Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя
Скачати 182.93 Kb.
НазваСуспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя
Дата конвертації02.03.2013
Розмір182.93 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
ТЕМА: Суспільний устрій Київської держави у ІХ – Х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста і міське життя
Мета. Розкрити особливості суспіль­ного життя Київської Русі ІХ-Х ст. та з'ясувати зміни, що відбулися з момен­ту розселення східних слов'ян; розгля­нути основні види занять жителів Київської Русі.

Сприя­ти розвитку умінь систематизувати та узагальнювати історичну інформацію; критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела; сприяти розвитку критичного мислення учнів.

Виховувати учнів на засадах демокра­тизму та загальнолюдської моралі.
Обладнання: В.А.Смолій, В.С.Степанков Історія України 7 клас (підручник), «Повість временних літ», М. Грушевський «Нарис історії України українського народу», посібник «Історія України» Буштрук О.В., настінна карта «Київська Русь в ІХ – ХІ ст.», контурні карти, картини «Життя селянина», «Міське життя у Київській Русі», ілюстрації.
Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: лабораторно - практична робота.

^ ХІД УРОКУ
Лечу в минувшину далеких днів,

Коли діди, забуті й незабуті,

Уперше стали між високих гір,

Оглянули широкий виднозір,

За покоління дбаючи майбутні.

Трудилися у поті своїх чіл,

Орали землю, ставили оселі,

Воздвигли городи і частокіл

І в клопотах буденних трудних діл

Сади садили, будували села.

О. Олесь
I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1.Тестовий спринт «Одне питання три відповіді»

1. Чим були зумовлені реформи Ольги?

а) Прагненням збільшити податки;

б) необхідністю врегулювати розміри і порядок збору данини;

в) спробою зосередити всю владу у своїх руках.

2. Походи Святослава:

а) ставили на меті завоювання чужих територій;

б) врятували Русь від завоювання;

в) створили сприятливі умови для розвитку захоплених територій.

3. Коли і за яких умов загинув Святослав?

а) 860 р. був убитий варягами;

б) 945 р. під час повстання древлян;

в) 972 р. в бою з печенігами.

4. Влада перейшла до княгині Ольги:

а) 945 р.;

б) 882 р.;

в) 964 р.

5. Ольга у відносинах із сусідніми державами використовувала:

а) силу зброї;

б) переговори;

в) уникала контактів.

2. Гра «Кмітливий олівець»

Учням пропонується за допомогою черво­ного, синього, зеленого та жовтого олівців відзначити події, що відбулися за князю­вання Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

Проведено реформу оподатку­вання

Проведено військові походи на Константи­нополь, що привело до втрати тор­гових дого­ворів

Здійснено успішні по­ходи на Константи­нополь

Здійснено Балканські походи

Налагодже­но диплома­тичні зв'яз­ки з Візантією та Священною Римською імперією

Оволодіння

містом Ітіль, сто­лиці Хозарії

Податкова політика призвела до народного повстання

Проголоше­но Київ

матір'ю міст Руських

Здійснено успішні по­ходи на Кавказ


^ III. Мотивація навчальної діяльності

«Мозковий штурм»

З чим асоціюється термін «суспільний уст­рій»? (Учитель записує всі можливі думки, припущення)
III. Представлення теми і мети уроку

Інтерактивна вправа «Броунівський рух».

Лабораторно-практична робота
1-а група. Скласти порівняльну таблицю «Суспільний устрій та заняття населення у VII–VIII ст. та у ІХ-Хст.»

Запитання для порівняння

Слов'яни в VII-VIII ст.

Слов'яни в IX-Хст.

1. Кому належала влада?2. Наявність державної центральної влади3. Якими були головні заняття населення?4. Чи існували міста? Якщо так, то що вони собою являли?5. ^ Торговельні зв'язк2-а група. Скласти схему «Соціальна струк­тура Київської Русі в IXX ст.»
Соціальна піраміда Київської Русі в IXX ст.
Великий князь КиївськийУдільні князіБояриКнязівські дружинники
Міщани (ремісники, купці), селяни (смерди, закупи, рядовині, челядь, холопи)


Організація державної влади


Князь

Носій державної влади, її предс­тавник на міжнародній арені (Великий князь), мав необмеже­ну владу (законодавчу, виконав­чу, судову), що спиралась на військову силу

Князівська рада

( боярська рада)

Дорадчий орган при князеві, що утворився з ради старійшин. До його складу входили представни­ки привілейованих станів

Віче

Народні збори дорослих чо­ловіків, що вирішували гро­мадські справи, роль яких постійно зменшувалась3-я група. Проаналізувати документ (Додаток 5) і визнач­ити характерні риси соціального та еконо­мічного розвитку Русі:

а) які соціальні відносини існували у русів;

б) чи існувало майнове розшарування та певні ка­тегорії залежних людей;

в) характер торгівлі;

г) наявність релігії.

^ Кожна група презентує дослідження лабо­раторно-практичної діяльності.

ІV. Підсумок уроку

«Мозковий штурм»

1. Як розвиток ремесел міг вплинути на розвиток землеробства?

2. Чи міг розвиток землеробства впли­нути на розвиток ремесла?
V. Домашнє завдання

1. § 4, опрацювати;

2. Відобразити життя Київської Русі в IXX ст. (намалювати малюнки, виготовити макети, що відображають даний період Київської держави; скласти меню селянина і князя ).


ТЕМА: Повторення та узагальнення матеріалу за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»
Мета. Повторити і узагальни­ти історичні знання, отримані з теми «Виникнення та розвиток Київської Русі»; перевірити здатність застосову­вати на практиці історичні знання і набуті уміння.

Розвивати творче мислення; навички застосування навчальної інформації, роботи в парах; формувати власний погляд і критичне ставлення до інформації.

Виховувати повагу до мину­лого свого народу; толерантне ставлення до думок інших; сприяти формуванню ціннісних орієнтирів у житті, внутрішнього світу учнів, глибинної духовної культури.
Обладнання: настінна карта «Київська Русь», портрети київських князів, конверти із завданнями, «пазли» історичних карт «Київська Русь за часів Ольги і Святослава» та «Київська Русь за часів Олега і Ігоря», картки з історичними термінами, конверти із завданнями, одяг монаха, кольорові картки для психологічного тесту.
Тип уроку: узагальнюючий урок.

Форма уроку: урок - змагання.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина

Клас ділиться на дві команди.

ІІ. Хід історичного змагання

Читець.

Мандруючи понад старим Дніпром

Світанками, удень і вечорами,

Вночі, під чистим зоряним шатром,

Перед вогнем, що руки грів теплом,

Я думкою летів через тумани.

Туди, в минувшину далеких днів,

Коли діди, забуті й незабуті,

Уперше стали між високих гір,

Оглянули широкий виднозір,

За покоління дбаючи майбутні.

Трудилися у поті своїх чіл,

Орали землю, ставили оселі,

Воздвигли городи і частокіл

І в клопотах буденних трудних діл

Сади садили, будували села.

Сварилися, бо рід ішов на рід

І плем’я кров братерську проливало,

На князя князь ішов, і був розбрід,

І знов був мир, за рало брався рід,

Русі знамена сонце осявало.

Боролись предки. З моря і степів

Ворожі хижі орди налітали,

Палили городи і нищили засів,

Та проти них вставала тьма списів,

Мечі із піхов люди витягали.

Спасибі вам за цю тернисту путь,

В труді й на раті гідно ви стояли,

Нікому з нас ніколи не забуть,

І кожному годиться пом’янути,

Що ви створили, що ви збудували.

Почнемо ж нині повість цю цікаву

Про порохом повиту давнину

Про ті часи далекі й незабутні,

Коли діди, прославлені в віках,

Виходили на свій великий шлях,

За покоління дбаючи майбутні.

1 конкурс «Хронологічна розминка»

Назвіть дати:

 1. Князь Аскольд здійснив похід на Візан­тію (860р.)

 2. Ігор став київським князем (912р.)

 3. Загибель Святослава (972р.)

 4. Ольга заступила на престол (945р.)

 5. Повстання древлян (945р.)

 6. Новгородський воєвода Олег став київським князем (882р.)

 7. Загинув Аскольд (882р.)

 8. Велике переселення слов'ян (V– VIIcт.)2 конкурс «Тестовий спринт «Одне питання три відповіді»

Кожна команда отримує по 5 тестових завдань. Час на обдумування не надаєть­ся. Команда відповідає одразу після чи­тання вголос тестового завдання. Гравці можуть заробити бали, відповідаючи на питання, на які не дали відповіді коман­да суперників. Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється 1 балом.

Завдання до тестового спринту:

 1. Руси це: а) раби; б) завойовані пле­мена; в) привілійована група населен­ня Полянського княжіння.

 2. Коли припинила існування динас­тія Києвичів:а) уV ст.; б) у VII ст.; в) у IXст.

 3. У 907 р. київський князь Олег, згідно з легендою літопису, повісив на во­ротах Константинополя свій щит. Це було зроблено для того, щоб: а) пока­зати жителям міста свою приязнь до них; б) підкреслити, що Візантія від­нині під владою Олега; в) символічно засвідчити перемогу київського князя над містом.

 4. У якому році започаткувалися ре­гулярні дипломатичні відносини з Візантією: а) у 838 р.; б) у 860 р.; в) у 907 р.

 5. Яка подія відбулася у 882 р.: а) похід на Константинополь; б) смерть Ігоря;

в) прихід до влади Рюриковичів.

 1. Полюддя це: а) зібрання племінного ополчення; б б) на­зва військової дружини; в) племінна верхівка.

 2. Хто з руських князів першим лік­відував місцеве княжіння: а) Ольга; б) Олег; в) Святослав.

 3. Чим були викликані реформи Ольги: а) прагненням збільшити податки;

б) необхідністю врегулювання розмірів і порядку збору данини й створення опорних пунктів на місцях;

в) намаганням зосередити всю повноту влади у своїх руках.

^ 9. Походи Святослава: а) спрямовували­ся на завоювання чужих територій;

б) врятували Русь від поневолювання; в)створювали сприятливі умови для розвитку завойованих територій.

10. Коли і за яких обставин загинув Святослав: а) у 860 р. був убитий варягами; б) у 945 р. під час повстання; в) у 972 р. у бою з печенегами.
3 конкурс «Впізнай особу »

 1. Кого з київських князів історик М. С. Грушевський назвав «першим

запорожцем на київському престолі»? (Святослав)

 1. Хто з князів першим запровадив данину для підвладного населення? Він же об'єднав новгородське князівство з полянськими землями, убив Аскольда й Діра? (Олег)

 2. Вона першою впорядкувала час і місце збирання данини. Сувора й мудра, під час хрещення прийняла ім'я Олена. (Ольга)

 3. Походив із династії Рюриковичів, був убитий древлянами. (Ігор)

 4. Хто із князів у 911 році під договором із греками підписався: «Великий князь країнський»? (Олег)

 5. Який князь характеризується висловом: «Чужого шукаючи, своє загубив»? (Святослав)

 6. Початок його князювання співпав зі значним погіршенням внутрішнього і зовнішнього становища Київської держави, а біля південних кордонів вперше зявилися печеніги. (Ігор)

 7. На відміну від попередників, вона намагалася розв’язувати непорозуміння , що виникали не силою зброї, а шляхом переговорів, не прагнул загарбувати чужих земель. (Ольга)

4 конкурс «Реставратор»

Обидві команди отримують однако­вий текст, в якому з плином часу зітерлись частини слів. Завдання відновити текст на швидкість.

Після смерті князя Ігоря залишила­ся його дружина О... (Ольга) і син С... (Святослав). Перший крок, який зро­била Ольга, рушила війною на д... (древлян). Вона зібрала рать і повела її в похід на головне місто древлянської землі І... (Іскоростень). Другий крок Ольги проведення р... (реформ). Було вставлено чіткі розміри данини – «у...» («уроки»). Вона започаткувала спеці­альні укріплені місця «п...» («погос­ти»). У «Літописі є відомості і про те, що за часів Ольги було розбудовано й прикрашено стольний град К... (Київ).

Успішною була і зовнішньо-полі­тична діяльність Ольги. У 946 році княгиня здійснила поїздку до К... (Константинополя). Вважається, що саме в цьому місті Ольга прийняла х... (християнство). Княгиня також уста­новила дипломатичні відносини з Н... ( Німеччиною ).

В Україні глибоко шанують пам'ять про княгиню. На державному рівні вста­новлена нагорода о... (орден) княгині Ольги, яким нагороджують жінок за ви­значні заслуги.

5 конкурс «Картограф»

Для проведення цього конкурсу по­трібно заздалегідь вирізати зі старого атласа дві карти «Київська Русь за часів Ольги і Святослава», «Київська Русь за часів Олега і Ігоря», наклеїти на картон, а потім ножицями розрізати на 20 час­тин (пазлів) кожну карту. Кожна ко­манда отримує одну із карт. Оцінюється швидкість і правильність складання карти.

6 конкурс аналітиків «Редагування тексту»

Обидві команди отримують однако­вий текст, в якому зроблені історич­ні помилки. Перемогає команда, яка швидше знайде і виправить їх.

Княгиня Ольга, яку за відданість бать­ківській язичеський вірі проголосили святою, у 964 р. почала володарювати у Києві після смерті свого чоловіка, князя Володимира. Він наклав головою у битві з половцями.

7 конкурс капітанів «Дешифрувальник»

Завдання полягає в тому, щоб розшифрувати поняття та пояснити його значення.

Завдання для 1 команди:

СИПОТІЛ – літопис – історичний твір, в якому розповідь велася за роками;

ЗЬКНЯ князь – глава держави-князівства;

НАНИДА – данина – натуральний або грошовий податок, що сплачувався підкореними племенами на користь переможця;
Завдання для 2 команди:

ЖИДРУНА – дружина – професійне військо князя;

ГОСТИПО погости – адміністративно-господарські осередки, де представни­ки- князівської влади регулярно зби­рали встановлені данину;

ВЯНИСЛО слов'яни – велика група єв­ропейських народів, об'єднаних близь­кістю мов і спільним походженням. Результати заносяться в таблицю.

ІІІ. Підсумок уроку

Визначення команди переможця.

Нагородження.

Оцінювання.

ІV. Домашнє завдання

Написати есе на тему «Київська Русь одна з високорозвинених держав Середньовіччя(.)(?)(!)» (Кожний обирає свій варіант розділового знака).

Схожі:

Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconТема: показаний зв’язок, постійна взаємодія людини з природою
Сверхзадача: показати, що насправді міське життя, яке заполоняє своїх жителів не є справжнім, воно тільки відволікає людей від життя...
Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconАдміністративно-територіальний устрій Запорізької області
Населення (тис осіб) 1926,81 в тому числі: міське 1452,828, сільське 473,982
Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconРеферат на тему: рівень І якість життя населення україни та проблеми їх оцінки
Диференціація економічного розвитку регіонів України як показник рівня життя населення 16
Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconІ. Утворення І розвиток ранньофеодальної держави “Київська Русь”...
Проблеми формування давньоруської народності. Особливості ментальності населення Південно-Західної Русі
Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconПлан Поняття та ознаки держави 2 Поняття держави 2 Ознаки держави...
Держава – це організація політичної влади в суспільстві, яка виражає інтереси І волю пануючої в ньому частини населення (зокрема,...
Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconТема. Життя в середньовічному місті
Мета. Розглянути життя середньовічного міста, ознайомити з органами управління, боротьбою між патриціями, плебеями та цехами
Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconПрограма покращення здоров’я та забезпечення здорового способу життя...
Про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів в рамках загальнодержавної політики...
Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconТема : “Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї” Мета уроку: освітня
Північному Причорномор’ї; розглянути відносини між античними державами та сусідніми народами; охарактеризувати суспільне та господарське...
Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconДо єдиного Дня інформування населення області за темою
За словами Президента, необхідно використовувати сприятливий економічний клімат для того аби підняти рівень життя, насамперед, соціально...
Суспільний устрій Київської держави у ІХ х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста І міське життя iconСобор
Унр симона Петлюри; „Хрестини сонця”, де змальовано життя, побут І темні вири політики наших пращурів доби хрещення Київської Русі;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка