Игорь владимирович
Скачати 290.9 Kb.
НазваИгорь владимирович
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір290.9 Kb.
ТипБиблиографический указатель
uchni.com.ua > Література > Библиографический указатель
  1   2   3ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

КОЗЛИК

IGOR VOLODYMYROWYCH

KOZLYK

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

КОЗЛИК
Покажчик публікацій

Bibliographical index

Библиографический указатель
Упорядник О. Б. Гуцуляк
В бібліографічний покажчик увійшли наукові студії та інші праці доктора філологічних наук, професора кафедри світової літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Ігоря Володимировича Козлика.
В библиографический указатель вошли научные труды и другие работы доктора филологических наук, профессора кафедры мировой литературы Прикарпатского университета имени Василя Стефаника Игоря Владими­ровича Козлика.
The bibliographical index contains scientific and other works written by Igor Volodymyrovych Kozlyk, Doctor of Philology, professor of the world literature department at the Precarpathian University named after Vasyl Stefanyk.

^ ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ
Від упорядника / From Compiler / От составителя
Праці, надруковані в Україні /

Works Published in Ukraine /

Труды, напечатанные в Украине

Монографії / Monographs / Монографии

Навчальні посібники / School-manuals / Учебные пособия

Статті / Articles / Статьи

Тези доповідей на конференціях / Summaries of Conference Lectures / Тезисы докладов на конференциях

Рецензії / Reviews / Рецензии

Інтерв’ю / Interviews / Интервью

Бібліографічні роботи / Bibliographical Works / Библиографические работы

З газетних публікацій / From newspaper Publications / Из газетных публикаций
Праці, надруковані в зарубіжних виданнях /

Works Published in Foreign Editions /

Труды, напечатанные в зарубежных изданиях

Статті / Articles / Статьи

Тези доповідей на конференціях / Summaries of Conference Lectures / Тезисы докладов на конференциях

Рецензії / Reviews / Рецензии
Переклади і оригінальні художні тексти /

Translations and Original Fiction Texts /

Переводы и оригинальные художественные тексты

Переклади / Translations / Переводы

Оригінальні художні тексти / Original Fiction Texts / Оригинальные художественные тексты
Фільмографія / Filmography / Фильмография

Документальні фільми / Documentaries / Докуменальные фильмы

____________________
Редагування / Editing / Редактирование
Публікації про І. В. Козлика / About I. V. Kozlyk’s Publications / Публикации про И. В. Козлика

Праці, надруковані в Україні
Монографії
1997

1. В поэтическом мире Ф. И. Тютчева / Отв. ред. член-корр. НАН Украины Н. Е. Крутикова. — Ивано-Фран­ковск: Плай; Коломыя: ВіК, 1997. — 156 с. — (К 200-ле­тию со дня рождения Ф. И. Тютчева). — (Режим доступу: http://tutchev.lit-info.ru/tutchev/about/kozlik/v-poeticheskom-mire.htm ).

ISBN 966-550-057-0

Відгуки: Станіславський І. Знайомство приємне і корисне // Світ молоді. — Івано-Франківськ, 1998. — № 3, 16 січня. — С. 3; Тихонов П. Новое о Тютчеве // Книжное обозрение. — М., 1998. — № 8, 24 февраля. — С. 4; Гуцуляк О. В поэтическом мире Ф. И. Тютчева // Вестник Русской общины. Спецвыпуск газеты „Наша справа”. — Ивано-Франковск, 1998. — № 4, май. — С. 2; Prus K. // Slavia Orientalis. — Kraków, 1998. — T. XLVII. — Nr 2. — S. 309–310; Киричок Г. А. Взгляд на поэтический феномен Ф. И. Тютчева в конце ХХ века // Рус. словесность в шк. Украины. — К., 1999. — № 4. — С. 54–55; Абрамович С. Д. Поэзия Тютчева в исследовании украинского учёного // Рус. лит. — СПб., 1999. — № 4. — С. 154–156; Строганов М. В. // Новое литературное обозрение. — М., 2000. — № 1(44). — С. 386–388; Зорина Л. Памяти русского поэта // Прикарпатська правда. — Івано-Франківськ, 2003. — 25 грудня, № 52. — С. 6.

2007

2. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства / Наук. ред. член-кор. НАН України Г. М. Сивокінь. — Івано-Франківськ: Поліcкан; Гостинець, 2007. — 591 с.

ISBN 978-966-8207-70-9

Відгуки: Хазіна І. Наші презентації // Слово і Час. — К., 2007. — №. 7. — С. 55; Погребна В. Л. Фундаментальне літературознавче дослідження // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відпов. ред. В. А. Зарва. — Ніжин: ТОВ «Вид. „Аспект-Поліграф”», 2007. — Вип. XIV: Лінгвістика і літературознавство. — С. 391–393; Папуша І. До методології філософської лірики // Studia Methodologica. — Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. — Вип. 21. — С. 139–142; Глотов А. Что мы ищем в поисках истины? Размышления по поводу монографии И. В.Козлика… // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2007. — № 11. — С. 42–43; Луцак С. Художня домінанта філософської лірики // Слово і Час. — К., 2007. — № 12. — С. 74–76. — (Див. також: Луцак С. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі укпраїнської літератури межі ХІХ–ХХ ст.). — Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. — 268–270); Пахарева Т. Под знаком „бытия” // Радуга. — К., 2007. — № 11–12. — С. 208–209; Białokozowicz B. // Polska i jej wshodni sąsiedzi / Pod red. A. Andrusiewicza. — Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. — T. 10. — S. 225–228. — (Див. також: Białokozowicz B. // Slawista. Biuletyn informacyjny Instytutu neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. — Nr 25, lipiec 2008 – listopad 2009. — S. 21–22).
2009

2*. Теоретическое изучение философской лирики и актуальные проблемы современного литературоведения: автореферат монографии. — Ивано-Франковск: Полискан, 2009. — 39 с.
2010

3. Історія моєї кафедри: історичний нарис (1940–2010). — Івано-Франківськ: Видавець І. Я. Третяк, 2010. — 72 с.: іл.

ISBN 978-966-1521-60-5

Навчальні посібники
1994

1. Вступ до літературознавства. Матеріали та методичні рекомендації до пропедевтичної частини систематичного курсу „Теорія літератури”. — Івано-Франківськ, 1994. — 38 с.
2000

2. Історія зарубіжної літератури Середньовіччя і доби Відродження. Західноєвропейська середньовічна літерату­ра. Частина перша. Вступ. (Методологічні зауваги, методичні рекомендації і матеріали та repetytorium до тем). — Івано-Франківськ: Плай; Поліскан, 2000. — 76 с.

ISBN 966-640-005-7

Відгуки: Егоров Б. Ф. Новинки из глибинки. 2 // Филологические записки. — Воронеж, 2002. — Вып. 18. — С. 256.
2001

3. Історія зарубіжної літератури Середньовіччя і доби Відродження. Західноєвропейська література доби Відрод­ження. Частина перша. Вступ. (Методологічні зауваги, методичні рекомендації і матеріали та repetytorium до фонових тем). — Івано-Франківськ: Плай; Поліскан, 2001. — 126 с.

ISBN 966-640-049-9

Відгуки: Егоров Б. Ф. Новинки из глубинки. 2 // Филологические записки. — Воронеж, 2002. — Вып. 18. — С. 256.
2003

4. Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації. Історико-культурний макроетап рефлективного традиціоналізму. Доба Середньовіччя та епоха Відродження. — Івано-Франківськ: Поліскан; Гостинець, 2003. — 341 с.

ISBN 966-8207-02-5

Відгуки: Хазіна І. Наші презентації // Слово і Час. — К., 2004. — № 1. — С. 93; Кирилюк З. В. // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2005. — № 10. — С. 62–63.
2005

5. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність російська мова і література / Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ: Плай, 2005. — 45 с. — У співавторстві з С. І. Коршуновою.
2006

6. Вступ до історії західноєвропейської літератури доби Середньовіччя та епохи Відродження („Картина світу”. Естетика. Поетика). — Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. — 155 с.

ISBN 966-8207-35-1
2010

7. Методологічні аспекти теорії літературного стилю О. В. Чичеріна: (Repetitorium до теми). — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. — 44 с.

ISBN 978-617-7009-17-6

Відгуки: Теплинский М. „Не забывайте обо мне…” (Письма А. В. Чичерина) // Радуга. — К., 2010. — № 5-6. — С. 146.
2011

8. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. — 344, [1] с.: іл. — Бібліогр.: с. 235–291.

ISBN 978-617-7009-21-3

Відгуки: Волковинський О. Антологія літературного мегасвіту доби Середньовіччя та епохи Відродження // Слово і Час. — К., 2012. — № 2. — С. 107–109.
9. Методологические аспекты теории литературного стиля А. В. Чичерина: (Repetitorium к теме). — Изд. второе, доработанное. — Ивано-Франковск: Симфонія форте, 2011. — 48 с.

ISBN 978-617-7009-30-5

Статті
1990

1. Циклізація в творчості Ф. І. Тютчева // Слово і Час. — К., 1990. — № 1. — С. 62–68.

2. В поэтическом мире Тютчева. Рекомендации к изучению творчества // Рус. яз. и лит. в средн. учебн. зав. УССР. — К., 1990. — № 2. — С. 29–32.

3. К вопросу о своеобразии „панаевского” цикла Н. А. Некрасова // Вопр. рус. лит.: Респ. межвед. науч. сб. / Черновицкий гос. ун-т. — Львов, 1990. — Вып. 2 (56). — С. 48–56.
1994

4. До питання про новий підручник зі вступу до літературознавства // Козлик І. В. Вступ до літературознав­ства. Матеріали та методичні рекомендації до пропедевтичної частини систематичного курсу „Теорія літератури”. — Івано-Франківськ, 1994. — С. 30–37. — У співавторстві з Б. З. Козаком.

5. Наследие Н. В. Гоголя и проблемы современной теории литературы // Гоголь и современность (к 185-летию со дня рождения): Сб. / Киевский университет им. Т. Шевченко; Институт литературы им. Т. Шевченко НАН Украины и др. — К., 1994. — С. 34–37.

6. Учитель // Марк Вениаминович Теплинский (к 70-летию со дня рождения). Библиографический указатель научных трудов / Сост. И. В. Козлик. — Ивано-Франковск, 1994. — С. 7–9.
1996

7. Тютчев Федір Іванович // Козлик І. В. Поетичні інтерпретації / Оригінальні тексти, переклади, примітки. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — С. 62–63.

8. Ходасевич Владислав Феліціанович // Козлик І. В. Поетичні інтерпретації / Оригінальні тексти, переклади, примітки. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — С. 66–68.

9. Вертинський Олександр Миколайович// Козлик І. В. Поетичні інтерпретації / Оригінальні тексти, переклади, примітки. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — С. 70–74.

10. Окуджава Булат Шалвович // Козлик І. В. Поетичні інтерпретації / Оригінальні тексти, переклади, примітки. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — С. 74–76.

11. До питання про літературно-критичні погляди Ф. І. Тютчева // Галицько-буковинський хронограф. Гуманітарний альманах / Засновник і видавець І. Я. Третяк. — Івано-Франківськ, 1996. — Вип.1. — С. 80–89.

12. Кому і коли шкодить мистецтво? // Галицько-буковинський хронограф. Гуманітарний альманах / Засновник і видавець І. Я. Третяк. — Івано-Франківськ, 1996. — Вип. 1. — С. 90–96.
1997

13. Теоретичні аспекти структури сучасного літерату­рознавства // Вісник Прикарпатського університету. Філо­логія. — Івано-Франківськ: Плай, 1997. — Вип. 2. — С. 18–25.

1999

14. Марк Вениаминович Теплинский (К 75-летию со дня рождения) // Література. Літературознавство. Життя: Збірник наукових праць й матеріалів на пошану доктора філологічних наук, професора Марка Веніаміновича Теплінського / Відпов. ред. І. В. Козлик. — Івано-Франківськ: Плай; ТзОВ „Поліскан”, 1999. — С. 13–34. — У співавторстві з Н. Є. Крутіковою.
2001

15. Рецептивное эхо или несколько слов в инерции прочитанного... // Султанов Ю. И. Алхимия виртуальных игр. Стихи и проза. — К.: Вежа, 2001. — С. 71–78.

16. Про методологічні засади викладання зарубіжної літератури // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2001. — № 6. — С. 9–11.

17. Будувати власне життя за книжкою просто неможливо // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 2001. — № 6. — С. 29–31. — (Передрук: там само. — К., 2006. — № 11. — С. 34–36).
2002

18. Теоретические проблемы философской лирики // Collegium: Международный научный журнал. — К., 2002. — № 13. — С. 39–51. — (Електронний варіант статті в Інтернеті — див.: graffiti.ua/Collegme.html).

19. Суб’єктивна рефлексія на задану тему (Замість програми) // Золотий грифон: Журнал української геополітики, філософії та культури. — 2002. — № 1. — http://newright.il.if.ua/kozlyk.htm

20. Творчість Францішка Карпінського: підсумки і перспективи вивчення // Сівач духовності: Зб. спогадів, статей і матеріалів, присвячений професору Володимирові Полєку. — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — С. 284–296.

21. Доробок українського вченого // Володимир Григорович Матвіїшин. Покажчик публікацій. — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — С. 7–9. — У співавторстві з М. В. Теплінським.
2003

22. Методологія літературознавства як актуальна проблема. Стаття перша // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2003. — № 9. — С. 2–9.

23. Теорія літератури в ситуації „кінця теорії літератури” // Слово і час. — К., 2003. — № 9. — С. 5–15.

Відгуки: Критика. — К., 2003. — Число 73, № 11. — С. 26.

24. Вопрос об искусстве сегодня (субъективные заметки) // Ткань и Ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья / Гл. ред проекта В. Л. Ешкилев; Худож. В. В. Чернявский. — Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. — С. 288–294.
2004

25. Методологія літературознавства як актуальна проблема. Стаття друга // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2004. — № 1. — С. 54–59; — № 5. — С. 56–62.

26. Марк Вениаминович Теплинский. К 80-летию со дня рождения // Зарубіж. літ. в навч. зал. — К., 2004. — № 9. — С. 2–4. — У співавторстві з Н. Є. Крутіковою.

27. Філософська лірика у перспективі подальшого теоретичного дослідження // Русская литература. Исследования: Сб. науч. тр. — К.: Киевский ун-т, 2004. — Вып. V. — С. 243–260.

28. Споры об искусстве сегодня (субъективные заметки) // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2004. — № 12. — С. 6–8.

29. Методологія літературознавства як актуальна проблема. (Стаття третя. Площина загальної методології науки і методології конкретної науки) // Филологические исследования: Сб. науч. работ / Донецкий национальный университет. — Донецк: Юго-Восток, 2004. — Вып. VI. — С. 136–153.

2005

30. Подражательна ли природа искусства? Сущность литературы и её отношения с действительностью // Рус. словесность в шк. Украины. — К., 2005. — № 2. — С. 2–4.
  1   2   3

Схожі:

Игорь владимирович iconПодробнее: Игорь (066) 771 59 57, (097) 369 24 58

Игорь владимирович iconСлишком коррумпированные люди, организации
Решетниченко Андрей Владимирович из дригу нагу пу, Таможенной академии, дну днепропетровска
Игорь владимирович iconИгорь Евгеньевич Кокарев, к ф. н
Московское представительство, директор отдела маркетинга, директор благотворитель-ного фонда компании
Игорь владимирович iconОбумовлюють вчинення комп’ютерних злочинів Нестеров Денис Ігорович
Взаимодействие правоохранительных органов с провайдерами и операторами связи в борьбе с компьютерными преступлениями Балясов Олег...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка