Загальні вимоги до складання документів
НазваЗагальні вимоги до складання документів
Сторінка8/19
Дата конвертації25.02.2013
Розмір2.67 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

2.4. Складання Акту N__ на списання

виробничого та господарського інвентарю

(форма N ВЗСГ-5)

Спеціалізована форма первинного обліку "Акт N__ на списання виробничого та господарського інвентарю" форма N ВЗСГ-5, згідно з додатком 5, рекомендовано застосовувати для оформлення списання зношених і непридатних для подальшого використання виробничого та господарського інвентарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Акт оформляється постійно-діючою комісією, склад якої затверджується наказом про облікову політику підприємства. До складу комісії включають керівника структурного підрозділу - голова комісії, матеріально-відповідальну особу, бухгалтера та інших працівників (бригадира, зоотехніка, виконроба, ветлікаря).

В Акті на списання виробничого та господарського інвентарю вказують назву малоцінних та швидкозношуваних предметів, які підлягають списанню, код синтетичного обліку, одиницю виміру, кількість, ціну, суму та причину непридатності, спосіб знищення предметів. На зворотній стороні проводиться Розрахунок результатів від ліквідації об'єкта. Акт складається комісією в одному примірнику. Після здачі списаних предметів в утиль, акт із розпискою комірника здається в бухгалтерію. На різні види малоцінних і швидкозношуваних предметів акти на списання складаються окремо.

^ 2.5. Складання Відомості дефектів

на ремонт машини (форма N ВЗСГ-6)

Спеціалізовану форму первинного обліку "Відомість дефектів на ремонт машини" форма N ВЗСГ-6, згідно з додатком 6, рекомендується застосовувати для обліку встановлених дефектів сільськогосподарської техніки (комбайнів, тракторів, сівалок, плугів тощо).

Запасні частини, ремонтні матеріали та інші матеріальні цінності для проведення ремонту (поліпшення стану) машин відпускаються завідуючим складом (завідуючим реммехмайстернею) тільки при пред'явленні примірника "Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин" (форма N ВЗСГ-2), згідно з додатком 2, або "Накладної (внутрішньогосподарського призначення" (форма N ВЗСГ-8), згідно з додатком 8.

"Відомість дефектів на ремонт машини" (форма N ВЗСГ-6), згідно з додатком 6, складається інженером-механіком на кожну машину з визначенням дефектів деталей, вузлів які підлягають заміні або реставрації. Для заповнення загальних показників про об'єкт, який підлягає ремонту використовують технічні паспорти, інвентарні картки.

"Відомість дефектів на ремонт машини" (форма N ВЗСГ-6), згідно з додатком 6, складається з 5 розділів. Перший розділ заповнюється при необхідності проведення ремонту двигуна. Другий розділ містить перелік та описання причин дефекту чи зносу деталей, які підлягають реставрації чи заміні. По цих же показниках проставляється дата постановки та фактична кількість поставлених на машину вузлів, деталей та запасних частин.

У третьому розділі "Витрата ремонтних матеріалів" формується вартісний показник витрачених ремонтних матеріалів в розрізі їх найменування за номенклатурними номерами в залежності від кількості витрачених матеріалів запасних частин та їх ціни. Перелік фактично витрачених матеріалів, запасних частин слід відображати по датам, коли вони фактично були поставлені на машину.

Розділ "Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах" заповнюється згідно кошторису на проведення ремонту та первинних документів з оплати праці робітників, зайнятих на проведенні ремонтів в розрізі найменування робіт. В п'ятому розділі об'єднані витрати в розрізі статей витрат, пов'язаних з підтриманням об'єкта в робочому стані (капітальний та поточний ремонти) й включенням їх до складу витрат звітного періоду. Підставою для заповнення цього розділу слугує кошторис на ремонт машин, первинні документи на відпуск матеріалів, запасних частин, первинні документи з обліку загальновиробничих (цехових) витрат ремонтної майстерні.

Відомість підписується трактористом-машиністом, водієм, який здійснював ремонт, інженером-механіком, керівником структурного підрозділу (завідувачем ремонтною майстернею) та затверджується керівником господарства після чого передається до бухгалтерії для перевірки і включення до бухгалтерських регістрів обліку.

^ 2.6. Складання Товарної накладної

(форма N ВЗСГ-7)

Спеціалізовану форму "Товарна накладна" (форма ВЗСГ-7), згідно з додатком 7, рекомендується застосовувати для обліку відпуску (реалізації) продукції, матеріальних цінностей стороннім організаціям та підприємствам. Товарна накладна виписується в бухгалтерії у двох примірниках на підставі договорів (контрактів), нарядів й інших відповідних документів та при пред'явленні одержувачем Довіреності (форма N М-2б) ( v0291202-96 ). Перший примірник Товарної накладної залишається на складі (коморі) чи іншому місці зберігання продукції у матеріально-відповідальної особи, яка провела відпуск продукції, матеріалів, другий в одержувача (покупця) продукції, матеріалів.

Товарна накладна підписується керівником підприємства, головним бухгалтером, особою, яка відпустила цінності, і одержувачем та засвідчується печаткою.

^ 2.7. Складання Накладної

(внутрігосподарського призначення)

(форма N ВЗСГ-8)

Спеціалізовану форму "Накладна (внутрігосподарського призначення)" (форма N ВЗСГ-8), згідно з додатком 8, рекомендується застосовувати для відпуску продукції, товарно-матеріальних цінностей зі складів сільськогосподарських підприємств відділенням, фермам, бригадам та іншим виробничим підрозділам, при реалізації за готівку своїм працівникам, а також для оприбуткування продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, що надійшли з виробництва та придбані за готівку.

У Накладній (внутрігосподарського призначення) вказують назву продукції, код синтетичного обліку, одиницю виміру, кількість відпущених (прийнятих) цінностей, ціну, суму, підписи відповідальних осіб, які здійснили господарську операцію і т.д.

^ 2.8. Складання Відомості витрати кормів

(форма N ВЗСГ-9)

Спеціалізовану форму "Відомість витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9, рекомендується застосовувати для оформлення та обліку щоденного відпуску кормів (зернових відходів, комбікормів, сіна, силосу сінажу та ін.) на тваринницькі ферми зі складів (токів, силосних ям, буртів тощо) та інших місць зберігання. Корми можуть підвозитися з поля до місць зимівлі тварин та передаватися на відповідальне зберігання безпосередньо на тваринницьких фермах під матеріальну відповідальність завідуючих ферм.

Відомість витрати кормів складає завідуючий фермою, зоотехнік або бригадир на підставі розрахунку потреби кормів (раціонів), які складаються з урахуванням стану тварин, їх продуктивності в межах наявності тих чи інших видів кормів. Раціони годування тварин розробляються й оформляються зоотехніками на місяць і затверджуються керівником господарства та головним бухгалтером.

Відомість витрати кормів виписується на кожну ферму (в двох екземплярах) та ведеться за кожним видом (групою) тварин, птиці, тощо. Перший примірник відомості передається завідуючому складу, комірнику або фуражирові для відпуску кормів із підписом одержувача кормів (завідувача фермою). Другий примірник - з підписом комірника (завідувача складом), фуражира про відпуск кормів знаходиться у завідуючого фермою й служить підставою для списання на витрати по утриманню відповідних груп тварин.

В графах - норма на одну голову, кг проставляється установлений ліміт щоденного відпуску, виходячи із затверджених норм годівлі наявності поголів'я тварин та птиці.

В графах - найменування та кількість використаних кормів, заповнюються щоденно протягом місяця фактично відпущені (згодовані) корми із розрахунку наявності поголів'я тварин та птиці.

Відпуск кормів проводиться на підставі лімітно-забірної картки яка використовується для щоденного обліку кормів, виданих на годівлю тварин. При цьому корми відпускаються під підпис робітників (телятницям, пташницям), які обслуговують тварин та птицю.

Обсяг використання силосу, сінажу ведеться за кожною силосною спорудою, буртом або курганом. В господарстві щомісячно на перше число перевіряють відповідність фактичної наявності силосу, сінажу з обліковими даними. Протягом першого місяця використання силосу та сінажу перевіряють чи відповідає приблизна вага 1 куб.м корму, яка визначалася при оприбуткуванні, фактичній вазі. Для цього вирізають шар на всю висоту корму завтовшки 0,5-1 м, заміряють його обсяг та визначають середню вагу корму в 1 куб.м.

При виявленні нестачі корму, складають Акт в якому вказують причини розбіжностей в вазі.

Скошену на корм худобі зелену масу трав, а також бадилля коренеплодів, капустяний лист завезені з поля обов'язково зважують при доставці їх до місць зберігання або на корм тваринам. Наприкінці дня завідуючий фермою згідно даних вагаря та Щоденника надходження сільськогосподарської продукції робить записи про згодований зелений корм у "Відомості витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9.

Корми, згодовані тваринами без їх попереднього збирання (шляхом випасу), в первинних облікових документах не оприбутковуються. Кількість згодованих таким способом кормів визначають розрахунково за зоотехнічним або укісним методом.

Зоотехнічний метод полягає у визначенні потреби кормів за нормами на виробництво продукції. Від значення потреби віднімають показник фактичного витрачання кормів згідно з первинними документами. Одержана різниця буде становити вихід кормів із пасовища.

Укісний метод передбачає скошування трав на конкретних ділянках, які огороджено і на них не випасаються тварини. Кількість кормів, одержаних з викошених ділянок, перераховують на всю площу пасовища і встановлюють загальний вихід кормів.

Для оприбуткування кормів, згодованих шляхом випасу, складають Акт на приймання пасовищних кормів.

В кінці місяця зоотехнік або завідуючий фермою в "Відомості витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9, підраховує

фактичні витрати кормів в натуральних показниках по групі тварин, (птиці), визначає кількість кормо-днів та кількість кормових одиниць, а при наявності залишків кормів - дані про залишки.

Відомість витрати кормів затверджується головним зоотехніком й показники про фактичне використання кормів записуються до Журналу обліку витрати кормів та передають до бухгалтерії господарства.

Бухгалтер звіряє кількість кормів, показаних в "Відомості витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9, та в Звітах про рух матеріальних цінностей на складах, кормокухні та встановлює відповідність кількості на кожне число звітного місяця поголів'ю, яке числиться по Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі.

В бухгалтерії у "Відомості витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9, здійснюють оцінку в графах витрачених кормів які придбані за плату - за одним з обраних методів оцінки згідно П(С)БО N 9 "Запаси" ( z0751-99 ), а кормів власного виробництва - за справедливою вартістю, згідно П(С)БО N 9 "Запаси".

^ 2.9. Книга складського обліку

(форма N ВЗСГ-10)

Спеціалізовану форму "Книга складського обліку" (форма N ВЗСГ-10), згідно з додатком 10, рекомендується використовувати для забезпечення збереження сільськогосподарської продукції та інших товарно-матеріальних цінностей на складах, в коморах та інших місцях їх зберігання.

Облік сільськогосподарської продукції та запасів на складах (у коморах) рекомендується здійснювати матеріально-відповідальній особі (завідувачу складу, комірнику) за їх видами, сортами згідно з правилами їх зберігання.

Облік надходження й витрачання медикаментів (за винятком спирту та отруйних і сильнодіючих лікарських засобів) та інших лікувально-профілактичних засобів і матеріалів здійснюють у кількісному вираженні в "Книзі складського обліку" (форма N ВЗСГ-10), згідно з додатком 10.

Щомісяця спеціаліст ветеринарної служби на підставі первинних документів (накладних, рахунків, актів, рецептів тощо) складає і подає в бухгалтерію Звіт про рух біопрепаратів і ліків у кількісних та вартісних показниках.

Облік отруйних і сильнодіючих речовин рекомендується вести у кількісних показниках за спеціальними вказівками, розробленими Міністерством охорони здоров'я України. Для цього використовують "Книги складського обліку" (форма N ВЗСГ-10), згідно з додатком 10 пронумеровані, прошнуровані, скріплені сургучною печаткою підприємства і підписані головним лікарем ветеринарної медицини та головним бухгалтером. Отруйні і сильнодіючі речовини зберігаються окремо в спеціально обладнаних для цього місцях.

Облік бланків суворої звітності матеріально відповідальні особи здійснюють у Книзі складського обліку" (форма N ВЗСГ-10), згідно з додатком 10, по кожному найменуванню за кількістю і номінальною вартістю. Надходження та витрачання зазначених бланків оформляють, як і операції по надходженню і витрачанню коштів.^ Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-10


Затверджено наказом Мінагрополітики України

від 21 грудня 2007 р. N 929
Сільгосппідприємство _______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________________

Склад _____________________________________________________
^ КНИГА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ

за ____________ 20__ р.
Назва матеріалу _________________________ Номенклатурний номер _____________________

Стелаж ________________________________ Осередок _________________________________

Одиниця виміру _________________________ Ціна _____________________________________


Дата

Номер документа

^ Від кого надійшло або кому видано

Прибуток

Видаток

Залишок

Контроль

(підпис і дата)
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Схожі:

Загальні вимоги до складання документів iconРеферат на тему: “ Вимоги до мови документів ”
Загальні вимоги до мови документа: ясність викладу, точність опису, свобода від суперечностей
Загальні вимоги до складання документів iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Це Положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації...
Загальні вимоги до складання документів iconПравила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії...
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997, визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії інтегральної...
Загальні вимоги до складання документів iconЗвертаємо вашу увагу на правильність оформлення використаної літератури...
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Загальні вимоги до складання документів iconМісто Токмак Запорізької області Герб міста Токмака Прапор міста...
«Дсту гост 1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.»
Загальні вимоги до складання документів iconДсту 4092-2002
...
Загальні вимоги до складання документів iconВимоги до ведення зошитів І культури оформлення письмових робіт Загальні...
Тому учні зобов'язані: бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками...
Загальні вимоги до складання документів iconКодекс україни 1
Загальні вимоги до провадження за ініціативою адміністративного органу 13
Загальні вимоги до складання документів iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Загальні вимоги до складання документів icon"Оцінювання І калькулювання. Дакументування та інвентаризація."
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка