Договір доручення № на виконання разового замовлення
Скачати 100.25 Kb.
НазваДоговір доручення № на виконання разового замовлення
Дата конвертації01.04.2013
Розмір100.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


Договір доручення

на виконання разового замовлення

м.Київ

/____ /___________/ 2007р.


ДОВІРИТЕЛЬ: _________________________________________________________________________________________________, юридична особа, що зареєстрована у відповідності з законодавством _________________, в особі _______________________________, який діє на підставі ____________________________________, з однієї сторони, та

ПОВІРЕНИЙ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал», юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України (діє на підставі ліцензії серії АВ № 115151, виданої ДКЦПФР 28 квітня 2006 р.), в особі Директора _______________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1.Предмет Договору:

1.1.У відповідності з умовами даного Договору Повірений зобов’язується надати Довірителю посередницьку послугу з купівлі цінних паперів, а Довіритель зобов’язується виплатити Повіреному винагороду.

1.2.Повірений має право на укладання договорів купівлі-продажу наступних цінних паперів (надалі – ЦП):


Вид, категорія, тип ЦП:
Форма випуску ЦП
Емітент ЦП:
Код ЄДРПОУ Емітента:
Код ISIN:
Номінальна вартість 1 (одного) ЦП:
Кількість ЦП:
Загальна максимальна вартість купівлі ЦП:
1.3. Повірений повинен укласти від імені Довірителя договори купівлі-продажу, за якими продавець(ці) передає(ють) у власність Довірителя ЦП, що зазначені в п.1.2. цього Договору. За договорами, які Повірений укладе з третіми особами, набуває права та становиться зобов'язаним Довіритель, хоча б Повірений був названий в цих договорах або вступив з третіми особами в безпосередні відносини з виконання цих договорів.
^ 2.Умови виконання Договору

2.1.Цей Договір є лімітним замовленням на купівлю. Інші умови Договору(ів) купівлі-продажу ЦП, укладених з третіми особами на виконання даного Договору, Повірений має право визначити на його розсуд.

2.2.Цей Договір є відкритим замовленням. Договір діє до моменту його повного виконання, або до його припинення з підстав, встановлених законодавством України (у т.ч. скасування доручення Довірителем), або за домовленістю сторін про припинення.

2.3. Після повного виконання Сторонами зобов‘язань за цим Договором, Сторони зобов‘язані підписати Акт виконаних зобов‘язань.


^ 3.Гарантії СТОРІН

3.1.Повірений гарантує Довірителю, що він володіє відповідним юридичним статусом, необхідним для виконання взятих на себе згідно з цим Договором зобов'язань. Повірений заявляє та гарантує Довірителю, що підписання та виконання цього Договору не призведе до порушень будь-яких статей законів, нормативних актів, наказів або юридичних рішень, що набрали юридичної сили та які стосуються Повіреного.

3.2.Довіритель заявляє та гарантує Повіреному, що підписання та виконання цього Договору, не призведе до порушень будь-яких статей законів, нормативних актів, наказів або юридичних рішень, що набрали юридичної сили та які стосуються Довірителя. Довіритель має всі необхідні повноваження щодо купівлі ЦП.


^ 4.Права та обов’язки Сторін

4.1.Повірений зобов’язаний:

4.1.1.Виконати доручення особисто, відповідно до вказівок Довірителя.

4.1.2. Після повного виконання даного Договору надати Довірителеві Звіт про його виконання з виправдними документами.

4.1.3. Сповістити Довірителя про зміну банківських реквізитів та зміну адреси протягом 1 робочого дня з дня настання події.

4.1.4. Повірений несе інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України для Торговців цінними паперами у ході виконання ними брокерської діяльності з цінними паперами.

4.2.Повірений має право:

4.2.1. Представляти Довірителя у відносинах з будь-якими фізичними та юридичними особами (у тому числі з професійними учасниками фондового ринку), вести переговори з питань, що пов’язані з купівлею на ім’я Довірителя акцій.

4.2.2. укладати (підписувати) від імені Довірителя договори купівлі-продажу акцій, на умовах, визначених цим Договором, а також на умовах, які визначить Повірений, якщо такі умови не визначені цим Договором, здійснювати від імені Довірителя будь-які дії, необхідні для виконання укладених договорів купівлі-продажу акцій вищевказаного Емітента;

4.2.3. здійснювати від імені Довірителя будь-які дії, необхідні для перереєстрації (переоформлення) права власності на належні Довірителеві акції;

4.2.4. від імені Довірителя отримувати будь-які документи, що пов’язані з виконанням повноважень за цією Довіреністю, у тому числі: сертифікат акцій Емітента, будь-які виписки, що стосуються належних Довірителеві акцій Емітента тощо;

4.2.5. від імені Довірителя складати, підписувати, подавати (надсилати) листи, заяви, анкети, та будь-які інші документи (у т.ч. сертифікати акцій), які прямо чи опосередковано пов‘язані з купівлею акцій та переоформленням права власності Довірителя на акції;

4.2.6. сплачувати державне мито та інші платежі, що пов’язані з виконанням цієї довіреності, у тому числі оплачувати послуги професійних учасників фондового ринку, що пов’язані з виконанням цього Договору;

4.2.7. виконувати інші дії, пов‘язані з купівлею акцій та переоформленням права власності Довірителя на акції.

4.2.8. одержувати від Довірителя додаткову інформацію, яка не відображена в цьому Договорі, але необхідна для виконання цього Договору.

4.2.9. вимагати від Довірителя відшкодування витрат, що були понесені Повіреним для виконання доручення Довірителя.

4.2.10. вимагати від Довірителя відшкодування збитків, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Довірителем умов цього Договору.

4.2.11. відмовитись від виконання прийнятого доручення у разі неможливості його виконання.

4.3.Довіритель зобов’язаний:

4.3.1. Відшкодувати Повіреному фактичні витрати, які були понесені Повіреним для виконання доручення Довірителя.

4.3.2. Відшкодувати Повіреному всі понесені ним збитки в разі порушення Довірителем умов цього Договору.

4.3.3. Підписати з продавцями ЦП Акти прийому-передачі ЦП (Акти виконаних зобовязань) протягом 1 (одного) робочого дня з моменту виконання Сторонами зобовязань за договором купівлі-продажу ЦП належним чином).

4.3.4. Оперативно реагувати на надану Повіреним інформацію щодо зміни кон'юнктури ринку цінних паперів та при домовленості Сторін вносити відповідні зміни до цього Договору.

4.3.5. Прийняти Звіт Повіреного.


4.3.6. Сплатити Повіреному Винагороду в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.


4.4.Довіритель має право:

4.4.1.Вносити зміни до цього Договору в письмовій формі в будь-який час, якщо відповідний договір купівлі-продажу ЦП ще не укладений Повіреним.

4.4.2.Скасувати видане цим Договором доручення Повіреному. У разі скасування доручення до моменту його виконання (повного або часткового), Довіритель зобов’язаний сплатити винагороду Повіреному відповідно до розміру виконаних Повіреним зобов’язань. Довіритель зобов’язаний виплатити винагороду, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту скасування доручення

Довірителем.


4.4.3.Вимагати від Повіреного відшкодування збитків, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Повіреним умов цього Договору.

^ 5.Умови розрахунків

5.1.Розмір винагороди Повіреного: ___ (_________) відсотків від Загальної максимальної вартості купівлі ЦП, придбаних Повіреним для Довірителя на виконання цього Договору.


5.2.Винагорода Повіреного виплачується Повіреному протягом ____ (___________) робочих днів з моменту прийняття Довірителем Звіту Повіреного.

^ 6.Відповідальність Сторін

6.1.Повірений не несе відповідальності за невиконання доручення у разі відсутності пропозицій щодо продажу ЦП взагалі або за ціною, обумовленою в цьому Договорі.

6.2.Довіритель несе відповідальність перед Повіреним у випадку порушення термінів сплати Винагороди Повіреного. Довіритель сплачує Повіреному пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення від суми несплаченої Винагороди Повіреного.


^ 7.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1.Жодна із Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого із зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обумовлено виключно настанням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

7.2.Під обставинами непереборної сили згідно з цим Договором, розуміються події надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору незалежно від волі та бажання Сторін (Сторони), наприклад: пожежі, повіні, епідемії, епізоотії, землетруси та інші природні та штучні лиха та катаклізми, повстання, ембарго, війни або воєнні дії будь-якого характеру, мобілізація, бастування, заборони та обмеження, що випливають з документів нормативного характеру органів державної влади та управління, обставини, що вплинули на діяльність зберігача (реєстратора) цінних паперів, або інші обставини, які перебувають поза контролем Сторін.

7.3.Сторона, стосовно якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно, не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати настання таких обставин, у письмовій формі проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, а також здійснити усі можливі дії з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.
^ 8.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1.Всі суперечки та протиріччя між Сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом листування, тобто наданням одне одному оригіналів претензій (відповідей на претензії). При недосягненні згоди, а саме: повна або часткова відмова від претензії, ненадання відповіді на претензію протягом 1 (одного) місяця, як і незадоволення претензії в десятиденний термін з дати надання відповіді із згодою про задоволення претензії, передається на розгляд та остаточне вирішення суду в порядку, встановленому законодавством України.

8.2.Дія Договору припиняється за взаємною згодою Сторін, за рішенням суду, при остаточному взаєморозрахунку між Сторонами, або в інших випадках, що передбачені законодавством України.

8.3. Відносини, що виникають на підставі цього Договору, регулюються матеріальним правом України.


^ 9.Канали та порядок передачі інформації та зв’язку

9.1.Сторони обмінюються інформацією за допомогою факсимільного зв’язку. Сторони підтримують зв’язок через осіб, які підписали даний Договір.


10.Інші умови

10.1.Даний Договір діє з моменту його підписання до виконання Сторонами своїх обов’язків за ним.

10.2.Всі додаткові угоди, доповнення, зміни, які додаються до цього Договору, є невід’ємними частинами цього Договору та мають силу за умови їх підписання обома Сторонами.

10.3.В разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони щонайшвидше розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті відповідного положення.

10.4.Елементи відносин доручення, що не врегульовані даним Договором, регулюються законодавством України.

10.6.Цей Договір складений в 4 (чотирьох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін та по одному для зберігача (реєстратора) кожної Сторони.


^ 11.Реквізити Сторін

Повірений:

Довіритель:

ТОВ «ІК Вєлєс Капітал»

Код ЄДРПОУ: 33847438

р/р: 2650532368 у АБ «Діамант» в м. Києві, МФО 320854

Місцезнаходження: Україна, Київська обл., м.Бровари, вул.Незалежності, 16, оф.804

Тел./факс: (044) 459-02-50 (51)

підпис

М.П.

підпис
Схожі:

Договір доручення № на виконання разового замовлення iconДоговір доручення № на виконання разового замовлення
України (діє на підставі ліцензії серії ав №115151, виданої дкцпфр 28 квітня 2006 р.), в особі Директора
Договір доручення № на виконання разового замовлення iconНа виконання разового замовлення
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по...
Договір доручення № на виконання разового замовлення iconДоговір доручення №131/1
Повірений, в особі генерального директора Германова Дмитра Ігоровича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст ст 1000 1008 ЦК україни,...
Договір доручення № на виконання разового замовлення iconДоговір доручення на продаж продукції
Довіритель доручає, а повірений бере на себе зобов’язання укласти від імені та за рахунок довірителя договір купівлі-продажу з третьою...
Договір доручення № на виконання разового замовлення iconДоговір доручення

Договір доручення № на виконання разового замовлення iconДоговір доручення на ведення справ в Господарському суді

Договір доручення № на виконання разового замовлення iconНака з
На виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/252 (п а 2), доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003...
Договір доручення № на виконання разового замовлення iconПро затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи...
Ого охоплення соціальними послугами вразливих категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та своєчасного надання їм...
Договір доручення № на виконання разового замовлення iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Договір доручення № на виконання разового замовлення iconОрганізація може бути ефективною тільки у випадку виконання усіх...
На поведінку І мотиви діяльності підлеглих з метою рішення виробничих задач. Керівництво – це право особистості давати офіційні доручення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка