Контракт на управління підприємством
Скачати 146.89 Kb.
НазваКонтракт на управління підприємством
Дата конвертації24.03.2013
Розмір146.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > ДокументыКОНТРАКТ

на управління підприємством
М.Кіровоград “ “ ________ 2003 р.
Загальні збори учасників ТОВ”_____________”, які називається далі "Вищий орган" і який діє на підставі Статуту Підприємства в особі Голови Загальних зборів ______________________________, з одного боку, і _____________________________________________________________________________________________________________ якого далі названо "Керівником", з іншого боку, уклали цей контракт про наведене нижче:

1. Загальні положення

За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо через формовану ним дирекцію (апарат) здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, а Вищий орган зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Керівника, сплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутові блага.

Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Керівником і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Вищим органом і працівниками Підприємства.

Умови контракту поширюють свою дію на працівників Підприємства у частині, яка визначає їх права і обов'язки стосовно Керівника і Підприємства.

Терміном "сторони" у цьому контракті позначаються Керівник і Вищий орган, якщо зі змісту умови не випливає інше.

Основи законодавства про працю, Кодекс законів про працю, інші нормативні акти, що регулюють трудові стосунки підприємств з їх працівниками, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, яка йому не суперечить.

Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, коли вони хоча й не суперечать контрактові, але сторони у процесі дії останнього за обопільною згодою урегулюють свої взаємовідносини іншим чином.

1.3. Керівник є повноважним органом (представником) Підприємства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені стосовно Підприємства законодавчими актами, іншими обов'язковими для Підприємства документами, якщо згаданими документами, Статутом Підприємства не визначено (або не витікає з них), що права, повноваження, функції і обов'язки здійснюються трудовим колективом, Вищим органом, іншими органами, підрозділами, службами, службовими особами і працівниками Підприємства.

1.4.3 питань, що складають його компетенцію, Керівник діє на основі єдиноначальності.

1.5. Керівник підпорядкований Вищому органові Підприємства у межах, визначених Статутом Підприємства і цим контрактом.

1.6. Ухвали Вищого органу і трудового колективу Підприємства, прийняті відповідно до їх компетенції, обов'язкові для Керівника.

1.7. Вищий орган не має права втручатися до оперативно-розпорядчої діяльності Керівника і дирекції Підприємства.

1.8. Керівник має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який виявляють за таких самих обставин і у такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

1.9. На період відпустки Керівника або його відсутності з-за інших причин його обов'язки виконує заступник, який у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не встановлюється інше.

2. Функції і обов'язки керівника

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організує його виробничо-господарську, соціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, що передбачені Статутом.

2.2. Керівник виконує такі постійні функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства:

організація виконання ухвал Вищого органу Підприємства;

організація виконання виробничих програм, договірних і інших зобов'язань, що взяті Підприємством;

впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства;

реалізація (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені Підприємством;

юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Підприємства;

забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами;

впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;

створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на Підприємстві;

виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з організації і забезпечення діяльності Підприємства, що випливають із законодавства, інших документів.

2.3. Керівник виконує функції і несе обов'язки, які законодавством і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за керівником, адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів, Статуту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.

2.4. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбуткову діяльність Підприємства з базовим рівнем рентабельності.

На 2003 р. базовий рівень рентабельності встановлюється таким, що дорівнює ______відсотків.

Базовий рівень рентабельності на 2004-2006 роки визначається щорічно додатковими угодами до контракту на основі доповіді Керівника про результати діяльності Підприємства за звітний рік і про плановані роботи на наступний. У випадку зміни нормативних положень або інших умов, що суттєво впливають на порядок визначення рентабельності (якщо вони не зв'язані з якістю роботи Керівника), базовий рівень рентабельності може уточнюватися.

2.6. Керівник зобов'язується забезпечити підготовку виробництва і випуск таких видів продукції:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________до "________ 200__ р.

2.7. Вищий орган не має права вимагати від Керівника виконання роботи, що не обумовлена цим контрактом і Статутом Підприємства.

2.8. Керівник надає щорічно Вищому органові доповіді про результати роботи Підприємства за звітний рік і про плановані роботи на наступний.

2.9. Керівник передає Вищому органові по одному примірнику виданих ним нормативних документів, наказів і розпоряджень, або їх копії (окрім кадрових).

2.10. На вимогу Вищого органу Керівник надає йому поточну інформацію про діяльність Підприємства.

2.11. Вищий орган має право вимагати від Керівника звіту з його дій, якщо він:

недбало поставився до виконання і не виконав належним чином свої обов'язки з управління Підприємством і розпорядження його майном;

придбав сам, передав іншим особам, втратив або розтратив майно Підприємства в результаті недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

2.12. Вищий орган має право заборонити передбачуване незаконне передавання, відчуження або поступки майна Підприємства, якщо наявні достатні доводи того, що ці дії будуть здійснені.

2.13. Керівник зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Підприємства і його Вищого органу.

3. Компетенція і права керівника

3.1. Керівник розв'язує самостійно усі питання діяльності Підприємства, за винятком питань, що за Статутом Підприємства належать до відання Вищого органу і трудового колективу Підприємства (з урахуванням питань, що передані Вищим органом до компетенції Керівника).

3.2. Керівник:

діє без уповноваження від імені Підприємства, представляє його інтереси на всіх вітчизняних і іноземних підприємствах, у фірмах і організаціях;

розпоряджається майном Підприємства;

укладає господарські і інші договори;

видає доручення;

відкриває у банках розрахунковий і інші рахунки;

користується правом розпорядження коштами Підприємства;

накладає на працівників Підприємства стягнення у відповідності до законодавства і укладеними з ними контрактами і трудовими договорами;

у межах своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства;

розв'язує інші питання, що за Статутом, документами Підприємства і цим контрактом належать до компетенції Керівника.

3.3. Вищий орган може делегувати Керівникові і інші свої повноваження. У цьому випадку передача повноважень здійснюється укладанням додаткової угоди до цього контракту.

3.4. Керівникові належать повноваження і права, які нормативними і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за керівником, адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів, Статуту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.

3.5. Якщо законодавчими і іншими нормативними документами закріплюються права підприємств і при цьому не зазначено або не випливає зі змісту документа, що ці права належать трудовому колективу, Вищому, іншому органові або службовій особі, то ці права реалізуються Керівником одноосібно, або на його розсуд передаються для розв'язання трудовому колективові Підприємства, його підрозділам, службам і службовим особам.

3.6. Керівник не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників Підприємства. Це правило не поширюється на випадки, коли Керівник згідно зі своєю компетенцією приймає рішення, що стосуються працівників Підприємства, які одночасно є його учасниками .

3.7. Керівник укладає трудові договори (контракти) з наймання зі всіма працівниками Підприємства.

3.8. При укладанні трудових договорів (контрактів) з працівниками Підприємства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом Підприємства і контрактною системою організації і оплати праці.

3.9. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені, або ті, що допускаються законодавством. Статутом Підприємства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.

3.10. Керівник має право бути присутнім на всіх засіданнях Вищого органу.

3.11. Вищий орган не має права приймати ухвали, що не відповідають цьому контрактові.

3.12. Вищий орган погоджує з Керівником усі ухвали, що приймаються Вищим органом.

Незгода Керівника з проектом ухвали не перешкоджає її прийняттю. Однак, у цьому випадку Керівник не несе відповідальності за несприятливі наслідки для Підприємства, що настали в результаті виконання ухвал Вищого органу, з якими Керівник не погодився.

3.13. Вищий орган передає Керівникові належно оформлені тексти ухвал і інших документів, що приймаються Вищим органом.

3.14. Керівник має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є предметом цього контракту. сплачується

4. Формування і умови діяльності дирекції (апарату) підприємства

4.1. Визначені цим контрактом функції і обов'язки Керівник виконує особистими діями і силами Дирекції (апарату) Підприємства.

4.2. юридичної

4.3. Керівник визначає структуру Дирекції, її кількісний, кваліфікаційний і штатний склад.

4.4. Керівник призначає на Посаду (наймає) і звільняє з посад усіх працівників Дирекції, укладаючи з ними контракти або трудові договори на звичайних умовах.

4.5. У контрактах визначаються компетенція, функції, службові обов'язки, відповідальність, умови відпочинку, оплати працівника й інші умови його праці.

При визначенні умов контрактів з працівниками Дирекції Керівник не обмежений правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства.

4.6. При необхідності Керівник затверджує службову інструкцію працівникові, з яким він уклав контракт.

4.7. Керівник може, якщо вважатиме доцільним, укладати контракт лише з керівником підрозділу (служби) Дирекції, надавши права укладання контрактів з фахівцями керівникові відповідного підрозділу.

4.8. Керівник має повну свободу у розв'язанні всіх питань організації діяльності Дирекції, оплати й стимулювання праці її працівників.

4.9. Керівник самостійно визначає обсяг коштів, що скеровуються на оплату і стимулювання праці працівників Дирекції, тобто фонду оплати праці Дирекції.

4.10. Керівник на свій розсуд розв'язує питання про розподіл фонду оплати праці працівників Дирекції поміж підрозділів, служб, службових осіб і інших працівників Дирекції.

4.11. Кошти на оплату праці працівників Дирекції, що не витрачені цього року, скеровуються на оплату праці у наступні роки.

4.12. спрямовуються

4.13. залишення

Трудові стосунки працівника Дирекції з Підприємством продовжуються, якщо новим Керівником у зазначений термін підтверджені умови попереднього контракту або укладено новий контракт із цим працівником.

4.14. винагороди

5. Умови праці і відпочинку керівника

5.1. Керівникові забезпечуються всі умови, що необхідні для продуктивної праці.

тощо

5.2. Керівник самостійно визначає свій трудовий розпорядок (тривалість робочого дня, час початку і час закінчення роботи, дні відпочинку тощо). Правила внутрішнього трудового розпорядку, що приймаються трудовим колективом, на нього не поширюються.

5.3. Керівникові надається щорічна відпустка тривалістю у _______ календарних днів зі збереженням середньої грошової винагороди, яка визначається за останній господарський рік.

Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т.ін.)

Для отримання першої відпустки за цим контрактом потрібен мінімальний період роботи на Підприємстві, що складає 6 міс включно роботу в організації, правонаступником якої є Підприємство.

6. Оплата праці і соціально-побутове забезпечення керівника

6.1. контрактом

щомісячні виплати у розмірі ______ грн.;

частину прибутку Підприємства у розмірі _____відсотків прибутку Підприємства, що лишається у розпорядженні Підприємства;

одночасні виплати за виконання окремих завдань, що обумовлені цим контрактом і додатковими угодами до нього.

6.2. При недосягненні разового рівня рентабельності щомісячні виплати Керівникові зменшуються на _____грн. за кожен відсоток рентабельності, але не більше ніж на _____грн.

За бажанням Керівника щомісячні виплати здійснюються двічі на місяць (з авансовим платежем).

6.3. При досягненні Підприємством рентабельності, вищої від базового рівна на ______ відсотків, частина прибутку, що сплачується Керівникові, збільшується на ______відсотків.

рентабельності

Відсотки від прибутку сплачуються Керівникові щомісячно, не пізніше 10 днів з моменту визначення обсягу прибутку.

6.3. Керівник користується усіма видами соціально-культурних і інших благ і пільг, що надаються Підприємством, або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпеченням дітей дитячими дошкільними закладами, користування замовленнями тощо).

7. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства і цього контракту.

7.2. Керівник відшкодовує збитки, заподіяні ним Підприємству, у розмірах і порядку, що визначені законодавством про працю.

7.3. Керівник не несе відповідальності за негативні наслідки для Підприємства (збитки, недоодержання прибутку, зникнення або недосягнення результатів, що передбачені цим контрактом або планами Підприємства тощо), якщо до цього спричинились необгрунтовані ухвали Вищого органу.

7.4. Ухвали про притягнення Керівника до відповідальності або про неналежне виконання ним своїх обов'язків і заподіяння шкоди Підприємству приймаються Вищим органом.

7.5. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Керівника до відповідальності, у тому числі про дострокове звільнення з посади, покладено на Вищий орган.

7.6. Суперечки між сторонами розв'язуються судом. За згодою обох сторін суперечки можуть передаватися до розв'язання їх третейським судом.

8. Зміна і розірвання контракту

8.1. По закінченні року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства, і обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.

У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних і подібних документів, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контракту.

Взаємоприйнятні зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміну контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

Суперечки про зміну контракту зацікавленою стороною у цих випадках можуть бути передані на розв'язання у порядку, передбаченому пунктом 7.5 цього контракту.

Якщо законодавством про працю та іншим законодавством будуть передбачені правила, що безпосередньо стосуються юридичного статусу керівника підприємства (організації), його прав і обов'язків, сторони розглядають питання про поширення їх дії на взаємовідносини за цим контрактом. При необхідності до нього вносяться зміни.

8.2. Зміни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

8.3. Цей контракт припиняється:

1) після закінчення терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи Вищого органу до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.4 цього контракту;

4) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього контракту;

5) з інших підстав, що передбачені Кодексом законів про працю, крім тих, які не застосовуються згідно з цим контрактом.

8.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цього контракту розірвано з ініціативи Вищого органу до закінчення терміну його дії:

1) якщо рентабельність діяльності Підприємства за підсумками року не досягає базового рівня більше ніж на __ відсотків;

2) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

3) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства або обов'язків, що передбачені контрактом, внаслідок чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (зазнано збитків, сплачені штрафи, постраждала честь фірми);

4) з інших підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації, що передбачені Кодексом законів про працю.

Вищий орган має також право звільнити з посади Керівника і розірвати цей контракт у будь-який час і без пояснень причин з виплатою вихідної допомоги у розмірі винагороди за 24 міс.

8.5. Керівник може зі своєї ініціативи розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

у випадку систематичного невиконання Вищим органом своїх обов'язків за контрактом, або прийняття ним ухвал, що обмежують, або порушують компетенцію і права Керівника, або втручаються до його оперативно-розпорядчої діяльності, що можуть привести або тих, що привели до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;

у випадку хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом.

8.6. При залишенні посади Керівникові виплачується вихідна допомога у розмірі:

винагороди за 12 міс. - при припиненні контракту за підставою, що передбачена пунктом 8.4.4 цього контракту;

винагороди на 2 міс. - при припиненні контракту з усіх інших підстав.

8.7. Розмір вихідної допомоги визначається на основі середньомісячної винагороди.

Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 сум усіх грошових виплат, що нараховані Керівникові у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній період перед залишенням посади повний календарний рік роботи.

Якщо Керівник пропрацював до залишення посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчислюється діленням суми всіх отриманих Керівником грошових виплат на кількість повних пропрацьованих місяців (без врахування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

8.8. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Керівником, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку виконуються не пізніше ніж через два тижні після визначення цих сум.

8.9. При залишенні Керівником посади Вищий орган видає йому рекомендацію, що містить характеристику його ділових якостей.

8.10. звільнення

9. Термін діі і інші умови контракту

9.1. Цей контракт діє з ''__''________ 200__ р. до ''__''________ 200__ р.

9.2. З метою перевірки здатності виконання Керівником обов'язків, що передбачені цим контрактом, визначається випробування на термін ____ міс. з початку дії контракту.

У період випробування Керівник виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі.

Якщо Вищий орган визнає результати випробування незадовільними, він має право розірвати контракт з Керівником не пізніше ніж через 10 днів після закінчення терміну випробування. При цьому Вищий орган не зобов'язаний обґрунтовувати свою ухвалу.

Якщо у згаданий термін Вищий орган не використає своє право на розірвання контракту, Керівник вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

9.3. Трудова книжка Керівника ведеться і зберігається на Підприємстві.

9.4. Сторони зобов'язуються дотримувати конфіденційності умов цього контракту, крім випадків, коли:

сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього правила;

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються працівники Підприємства і інші особи у зв'язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру винагороди Керівника і т.ін.). Сторони вживають заходів із забезпечення конфіденційності умов контракту цими працівниками і особами (шляхом попередження інформованих осіб про необхідність дотримання конфіденційності отримання ними відомостей про умови контракту і т.ін.);

сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

9.5. Документи, видані Вищим органом, обов'язкові для Керівника лише у частині, що не суперечить цьому контракту.

10. Адреси сторін і інші відомості

10.1. Відомості про Підприємство:

повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “__________________”

адреса: _____________________________________________

10.2. Відомості про Вищий орган: повна назва Загальні збори учасників ТОВ”_____________”

адреса: ________________________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Вищого органу:Голова Загальних зборів ТОВ”___________” __________________________

робочий телефон керівника Вищого органу ________________

10.3. Відомості про керівника: домашня адреса _____________________________________

робочий телефон _____________________________ паспорт-серія _________ номер

________________________________ виданий ''__''________ 19__р. ____________________

10.4. Цей контракт складено у 2 примірниках - по одному для кожної сторони.

Від вищого органу Керівник

Голова Загальних зборів ТОВ”_____________”

_______________________ ________________

(підпис)

__________________

(підпис, печатка)

Схожі:

Контракт на управління підприємством iconКонтракт на управління підприємством
Підприємством, забез­печувати його високоприбуткову діяльність, а Орган управ­ління зобов'язується створювати необхідні умови для...
Контракт на управління підприємством icon"Структура та управління підприємством (укр.)"
Певна дія, яка здійснюється в системі управління І спрямована на зміну стану обєкта управління
Контракт на управління підприємством iconТипова структура управління промисловим підприємством

Контракт на управління підприємством iconМал. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства...
...
Контракт на управління підприємством iconВипускна робота бакалавра з менеджменту
...
Контракт на управління підприємством iconУзгодженість методів оцінки вартості активів із стратегією управління...
Тому вельми необхідна адекватна ринковій економіці організація діяльності підприємств
Контракт на управління підприємством iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної...
Проблеми облікового, контрольного І аналітичного забезпечення управління підприємством
Контракт на управління підприємством iconОрганізація стратегічного планування діяльності підприємства будівельного комплексу
Відсутність стратегічного підходу до управління підприємством часто є головною причиною поразки в конкурентній боротьбі за ринкову...
Контракт на управління підприємством icon1. Управління та менеджмент, принципи та завдання менеджменту
Розрізняють три види управління: управління в технічних системах або управління речами; управління в живих організмах; управління...
Контракт на управління підприємством iconШлюбний контракт

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка