Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія України" студентів Інституту
Скачати 335.91 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія України" студентів Інституту
Сторінка3/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір335.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
1   2   3

ВАРІАНТ 10

 1. За яких обставин утворилася держава Київська Русь?.

 2. Коли Іван Федоров розпочав друкарство в Україні:

  1. у 1564 р

  2. у 1573 р

  3. у 1581 р

  4. у 1490 р.

 3. Які головні битви Національно-визвольної війни XVII ст. Вам ві­домі? Розташуйте їх за хронологією, вказавши рік і, по можливості, мі­сяць:

   • Берестейська битва;

   • Жовтоводська битва;

   • під Корсунем;

   • під Жванцем;

   • Хотинська битва;

   • під Пілявцями;

   • за Львів;

   • за Замостя;

    1. Яким чином царський уряд здійснював політику обмеження авто­номії та гетьманських прав в Україні?

    2. Яких результатів досягли у своїй діяльності українські „Громади" і „Просвіти"?

    3. З'ясуйте, чи мала Центральна Рада широку соціальну базу і під­тримку?

    4. Нова економічна політика:

     1. забезпечила швидку відбудову зруйнованого війною господар­ства;

     2. лише частково на основі товарно-грошових відносин забезпе­чила зв'язок між промисловістю і дрібнотоварним сільським господарством.;

     3. не достигла істотних результатів у відбудові господарства.

    5. Назвіть основні воєнні операції літньо-осінньої кампанії 1941 р. на території України. Визначте їх загальноісторичне значення.

    6. У чому полягає суть феномену дисидентського руху?

    7. Яка функція держави в Україні є найважливішою?

 1. захист суверенітету та територіальної цілісності;

 2. забезпечення економічної безпеки;

 3. забезпечення інформаційної безпеки;

 4. захист прав та свобод громадянина.

  1. Яка структура Конституції України 1996 р.?Рекомендована література


 1. Бойко О. Д. Історія України: Посібник.- К.: Видавничий центр "Академія", 2001.-656с.

 2. Борисенко В. Й. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. - К.: Либідь, 1998. -616с.

 3. Гунчак Т. Україна, перша половина XX ст.: Нариси політичної істо­рії. - К.: Либідь, 1993.-288с.

 4. Довідник з історії України (А-Я): Посібник для середніх загальноос­вітніх навчальних закладів / За ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К.: Генеза, 2002. - 1136с.

 5. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. - Львів: Світ, 1991. - Т. 1,2. -576с.

 6. Історія України / Під редакцією В.А.Смолія. К.: Альтернативи, 1997.-416с.

 7. Історія України / Керівник авторського колективу Ю. Зайцев. Львів: Світ, 1996.-488с.

 8. Історія України. Курс лекцій: У 2-х кн. XX століття. Навчальний по­сібник / Мельник Л.Г., Верстюк В.Ф., Демченко М.В. та ін. - К.: Либідь, 1992. Кн. 2.-464с.

 9. Кочергін І.О. Історія України у запитаннях і відповідях. Дніпропетровськ, 2004. - 79 с.

 10. Нолонська-Василенко Н. О. Історія України: У 2-х томах. До се­редини XVII століття. - К.: Либідь, 1992. - Т. 1 - 640 с.

 11. Полонська-Василенко Н. О. Історія України: У 2-х томах. Від се­редини XVII століття до 1923 року. - К.: Либідь, 1992. - Т.2 - 608 с.

 12. Політична історія України / Під редакцією В.І.Танцюри. - К.: Ака­демія, 2001. - 488 с.

 13. Політична історія України / Під редакцією Швидько Г.К. - Дніпро­петровськ, Національна гірнича академія України, 2002. - 259 с.

 14. Рибалка І. К. Історія України. Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. - X: Основа, 1994. - 4.1 - 448 с.

 15. Рибалка І. К. Історія України. Від початку XIX століття до лютого 1917 року.-X: Основа, 1997.-Ч.2 -480с.

 16. Семененко В.И., Радченко Л.А. История УкраиньІ с древнейших времен до наших дней. - Харьков: Торчинг, 2000. - 496 с.

 17. Субтельний О. Україна. Історія. - К.: Либідь, 1993. - 720 с.

 18. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис іторії від утво­рення старокіївської держави до кінця XVI ст.: Навчальний посібник. -- К.: Перун, 1996.-496с.

 19. Україна: Друга половина XX сторіччя. Нарис історії / П.П.Панченко, М.Р. Плющ, Л.А. Шевченко. - К.: Либідь, 1997. - 352 с.

 20. Українська державність у XX сторіччі: Історико-політичний аналіз / О. Дергачов. - К.: Політична думка, 1996. - 448 с.

 21. Чекушина Ю.М., Толстих І.В. Нариси з економічної історії Украї­ни: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 140 с.

 22. Швидько Г.К. Історія України XIV - XVIII ст. Підручник для 8-го класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2002. -304с.

 23. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999. - 480 с.^ III. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Перше практичне заняття може мати такі види: експрес-опитування за головними темами шкільного курсу історії України; практично-лабораторна робота з науковою та навчальною літературою; семінарські заняття на тему, до якої студенти готувалися заздалегідь (після оглядово-установчої лекції).

Запитання для фронтального опитування (експрес-опитування):

 • Хто і коли заснував Київ?

 • Поява назви України: коли, де?

 • Загальна хронологія Княжої доби?

 • Що в цілому Люблінська унія означала для України?

 • Назвіть найважливішого першого провідника Запорізького ко­зацтва.

 • Роки гетьманування Богдана Хмельницького?

 • Який час і чому названий в історії України "Руїною"?

 • Які події означали кінець Гетьманщини?

 • Час утворення Української Центральної Ради?

 • У складі яких держав опинилися етнічні українські землі в 1918-1939рр.?

 • Коли вперше йшлося про об'єднання УНР і ЗУНР?

 • Коли і ким було прийнято Акт проголошення незалежної Украї­ни?

 • Коли було прийнято Конституцію України? Яка стаття відкри­ває її зміст?

 • Провідні політичні сили України на початку XXI ст.


Семінарське заняття. Тема: Історія української державності (ІХ ст.. – 1920 р.)
Питання:

 1. Київська Русь - перша держава східних слов'ян на території Украї­ни (IX -1 чверть XIII ст.).

 2. Козацько-гетьманська держава (середини XVII - - кінець XVIII ст.):

  1. Запорізька Січ --зародок української (козацької) державності;

  2. формування української державності в ході Національно-визвольної війни XVII ст. Внутрішня та зовнішня політика ко­зацької держави;

  3. поступова ліквідація української автономії протягом XVIII ст.

   1. Центральні органи влади України часів визвольних змагань 1917-1920 рр.: Українська Центральна Рада, Гетьманат, Директорія.

   2. Західноукраїнська народна республіка.


Рекомендована література

 1. Бойко О. Д. Історія України: Посібник.- К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 656 с.

 2. Історія України / Керівник авторського колективу Ю. Зайцев. Львів: Світ, 1996.-488с.

 3. Політична історія України / Під редакцією Швидько Г.К. - Дніпро­петровськ, Національна гірнича академія України, 2002. -- 259 с.

 4. Чекушина Ю.М., Толстих І.В. Нариси з економічної історії Украї­ни: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 140 с.

 5. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999. - 480 с.


^ IV. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. Передумови формування, особливості розвитку та історична роль Київської Русі.

 2. Коли і чому українські землі були розчленовані сусідніми держа­вами (до XVIII ст.)?

 3. Особливості стану українського суспільства у литовсько-польську добу.

 4. Українські братства в кінці XVI - на початку XVII ст.

 5. Запорізька Січ: формування та розвиток державницьких інститу­цій.

 6. Історична необхідність Національно-визвольної війни XVII ст. Сподівання різних верств українського суспільства. Становища цих верств напередодні війни і після неї.

 7. Переяславська Рада та Березневі статті 1654 р.

 8. Особливості устрою Української козацької держави Б. Хмельницького (у порівнянні із Запорізькою Січчю і державами-сусідами).

 9. Роль І.Мазепи в історії української державності.

 10. Дві форми політичного устрою українських земель XVIII ст.: Сло­божанщина і Гетьманщина.

 11. Роль і значення Кирило-Мефодіївського братства у розробці націо­нальної ідеї. Періоди українського національного відродження у XIX ст.

 12. Осередок українського національного руху в Західній Україні -"Руська трійця".

 13. Національно-визвольний рух в Україні в другій половині XIX ст. (народовці, „Просвіта", „Народна Рада", наукове товариство ім. Т.Шевченка).

 14. Особливості економічного і соціально-політичного розвитку укра­їнських земель у складі Росії та Австро-Угорщини в другій поло­вині XIX ст. Порівняльний аналіз.

 15. Характерні риси земсько-ліберального руху другої половини XIX ст. (українські громади, народницькі і робітничі організації, соціал-демократичні гуртки).

 16. Особливості національної ідеї в програмах українських політичних партій початку XX ст.

 17. Парламентська діяльність українських фракцій у Державній думі Росії та Австрійському парламенті.

 18. У країна у Першій світовій війні (трагедія розділеної нації).

 19. Процес формування державницької позиції під час української на­ціонально-демократичної революції (на прикладі Універсалів УЦР).

 20. Проголошення ЗУНР. Політичні перетворення у Західній Україні.

 21. Українська держава П.Скоропадського: новий імпульс розвитку чи гальмування революційного процесу в Україні?

 22. Головні проблеми, з якими зіткнулись українські уряди в процесі національного державотворення протягом 1917 - 1920 рр.

 23. "Воєнний комунізм" і НЕП як варіанти вирішення соціально-економічних проблем України.

 24. Політика коренізації в українських землях, її наслідки та причини згортання (20-30-ті рр. XX ст).

 25. Характеристика політичного становища західно-українських зе­мель у міжвоєнний період (20-30-ті рр. XX ст.).

 26. Роль пакту „Молотова-Ріббентропу" в долі українських земель.

 27. Україна в роки Другої світової війни.

 28. Напрямки руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (радянський; націоналістичний рух Опору на чолі з ОУН).

 29. Вклад українського народу в розгром нацистської Немеччини і її союзників.

 30. Територіальні зміни в Україні після Другої світової війни (возз'єднання українських земель; операція „Вісла"; передача Кри­му УРСР).

 31. Україна у системі міжнародних відносин після Другої світової вій­ни.

 32. Соціально-економічні перетворення та національна політика в за­хідних областях України. Дії збройних формувань ОУН-УПА.

 33. Су спільно-політичне життя в Україні наприкінці 40-х - на початку 50-х рр. Сталінські репресії.

 34. Спроби лібералізації суспільно-політичного життя у другій поло­вині 50-х - першій половині 60-х рр. Зарождення дисидентства.

 35. Наростання кризових явищ у соціально-політичному розвитку українських земель у другій половині 60-х - першій половині 80-х рр. XX ст.

 36. Зростання суспільно-політичної активності населення України на­прикінці 80-х - на початку 90-х рр.

 37. Акт проголошення незалежності України. Розбудова української державності.

 38. Суспільно-політичні рухи і політичні партії України в сучасних умовах.

 39. Трансформація зовнішньої політики незалежної України.

 40. Суперечливий характер розвитку економіки на сучасному етапі.

 41. Духовне відродження України.


Укладачі:

Чекушина Юлія Миколаївна Федорова Валентина Іванівна Ватченко Лариса Григорівна

Комп'ютерна верстка - В.І.Федорова

Підписано до друку 05.05.05. Формат 30x42/4.

Папір Саріаіп. Ризографія. Умови, друк. арк. 1,3

Обл.-вид. арк. 1,2. Тираж 200 прим. Зам. №

Підготовлено до друку і надруковано у Національному гірничому університеті

49027, м. Дніпропетровськ, 27, пр. Карла Маркса, 19.
1   2   3

Схожі:

Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconЗадача вищої школи
Навчально методичний посібник для організації самостійної роботи студентів з курсу „Історія України”
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу”...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Основи електронного бізнесу”./ Укл. С. М. Коваленко – К., 2003. – 24 c
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconЯрослава мудрого
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Земельне право України” для студентів V курсу заочних...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Римської держави, основні принципи, головні поняття І категорії римського публічного та приватного права. Матеріали складено на основі...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів...
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів спеціальності фінанси, облік І аудит Укл., к ф м н., доц. Вертегел...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична...
Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к ю н. Расюк Е. В., к ю н. Микитчик А. В. К.: Навс. 2011. 18 с
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconМетодичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів...
Рекомендовано до видання Методичною комісією Навчально-наукового інституту бізнесу І фінансів пдату, протокол №9 від 31. 10. 2012...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Автор Некопаненко Михайло Григорович, викладач правових дисциплін, спеціаліст ІІ категорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка