Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників




Скачати 267.77 Kb.
НазваПро затвердження Правил експлуатації вогнегасників
Сторінка1/4
Дата конвертації31.03.2013
Розмір267.77 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4

Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників


Наказ Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 2 квітня 2004 року N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2004 р. за N 555/9154

З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року N 870, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила експлуатації вогнегасників, що додаються.

2. Начальникам Державного департаменту пожежної безпеки, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести до відома керівного складу територіальних органів управління МНС України та організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів Правил експлуатації вогнегасників і забезпечити здійснення контролю за їх виконанням.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Борисова П. Ф.

  Міністр 

Г. В. Рева 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 2 квітня 2004 р. N 152

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2004 р. за N 555/9154 


^

ПРАВИЛА
експлуатації вогнегасників

1. Загальні положення


1.1. Правила експлуатації вогнегасників (далі - Правила), які обов'язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами, громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, що перебувають на території України, установлюють загальні вимоги до експлуатації вогнегасників загального призначення на об'єктах захисту вогнегасниками (далі - об'єкти).

1.2. Ці Правила не поширюються на:

об'єкти, у яких зберігаються, виробляються або є в обігу вибухові речовини і засоби підривання, сильнодійні отруйні речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби;

об'єкти військового призначення;

захисні споруди цивільної оборони;

підземні споруди підприємств гірничовидобувної промисловості;

електрорухомий склад, шахти, тунелі та підземні споруди метрополітену;

транспортні засоби залізничного, повітряного, річкового та морського транспорту.

1.3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, виходячи із специфічних умов та особливостей експлуатації вогнегасників на об'єктах, які належать до сфери їх управління, можуть розробляти свої галузеві правила експлуатації вогнегасників, що затверджуються у встановленому порядку після їх узгодження з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Вимоги галузевих правил експлуатації вогнегасників мають бути не нижчі від установлених цими Правилами, а також не повинні суперечити викладеним у них положенням.

1.4. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на такі нормативні акти:

Закон України "Про пожежну безпеку";

Закон України "Про охорону праці";

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань;

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги;

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения;

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.10.94 N 104);

НАПБ В..01.054-98/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України (затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.12.98 N 527).

1.5. Терміни та визначення понять

У цьому нормативно-правовому акті нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1.5.1. Вогнегасник - технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною.

1.5.2. Вогнегасник загального призначення - вогнегасник, призначений для забезпечення протипожежного захисту об'єкта.

1.5.3. Вогнегасник спеціального призначення - вогнегасник, призначений для забезпечення протипожежного захисту об'єкта із специфічними умовами експлуатації та (або) особливостями пожежної небезпеки виробництва і (або) за конструктивним виконанням відрізняється від вогнегасника загального призначення.

1.5.4. Об'єкт захисту вогнегасником (вогнегасниками) - рухоме або нерухоме майно юридичної або фізичної особи, до якого встановлено вимоги пожежної безпеки і яке потребує наявності вогнегасника (вогнегасників) як елемента системи його захисту від пожежної небезпеки.

1.5.5. Експлуатація вогнегасника - стадія життєвого циклу вогнегасника, на якій реалізується і забезпечується його працездатність.

До стадій експлуатації вогнегасника належать: початок його експлуатації, зберігання, транспортування, очікування застосування за призначенням, застосування за призначенням, технічне обслуговування, а також завершення експлуатації.

1.5.6. Життєвий цикл вогнегасника - проміжок часу від виготовлення до завершення експлуатації вогнегасника.

1.5.7. Початок експлуатації вогнегасника - календарна дата, яку проставлено відділом технічного контролю виробника в паспорті та маркуванні вогнегасника.

1.5.8. Зберігання вогнегасника під час експлуатації - утримування вогнегасника в спорядженому стані у відведеному для його збереження місці протягом заданого строку.

1.5.9. Транспортування вогнегасника під час експлуатації - переміщення вогнегасника в спорядженому стані із застосуванням, за потреби, транспортних і вантажопідйомних засобів.

1.5.10. Очікування застосування за призначенням - наявність вогнегасника на об'єкті (захисту вогнегасником) у стані, придатному до застосування за призначенням, та у відведеному для його розміщення місці.

1.5.11. Технічне обслуговування вогнегасника - комплекс операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності в режимах очікування застосування за призначенням, транспортування і зберігання, або на прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації.

1.5.12. Технічне діагностування вогнегасника - стадія технічного обслуговування, метою якої є визначення технічного стану вогнегасника, пошук несправності та прийняття рішення щодо його ремонту, технічного опосвідчення, перезарядження або завершення його експлуатації.

1.5.13. Завершення експлуатації вогнегасника - календарна дата в документі, який засвідчує неможливість відновлення працездатності вогнегасника з показниками якості, передбаченими технічними вимогами до нього.

1.5.14. Умови експлуатації вогнегасника - сукупність факторів, які діють на вогнегасник під час його експлуатації.

1.5.15. Уведення вогнегасника в експлуатацію - подія, яка фіксує готовність вогнегасника до очікування застосування за призначенням на об'єкті захисту вогнегасником і яка документально оформлена в установленому порядку.

1.5.16. Гарантійний термін експлуатації - проміжок часу, установлений виробником або пунктом технічного обслуговування вогнегасників і зазначений у паспорті та на маркуванні вогнегасника, протягом якого гарантується його працездатний стан за умови дотримання споживачем вимог інструкції з експлуатації.

1.5.17. Працездатний стан вогнегасника - стан вогнегасника, за яким значення параметрів, які характеризують його здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативних та експлуатаційних документів.

1.5.18. Огляд вогнегасника - первинна, а також періодична перевірка, яка проводиться візуально особою, відповідальною за пожежну безпеку об'єкта, з метою встановлення відповідності зовнішнього вигляду вогнегасника вимогам паспорта, правильності його розміщення, наявності непошкодженої пломби та пристрою блокування, відсутності механічних пошкоджень і слідів корозії, наявності робочого тиску (для закачного вогнегасника), а також прийняття рішення про необхідність його технічного обслуговування або можливість подальшого очікування застосування за призначенням відповідно до експлуатаційних документів.

1.5.19. Ремонт вогнегасника - стадія технічного обслуговування, спрямована на заміну пошкоджених та (або) зношених деталей і складальних одиниць вогнегасника, які стали непридатними.

1.5.20. Зняття вогнегасника з експлуатації - подія, яка фіксує неможливість або недоцільність подальшого очікування застосування вогнегасника за призначенням чи його технічного обслуговування та яка документально оформлена в установленому порядку.

1.5.21. Регенерація вогнегасної речовини - технологічний процес відновлення фізико-хімічних властивостей вогнегасної речовини з метою її подальшого використання за призначенням.

1.5.22. Утилізування вогнегасної речовини - технологічний процес перероблення вогнегасної речовини, яка не підлягає регенерації, з метою використання її в інших сферах господарської діяльності, не пов'язаних з процесами припинення горіння.

1.5.23. Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, - особа, яка призначена наказом адміністрації об'єкта і має повноваження для розміщення та здійснення огляду вогнегасників на об'єкті, організації їх технічного обслуговування, ведення експлуатаційних документів і навчання працівників об'єкта правилам застосування вогнегасників.

1.5.24. Пункт технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ) - суб'єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування вогнегасників, засвідчує їх справність і має на це право згідно з чинним законодавством.

1.5.25. Спеціальне навчання - підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації за навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку.
  1   2   3   4

Схожі:

Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Про затвердження Правил будови І безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників iconЗакону України «Про благоустрій населених пунктів»
...
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників iconПерелік екзаменаційних білетів з правил безпечної експлуатації електроустановок...
Основні захисні заходи від ураження електричним струмом в мережах електропостачання з глухозаземленою нейтраллю. Схема підключення...
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників iconДержавний комітет україни з нагляду за охороною праці
Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що...
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників iconПро затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів...
України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 2000 року №598, з метою дотримання єдиних положень І вимог щодо організації...
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників iconПро затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування...
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників iconПравила
України, іноземними громадянами та особами без громадянства, що перебувають на території України, установлюють загальні вимоги до...
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників icon1. Призначення та галузь застосування
Дана Настанова з експлуатації (далі настанова) призначена для вивчення принципу дії, будови та правил експлуатації сигналізатора...
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників iconПро затвердження Правил безпеки систем газопостачання України
На виконання Закону України "Про охорону праці", на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 16. 07....
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників iconПравила безпечної експлуатації електроустановок споживачів київ 1998
Введено: Замість «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Головдерженергонаглядом Міненерго...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка