Історія україни
НазваІсторія україни
Сторінка3/7
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchni.com.ua > Історія > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7
Тематика рефератів

 1. Початок людської цивілізації на території Україні.

 2. Становлення і розвиток державотворчої традиції на території України: кімерійці, скіфи,

сармати.

 1. Античні міста-держави Північного Причорномор'я.

 2. Проблема етногенезу слов'ян.

 3. Теорії походження Давньоруської держави.

 4. Виникнення і становлення Давньоруської держави (І половина IХ ст. – кінець X ст.).

 5. Розквіт і піднесення Київської Русі (кінець X ст. – середина XI ст.).

 6. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XІ ст. – середина XIII ст.).

 7. Князь Володимир Святославович і хрещення Русі.

 8. Київська Русь за часів Ярослава Мудрого.

 9. Культура Київської Русі..

 1. Давньоруські міста.

 2. Українські землі у міжнародній торгівлі (ІХ – ХІІ ст.),

 3. Політичний лад Польщі та його особливості.

 4. Люблінська унія та її вплив на подальший розвиток українських земель.

 5. Братства та їх роль в історії українського народу.

 6. Берестейська церковна унія та її наслідки.

 7. Вплив Магдебурзького права на життя українського народу.

 8. Запорозька Січ: суспільно-політичний та адміністративний устрій.

 9. Дипломатичні зв'язки Запорозької Січі.

 10. Селянсько-козацьке повстання гад проводом Криштофа Косинського.

 11. Козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка.

 12. Козацько-селянські повстання 20 – 30-х років ХVІІст.

 13. Розвиток національної державної ідеї від автономії до незалежної соборної України.

 14. Військове мистецтво українського козацтва.

 15. Українсько-російський договір 1654р.

 16. Українська козацька держава в другій половиш ХVІІ ст.: кордони, населення, право.

 17. Зовнішньополітична діяльність гетьмана І Мазепи.

 18. Пилип Орлик: життя і доля.

 19. Наказний гетьман П. Полуботок.

 20. Ліквідація Запорозької Січі та подальша доля козацтва.

 21. Політика царського уряду щодо півдня України (остання чверть XVIII ст.)

 22. Палій і "паліївщина".

 23. Гайдамацький рух.

 24. Коліївщина: причини, хід, результати.

 25. Опришківський рух.

 26. Буржуазні реформи 60 -70 рр. ХІХ ст. в Російській імперії.

 27. Земське самоуправління.

 28. Кирило-Мефодіївське товариство: виникнення, діяльність, значення.

 29. Сільське господарство в західноукраїнських землях. Трудова еміграція (кінець XIX – початок XXст).

 30. Суспільно-політичний та національно-визвольний рух в Україні у другій половині ХІХ – на початку XX ст.

 31. Революція 1905 -1907рр. і Україна.

 32. Аграрна реформа П.Столипіна та її наслідки для України.

 33. Україна і перша світова війна.

 34. Симон Петлюра: історичний портрет.

 35. Конституційні акти України 1917 – 1920 рр.

 36. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) і “Акт злуки”.

 37. Україна в міжнародних відносинах (1917 – 1920рр.).

 38. Селянський повстанський рух в Україні.

 39. Здійснення нової економічної політики в сільському господарстві і промисловості України.

 40. Репресії 20-х – 30-х рр. XXст.

 41. Складання тоталітарного режиму в СРСР і його наслідки для України.

 1. Діяльність таємного університету у Львові.

 2. Західноукраїнські землі в 1920 –1930-і рр.

 3. Західноукраїнські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна.

 4. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні.

 5. “Українське питання” в міжнародній політиці напередодні та на початку другої світової

війни.

 1. Феномен “шістдесятництва”.

 2. Економічний розвиток України у 1985 – 1991рр.: основні тенденції та проблеми.

 3. Україна багатопартійна.

 4. Зовнішньополітична діяльність незалежної України

 5. Культура України (1990-ті рр.).

 6. Прийняття християнства та його вплив на подальший розвиток Київської Русі.

 7. Міжнародні контакти Галицько-Волинського князівства.

 8. Поганська віра давніх слов’ян.

 9. Вплив татаро-монгольського іга на динаміку розвитку українських земель.

 10. Специфіка литовського проникнення в давньоруські землі.

 11. Внесок братств в національне відродження українських земель.

 12. Побут та традиції запорозького козацтва.

 13. Богдан Хмельницький: життя та діяльність.

 14. Герої Визвольної війни сер. ХVІІст.

 15. Роль Петра Могили в історії України.

 16. Катерина ІІ і Україна.

 17. Українська греко-католицька церква та її роль в культурно-національному розвитку

Галичини і Закарпаття.

 1. Церковна діяльність Андрея Шептицького.

 2. Вплив європейського протестантизму на розвиток українських земель (ХVІ – ХVІІст.).

 3. "Руська трійця" в історії суспільно-політичного і культурного руху в Україні.Промисловий

розвиток Донбасу (кінець ХІХ – початок XXст).

 1. М.С. Грушевський і Центральна Рада (ідеї та реальність).

 2. Еволюція суспільно-політичних поглядів В. Винниченка в добу української революції.

 3. Махно і махновщина.

 4. Голод 1932 – 1933 рр.: причини і наслідки.

 5. Соціальні деформації 20-х - 30-х рр. ХХст. та їх наслідки для сучасного історичного розвитку та духовного життя України.

 6. Греко-католицька церква та її роль у боротьбі за національне визволення

 7. Дмитро Донцов: національно-державна течія української політичної думки.

 8. Правозахисний рух в Україні.

 9. Народний рух України у суспільно-політичному житті республіки.

 10. Церковна діяльність Й. Сліпого.

 11. Етнополітика в Україні (кінець XX – поч. XXI ст.).

 12. Сучасне екологічне становище України.

 13. УГКЦ в Канаді та Україні: характер взаємозв’язків та реалії взаємодії.

 14. Українська правоославна церква та побудова громадянського суспільства в Україні.

 15. Незалежна Україна: історична закономірність чи випадковість.

 16. Роль релігії в житті українського народу на сучасному етапі.Тестові завдання з курсу “Історія України”
Україна з найдавніших часів до 1917р.
1. Розташуйте в хронологічній послідовності правління наступних князів

□ Ярослав Мудрий;

□ Володимир Великий;

□ Аскольд;

□ Ольга;

□ Святослав.

^ 2. Розташуйте періоди Стародавньої історії в хронологічній послідовності

□ залізний вік;

□ енеоліт;

□ палеоліт;

□ неоліт;

□ мезоліт.

^ 3. Розташуйте в хронологічній послідовності події

□ знищення Хазарського каганата;

□ похід Олега на Візантію;

□ загибель Романа Мстиславича;

□ загибель Аскольда;

□ прийняття християнства на Русі.

^ 4. Розташуйте події в хронологічній послідовності

□ повстання древлян;

□ похід Олега на Константинополь;

□ прийняття Ольгою християнства;

□ побудова Десятинної церкви;

□ битва на Калці.

^ 5. Розташуйте в хронологічній послідовності події

□ будівництво храма св. Софії;

□ правління Володимира Мономаха;

□ Грюнвальдська битва;

□ загибель Ігоря;

□ Введення християнства на Русі.

^ 6. Виділіть з переліку князів тих, кого православна церква канонізувала

а) князь Гліб;

б) князь Аскольд;

в) княгиня Ольга;

г) князь Святослав.

^ 7. Визначте, які з князівств знаходились на терені сучасної України

а). Чернігівське;

б). Рязанське;

в). Галицько-Волинське;

г). Турово-Пінське.

^ 8. Данило Галицький був сином

а). Володимира Мономаха;

б). Мстислава Удалого;

в). Романа Мстиславича;

г). Ярослава Осьмолисла.

9. Більш за все постраждали від татарських набігів

а). Галичина, Волинь;

б). Бєлзьке, Подольське воєводства;

в). Київщина і Брацлавщина.

г). Чернігівська та Переяславська землі.

^ 10. Слов’янськими племенами були

а) улічі;

б) хазари;

в) древляни;

г) тіверці.

11. Виключте зайве

а). Федорович, Брюховецький, Сулима, Наливайко, Жмайло, Виговський, Косинський.

б). Субботов, Жванець, Збараж, Жовті Води, Переяслав, Берестечко, Корсунь.

в). Нечай, Морозенко, Кривоніс, Острозький, Сірко, Могила, Богун.

г). Могила, Смотрицький, Сулима, Борецький, Вишенський, Федоров, Гуня.

д). Єсаул, писар, толмач, обозний, підскарбій, суддя, тисяцький.

12. “Вічний мир” було підписано у 1686р. між

а). Польщею і Швецією;

б). Польщею і Московією;

в). Московією і Турцією.

^ 13. Період глибокої кризи української державності др. пол. ХVІІст. в Україні мав назву

а). “Гетьманщина”;

б). “Потоп”;

в). “Руїна”.

14. Після смерті Б. Хмельницького гетьманом України став

а). Ю. Хмельницький;

б). П. Тетеря;

в). І. Виговський.

^ 15. Першими друкованими книжками в Україні були

а). Острозька Біблія;

б). Апостол, Буквар;

в). Требнік, Адельфотес.

16. Вплив реформаційних ідей проявився в

а) полемічній літературі;

б) усні народній творчості;

в) освіті.

^ 17. Вставте пропущені слова

а). В................. р. за наказом імператриці ...................... було ліквідовано гетьманство. Натомість введено правління .............................. на чолі з Рум’янцевим.
б). В 1672р. на Правобережжі почалась війна між Турцією і ........................... . Гетьман ........................... зі своїми військами брав участь у цій війні на боці Турції, а гетьман Ханенко– на боці ....................... .
в). Києво-Могилянську академію створено у ...............р. за ініціативою .................. на основі діючого з 1632р. .............................. .
г). В 1635р. козаками під керівництвом................. було зруйновано фортецю....................., побудовану французьким інженером ........................ .
д). Просвітницький гурток “Руська трійця” виник у місті ........................в..............р. Його членами стали Яков Головацький, Іван Вагилевич і .............................. .
^ 18. Причинами виникнення козацтва були

 1. Закріпачення селян і міщан польськими магнатами і шляхтою;

 2. --------------------------------------------------------------------------------;

 3. --------------------------------------------------------------------------------;

 4. -------------------------------------------------------------------------------- .

19. Основними станами українського суспільства у пер. пол. ХVІ ст. були

 1. шляхта;

 2. ---------;______

 3. ---------;______

 4. ---------.______

20. Причинами козацьких повстань 90-х років ХVІст. були

 1. Свавілля польських магнатів;

 2. -------------------------------------;________________________

 3. -------------------------------------;________________________

 4. ------------------------------------ .________________________

21. Для соціально-економічного розвитку України 20 – 30-х років ХVІІ ст. було характерно

 1. створення фільварочних поміщицьких господарств;

 2. ------------------------------------------------------------------;

 3. ------------------------------------------------------------------;

 4. ------------------------------------------------------------------ .

_22. Козаком міг стати кожний бажаючий при умові виконання наступних вимог

 1. Виконувати вимоги козацького побратимства;

 2. -----------------------------------------------------------;

 3. -----------------------------------------------------------;

 4. ----------------------------------------------------------- .


^ 23. Допишіть до названих дат події

1566р. –

1569р. –

1596р. –

18 січня 1654р. –

1663 – 1668рр. –

1665 – 1676рр. –

1687 – 1709р. –

1768р. –

1764р. –

1775р. –

1793р. –

1805р. –

1834 – 1836р. –

1848р. –

1861р. –

1864; –

1873р. –

1891р. –

1905р. –

1908р. –___

1914р. –
^ 24. Дайте визначення поняттям

Вотчина, громадянська війна, клерікалізм, конституційна монархія, магнати, магдебурзьке право, митрополит, монархія, національно-визвольний рух, неолітична революція, панщина, патріархат, промисловий переворот, революція, республіка, родова община, руїна, сейм, універсал, фільварк, шляхта.
^ 25. Внесіть у таблицю події відповідно до історичного періоду


ХVІІ ст.

ХVІІІ ст.

ХІХ ст.

Початок ХХст.

 1. Коломацькі статті;

 2. Коліївщина;

 3. Перша світова війна;

 4. Гетьманство П. Дорошенка;

 5. Третій поділ Польщі;

 6. Створення першого марксистського гуртка в Україні;

 7. Валуєвський циркуляр;

 8. Створення легіону Українських січових стрільців;

 9. Скасування кріпацтва в Закарпатті;

 10. Заснування Києво-Могилянської академії;

 11. Повстання в с. Турбаях на Полтавщині;

 12. Смерть Б. Хмельницького;

 13. Другий поділ Польщі;

 14. Столипінська аграрна реформа;

 15. Бахчисарайський мирний договір;

 16. Гетьманство Данила Апостола;

 17. Битва під Батагом;

 18. Створення Південного товариства декабристів;

 19. Відкриття університету в Києві;

 20. Приєднання Криму до Росії;

 21. Скасування кріпосного права в Російській імперії;

 22. Полтавська битва;

 23. Гадячський договір;

 24. Три поділи Польщі;

 25. “Чорна рада” в Ніжині;

 26. Гетьманство Кирила Розумовського;

 27. Життя і діяльність Т.Г. Шевченка;

 28. Емський указ;

 29. Заснування Товариства українських поступовців;

 30. Заснування Олешківської Січі;

 31. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства;

 32. Зруйнування Запорозької Січі;

 33. Гетьманство І. Брюховецького на Лівобережній Україні;

 34. Скасування кріпацтва на Буковині;

 35. Перша світова війна;

 36. Кючук-Кайнарджійський мирний договір;

 37. Відкриття університету в Чернівцях;

 38. Придушення повстання на Правобережній Україні на чолі з Семеном Палієм;

 39. Діяльність у Львові просвітницького гуртка “Руська трійця”;

 40. Гетьманство І. Самойловича;

 41. Рух опришків на чолі з О. Довбушем;

 42. Указ Катерини ІІ про закріпачення селян на Лівобережжі;

 43. Створення “Братства тарасовців”;

 44. Другий поділ Польщі;

 45. Відкриття в Одесі Новоросійського університету;

 46. Гадяцький договір;

 47. Створення легіону Українських січових стрільців.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Історія україни iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
Історія україни iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
Історія україни iconАвторів Гупана Н. М., Пометун О.І. та Фреймана Г. О
України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи”, котра розміщена на сайті міністерства, а також видрукувана у видавництві “Перун” у 2005...
Історія україни iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного...
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Історія україни icon1. Знайомство з історією
Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу та підручника. Історія як навчальний предмет І наука. Історія України...
Історія україни iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія Середніх віків. Хронологічні межі та періодизація Середньовіччя....
Історія україни iconІсторія україни
Вступ (спільно з історією середніх віків). Ознайом­лення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія середніх...
Історія україни iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни. Всесвітня історія
Періодизація історії людства. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік...
Історія україни icon1. Предмет І завдання курсу «Історія українського суспільства». Його...
Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення І спосіб життя,...
Історія україни iconТематика виконаних
Спеціальність 12. 00. 01 – теорія та історія держави І права; історія політичних І правових вчень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка