Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія України" студентів Інституту
Скачати 335.91 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія України" студентів Інституту
Сторінка2/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір335.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
1   2   3

ВАРІАНТ 4

   1. Як регулювались правові відносини Київської Русі протягом її істо­ричного розвитку?

   2. Де було засновано першу в Україні школу вищого ступеня (1578 р.)?

    1. у Києві;

    2. у Львові;

    3. у Осторозі;

    4. у Луцьку.

   3. Заповніть таблицю і зробіть порівняльний аналіз Білоцерківської та Зборівської угод періоду національно-визвольної війни XVII ст.

    Запитання для порів­няння

    Зборівська угода

    Белоцерковська угода

    Дата підписання

    Обставини підписання

    Територія, залишена під владою гетьмана

    Кількість реєстрових козаків

   4. Які наслідки для України мав перехід І.Мазепи і частини козацтва на бік Карла XII?

   5. Що вам відомо про "Руську Трійцю"?

   6. На початку XX ст. Західна Україна:

 1. була більш розвинута, ніж Наддніпрянська, в економічній, полі­тичній, національно-культурній сферах;

 2. була більш розвинута в економічній, але менше - в політичній та соціально-культурній сферах;

 3. була менш розвинута в економічній, але більше - в політичній та національно-культурній сферах.

  1. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику Української Держави гетьмана П.Скоропадського (1918 р.).

  2. Якою була доля українського Закарпаття між двома світовими вій­нами?

  3. Назвіть стратегічні цілі й дайте характеристику тактики ОУН-УПА в післявоєнний період.

  4. Хрущовська політика десталінізації суспільно-політичного життя:

 1. призвела до встановлення демократії в країні;

 2. носила суперечливий і незавершений характер;

 3. потерпіла повний крах.

  1. Висвітліть основні пріоритетні напрями зовнішньої політики сучас­ної України.


ВАРІАНТ 5

   1. Назвіть слов'янські племена, що проживали на території України.

   2. Чому українські землі були розчленовані сусідніми державами у ХІУ-ХУІ ст.?

   3. Чим зумовлено укладення Брестської (церковної) унії 1596 р, та які її наслідки?

   4. Розташуйте події Національно-визвольної війни XVII ст. в хроноло­гічній послідовності:

    1. Зборівський мир;

    2. битва під Корсунем;

    3. битва під Пілявцями;

    4. Жовтоводська битва;

    5. похід Б.Хмельницького в Галичину;

    6. облога Львова.

   5. Заповніть таблицю, вказавши геополітичні зміни в західноукраїнських землях на початку Другої світової війни.

    Дата

    Західноукраїнські землі, приєднані до УРСР

    1939    1940   6. Коли і де в умовах Другої світової війни було проголошено само­стійну українську державу?

   7. Післявоєнна відбудова народного господарства України характери­зувалася:

    1. швидкою відбудовою всіх галузей економіки;

    2. швидкою відбудовою важкої промисловості при повному ігно­руванні легкої промисловості і сільського господарства;

    3. швидкою відбудовою важкої промисловості при недостатній увазі до легкої промисловості і сільського господарства.

   8. Коли сталася Чорнобильська катастрофа? Як спрацювала тоді горба-човська „гласність"?

   9. Охарактеризуйте сучасну державну символіку України.

   10. Визначте правильні відповіді щодо Конституції України:

А. Україна має форму державного устрою

    1. унітарну

    2. конфедеративну.

В. За формою правління є республікою:

 1. парламентською

 2. президентською

 3. президентсько-парламентською

   1. Визначте сучасні геополітичні інтереси України.


ВАРІАНТ 6

 1. Які геополітичні чинники зумовили формування східних слов'ян на­прикінці IX ст.?

 2. Яку роль відігравали братства у захисті православ'я і розвитку україн­ської культури?

 3. Яким чином московська орієнтація стала головною у зовнішній політи­ці Б.Хмельницького?

 4. Назвіть заходи Катерини II із остаточної ліквідації автономного устрою України.

 5. Порівняйте бачення ролі й місця України членами Кирило-Мефодіївського братства та декабристських організацій.

 6. Царський Маніфест 17 жовтня 1905 р.:

  1. проголошував українську національно-територіальну автоно­мію;

  2. сприяв пожвавленню національного руху, оскільки проголосив громадянські свободи;

  3. не мав ніякого впливу на ситуацію в Україні.

 7. Що змусило Центральну Раду піти на переговори з країнами Четверно­го Союзу?

 8. Визначіть головні ознаки, характерні для політики "воєнного комуніз­му" і нової економічної політики (НЕПу) (позначте стрілками відпов-ність)

  "Воєнний кому­нізм"

  Ознаки

  Нова економічна політика
  а) продподаток  б) продрозкладка  в) багатоукладність економіки  г) концесії  д) загальна трудова повинність  е) регульований розподіл про­дуктів виробництва  ж) товарно-грошові відносини
 9. Коли була проголошена незалежна Карпатська Україна і як склалась її доля?

 10. Назвіть причини кризових явищ, що склалися у політичному та еконо­мічному житті України в сер. 80-х років.

 11. Охарактеризуйте сучасний стан економічної ситуації в Україні.

ВАРІАНТ 7

 1. Чи була Київська Русь державою в сучасному розумінні?

 2. Дайте характеристику литовській добі в історії України, виділивши не­гативне і позитивне.

 3. Прослідкуйте процес творення української державності в ході Націона­льно-визвольної війни XVII ст.

 4. Визначте сутність названих документів (виберіть з переліченого):

1) Валуєвський циркуляр 1863 р.

2) Емський указ 1876 р. - це:

  1. заборона друкувати оригінальні твори та переклади українсь­кою мовою (за винятком історичних документів і белетристи­ки);

  2. заборона ставити українські вистави і концерти;

  3. закриття недільних шкіл;

  4. заборона ввозити з-за кордону українські видання.

   1. Коли утворилися перші політичні партії в Україні? В чому полягали їх програмні положення?

   2. Коли в Наддніпрянській Україні почали діяти "Просвіти"? Чим вони займалися?

   3. Чи була реалізована українська національна ідея під час революції 1917-1920 рр.?

   4. Заповніть таблицю "Українські землі у міжвоєнний період":

    Держава

    Українські землі, які перебували в складі цих держав

    1)СРСР    2) Польща    3) Чехословаччина    4) Румунія   5. Якою була повоєнна доля Української Повстанської Армії?

   6. Які передумови здобуття незалежності України наприкінці XX ст.?

   7. Якими є основи державного ладу сучасної України?


ВАРІАНТ 8

 1. Коли вперше згадується назва "Україна" і яким є її походження?

 2. Визначте причини, які призвели до виникнення українського козацтва.

 3. Які були характерні риси Української козацької держави часів Б.Хмельницького?

 4. Які гетьмани правили в Україні у період Руїни? Заповніть таблицю:

  Гетьмани та роки їх правління

  Правобережної України

  Роки

  Лівобережної України

  Роки

  Всієї України

  Роки 5. Приведіть у відповідність:

кінець 50-х рр. XIX ст. 1 "Емський указ"

1851 р. 2 "Валуєвський циркуляр"

1861 -1862 рр. З Утворено "Братство тарасівців"

1863 р. 4 Початок діяльності "Громад"

1876 р. 5 Видання першого українського журналу "Основа"

1891 р. 6 Скасування кріпацтва у Наддніпрянщині

1900 р. 7 Утворення Революційної української партії (РУП)

 1. Підведіть підсумки української національно-демократичної революції 1917-1920рр. за схемою: результати, причини поразки революції, істо­ричне значення.

 2. Охарактеризуйте історичні умови та обставини проголошення незалеж­ності Карпатської України.

 3. Коли, де і ким був утворений перший загін Української Повстанської Армії (УПА)?

 4. Післявоєнний голод в Україні мав місце у:

  1. 1945 р

  2. 1946-1947 рр

  3. 1948-1949 рр

 5. Тезисно, використовуючи запропоновані запитання, дайте відповідь по темі „Український дисидентський рух":

  1. хто вони - українські дисиденти?;

  2. їх мета і завдання;

  3. методи їх діяльності.

 6. Прочитавши відповідні розділи Конституції України 1996 р., розкрийте структуру державної влади.


ВАРІАНТ 9

 1. Як виникла держава антів і які риси її характеризують?

 2. Які були наслідки монголо-татарської навали на українські землі?

 3. Розкрийте зміст Магдебургського права. Яку роль воно відіграло у розвитку українських міст?

 4. Яким актом Московське царство порушило союз з державою Б.Хмельницького:

  1. Віленськми перемир'ям (24 жовтня 1656 р.);

  2. Андрусівським перемир'ям (ЗО січня 1667р.);

  3. Вічним миром (6 травня 1686 р.);

  4. Глухівськими статтями (3 березня 1669 р.).

 5. Чи було щось спільне в програмі визволення України І.Мазепи та І.Виговського?

 6. Складіть таблицю виникнення політичних партій в Наддніпрянсь­кій Україні на початку XX ст. Визначить їх лідерів

  Назва партії

  Дата виникнення

  Лідери

  Революційна українська  Українська демократична  Українська радикальна  Українська соціал-демократична робітнича  Українська народна 7. Яке історичне рішення прийняв Трудовий Конгресе у січні 1919р.?

 8. Коли німецькі війська окупували всю Україну?

 9. Назвіть характерні риси українського національного комунізму (20-30-ті роки XX ст.).

 10. Що дав період „відлиги" Україні?

 11. Змоделюйте процес державотворення в Україні в перші роки не­залежності (1991-1994 рр.)?

1   2   3

Схожі:

Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconЗадача вищої школи
Навчально методичний посібник для організації самостійної роботи студентів з курсу „Історія України”
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу”...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Основи електронного бізнесу”./ Укл. С. М. Коваленко – К., 2003. – 24 c
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconЯрослава мудрого
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Земельне право України” для студентів V курсу заочних...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Римської держави, основні принципи, головні поняття І категорії римського публічного та приватного права. Матеріали складено на основі...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів...
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів спеціальності фінанси, облік І аудит Укл., к ф м н., доц. Вертегел...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична...
Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к ю н. Расюк Е. В., к ю н. Микитчик А. В. К.: Навс. 2011. 18 с
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconМетодичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів...
Рекомендовано до видання Методичною комісією Навчально-наукового інституту бізнесу І фінансів пдату, протокол №9 від 31. 10. 2012...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Автор Некопаненко Михайло Григорович, викладач правових дисциплін, спеціаліст ІІ категорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка