Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402
Скачати 386.32 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402
Сторінка1/6
Дата конвертації04.03.2013
Розмір386.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
Міністерство внутрішніх справ україни
національна академія внутрішніх справ
Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність»
для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
за напрямом підготовки «Правознавство» - 6.030402Київ 2011

Укладачі: Расюк Е. В. - кандидат юридичних наук, доцент

^ Микитчик А.В. - кандидат юридичних наук

Рецензенти: Джужа О.М. - доктор юридичних наук, професор.

Весельський В.К. - кандидат юридичних наук, професор.

Навчально-методичний комплекс

Обговорений та схвалений

на засіданні кафедри кримінології

та кримінально-виконавчого права

«30» серпня 2011 р. (протокол № 1)

Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к.ю.н. Расюк Е.В., к.ю.н. Микитчик А.В. - К.: НАВС.-2011.- 18 с.

© Національна академія внутрішніх справ, 2011

^ 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна: Антинаркотична профілактична діяльність
Незаконний обіг наркотиків - надзвичайно складне, багатогранне і у той же час суспільно небезпечне явище у сучасному світі. Незаконний обіг наркотиків руйнує економіку, соціальну сферу, підвищує рівень злочинності, руйнує моральні підвалини суспільства, вражає своїм негативним впливом молодь, провокує конфлікти. Його можна розглядати як загрозу національній безпеці України. Прогресуюче зловживання наркотиками, різкий ріст цін на них, збільшення кількості злочинів, пов’язаних з наркотиками - створює сприятливі умови для появи злочинних угруповань, що здійснюють їх організований збут (наркобізнес).

Необхідно відмітити, що незаконний обіг наркотиків, наркобізнес, зокрема й транснаціональний, є потужним стимулом зростання загальнокримінальної та економічної злочинності. Основними сферами застосування прибутку від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є гральні заклади, дискотеки та нічні клуби, купівля-продаж нерухомості тощо. Але останнім часом супутнім злочином у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів стала корупція серед посадових осіб правоохоронних органів та органів управління і влади, особливо в місцях виробництва наркотиків та за маршрутами їх транспортування.

Сучасний стан наркозлочинності примушує оцінювати її не тільки як соціально-правове явище, але й як політичний феномен. Вона пронизує всі важливі сфери життєдіяльності держави і суспільства, а також, пов’язана з глобальними проблемами, що викликають у суспільстві підвищену напруженість: економіка, міжнародні відносини, внутрішньо - і зовнішньополітичні перетворення тощо. При цьому кожна з цих сфер відчуває на собі деструктивну силу кримінальних процесів.

Аналіз статистичних даних, що стосуються незаконного обігу наркотиків, показує, що зловживання наркотичними засобами в Україні здобуває все більші масштаби. Кількість осіб, що вживають наркотики, перевищує мільйон людей, а за деякими даними - досягає двох мільйонів.

Детермінанти злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є похідними від загальних причин злочинності у нашій країні та взаємопов’язані з економічними, політичними, ідеологічними, морально-психологічними, демографічним процесами у державі. Вивчення причин злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, має важливе значення не тільки для глибокого пізнання об’єктивних джерел відповідного кримінального явища, але й для розроблення запобіжних заходів протидії вищевказаних злочинів. Разом з тим, враховуючи глобальні перетворення у державі, можна виділити цілу низку детермінант, особливо значущих для існування, розповсюдження і самовідтворення злочинності, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків дозволить знизити не тільки їх рівень, але й рівень смертності та хвороб населення, оптимізувати соціальну ситуацію у суспільстві, підвищити авторитет держави у світі. Саме тому держава зосереджує зусилля на профілактиці незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, покаранні осіб, винних у вчиненні таких злочинів, лікуванні та реабілітації наркоманів.

Профілактичну діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків варто поділити на два рівні:1) загальна профілактика, основним напрямом якої є заходи щодо усунення причин і умов, що сприяють як наркотизації населення, так і вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів; 2) індивідуальна профілактика щодо конкретних осіб, які зловживають наркотичними засобами та на цьому ґрунті схильні до вчинення злочинів.

Таким чином, профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків — важлива складова у діяльності державних структур, тому що дозволяє знизити не тільки рівень їх проявів, але й рівень смертності та хвороб населення, оптимізувати соціальну ситуацію у суспільстві, підвищити авторитет нашої держави у світі. Саме тому держава зосереджує зусилля як на профілактиці й протидії незаконному обігу наркотиків, покаранні осіб, винних у вчиненні злочинів у даній сфері, так і на лікуванні наркоманів, проведенні з ними реабілітаційних заходів.

Складовою частиною державної профілактичної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків, є цілеспрямована діяльність служб і підрозділів органів внутрішніх справ, що полягає у: здійсненні заходів, спрямованих на виявлення, нейтралізацію та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків; забезпеченні оперативно-профілактичного спостереження за особами, схильними до вчинення таких злочинів; здійсненні контролю над процесом законного виробництва, зберігання, транспортування, реалізації й використання наркотиків.

У цілому питання загальної та індивідуальної профілактики зловживання наркотиками, їх немедичного вживання, правопорушень, пов’язаних з ними, повинні становити єдину стратегію антинаркотичної політики держави, що проводиться нею. Профілактична діяльність органів внутрішніх справ здійснюється спеціальними засобами й методами та вимагає постійного своєчасного правового, організаційного й тактичного-удосконалювання спеціальної профілактики.

Викладання спеціального курсу «Антинаркотична профілактична діяльність » передбачає загальну та спеціальну мету.

Загальна мета передбачає:

1.формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та світі;

2.можливість самостійного комплексного вивчення антинаркотичного законодавства України, що регулює систему профілактичних заходів.

Спеціальна мета передбачає:

  1. формування у слухачів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про антинаркотичну профілактичну діяльність;

  2. відпрацювання теоретичних та практичних навиків щодо запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, та розробки нормативних актів та прийняття управлінських рішень;

  3. вивчення антинаркотичної профілактичної діяльності відповідно до навчальної програми;

  4. ознайомлення із змістом, формами реалізації і перспективами розвитку антинаркотичної політики України та проблемами її кримінально законодавства;

Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням наступних навчально-методичних завдань:

  1. надання слухачам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері антинаркотичної профілактичної діяльності ;

  2. створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;

  3. закріплення на семінарських заняттях знань про основні теоретичні положення антинаркотичної профілактичної діяльності;

  4. розвиток на практичних заняттях навичок щодо запобігання незаконного обігу наркотичних речовин тощо.

Значення «Антинаркотичної профілактичної діяльності» - полягає в тому, що його предмет дає можливість комплексного оволодіння теоретичними знаннями і певними правозастосовчими навичками у галузі правового регулювання антинаркотичної профілактичної діяльності, які необхідні для кваліфікованого юриста-правознавця.

Курс

Характеристика дисципліни


Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСTS: 1

Модулів: 4
^

Змістовних модулів: 1


Загальна кількість годин: 36Рік підготовки:

Семестр: 5

Лекцій: 8

Семінарські заняття: 8

Практичні заняття: 2

Самостійна робота: 18

Вид контролю: залік
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconЮ. М. Бардачов «05» березня 2013р
Програма вступної фахової співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconПрограма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки...
Програма є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
Нмк з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 030401 “Правознавство”, 030503...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни...
Автори: Чернявська О. В., д е н., професор кафедри фінансів Полтавського університету економіки І торгівлі
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Сестринська практика. Робоча навчальна програма підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом 1101...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Римської держави, основні принципи, головні поняття І категорії римського публічного та приватного права. Матеріали складено на основі...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconРобоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з менеджменту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка