної професії при одночасному навчанні за визначеними навчальним планом і програмою, щоб не допускалося зайвого дублювання окремих навчальних засобів та літератури.

Комплексне методичне забезпечення ПТНЗ з певної професії поділяється на комплексне методичне забезпечення навчального предмета (теми предмета), що означає [7]: сукупність засобів, що дозволяють створити для кожної теми предмета необхідну навчально-методичну документацію, розроблені засоби навчання (площинна наочність, натуральні зразки механізмів, роздатковий, інструкційно-технологічний матеріал, картки контролю та самоконтролю знань, умінь і навичок, засобів технічного навчання, творчі завдання тощо.

Основна функція комплексного методичного забезпечення – керівництво процесом засвоєння учнями змісту ПТО. Поряд з основною виділяють часткові функції, що розкривають основну, зокрема: інформаційну, системоутворюючу, функцію закріплення й самоконтролю, самоосвіти, інтерактивну, координаційну, розвивально-виховну, а також оцінювальну. Оцінювальна функція, у свою чергу, передбачає: розкриття у текстах комплексного методичного забезпечення цінності того, що вивчається; розробку завдань та оцінку [9].

Як правило, питаннями комплексно-методичного забезпечення з предмета займається сам навчальний заклад на місці, а саме: створює в навчальних кабінетах, майстернях і лабораторіях навчальні, методичні, наочні приладдя, технічні засоби навчання й дидактичні матеріали.

Основу комплексного методичного забезпечення ПТНЗ складають засоби навчання, що виконують загальні дидактичні функції, а саме [8]:

 • підвищують ступінь наочності з метою посилення доступності для учнів навчального матеріалу;

 • допомагають задовольнити й розвинути пізнавальні інтереси учнів;

 • виконують роль джерела інформації;

 • виконують роль засобів управління пізнавальною діяльністю учнів з боку викладачів, майстрів виробничого навчання.

Підбір та застосування засобів навчання має здійснюватися комплексно, з урахуванням основних характеристик і компонентів навчально-виховного процесу. Розглянемо основні критерії комплексного підходу до методичного забезпечення навчально-виховного процесу засобами навчання. Вихідним документом для розробки комплексу методичного забезпечення предмета (професії) є навчальна програма, що визначає зміст процесу навчання у відповідності з вимогами сучасного виробництва, науково-технічного процесу до підготовки кваліфікованих робітників певної галузі. Комплекс засобів навчання має охоплювати основний зміст всього програмного матеріалу.

Різні засоби навчання мають різні призначення, дидактичні функції та можливості. Комплексність в методичному забезпеченні навчально-виховного процесу передбачає відбір відповідних засобів навчання з урахуванням їхніх дидактичних функцій для навчальних ситуацій (див. схему 1).

Комплексний аналіз стану науково-дидактичного та інженерно-технічного забезпечення професійно-технічного навчального закладу машинобудівного профілю дозволив встановити, що комплексне науково-дидактичне та інженерно-технічне забезпечення є складовою частиною технології педагогічного проектування й визначається змістом предмета та прийнятою методичною системою професійного навчання та виховання [13].

Комплексний підхід до методичного забезпечення навчально-виховного процесу вимагає, щоб засоби навчання в комплексі забезпечували навчальну діяльність викладача, майстра виробничого навчання та навчальну пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах навчально-виховного процесу: на етапі подачі та сприйняття навчального матеріалу, на етапі закріплення та удосконалення знань і вмінь, на етапах їх застосування та контролю.

Навчально-виховний процес має три основні функції: освітню, виховну та розвивальну. Комплексність в методичному забезпеченні навчально-виховного процесу передбачає реалізацію через засоби навчання всіх трьох функцій процесу навчання.

Забезпечення навчально-виховного процесу засобами навчання залежне від економічного фактору або затрат на купування, розробку та виготовлення.

Облік всіх цих критеріїв складає сутність комплексного підходу до методичного забезпечення навчально-виховного процесу засобами навчання.

Комплекс навчально-методичного забезпечення професійно-технічного навчального закладу складається з:

 1. навчальної документації:

- навчальний план;

- навчальна програма;

- комплект перспективно-тематичних планів з усіх тем предмета;

- плани уроків;

- перелік навчально-виробничих робіт з професії тощо;

 1. навчальних засобів для учнів:

- підручники;

- навчальні посібники;

- конспекти лекцій, підготовлені викладачами;

- довідники;

- збірники задач і завдань для вправ і самостійних робіт;

- комплекти інструкційно-технологічної документації тощо;

 1. дидактичних засобів на урок:

- природні та зображувальні наочні приладдя;

- технічні засоби навчання;

- демонстраційне обладнання;

- тренажери;

- тренувальні пристрої;

- програмне забезпечення для комп’ютерної техніки;

- дидактичні матеріали тощо;

 1. засобів для викладачів, майстрів виробничого навчання:

- власна методика викладача з предмета (професії);

- методичні розробки з кожної теми програми;

- методичні рекомендації;

- інформаційні матеріали про передовий педагогічний та виробничий досвід.

У результаті широкого запровадження нових інформаційних технологій навчання, вдосконаленню комп’ютерів та їхнього програмного забезпечення відбувається корінна перебудова процесу навчання, яке стає якісно відмінним від традиційного. Тому постає проблема перегляду теорії навчання та розробки дидактичної технології. Нові інформаційні технології навчання вносять зміни не тільки в усі компоненти методичної системи навчання. Але й збагачують зміст традиційних дидактичних принципів навчання. Потребують перегляду й уточнення їхнього традиційного змісту з позицій навчання в нових умовах [2].

В умовах оновлення змісту професійної освіти важливого значення набуває розробка та впровадження в навчальний процес новітніх підручників, посібників, методик викладання, нового парку обладнання, комп’ютерної та електронно-обчислювальної техніки тощо[7].

Підвищення рівня вимог до обсягу базових знань кваліфікованих робітників зумовлюють необхідність інтенсифікації процесу навчання. А це можливо лише за умови успішного розв’язання проблеми науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Правильно організоване науково-методичне забезпечення системи занять з кожної дисципліни дозволяє підвищити інформаційну насиченість навчального матеріалу, забезпечує наочність, розширює можливості для самостійної пізнавальної діяльності учнів і активізує їхнє мислення; дозволяє досягнути інтегрального результату педагогічної діяльності викладача [12].

Розробка комплексного методичного забезпечення у професійно-технічному навчальному закладі здійснюється на засадах системного аналізу змісту навчальних дисциплін. На основі прогнозування результатів підготовки фахівців розробляються навчальні плани й програми. Виходячи з вимог кваліфікаційних характеристик підготовки кваліфікованих робітників для машинобудівної галузі, були розроблені моделі експериментального плану, які передбачають підготовку фахівців двома ступенями, що створює можливість для завершення освіти на різних ступенях навчання [7].

Існують вимоги щодо розробки програм підготовки кваліфікованих робітників з певного фаху, а саме наявність:

 • пояснювальної записки, що розкриває організаційні та методичні умови використання програм;

 • тематичного плану, що передбачає зміст навчання і конкретний час;

 • розробленої мети з кожної навчальної теми, а також вимог до вмінь і навичок відповідно до рівнів кваліфікації;

 • розгорнутого змісту навчального матеріалу з кожної теми з вказівкою на вправи, потрібні для засвоєння навчального матеріалу [7].

Для підготовки кваліфікованих робітників, здатних швидко адаптуватися в умовах сучасного виробництва, необхідно підвищувати ефективність уроків теоретичного й виробничого навчання. Висока активність учнів досягається під час їхньої роботи. Для того, щоб учні були зайняті повноцінною самостійною роботою, набули умінь застосовувати знання, самостійно вирішувати технічні питання, розвивати своє технічне мислення, потрібні добре обладнані майстерні й кабінети. Тому створення навчально-матеріальної бази є однією з необхідних умов для успішного розв’язання питань активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках. Наприклад, кабінет спецтехнології, в якому навчаються учні верстатних професій, оснащені комплектом навчальних наочних посібників з механічної обробки металів, довідковою літературою та підручниками з усіх професій, необхідними плакатами, діафільмами тощо [10].

У професійному ліцеї машинобудівного профілю поряд з теоретичними знаннями велику роль відіграють трудові прийоми й навички, реалізація дидактичного принципу наочності, що має надзвичайно важливе значення. Наочні посібники допомагають розкрити суть певного теоретичного положення, конкретизувати уявлення учнів про будову верстатів, інструменту, технології виробничого процесу. Правильний добір комплексу наочних посібників, раціональне, послідовне застосування їх у ході вивчення теми активізують розумову та практичну діяльність учнів, розвивають їхнє технічне мислення та забезпечують зв’язок теоретичного навчання з практичною діяльністю в майстернях [10].

В умовах дефіциту різноманітних засобів навчання намагання давати учням повноцінні знання, уміння й навички змушує розробляти й створювати ці засоби самостійно, на інтуїтивному рівні. А на заняттях, особливо відкритих, у частини викладачів помітна тенденція використання якомога більше різних засобів, часто „наймодніших” і дорожчих за вартістю.

З позицій системного підходу до організації навчального процесу проблему вибору дидактично найдоцільніших засобів навчання можна вирішити, якщо розглядати їх як форму вираження змісту навчального матеріалу та способів управління та контролю за ходом процесу навчання в умовах педагогічного співробітництва. Саме системний підхід дозволяє пов’язати кожен урок (його зміст, мету, завдання, рівень засвоєння учнями матеріалу, форми й методи) з використанням дидактичних засобів, а якість (досконалість) цих засобів – з реалізацією їхніх функціональних можливостей (інформаційної, евристичної, управління, контролю) і визначити потребу в розробці нових засобів, які сприяли б підвищенню ефективності навчання [1].

Багаторічний досвід викладання спецкурсів і споріднених з ними загальноосвітніх дисциплін переконує в тому, що переструктурування навчального матеріалу, процеси інтеграції загальноосвітніх і спеціальних предметів дає можливість розробляти до кожного уроку комплекс дидактичних засобів на спільній основі. Послідовне використання їх на уроках від сприймання до осмислення навчального матеріалу, до закріплення його на репродуктивному й творчому рівнях створює надійний фундамент для застосування набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності.

У машинобудівній галузі верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ) у найближчому майбутньому займуть пріоритетне становище у верстатному парку. Набуває гостроти проблема впровадження принципово нових методів підготовки учнів з професій, що пов’язані з обслуговуванням обладнання з ЧПУ. Одним з найбільш ефективних методів інтенсивного навчання є використання комп’ютерних засобів або комп’ютерні навчаючі програми, а також комп’ютерні тренажери або комп’ютерні тренажери-імітатори роботи верстатів. Комп’ютерний тренажер надає можливість повністю замінити верстат на етапі вивчення роботи верстата в різних режимах та на етапі вивчення програмування з перевіркою самостійно складеної програми. А також дозволяє відпрацювати основні прийоми наладки верстатів [3].

Під час навчання на тренажері здійснюється автоматичний контроль та облік помилок оператора, імітуються аварійні ситуації та видаються супровідні пояснення. Навчання на тренажерах проводиться у кабінеті навчального закладу під наглядом викладача, тому воно позбавлене недоліків, притаманних навчанню в умовах цеху.

Науковці вважають, що тренажери-імітатори є тією ланкою, якої бракувало в традиційній схемі підготовки кваліфікованих робітників. Значного впливу на якість викладання та навчання можна досягнути, якщо в комплект оснащення кабінету спецтехнології буде входити й тренажерне обладнання та комп’ютерні програми з верстатами-тренажерами (електронна версія) [3].

Зрослі вимоги до якості робітничих кадрів передбачають розробку додаткових блоків змісту ПТО, а саме [9]:

1) бізнес-блоку, який за своїм змістом повинен забезпечувати підготовку випускника ПТНЗ до ділового життя;

2) економічного блоку, який має сприяти адаптації учнівської молоді до вимог податкової політики, ринку праці конкретного регіону;

3) екологічного блоку, який формує розуміння ролі й місця одержаної професії в техногенній ситуації конкретної території;

4) блоку регіонального законодавства, який дає уявлення про законодавчі рамки цивільного та кримінального кодексу України;

5) мовного блоку, що сприяє розвитку навичок ділового мовлення;

6) блоку комп’ютерної грамотності, необхідної для оперативної обробки ділової інформації, статистики, маркетингу ринку праці тощо.

Під час розробки комплексного методичного забезпечення педагоги професійної школи мають враховувати наступні вимоги [9]:

1) здійснення аналізу методичного апарату;

2) уточнення професійної термінології;

3) усунення несуттєвого матеріалу та повторів;

4) аналіз міжпредметних зв’язків;

5) уточнення об’єкта та мети вивчення даного предмета;

6) чітке структурування змісту навчального матеріалу;

7) логічність викладу навчальної інформації;

8) добір ілюстрації до тексту;

9) відповідність тексту змісту програми;

10) науковість, достовірність і доступність інформації;

11) активізуюча й розвивальна спрямованість навчального матеріалу;

12) наявність навчальних завдань, спрямованих на закріплення й повторення знань;

13) відповідність матеріально-технічній базі;

14) естетика оформлення тощо.

Тож вихідним документом для розробки комплексного методичного забезпечення з предмета (професії) є навчальна програма, а комплекс засобів навчання повинен охоплювати весь основний зміст програмного матеріалу.

Проектування оптимального набору документації та засобів навчання з предмета (теоретичне навчання) та з професії (виробниче навчання) здійснюється шляхом розробки переліку (паспортів) комплексного методичного забезпечення.
  1   2

Схожі:

Комплексне методичне забезпечення iconКомплексне методичне забезпечення та ефективність його використання...
У північних народів є простий І мудрий афоризм: якщо подарувати людині одну рибину, людина буде ситою один день. Якщо подарувати...
Комплексне методичне забезпечення iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Комплексне методичне забезпечення iconМетодичне обʹєднання вчителів хімії охоплює 27 вчителів району. З...
«Формування творчих компетентностей на уроках методами інтерактивного навчання як умова підвищення інтересу до предмета», яка випливає...
Комплексне методичне забезпечення iconНауково-методичне забезпечення педагогічної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів
Необхідною умовою вирішення на належному рівні завдань дошкільної освіти є використання, поряд із нормативно-правовим, науково-методичного...
Комплексне методичне забезпечення iconМатеріальна база, методичне забезпечення, наявність кабінету
Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної...
Комплексне методичне забезпечення iconОзера, лимани, водосховища, ставки, канали України
Навчально- методичне забезпечення : Ф. Заставний. Фізична географія України; підручник
Комплексне методичне забезпечення iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Комплексне методичне забезпечення iconПамятка надання методичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам Заставнівського району
Навчально-методичне забезпечення викладання предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану
Комплексне методичне забезпечення iconПлан роботи міського відділу освіти на березень 2011 року
Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста
Комплексне методичне забезпечення iconПлан роботи міського відділу освіти на січень 2011 року
Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка