Закону України Про охорону праці
НазваЗакону України Про охорону праці
Сторінка6/7
Дата конвертації06.03.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7

^ Стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адмініст­рації у межах відповідних територій:

 забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в галу­зі охорони праці;

 формують за участі представників профспілок, Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків і забезпечують виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;

 забезпечують соціальний захист найманих працівників, зокрема зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

 вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) аварій­но-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності;

 здійснюють контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяль­ності нормативно-правових актів про охорону праці.

Для виконання зазначених функцій у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій створюються структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке за­тверджується Кабінетом Міністрів України, а також на громадських засадах — ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

Коментар до ст. 34

Вирішення нагальних проблем охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях певної територіальної одиниці відповідно до Закону України "Про державні місцеві адміністрації" с невід'ємною складовою частиною діяльності державних адміністрацій.

Закон конкретизує ці питання, визначаючи найбільш важливі на­прями цієї роботи та повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Стосовно структурних підрозділів з охорони праці на даний час го­туються відповідні пропозиції.

Законом введено обов'язкову інституцію — ради з питань безпеч­ної життєдіяльності населення, що діють на громадських засадах.

^ Стаття 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

 затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;

 приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної влас­ності.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об'єктах.

Для виконання функцій, зазначених у частині другій цієї статті, сільська, селищна, міська рада створює у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначає спеціаліста з охорони праці.

Коментар до ст. 35

Закон доповнено даною статтею з урахуванням прийнятого Зако­ну України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР з метою забезпечення вертикалі функції управління охороною праці.

Для виконання функцій з питань охорони праці у складі виконав­чого органу самоврядування створюється відповідний підрозділ або призначається спеціаліст з охорони праці.

На даний час для створення цієї інституції слід керуватися Типо­вим положенням про служби охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 3 серпня 1993 року № 73.

^ Стаття 36. Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці

Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та Інших об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприєм­ствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанням функ­цій в їх апаратах створюються служби охорони праці.

Коментар до ст. 36

Відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" під­приємства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.

Об'єднання є юридичною особою, реєстрація провадиться в поряд­ку, встановленому законодавством.

Об'єднуючи свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, підприємства — засновники асоціації, корпорації тощо відо­бражають відповідні питання в статуті даного об'єднання.

Поряд з проведенням єдиної науково-технічної політики, розроб­ленням і реалізацією комплексних заходів щодо поліпшення безпеки та гігєни праці об'єднання в статуті можуть передбачати й інші функції, делеговані об'єднанню, зокрема стосовно надання методичної допомоги підприємствам в організації охорони праці, участі в опрацюванні про­ектів нормативно-правових актів з охорони праці, проведення навчан­ня з питань охорони праці тощо.

Для виконання делегованих об'єднанню функцій створюється служ­ба охорони праці. Структура, кількісний склад цієї служби визначаєть­ся об'єднанням самостійно.

^ Стаття 37. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем охорони пра­ці, ідентифікації професійної небезпечності організуються в межах загальнодер­жавної та інших програм цих питань і проводяться науково-дослідними ін­ститутами, проектно-конструкторськими установами та організаціями, вищи­ми навчальними закладами та фахівцями.

Коментар до ст. 37

Всі науково-дослідні інститути, проектно-конструкторські устано­ви та організації, вищі навчальні заклади проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці, ідентифі­кації професійної небезпечності в рамках загальнодержавних та інших програм на паритетних засадах за умов участі в тендерах, які прово­дяться відповідно до Закону України " Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Усі фундаментальні та частина прикладних досліджень входять у національну (в подальшому — загальнодержавну) програму поліпшен­ня стану безпеки, гігієни праці та виробничого сердовища й фінансу­ються за рахунок бюджету Фонду соціального страхування від нещас­них випадків і частково — за рахунок державного бюджету.

Фундаментальні дослідження в галузі охорони праці активно про­водить Національний науково-дослідний інститут охорони праці.

^ Стаття 38. Органи державного нагляду за охороною праці

Державний нагляд за додержанням законів та інших норма­тивно-правових актів про охорону праці здійснюють:

 спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

 спеціально уповноважений державний орган з питань радіа­ційної безпеки;

 спеціально уповноважений державний орган з питань по­жежної безпеки;

 спеціально уповноважений державний орган з питань гігіє­ни праці.

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, суб’єктів підприємництва, об’єд­нань громадян, політичних формувань, місцевих держав­них адмініст­рацій і органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється цим Законом, законами України «Про використан­ня ядерної енергії і радіа­ційну безпеку», «Про пожежну безпе­ку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо­луччя населення», іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи, що затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України.

Коментар до ст. 38

Законодавством гарантується право громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності. Для можливості реалізації цих прав в Україні створена система органів, що здійснюють державний нагляд за охороною праці.

У статті, що коментується, визначено перелік органів, на які покла­дається функція державного нагляду за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.

Кожний із зазначених органів діє відповідно до своєї компетенції, яка визначається у відповідних нормативно-правових актах, а саме:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці діє на підставі Указу Президента України від 16 січня 2003 року № 29 "Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці";

 спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки діє на підставі Указу Президента України від 6 березня 2001 року № 155 "Про Положення про Державний комітет з ядерного регулювання України";

 спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної без­пеки діє на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квіт­ня 2002 року № 500 "Про затвердження Положення державного депар­таменту пожежної безпеки";

 спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці діє на підставі Постанови Кабінету Міністерства від 19 серпня 2002 року "Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологіч­ну службу України".

Стаття 39. Права і відповідальність посадових осіб спе­ціаль­но уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці

Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці мають право:

 безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об’єкти), виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку додер­жання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції;

 одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи ус­ні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матері­али та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення;

 видавати в установленому порядку роботодавцям, керівни­кам та

 іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відпо­відно до законодавства використовують найману пра­цю, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді мі­ністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядуван­ня обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

 забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію ма­шин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припи­няти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення пору­шень, які створюють загрозу життю працюючих;

 притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про охорону праці;

 надсилати роботодавцям подання про невідповідність окре­мих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали орга­нам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом.

Рішення посадових осіб спеціально уповноваженого цен­трального органу виконавчої влади з нагляду за охороною пра­ці за необхідності обґрунтовуються результатами роботи та вис­новками експертно-технічних центрів, дослідних, випробуваль­них лабораторій та інших підрозділів (груп) технічної підтрим­ки, що функціонують у складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно до завдань інспекційної служби або створюються і діють згідно із законодавством як незалежні ек­спертні організації. Наукова підтримка наглядової діяльності здійснюється відповідними науково-дослід­ними установами.

Коментар до ст. 39

Компетенцію посадових осіб Державного комітету України з нагля­ду за охороною праці визначено Указом Президента України від 16 січня 2003 року № 29 "Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці".

Приписи видаються з метою усунення виявлених порушень і недо­ліків.

Адміністративні штрафи накладаються за порушення законодав­ства про охорону праці (Закон, нормативно-правові акти з охорони праці, які входять в Реєстр ДНАОП, та нормативні акти з охорони праці, що діють в межах підприємства).

Організація державного нагляду за охороною праці в системі Держ-наглядохоронпраці України здійснюється відповідно до Порядку ор­ганізації державного нагляду, затвердженого наказом Держнагляд-охоронпраці України від 31 травня 1995 року.

Посадові особи Держнаглядохоронпраці України є державними службовцями, на них поширюється дія законів України "Про держав­ну службу" та "Про боротьбу з корупцією".

Стаття 40. Соціальний захист посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагля­ду за охороною праці

Посадовим особам спеціально уповноваженого центрально­го органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці держа­ва гарантує соціальний захист.

Працівники правоохоронних органів надають допомогу посадовим особам органів державного нагляду у виконанні ними службових обов’язків та вживають заходів щодо припинення незаконних дій осіб, які перешкоджають виконувати ці обов’язки, вдаються до погроз, шантажу, нанесення тілесних ушкоджень посадовим особам органів державного нагляду або членам їх сімей, завдають шкоди їх майну.

Коментар до ст. 40

Нова стаття, яка визначає соціальні гарантії посадових осіб Держ-наглядохоронпраці України.

Стаття 41. Громадський контроль за додержанням законо­давства про охорону праці

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників.

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за до­держанням законодавства про охорону праці, створенням без­печних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та са­нітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодя­гом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колек­тивного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівни­ків професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на під­приємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, в цілому на пе­ріод, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю пра­цівників.

Професійні спілки також мають право на проведення неза­лежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одер­жувати від них аргументовану відповідь.

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві гро­мад­ський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.

Коментар до ст. 41

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначаються Законом Украї­ни "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 року № 1045.

Друга і третя частини даної етапі дублюють частини сьому і вось­му статті 21 "Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю" Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Стаття 42. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на під­приємствах виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунен­ня виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.

Для виконання цих обов’язків роботодавець за свій рахунок організовує навчання, забезпечує необхідними засобами і звіль­няє уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним дого­вором строк із збереженням за ними середнього заробітку.

Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси праців­ників у зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, їх звіль­нення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної від­повідальності здійснюється лише за згодою найманих працівни­ків у порядку, визначеному колективним договором.

Якщо уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці вважають, що профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою, мають право брати участь і вносити відповідні пропо­зиції під час інспек­ційних перевірок підприємств чи вироб­ництв фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, цими органами.

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці діють відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним орга­ном виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.

Коментар до ст. 42

Уповноважені трудові колективи з питань охорони праці створюється на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, видів їх діяльності та чи­сельності працюючих для здійснення громадського контролю за додер­жанням законодавства про охорону праці.

Діяльність уповноважених проводиться на підставі Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони прані, яке розробляється відповідно до Типового положення про роботу упов­новажених трудових колективів з питань охорони праці, затверджено­го наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р. № 135 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 1994 р. № 18227. Опрацьоване положення затверджу­ється загальними зборами (конференцією) трудового колективу підпри­ємства.

Навчання з питань охорони праці уповноважені проводять за ра­хунок роботодавця в місячний термін після їх призначення.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити їх необхідними норматив­ними актами і довідковими матеріалами за свій рахунок.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закону України Про охорону праці iconЗакону України "Про охорону праці"
Внести зміни до Закону України “Про охорону праці” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668; 1996 р., N 31, ст....
Закону України Про охорону праці iconНака з
На виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 64 "Про заходи щодо...
Закону України Про охорону праці iconПогоджено Затверджено
Закону України “Про охорону праці” в школі для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці
Закону України Про охорону праці iconЮридичне забезпечення охорони праці. Закон україни про охорону праці
Конституція України, Закони України: «Про охорону праці», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної...
Закону України Про охорону праці iconЗатверджено
Закону України "Про охорону праці" І встановлює правила виконання робіт І поведінки працівника на території підприємства, у виробничих...
Закону України Про охорону праці iconЗатверджено
Закону України "Про охорону праці" І встановлює правила виконання робіт І поведінки працівника на території підприємства, у виробничих...
Закону України Про охорону праці iconЗатверджено
Закону України "Про охорону праці" І встановлює правила виконання робіт І поведінки працівника на території підприємства, у виробничих...
Закону України Про охорону праці iconЗатверджено
Закону України "Про охорону праці" І встановлює правила виконання робіт І поведінки працівника на будівельному майданчику, у виробничих...
Закону України Про охорону праці iconЗатверджено
Закону України "Про охорону праці" І встановлює правила виконання робіт І поведінки працівника на будівельному майданчику, у виробничих...
Закону України Про охорону праці iconЗатверджено
Закону України "Про охорону праці" І встановлює правила виконання робіт І поведінки працівника на території підприємства, у виробничих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка