Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи)
Скачати 259.54 Kb.
НазваПрограма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи)
Дата конвертації25.02.2013
Розмір259.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Міністерство НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ України

Академія пожежної безпеки

ім. Героїв Чорнобиля МНС України

Програма факультативної дисципліни
«МЕДІА-КУЛЬТУРА ТА МАСОВО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

напрям підготовки

6.170203 «Пожежна безпека» (бакалавр)


Черкаси – 2011 р.

«МЕДІА-КУЛЬТУРА ТА МАСОВО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА»

(назва дисципліни)

Програма факультативної дисципліни. – Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 2011. – 20 с.
Укладач: старший науковий співробітник відділу наукової роботи та міжнародного співробітництва Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України Гуріненко І.Ю.
Рецензенти:

Грибенюк Г.С.начальник факультету управління

Академії пожежної безпеки ім. Героїв

Чорнобиля МНС України, доктор психологічних наук, професор

Шуневич Б.І. – завідувач кафедри іноземних мов та технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, доктор педагогічних наук, доцент

Осадченко І.І. доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент

Ухвалено Методичною радою Академії пожежної безпеки

ім. Героїв Чорнобиля

Протокол № 37 від « 22» лютого 2011  р.

 Академія пожежної безпеки, 2011.

Гуріненко Інна Юріївна (укладач)

Програма факультативної дисципліни

^ МЕДІА-КУЛЬТУРА ТА МАСОВО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА

Підписано до друку 11.03.11 р. Формат 60х90 1/16

Папір Technik copir. Друк офсетний. Обл.-вид. арк. 0,7

Тираж 20 прим. Замовлення №184

Друкарня Академії пожежної безпеки

імені Героїв Чорнобиля МНС України

18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8

МЕДІА-КУЛЬТУРА ТА МАСОВО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА (МКтаМРР)

напрям підготовки

6.170203 «Пожежна безпека» (бакалавр)
^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчальна програма з вивчення спеціального курсу «Медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» розроблена на основі таких програм: «Медиакультура» (Російський державний гуманітарний університет, Факультет історії мистецтва, кафедра історії і теорії культури), «Медіа-освіта в Україні» (Львівська СШ № 77; Інститут медіа-екології ЛНУ ім. І. Франка).

Сучасна медіа-культура, виражаючись у різних формах за допомогою засобів масової комунікації, стає частиною світових глобалізаційних процесів, охоплює все більші географічні райони та соціоекономічні сфери, і набуває щодалі більшого впливу в житті інформаційного суспільства в цілому, та кожної людини зокрема, незалежно від віку, статті, освіти, світогляду тощо.

Надзвичайні ситуації, події та катастрофи, трансформуючись у медіа-тексти, поширюють свій руйнівний вплив на населення, викликають негативні емоції, вселяють страх, невпевненість, дезадаптують та дезорієнтують особу.

Особливість курсу полягає в довільному викладенні проблем світового медіа-простору в контексті глобалізаційних процесів, висвітленні досягнень найбільш видатних медіа-шкіл, вивченні актуальних питань створення медіа-текстів з урахуванням пріоритетних завдань, визначених Міністерством надзвичайних ситуацій України.

Засвоєння цього курсу допомагає курсантам, студентам та слухачам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях та духовних інтересах, зрозуміти своє місце в сучасному інформаційному суспільстві; здобути необхідні знання та вміння щодо коректних видів масово-роз’яснювальної роботи серед населення. Факультативна дисципліна є самостійним курсом.

Актуальність курсу визначається нагальною потребою у вивченні курсантами та студентами медіа-культури, що в майбутньому стане підґрунтям для формування у них історично, теоретично та методологічно обґрунтованого розуміння медіа як однієї зі сфер професійного середовища, а також як ефективний засіб розвитку творчої, самодостатньої та критично мислячої особистості в умовах лавиноподібного наростання інформації. Водночас, перед інженерно-інспекторським складом Державного пожежного нагляду постає потреба в уміннях та навичках критичного сприйняття й аналізі медіа-текстів, їх самостійного створення.

^

Об’єкт курсу – медіа-культура як складова частина масової культури сучасності та масово-роз’яснювальна робота.

Предмет курсу – культурні феномени, пов’язані з медійним характером їх подання та сприйняття й масово-рoз’яснювальна робота з питань профілактики пожеж та надзвичайних ситуацій з причини антропогенного впливу.

Мета курсу: професійно-медійний та культурологічний аналіз розвитку світової медіа-культури в проекції на професійну діяльність інженерно-інспекторського складу Державного пожежного нагляду.

^

Завдання курсу:

 • визначення понять «медіа» та «медіа-культура», аналіз основних термінів та понять, які є змістом «медіа-культури»;

 • аналіз процесу медіа-сприйняття, основних понять психології медіа-сприйняття;

 • ^

  оцінка медіа-текстів сучасних засобів масової інформації та ознайомлення з технологією їх створення;

 • аналіз причин феномену масового успіху медіа-текстів у споживачів інформації (глядачів, слухачів, та ін.);

 • ^

  характеристика основних етапів історичного розвитку медіа-культури у світі;

 • аналіз сучасної соціокультурної ситуації, особливостей функціонування медіа-культури в державі та закордоном;

 • вивчення та аналіз медіа-текстів (статей, фільмів, радіо/телепередач, інтернетсайтів), пов’язаних з професійною діяльністю аварійно-рятувальних підрозділів та протипожежною пропагандою.

Методологічна основа дисципліни спирається на філософську концепцію Г.М. Маклюена про визначальну роль медійної технології в процесі розвитку людства; семіотичний підхід до вивчення явищ культури, виявлений у роботах Ю. Лотмана, У. Еко та ін.

Зв'язок спецкурсу з навчальними планами, полягає у тому, що спецкурс є частиною профільної підготовки курсантів та студентів і пов'язаний з такими дисциплінами як «Культурологія», «Філософія», «Політологія», «Психологія в особливих умовах діяльності», «Організація пожежно-профілактичної роботи», «Організація управління в діяльності пожежної охорони та аварійно-рятувальних підрозділів».


Після вивчення курсу курсанти та студенти повинні:
знати:

 • ключові поняття курсу («медіа», «медіа-культура», «інформаційне суспільство», «масова культура», «медіа-текст», «масова інформація», «зв’язки з громадськістю», «пропаганда», «агітація» та ін.);

 • основні етапи розвитку медіа-культури й засобів масової інформації в Україні та за кордоном;

 • головні риси й ознаки основних етапів розвитку медіа-культури та засобів масової інформації з урахуванням історичних періодів і соціокультурних умов, нових досягнень у галузі інформування;

 • сучасний стан та перспективи розвитку у галузі інформування;

 • особливості та основні принципи функціонування різних видів засобів масової інформації;

 • законодавчі засади функціонування ЗМІ; права виробників та споживачів медіа-продукції;

 • основні прийоми впливу засобів масової інформації на особу та їх наслідки;

 • основні закони виникнення, створення, збирання, обробки, зберігання, розповсюдження та сприйняття медіа-інформації й принципи культури спілкування в інформаційному просторі;

 • форми та методи організації масово-розяснювальної роботи відповідно до напрямів діяльності МНС України;

уміти:

 • давати визначення та пояснення ключових понять курсу («медіа», «медіа-культура», «інформаційне суспільство», «масова культура», «медіа-текст», «масова інформація», «зв’язки з громадськістю», «пропаганда», «агітація» та ін.);

 • аналізувати причинно-наслідкові зв’язки в історичних етапах розвитку медіа-культури та засобів масової інформації;

 • розрізняти види комунікації та види засобів масової інформації;

 • орієнтуватися в сучасному медіа-просторі, розрізняти основні принципи функціонування різних видів засобів масової інформації;

 • розшифровувати закодовану в медіа-текстах інформацію;

 • розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати та оцінювати медіа-тексти;

 • самостійно створювати медіа-тексти;

 • самостійно збирати, обробляти, зберігати та передавати інформацію з урахуванням пріоритетних напрямів діяльності МНС України;

 • використовувати навички культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації;

 • розрізняти та використовувати методи організації масово-роз’яснювальної роботи серед населення;

 • самостійно організовувати та проводити масово-роз’яснювальну роботу з питань профілактики пожеж та надзвичайних ситуацій серед школярів;

 • визначати та використовувати методи організації роботи з ДЮРП.

Самостійна робота передбачає, що в процесі вивчення дисципліни курсанти та студенти, виявляючи творчість та самостійність, опрацюють додаткову літературу та доступну з інших джерел інформацію з метою якісної підготовки до семінарських занять, написання рефератів, підготовки виступів, практичних завдань, успішного виконання індивідуального навчально-дослідного завдання відповідно до рекомендованої тематики.

Форми та методи роботи: лекції з використанням сучасних інформаційних технологій, інтерактивні методи в процесі обговорення питань семінарського заняття («Мікрофон», «Прес-метод», «Мозкова атака», «Акваріум», «Ажурна пилка», «Коло ідей», «Займи позицію», «Навчаючи-учуся», «Громадські слухання», «Суд від свого імені», «Розігрування ситуації у ролях», робота у парах, «Два – чотири – усі разом», дискусії та ін.), навчальні тренінги, метод ситуативних завдань під час практичних занять.

Методи оцінювання: поточне оцінювання під час семінарських занять, контрольна робота, оцінка за самостійну роботу, тестування, модульна контрольна робота, підсумковий контроль.

Враховуючи те, що питома вага оцінки кожного з видів навчальної роботи курсанта (студента) у підсумковій (загальній) оцінці визначається, виходячи із їх вагомості у теоретичній та практичній підготовці фахівця, структури та змісту навчальної дисципліни, кількість балів розподілено так:

Розподіл балів оцінювання успішності курсантів (студентів) з навчальної дисципліни

«Медіа-культура та

масово-роз’яснювальна робота»


^ Змістовий модуль

Індивідуальне

навчально-дослідне завдання

Сума

Модуль І.

Модуль ІІ.


Т1


Т2


Т3


Т4


Т5


Т6


25


100

10

10

15

10

15

15


^ Критеріями оцінювання знань є:
А/90–100 балів – «відмінно» – курсант (студент) показав глибокі знання програмового матеріалу, засвоєні на базі рекомендованої та додаткової літератури, грамотно та логічно його викладає, впевнено володіє основними поняттями курсу, швидко приймає правильне рішення у поставлених завданнях, під час виконання самостійних робіт вміло використовує здобутті знання та проявляє творчість;
^ ВС/75–89 балів – «добре» – курсант (студент) правильно усвідомлює логічну побудову курсу, твердо знає програмовий матеріал та логічно викладає його, відповідає на поставлені питання та виконує завдання без істотних помилок, знає понятійний апарат предмету і правильно використовує здобуті знання при вирішенні практичних завдань;
^ ДЕ/60–74 балів – «задовільно» – курсант (студент) в основному володіє матеріалом курсу, але не засвоїв його деталей, відповідає без грубих помилок на поставлені питання та самостійно справляється з практичними завданнями, знає, але не може узгодити між собою основні поняття і потребує, в окремих випадках, допомоги для прийняття правильного рішення;
^ FX/35–59 балів – «незадовільно» – курсант (студент) не оволодів програмовим матеріалом та не знає основних понять курсу, не може правильно відповісти по суті поставленого питання, не справляється з практичними завданнями.

Критерії та норми оцінювання навчальної діяльності курсантів ( студентів) в процесі вивчення курсу «Медіа-культура

та масово-роз’яснювальна робота»


^ Макси-мальна кількість

балів   10

Макси-мальна кількість балів – 15


Критерії оцінювання

10 9

15 13

Питання розкрито правильно, повно, ґрунтовно, ілюстровано прикладами, фактами, цифрами

8 6

12 9

Питання розкрито правильно, допущено 1 2 неточності, окремі положення розкрито неповно

5 4

8 5

В основному правильно розкрито питання, допущено 1 2 помилки, відповідь неповна, неточна

3 0

4 0

Питання розкрито неправильно або завдання не виконано


Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) оцінюють у 15 балів. Використовують норми оцінювання, аналогічні до наведених вище (відповідно кількість балів розбито так: 15 13; 12–9; 8–5; 4–0).

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає підготовку та оформлення папки матеріалів за темою «Масово-роз’яснювальна робота з питань профілактики пожеж та надзвичайних ситуацій у системі МНС України». Зміст папки має бути таким:

  • матеріали щодо масово-роз’яснювальної роботи з питань профілактики пожеж та надзвичайних ситуацій (довільні);

  • прес-реліз на самостійно обрану тему відповідно до напрямів діяльності оперативно-рятувальних підрозділів;

  • сформований відповідно до індивідуально обраного напряму діяльності МНС України прес-набір (орієнтовний набір матеріалів: прес-реліз, аналітичні статті, статистичні відомості, інформація про керівництво, біографії керівників підрозділу (міністерства), фотографії, рекламно-агітаційний матеріал);

  • плани-конспекти на протипожежну тематику (по одному для молодшої, середньої та старшої школи);

  • сценарій виховного заходу на протипожежну тематику або щодо профілактики надзвичайних подій з причини антропогенного фактору (тематика довільна);

  • тематичний план занять з дружинами юних рятувальників-пожежних в умовах загальноосвітньої школи;

  • план-конспект заняття з ДЮРП;

  • сценарій змагань ДЮРП з детальним описом його проведення.


Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, нормативні документи, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації.

Література:


 1. McLuhan M. Understanding Media: The extendions of Man. – New York, 1964.

 2. Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Академический Проект, 2007. – С. 276 – 303 с.

 3. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. — 2.изд. — М. : Академический Проект, 2006. — 447с. — (Технологии культуры).

 4. Гіденс Е. Засоби масової комунікації та популярна культура // Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999. – С. 429 – 468 с.

 5. Зражевська Н.І. Масова комунікація і культура: лекції. — Черкаси : Брама-Україна, 2006. — 171с.

 6. Лютий Т.В., Ярош О.А. Культура масова і популярна: теорії та практики / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 124с.

 7. Сторі Джон. Теорія культури та масова культура: Вступний курс / Сергій Савченко (пер.з англ.). — Х.: Акта, 2005. — 360с.

 8. Лалл Джеймс. Мас-медіа, комунікація, культура: Глобальний підхід / Олександр,Гончаренко,Н. Гриценко (ред.), Олександр... Гриценко (пер.). — К. : К.І.С., 2002. — 264с.

 9. Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. — М. : Центр, 2003. — 381с.

 10. Почепцов Г.Г. Информация & дезинформация. — К. : Эльга, 2001. — 256с.

 11. Реклама: Внушение и манипуляция. Медиаориентированный подход: Учебное пособие для факультетов психологии, социологии и журналистики. – Самара: издтельский дом «БАХРАХ-М», 2007. – С. 137 – 168.

 12. Лігачова Н., Черненко С., Іванов В., Дацюк С., Куляс Н. Телебачення спецоперацій: Маніпулятивні технології в інформ.-аналіт. програмах укр. телебачення: моніторинг, методи визначення та засоби протидії. Рекомендації щодо принципів відкритої редакційної політики телеканалів — К. : Телекритика ; Інтерньюз-Україна, 2003. — 266с.

 13. Мащенко І.Г. Радіо і телебачення: від джерел   до космічних висот. — К.; Миколаїв : ТЕТРА, 2003. — 416с.

 14. Стівенс Мітчел, Олсон Бет М. Виробництво новин: телебачення, радіо, інтернет: [підручник] / Наталія О. Єгоровець (пер.з англ.). — К. : Києво-Могилянська академія, 2008. — 407c.

 15. Комар С.В. Радіо... і решта життя. — О. : Астропринт, 2004. — 130с.

Ворошилов В.В. Журналистика. – Учебник. 3-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 447 с.

 1. Леонтьєва Л.Є. Пропаганда як інформаційно-психологічний складник політичних процесів / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — К., 2004. — 298с.

 2. Почепцов Георгий Георгиевич. Пропаганда и контрпропаганда. — М. : Центр, 2004. — 253 с.

 3. Почепцов Георгий Георгиевич. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. — 2.изд., испр. и доп. — М. : Центр, 2003. — 317с

 4. Хэйвуд Роджер. Все о Public Relations. Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с общественностью: Пер. с англ.. — М. : Лаборатория Базовых Знаний, 1999. — 256с. — (Экономика).

 5. Шомели Жан, Уисман Денис. Связи с общественностью / П.В. Крылов (пер.). — 9-е изд. — СПб. : Нева, 2003. — 123 с. — (Школа бизнеса).

 6. Куліш А., Самолевська Н. Вибори, агітація, медіа: Практичні поради керівникам виборчих штабів. — К.: Незадежна громадська PR-мережа України, [2006]. — 268с.

 7. Райх В. Психология масс и фашизм / Ю.М. Донец (пер.). — СПб. : Университетская книга, 1997. — 380с.

 8. Сухомлинський В.О. Сто порад учителю. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с.

Яременко Н. Школа громадської активності: (Форми позакласної виховної роботи) // Шкільний світ. – 2008. - №14. – С. 8 – 9.

 1. Білоусова В.О. Теорія і методи гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності, загальноосвітньої школи: Моногр. – М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання. – К.: ІЗМН, 1997. – 191 с.

 2. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Науково-дослідний інститут українознавства МОН України; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 328 с.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. для студентів вищих пед. навч. закладів / С.Г. Карпенчук: Ред. Т.М. Коліна, Л.О. Біда. – 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: Вища шк., - 2005. – 341 с.

 4. Омеляненко В.Л. Теорія і методика виховання [Текст]: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2008.

Методы воспитательной работы / [В.М. Коротов и др.]; Под. ред. В.М. Коротова. – М.: Просвещение, 1990. – 173 с.

 1. Воспитание детей в школе: Новые подходы и нове технологи / Н.Е. Шуркова, П.И. Арапова, И.В. Бабурова и др. Под. ред. Н.Е. Шурковой. – М.: Новая школа, 1998. – 207 с.

 2. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі [Текст]: науково-методичний посібник / Т.Д. Дем’янюк; Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – Суми: Антей, 2006. – 384 с.


Нормативні документи


 1. Наказ МНС України, МОН України № 119/150 МНС від 3.03.06 «Про затвердження Положення про дружини юних рятувальників пожежників».

 2. Наказ МНС України № 59 від 06.02.2006 р. «Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду».

 3. Закон України "Про телебачення і радіомовлення": за станом на 12 верес. 2008 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2008. — 54с. — (Серія "Закони України").


Опис факультативної дисципліни

«Медіа-культура

та масово-роз’яснювальна робота»


^ Курс ІV

(підготовка бакалаврів)

Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ЕСТS: 2
Модулів:

2+1 (ІНДЗ)
Змістових модулів: 2.
Загальна кількість год.: 36 год.
Тижневих год.: 2,5 год.

Шифр та назва спеціальності:

6.170203 «Пожежна безпека» (бакалавр)


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Факультативна
Рік підготовки: ІV.

Семестр І.

Лекції (теоретична підготовка):

12 год.

Семінари:

6 год.

Практичні заняття: 6 год.

Самостійна робота: 12 год.

Індивідуальна робота:

12 год.

Тематичний план факультативної дисципліни «Медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота»

(для курсантів та студентів)п/

п

Найме-нування розділів та тем

Всьо-го год

Кількість аудиторних годин

Сам.

роб.

Інд.

роб.

Всьо-го

Лекц.

Семі-нар.

Практ

зан.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Змістовий модуль І. Медіа-культура

1.

Тема 1. Медіа-культура. Інформаційне суспільство та масові комунікації. Масова культура

6

4

2

2

 

2

2

2.

Тема 2. Соціально-психологічні основи впливу мас-медіа на суспільство та особистість

6

4

2

2

 

2

2

3.

Тема 3. Технологія медіа-культури. Принципи побудови медіа-текстів

5

4

2

 

2

2

2


^ Змістовий модуль ІІ. Масово-роз’яснювальна робота в системі МНС України

4.

Тема 4. Зв’язки з громадськістю як напрям управлінської діяльності в системі МНС України

6

4

2

2
2

2

5

Тема 5. Масово-роз’яснювальна робота. Пропаганда та агітація

6

4

2

 

2

2

2

6.

Тема 6. Масово-роз’яснювальна робота з питань профілактики пожеж та надзвичайних ситуацій в системі МНС України. Організація роботи з ДЮРП

6

4

2

 

2

2

2
Всього

36Зміст дисципліни:

Змістовий модуль І. Медіа-культура

Тема 1. Медіа-культура. Інформаційне суспільство та масові комунікації. Масова культура
Медіа-культура та медіа-грамотність як поняття сучасної культурологічної теорії. Теорія масових комунікацій Г.М. Маклюена. Історичні етапи розвитку медіа-культури та засобів масової інформації. Характеристика інформаційного суспільства та його культура. Історія становлення «масового суспільства» та підходи до його визначення. Явище масової культури та роль стереотипів соціуму. Роль засобів масової комунікації у розвитку масової культури. Конфлікт масової культури та національної. Проблема масової культури на пострадянському просторі. Проблема трансформації сучасної української культури. Сутність поняття «культурний шок».

^ Рекомендована література: 1–11.
Тема 2. Соціально-психологічні основи впливу мас-медіа на суспільство та особистість
Психологічні ефекти ЗМІ: навіювання, стереотипи, соціальні міфи. Імідж у системі масової комунікації. Засоби масової інформації: соціально-філософські аспекти. Роль та вплив ЗМІ в інформаційному суспільстві.

Психологія впливу та сприйняття. Маніпуляція. Знакові системи як головні мішені в маніпуляції свідомістю: слова, цифри, аудіо та візуальні образи, запахи, кольори. Духовні процеси особи як об’єкт впливу мас-медіа. Маніпуляція та вплив на пам'ять, уяву, поведінку. Почуття гумору (сміх) та страх як засоби маніпуляції. Роль конформізму у впливі на свідомість. Методи захисту від соціально-психологічних впливів мас-медіа. Поняття та феномен реклами. Рекламний вплив на пам'ять. Методи захисту від реклами.

^ Рекомендована література: 2, 9 12.
Тема 3. Технологія медіа-культури. Принципи побудови медіа-текстів

Журналістика як система засобів масової інформації. Поняття інформації у журналістиці. Види інформації. Правила подачі інформації у журналістиці. Типологія журналістики: преса, телебачення, радіо, Інтернет. Аналіз структури та семантики медіа-текстів. Принципи побудови медіа-текстів. Розшифровування прихованої інформації в медіа-текстах. Реальне та викривлене в медіа-культурі. Газетні жанри. Архітектура газетного тексту. Заголовок як головна складова медіа-тексту. Феномен глянцевих журналів (журнали для жінок, підлітків, чоловіків), особливість структури текстів, ілюстрацій, демонстрація соціокультурних груп як головних героїв. Технологія створення відео-сюжетів та написання текстів для відеоматеріалів. Побудова інформаційної програми. Принципи створення радіоповідомлень. Технологія інтерв’ю. Кіно як вид сучасного мистецтва. Способи аналізів кінофільмів. Дидактика масового кінофільму. Багатосерійні фільми та феномен їхнього впливу на аудиторію: аналіз сюжетів, персонажів, зв'язок з соціокультурними стереотипами.

^ Рекомендована література: 13 15.
Змістовий модуль ІІ.

Масово-роз’яснювальна робота

в системі МНС України

Тема 4. Зв’язки з громадськістю як напрям управлінської діяльності в системі МНС України
Комунікативний менеджмент. Суспільна думка як об’єкт комунікативного менеджменту. Маркетингові комунікації в журналістиці. Поняття та підходи до визначення терміну зв’язки з громадськістю. Поняття комунікації. Внутрішні та зовнішні комунікації як предмет діяльності зв’язків з громадськістю. Вербальні та невербальні комунікації в діяльності зв’язків з громадськістю. Текстові матеріали для журналістів: види, вимоги до оформлення, порядок поширення серед журналістів. Організація роботи із суспільними групами. Встановлення контакту та налагодження співпраці із засобами масової інформації. Організація співпраці з інформаційними агентствами, друкованими виданнями, радіо, телебаченням. Основні правила спілкування відповідального за зв’язки з громадськістю в системі МНС України зі ЗМІ. Вивчення суспільної думки. Етапи організації та проведення прес-конференції, брифінгу, тематичних заходів.

^ Рекомендована література: 18 22.

Ресурси: 1

Тема 5. Масово-роз’яснювальна робота. Пропаганда та агітація
Поняття масово-роз’яснювальної роботи. Види масово-роз’яснювальної роботи. Поняття та види пропаганди. Роль пропаганди у світовій історії людства та роль мас-медіа у розвитку засобів пропаганди. Семіотичні підходи до поняття пропаганди в сучасному світі. Психологічні основи пропаганди: вплив на емоції та підсвідомість людини, психологічний тиски. Страх як мета пропаганди. Правда і неправда як засіб пропаганди. Навіювання страху. Особливості впливу пропаганди на особистість. Наслідки негативного впливу пропаганди. Модель пропагандистської комунікації. Характеристи-ка джерела пропаганди. Процес кодування та розкодовування інформації в пропаганді. Вплив пропаганди на визначення політичних, соціальних та особистісних установок. Поняття агітації. Протипожежна пропаганда та агітація. Дієвість засобів масової інформації у формуванні суспільної думки. Співпраця із засобами масової інформації в процесі протипожежної пропаганди та агітації.

^ Рекомендована література: 2, 9 11, 16 18.
Тема 6. Масово-роз’яснювальна робота з питань профілактики пожеж та надзвичайних ситуацій у системі МНС України. Організація роботи з ДЮРП

Масово-роз’яснювальна робота з питань профілактики пожеж та надзвичайних ситуацій у системі МНС України. Методи організації начального процесу під час масово-роз’яснювальної роботи. Умови розвитку активного зацікавлення інформацією в дітей шкільного віку. Навчання правил пожежної безпеки як напрям пожежно-профілактичної роботи. Методика навчання правил пожежної безпеки в дошкільному, молодшому, середньому та старшому шкільному віці. Принципи використання медіа-текстів в масово-роз’яснювальній роботі. ДЮРП як метод організації пожежно-профілактичної роботи серед школярів. Форми організації позакласної роботи з ДЮРП в загальноосвітній школі. Змагання серед команд дружин юних рятувальників-пожежних. Дружини юних рятувальників-пожежних у системі позакласної діяльності загальноосвітньої школи.
Рекомендована література: 23–29.

Нормативні документи: 1–2.

^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Тема заняття

Кільк. год., відвед. на сем. зан.

Кільк. год., відвед. на практ. зан.

1.

2.

3.

4.

1.

Медіа-культура та засоби масової комунікації в інформаційному суспільстві. Масова культура як прикмета часу

2
2.

Мас-медіа в інформаційному суспільстві

2
3.

Типологія журналістики. Роль та вплив медіа-текстів на особу
2

4.

Зв’язки з громадськістю як напрямок управлінської діяльності в МНС України

2
5.

Основи протипожежної пропаганди та агітації
2

6.

Масово-роз’яснювальна робота з питань профілактики пожеж та надзвичайних ситуацій серед населення
2

Завдання для самостійної роботи


 1. Проаналізувати у наукових джерелах типи міфів та стереотипів у сучасному суспільстві, за допомогою яких здійснюється вплив на свідомість людини.

 2. Проаналізувати доступну з наукових джерел інформацію про психологію впливу та сприйняття інформації.

 3. Вивчити та дослідити вплив патогенних медіа-текстів (телешоу, кінофільмів, багатосерійних фільмів, коміксів та ін.) на особу.

 4. Підготуватися до проведення прес-конференції в аудиторії перед курсантами (студентами).

 5. Розробити та підготуватися до захисту власного проекту організації протипожежної пропаганди та агітації.

 6. Розробити та підготуватися до захисту власного проекту роботи відповідального за зв’язки з громадськістю в У МНС України (області).

 7. Розробити та підготуватися до захисту власний проект роботи з ДЮРП.

Схожі:

Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) iconПрограма факультативної дисципліни «Медіа-культура та масово-роз’яснювальна...
Укладач: старший науковий співробітник відділу наукової роботи та міжнародного співробітництва Академії пожежної безпеки ім. Героїв...
Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) iconМетодичні матерІалИ з виконання модульної контрольної роботи та проведенню...
Б. Співвідношення між оцінками традиційної та кредитно-модульної системами навчання
Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) iconСамостійна робота учнів на уроках економічної І соціальної географії України
Організація навчального процесу у формі кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищій школі дає можливість стверджувати,...
Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету
Особливості викладання курсу „Медична генетика” англомовним студентам в умовах кредитно-модульної системи навчанння
Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) iconІнформаційно-роз'яснювальна робота по проведенню профілактичної імунізації
Для цього імунна система володіє складним набором постійно взаємодіючих неспецифічних І специфічних механізмів. Неспецифічні механізми...
Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) icon3 Болонський процес: цикли, ступені, кредити
До монографії додається диск з текстами багатьох європейських документів стосовно болонського процесу та документами, що були розроблені...
Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) iconПро проведення педагогічного експерименту
З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу...
Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) iconІнноваційний підхід щодо організації І проведення атестації на засадах...
«через досвід» протягом життя, працює над модернізацією умов, які забезпечують особистісно професійний розвиток кожного педагога,...
Програма факультативної дисципліни «медіа-культура та масово-роз’яснювальна робота» (за вимогами кредитно-модульної системи) iconБезпека житла: цікавий досвід
Задля розвитку цієї актуальної тематикипропоную взяти до уваги закоррдоний досвід масово-роз’яснювальної роботи щодо запобігання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка