Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка
НазваПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка
Сторінка2/6
Дата конвертації09.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6
^

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.До навчальних досягнень учнів з математики, які підлягають оцінюванню, належать:

  • теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики;

  • знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій (правила, алгоритми);

  • здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв’язувати рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію, розв’язувати текстові задачі розглянутих типів тощо);

  • здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язання навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:

  • характеристики відповіді учня: правильність, повнота, логічність, обґрунтованість, цілісність;

  • якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, гнучкість, дієвість, міцність;

  • ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок;

  • рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

  • досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези).

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень школярів з математики: початкового, середнього, достатнього, високого. Природно, що в класах з поглибленим вивченням математики вимоги щодо відповідності знань учнів певному рівню навчальних досягнень є дещо вищими, ніж для загальноосвітніх класів.

Оцінювання якості математичної підготовки учнів з математики здійснюється в двох аспектах: рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач і вправ. Оцінювання здійснюється в системі поточного, тематичного контролю знань, коли бали виставляються за вивчення окремих тем, розділів і під час державної атестації.


^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

I. Початковий


1

Учень формулює означення математичних об`єктів, передбачених програмою, і розпізнає їх.

2

Учень формулює основні математичні твердження (теореми і властивості), а також виконує дії з числами і найпростішими алгебраїчними виразами.

3

Учень виконує за допомогою вчителя завдання алгоритмічного характеру.

^ II. Середній

4

Учень виконує завдання обов`язкового рівня, самостійно виправляє вказані йому помилки.

5

Учень самостійно виконує завдання середнього рівня з частковими поясненнями, достатньою мірою володіє теоретичним матеріалом.

6

Учень доводить основні теореми, передбачені програмою, розв`язує завдання середнього рівня, наводячи достатні пояснення.

^ III. Достатній

7

Учень використовує вивчений теоретичний матеріал для розв`язування завдань достатнього рівня, самостійно виправляє припущені помилки.

8

Учень повною мірою володіє навчальним матеріалом, визначеним програмою, розв`язує завдання, передбачені програмою, обґрунтовує математичні міркування при розв`язуванні завдань.

9

Учень (учениця): вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім поясненням; виправляє допущені помилки; повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень; розв’язує завдання з достатнім поясненням

^ IV. Високий

10

Знання, вміння й навички учня (учениці) повністю відповідають вимогам програми, зокрема: учень (учениця) усвідомлює нові для нього (неї) математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням; під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх; розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням

11

Учень (учениця) вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх; самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними; використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього (неї) ситуаціях; знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням

12

Учень (учениця) виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; здатний(а) до розв’язування нестандартних задач і вправ


Орієнтовний тематичний план вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії для класів з поглибленим вивченням математики
(всього 840 год.)

Алгебра і початки аналізу (всього 525 год.)

Клас

теми
Назва теми

Кількість годин для вивчення теми

10

1.
Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8-9 класів

20

2.
Елементи математичної логіки

10

3.
Степенева функція

35

4.
Тригонометричні функції

35

5.
Тригонометричні рівняння і нерівності

35

6.
Числові послідовності

25Систематизація та узагальнення, резервний час

15Разом:

175

11

7.
Границя та неперервність функції

25

8.
Похідна та її застосування

50

9.
Показникова та логарифмічна функції

40

10.
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики

40Систематизація та узагальнення, резервний час

20Разом:

175

12

11.
Інтеграл та його застосування.

40

12.
Комплексні числа

20

13.
Многочлени

30

14.
Рівняння, нерівності та їх системи

50

15.
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

25Резервний час

10Разом:

175


^ Геометрія (всього 315 год.)


Клас

теми
Назва теми

Кількість годин для вивчення теми

10

1.
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

20

2.

Вступ до стереометрії

10

3.

Паралельність прямих і площин у просторі.

30

4.

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

35
Систематизація та узагальнення навчального матеріалу, резервний час

10
Разом:

105
Разом:

51


11

5.

Координати, вектори та геометричні перетворення у просторі

30

6.

Многогранні кути

10

7.

Многогранники

35

8.

Тіла обертання

20
Систематизація та узагальнення навчального матеріалу, резервний час

10
Разом:

105

12

9.

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл.

35

10.

Комбінації геометричних тіл

30

11.
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

30
Резервний час

10
Разом:

105


Алгебра і початки аналізу
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою повинне сприяти розвитку здібностей учнів, ураховуючи інтереси, схильності...
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconКіровський міський відділ освіти
Програма для 11-12 класів суспільно-гуманітарного напрямку та класів із поглибленим вивченням історії загальноосвітніх навчальних...
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою має сприяти розвитку здібностей учнів з урахуванням їхніх інтересів,...
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconОголошено набір учнів до профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів
Нської районної державної адміністрації оголошує набір учнів до профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів загальноосвітніх...
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
Вона є важливим чинником формування духовного світу особистості, її морально-естетичного розвитку
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
В умовах реформування системи національної освіти в Україні, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві особливо актуалізується...
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
В умовах реформування системи національної освіти в Україні, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві особливо актуалізується...
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка iconПрограма: Навчальні програми з математики для учнів 10 11 класів...
Програма: Навчальні програми з математики для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, / Міністерство освіти І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка