Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу
Скачати 54.21 Kb.
НазваТ е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу
Дата конвертації09.03.2013
Розмір54.21 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Література > Конкурс
Т Е З И
до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу

наукових робіт членів Малої академії наук України,

Кам’янського відділення Малої академії наук Черкаської обл.
В Україні набирають темпів державотворчі процеси, точиться боротьба між новим і старим, у випробуваннях і прорахунках твориться сучасна модель соціально – економічних відносин. На фоні цих подій актуальність обраної мною теми безперечна, так як козацька доба залишила незабутній слід в історичній пам’яті українців, була і є для них джерелом натхнення під час усіх державницьких починань.

Історія є не тільки науковою реконструкцією минулого, побудованою на джерельних матеріалах, а й спорудою, що опирається на глибинні взірці культури. У тисячолітній історії українського народу, насиченій драматичними подіями, змінами моделей суспільно – політичного розвитку і систем світосприйняття, надзвичайно важливе місце посідає друга половина 17 – 18 століття. Багато в чому визначальною ця доба стала і для розвитку національної культури. В цей період новими жанрами поповнилась народно – поетична творчість. Високим світовим стандартам відповідали кращі зразки української літератури. Бурхливе життя волелюбного народу знаходить багатогранне відображення в так званих козацьких літописах та політичній ліриці 17 – 18 століть.

Метою даної роботи є дослідження цих літературних джерел, аналіз відображення характерних рис та особливостей козацького устрою у творах.

Головним дослідницьким завданням є співставлення творів різних авторів, вивчення досить рідкісних літературних джерел, що дає можливість передусім зрозуміти не те, як поети уявляли козацький устрій, а як реально його бачили і зображали, бувши живими його свідками.

Робота базується на літературних джерелах 17 – 18 століть. Розглядаються так звані козацькі літописи С. Величка, Г. Грабянки, та Густинський . Проведено ретельне дослідження лірики К. Саковича, С. Дівовича, Л. Барановича та інших.

Опрацювання матеріалу йшло шляхом аналізу та синтезу літературних джерел, співставлення фактів, узагальнення. Аналіз узгоджується з контекстом тогочасної епохи – неоднозначної і суперечливої, де перепліталися старі й нові порядки, де ще тільки народжувалися суспільні форми майбутнього.

Наукова новизна роботи заключається в тому, що це перше дослідження літературних джерел 17 – 18 століть в даному напрямі на рівні роботи районних учнівських секцій МАН. Варто також зауважити, що політична лірика, другого після княжих часів „золотого віку”, в історії української культури надзвичайно слабо висвітлена у спеціальних наукових дослідженнях.

Роботу можна використовувати для поглиблення знань учнів на уроках історії при вивченні відповідних тем та уроках української літератури, а також в роботі історичного гуртка.

Складається робота зі вступу, трьох розділів, висновку, додатків та списку використаних джерел.

У першому розділі я звертаю увагу на феномен козацтва. У стислій формі розглядаю його генезис , характерні риси та особливості. Вартим уваги вважаю розгляд виникнення терміну „козак” та низки версій , що пояснюють походження козацтва.

Жодна з цих теорій не може пояснити всю складність виникнення та формування козацтва, оскільки кожна з них базується на якомусь одному чиннику із економічної, етнічної, воєнної чи соціальної сфер. Водночас більшість з них містить раціональні зерна, синтез яких дає можливість наблизитися до правильної відповіді.

Другий розділ присвячений огляду загальних тенденцій розвитку літературного процесу 2.пол.17-18 століть. Він також містить аналіз мемуарно - історичної прози, так званих козацьких літописів та поезії. Ряд ознак дає підстави вважати даний період, як перехідний етап від літератури давньої до – нової, розквіт якої вже припадає на добу українського Відродження. Література 2пол. 17-18ст. продовжує і розвиває традиції давнього письменства , використовує церковнослов’янську мову. Водночас зароджуються і досягають вершин розвитку нові жанри : мемуарно-історична проза , бурлескно - травестійна поезія і політична лірика. Література звертається до живої людини, реального

життя, сучасних історичних подій.

Переважна частина літературних творів 2пол. 17-18 ст. анонімна , збереглась у рукописах і рукописних списках без імен авторів. Пояснюється це давньою традицією , коли автори творів, особи духовні , воліли не називати своїх імен , задовольняючись зробленою богоугодною справою.

На другу половину 17-18ст. припадає розквіт мемуарно - історичної прози. Більшість творів цього жанру –це пам’ятки історіографії , але вони не позбавлені літературних якостей і кращі з них займають важливе місце в історії української літератури. Насамперед це стосується умовно названих „козацьких літописів„ , які у формі історичних оповідань і „сказаній” відтворювали події недавнього минулого , використовуючи у своїй оповіді ,як вірогідні історичні джерела так і усну народно – епічну традицію .Про нові часи літописці писали на підставі власних спостережень, спогадів сучасників , використання записів своїх попередників. Широко послуговувалися козацькі літописи також творами чужоземних істориків в16-17 ст. , найбільше –польських, які в своїх творах торкалися історії України. Козацькі літописи дуже споріднені зі народною словесністю , у якій так само знайшли всебічне відображення події 17 ст.. Фольклорні оцінки багатьох подій, явищ, фактів і осіб збігаються з літописними. І.Франко зазначав ,що . українська мемуарна-історична проза 18 ст. створила грандіозну „конструкцію Хмельниччини”, значення якої більшою мірою ідейно-естетичне, ніж, документально-історичне. Козацькі літописи національно-патріотичною темою, злободенністю проблем затінили своїх попередників - „хроніки” , „діаріуші” і „синопсиси” та водночас вони продовжили та доповнили їх.

З часу виникнення українське козацтво мало яскраво виражений демократичний характер, який розвивався в умовах військового стилю життя. Отамани перших козацьких загонів приймали важливі рішення, що стосувалися всього товариства, на радах за участю всіх козаків. Згодом ця практика знайшла відображення в діяльності Запорозької Січі, де загальна військова козацька рада була вищим органом управління і носієм верховної влади. Надзвичайно важливе місце посідає інститут гетьманства, який разом з генеральною радою виступав одним з її наріжних каменів. Ці та інші важливі і цікаві елементи козацького устрою знайшли відображення у політичній ліриці 17-18 ст., їх огляду присвячений третій розділ.

Одним із зразків політичної лірики є „Острозька війна” поема 1600 року. Тут подано опис Козацької ради :

Всі посідали на землю, пригнувши коліна, а зброю

Й стяги тримали в руках, утворилося коло велике,

Й радити раду тоді вони стали про справи поважні,

Де б то і як у цих землях ще здобич якусь можна взяти,

Поле зорати для себе чуже й засідати в маєтках,

Й шляхом яким слід спочатку іти... .

Не менш важливе місце в цьому жанрі займають твори з елементами опису війська і походів запорожців.

„Переправившись, табір ділами він пальними (гарматами) справив,

Із двокільних татарських гарб, бидла і стада табір поставив,

Бік один так владнав: рукавом ріка табір тримала –

Його чуйність і справність відтак навсібіч око мала.” –

так Йосип Шумлянський, в своєму вірші - заклику до затягів „Дума з 1686 року”, описав бойовий табір козаків.

Козаки в походах тримали по два самопали: один для себе, а другий на випадок , коли відіб’ють полонян, щоб мати змогу їх озброїти. В озброєнні ж козаки мали „донські пищалі”, а також „запорозькі самопали” , стріляли, ставши на коліна, оборона табору від татар тут подається докладна і пластична. Зупиняючись на нічліг у час оборонного відступу ,Сірко, „щоб не вдарило лихо, шанці й вал накидав”, тобто щоразу утворював укріпленого табору. Способи оборони, за автором, вживалися й негуманні: так, наприклад, на вози, що оточували табір, ставили полонених татарок, їхніх дітей, татар, щоб напасники припинили стріляти. Сам автор цієї не гуманності не бачить, а вважає це доладним воєнним засобом.

Зіставлення наведених документальних та літературних джерел дозволяє доволі чітко уявити ціннісні орієнтири Української козацької держави. В проаналізованих літературних творах виразно простежуються риси самобутності українського світосприйняття й способу мислення, національної державотворчості.

Схожі:

Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconПро проведення першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу
Київської обласної державної адміністрації від 24 вересня 2013 року №312 «Про проведення першого та другого турів всеукраїнського...
Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconОрганізації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013”
Франка з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої...
Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconНака з
Про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості”, з метою активізації виховної та патріотичної роботи серед учнівської...
Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconВідділ освіти
Про проведення у 2012/2013 н р. Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" та з метою виявлення І підтримки творчої праці вчителів,...
Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconТези до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу наукових робіт членів...
Залежність зміни артеріального тиску людини від зміни атмосферного тиску (Статистичний аналіз)”
Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconУмови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»
Конкурс проводиться з метою виявлення І підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних...
Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", наказу Держрибагентства України від 04. 03. 2013 р. №28 – о та, з метою ефективної...
Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Провести районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у таких номінаціях: «Інформатика», «Фізика», «Іноземна мова»...
Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconПоложення про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу
Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу,,Молоде покоління за безпеку дорожнього руху”...
Т е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу iconУкраїна миколаївська обласна державна адміністрація
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 24. 10. 2012 №1143 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка