Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009
Скачати 248.13 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2013
Розмір248.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3
АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Економічний факультет

Кафедра маркетингу та менеджментуНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З КУРСУ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ”

для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання

Київ - 2009

Навчальне видання

Навчально-методичний комплекс з курсу “Основи електронного бізнесу”./ Укл. С.М.Коваленко – К., 2003. – 24 c.
Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання
Затверджено на засіданні вченої ради Академії праці і соціальних відносин. Протокол № 1 від 28.08.2009р.
Укладач: ^ Коваленко Сергій Миколайович, доцент, канд. фіз.-мат. наук
Рецензенти:

Романова Лідія Василівна, докт. екон. наук, професор,

Машкіна Ірина Вікторівна , канд. тех. наук, доцент, завідувачка кафедри інформаційних технологій та математичних методів

© Коваленко С.М.

ЗМІСТ 1. Навчальна програма……………………………………….…...4

 2. Завдання лабораторних занять та плани семінарських занять …………………………………………………………………...8

 3. Методичні рекомендації, тематика і завдання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання………………...………………………….………….14

 4. Календарний план вивчення курсу …………………………16

 5. Запитання до підсумкового тестового контролю…………...20

 6. Система та критерії оцінювання знань та умінь студентів з курсу………………………………………………………….23

 7. Список основної рекомендованої літератури……………..25

 8. Список додаткової рекомендованої літератури…………..26

 9. Пакети комп’ютерних програм, що використовуються при вивченні курсу………………………………………………...26

 1. Навчальна програма


Вступ

Розвиток комп’ютерної техніки та, особливо, комп’ютерних систем, технологій і мереж, зокрема глобальної мережі Інтернет, зумовив формування нового потужного комунікаційного каналу. На його базі утворилась та стрімко розвивається нова всесвітня платформа бізнес-процесів. Інтернет-магазини та аукціони, електронні біржі, Інтернет-банкінг та Інтернет-реклама вже стали звичним явищем у нашому житті. Взаємодія двох факторів: величезне охоплення потенційних клієнтів і низький рівень затрат, визначила високу доходність електронного бізнесу, хоча і збільшила міру ризику.

Зважаючи на зазначене вище, можна стверджувати, що електронний бізнес у сучасному суспільстві приречений на подальший розвиток та поширення.

Електронний бізнес є досить молодим і надзвичайно перспективним напрямом бізнесу, тому підготовка кваліфікованих фахівців цього напряму є актуальним завданням не лише в Україні.

^ Метою курсу „Основи електронного бізнесу” є:

 • формування у студентів цілісної системи знань про електронний бізнес;

 • ознайомлення з понятійно-термінологічним апаратом, що характеризує електронний бізнес;

 • розкриття взаємозв’язку всіх понять та їх внутрішньої логіки;

 • ознайомлення з технологічними моделями вказаної форми бізнесу.

Завдання курсу „Основи електронного бізнесу” полягають у наступному:

 • дати студентам необхідний обсяг теоретичних знань у галузі електронного бізнесу;

 • сформувати у студентів практичні навички для роботи у цій перспективній галузі.

Програма розрахована на студентів 5 курсу. Загальний обсяг годин, передбачений на її викладання, становить 81 год.: з них 16 (8) лекційних, 18 (4) лабораторних, 2 семінарських та 45 (69) самостійних занять (у дужках указаний розрахунок годин для студентів заочної форми навчання). По закінченню вивчення курсу передбачений підсумковий модульний контроль (ПМК).

^ Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Основні поняття та принципи електронного бізнесу. Правове та технічне забезпечення електронного бізнесу

Тема 1. Місце електронного бізнесу в системі світового господарства

Нова (віртуальна) економіка в сучасному інформаційному суспільстві. Ознаки нової економіки та наслідки її розвитку.

Дистанційна торгівля та її форми. Поняття електронного бізнесу та електронної комерції. Місце електронного бізнесу в системі світового господарства.

Історія розвитку електронної комерції.
^ Тема 2. Глобальна мережа Інтернет як база електронного бізнесу
Характеристика служб Інтернету та їх використання в електронному бізнесі. Комунікаційні характеристики Інтернету.

Аудиторія Інтернету. Її статистичні характеристики та інтереси. Методики дослідження аудиторії Інтернету. Дослідні агенції Інтернету. Перспективи розвитку мережі.
^ Тема 3. Принципи ведення бізнесу в Інтернеті
Реєстрація підприємства для ведення бізнесу в Інтернеті. Веб-сайт як основа бізнесу в Інтернеті. Класифікація Веб-сайтів.

Товарна політика в Інтернеті. Бізнес-моделі сайтів. Етапи створення Веб-сайту.
Принципи та економічне обґрунтування вибору провайдера Інтернет-послуг і способу підключення до Інтернету для ведення бізнесу. Маркетингові підходи до вибору доменного імені підприємства. Порядок реєстрації доменного імені. Варіанти розміщення Веб-сайту та їх економічна доцільність.

Поняття Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами. Особливості Інтернет-реклами.

Принципи первісного залучення відвідувачів на Веб-сайт та їх утримання.

Аналіз роботи та оцінка економічної ефективності Веб-сайту.
^ Тема 4. Захист інформації у комп’ютерних мережах
Шифрування інформації. Методи шифрування. Закриті та відкриті ключі.

Поняття цифрового підпису та електронного сертифіката. Використання цифрового підпису та електронного сертифіката в практиці електронного бізнесу.

Протоколи і стандарти безпеки віртуальних платежів.
^ Тема 5. Правове регулювання електронного бізнесу

Правові проблеми реалізації схем електронного бізнесу. Правовий статус угод, укладених в електронному вигляді.

Зарубіжний досвід правового регулювання електронного бізнесу.

Українське законодавство в сфері електронного бізнесу.
^ Змістовий модуль 2. Системи електронного бізнесу
Тема 6. Торгові системи в Інтернеті

Класифікація торгових систем. Інтернет-магазини. Схема взаємодії покупця з Інтернет-магазином. Види Інтернет-магазинів. Реалізація процесу вибору товарів та оформлення покупки в Інтернет-магазині. Форми оплати покупки та доставлення товарів. Програмні комплекси для реалізації Інтернет-магазину. Вибір оптимального варіанту реалізації Інтернет-магазину. Інтернет-магазини в українській зоні Інтернет.

Поняття Інтернет-аукціону. Розвиток системи Інтернет-аукціонів у світі. Типи аукціонів. Схема роботи аукціонів. Товарна політика аукціонів.

Поняття та види торгових Інтернет-майданчиків. Бізнес-моделі торгових майданчиків. Структура торгового майданчику. Розвиток системи торгових Інтернет-майданчиків в Україні.
^ Тема 7. Платіжні системи в Інтернеті

Поняття платіжної системи. Вимоги до платіжних систем. Класифікація платіжних систем.

Кредитні системи. Схема проведення платежів через Інтернет з допомогою кредитних карт.

Дебетові системи. Електронні чеки. Електронні гроші.

Огляд українських систем платежів через Інтернет.
^ Тема 8. Фінансові системи в Інтернеті

Види фінансових систем в Інтернеті.

Ринок банківських послуг в Інтернеті. Інтернет-банкінг. Історія зародження Інтернет-банкінгу. Розвиток Інтернет-банкінгу у світі. Інтернет-банкінг в Україні.

Інтернет-трейдинг.

Фондовий ринок в Інтернеті. Схема укладання угод на біржі через Інтернет. Огляд систем Інтернет-трейдингу за кордоном та в Україні.

Інтернет-страхування. Огляд світового ринку Інтернет-страхування. Інтернет-страхування в Україні.
^ Тема 9. Мобільна торгівля. Інші види електронної торгівлі

Мобільний зв’язок – основа мобільного бізнесу. Види та системи мобільного зв’язку.

Суть і зміст мобільної торгівлі. Форми оплати покупки через мобільний телефон. IP-телефонія.

Телевізійна торгівля. Радіо-торгівля.


 1. ^ Завдання до лабораторних занять та плани семінарських занять


Для ґрунтовного засвоєння курсу, формування практичних навичок програмою курсу передбачені лабораторні заняття. Лабораторне завдання виконується студентом самостійно в класі, обладнаному комп’ютерами, що мають підключення до Інтернет та необхідне програмне забезпечення, а також а також у комп’ютерному класі у позаурочний час та дома. Результати виконання завдань по кожному лабораторному заняттю оформляються у вигляді звіту та здаються на перевірку викладачеві. Після перевірки викладачем студент має доопрацювати роботу, якщо це необхідно, та захистити її. Захист проводиться у формі співбесіди студента з викладачем та може здійснюватись під час проведення лабораторних занять, чи під час планових консультацій. На захисті студент повинен продемонструвати знання фактичного матеріалу з теми, самостійність виконання завдань, а також уміння використовувати отримані знання на практиці. Запитання, на які студент повинен знати відповіді при захисті лабораторних робіт, наведені у п. 5.

^ Модуль 1. Основні поняття та принципи електронного бізнесу. Правове та технічне забезпечення електронного бізнесу
Лабораторна робота №1

Тема. Дослідження аудиторії Інтернету

Завдання


 1. Зайти на сайти дослідних агенцій Інтернету та виписати статистичні характеристики аудиторії Інтернету.

 2. За допомогою пошукових машин виконати контекстний пошук аналітичної та статистичної інформації про дослідження аудиторії Інтернету.

 3. За результатами пошуку оформити звіт про результати досліджень аудиторії Інтернету.


^ Лабораторна робота №2

Тема. Вибір провайдера Інтернет-послуг та способу підключення до мережі
Завдання

 1. За допомогою пошукових систем знайти усіх провайдерів Інтернет-послуг у регіоні, де планується ведення бізнесу.

 2. Порівняти пропонований провайдерами асортимент послуг та умови їх надання.

 3. Здійснити вибір провайдера Інтернет-послуг, способу підключення до мережі та обґрунтувати вибір.

 4. Обрати місце розміщення Веб-сайту.

 5. Розрахувати разові затрати на підключення до Інтернет та постійні (щомісячні) витрати на Інтернет-послуги.

 6. Обґрунтування вибору провайдера та розрахунки затрат оформити у вигляді звіту.


Лабораторна робота №3

Тема. Принципи первісного залучення та утримування відвідувачів на Веб-сайті

Завдання


 1. Підготувати завдання для розробки Веб-сайту за обраною бізнес-моделлю. Обрати спосіб розробки та розрахувати витрати на розробку.

 2. Розробити доменне ім’я сайту, перевірити його на єдність у мережі та підготувати пропозиції до реєстрації. Розрахувати затрати на реєстрацію.

 3. Розробити план заходів з розкрутки Веб-сайту.

 4. Розробити план заходів по утриманню відвідувачів на Веб-сайті.

 5. Розробити порядок оцінки економічної ефективності функціонування запровадженого Веб-сайту.Лабораторна робота №4

Тема : Захист інформації у комп’ютерних мережахЗавдання

 1. Використовуючи пошукові системи знайти адреси сертифікаційних центрів та ознайомитись з умовами отримання електронного сертифікату.

 2. Зайти на сайт сертифікаційного центру VeriSign
  (www.verisign.com) і отримати там сертифікат першого класу для використання цифрового підпису поштових повідомлень.

 3. Обмінятися з колегою електронними повідомленнями з допомогою програми MS Outlook Express та використанням цифрового підпису.

 4. Знайти в Internet інформацію про криптографічні системи з закритим та відкритим ключем та умови їх використання.  1   2   3

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання...
Г 21 Гаряєва Г. М. Правознавство. Навчально-методичний посібник «Правознавство» призначений для студентів денної форми навчання технічних...
Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconМетодичні вказівки
«Фінанси» для студентів факультету бізнесу І фінансів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconТематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету...
Ематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р
Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання
«Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» розглянуті...
Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів...
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів спеціальності фінанси, облік І аудит Укл., к ф м н., доц. Вертегел...
Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconУправління фінансовими ресурсами підприємств малого бізнесу Виконано:...
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...
Навчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу” для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання Київ 2009 iconКонспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму...
«Звітність підприємств»: конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка