Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати
Скачати 115.04 Kb.
НазваКваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати
Дата конвертації25.03.2013
Розмір115.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Кваліфікаційні вимоги до вчителя

Вчитель повинен знати:

• вимоги державних документів про освіту, зокрема Законів України, Національної доктрини, концепцію 12-річної школи, концепцію художньо-естетичного виховання школярів, державних освітніх стандартів, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

• сучасні інноваційні процеси і технології в освіті;

• сучасні вітчизняні та зарубіжні науково-педагогічні вимоги до художньо- естетичного розвитку школярів та основ національного виховання учнів у навчальних закладах;

• психологічні закономірності загального і художнього розвитку учнів;

• базові та варіативні навчальні програми з мистецтва для загальноосвітніх закладів;

• методику проведення уроків предметів;

• особливості інноваційних педагогічних технологій (інтерактивних, проектних тощо) порівняно з традиційним навчанням;

• специфіку організації самонавчання в галузі мистецтва та специфіку організації позаурочної, гурткової, клубної роботи;

• специфіку організації навчання та підготовку до роботи "в класах з поглибленими практичним і теоретичним вивченням художньої культури (для окремих спеціалізованих шкіл);
^ Вчитель повинен вміти:
• проводити уроки дотримуючись вимог навчальних програм;

• впроваджувати інноваційні технології викладання мистецтва;

• застосовувати сучасні аудіовізуальні засоби, мас медіа;

• діагностувати художньо-естетичний розвиток учнів. за критеріями оцінювання освітніх результатів, затверджених МОН України;

• аналізувати та оцінювати уроки (власні та своїх колег);

• добирати художні твори для проведення уроків - музичні, візуальні; образотворчі;

• самостійно працювати Із сучасних психолого-педагогічною літературою та мистецькі матеріали (фонохрестоматії, слайди, відео);

• організовувати позаурочну діяльність учнів.

^ Планування роботи вчителя
Вчитель веде таку документацію:

\. На затвердження директору школи вчитель подає двічі на рік календарно-тематичне планування, що

здійснює на основі Державної програми

2. До кожного уроку, згідно з календарно-тематичним плануванням готує поурочний план, ураховуючи особливості розвитку учнів кожного класу.

3. Аналізує та узагальнює річні навчальні досягнення учнів.

4. Двічі на рік проводить діагностику художньо-естетичного розвитку учнів 9-11 класів та готує аналітичний самоконтроль.

5. Планує позаурочну виховну роботу в напрямку художньої культури (згідно із річним планом роботи школи).

6. Готує супроводжуючи додаткові матеріали до уроків художньої культури:

Наочні матеріали - схеми, плакати;

- комп'ютерні слайди;

- репродукції картин, скульптур, споруд;

- портрети видатних діячів мистецтва, культури.

- Відеотеку, фонохрестоматію тощо.
Роздаткові матеріали

- тести до тематичного оцінювання /різнорівневі

- тести та питання до індивідуального письмового опитування; питання до самостійних робіт, семінарів-практикумів, конференцій;

- картки із схемами, таблицями;

- уривки художніх творів, поезій, історичних подій тощо.

7. Розробляє сценарії виховних заходів /згідно із планом школи/.

8. Розробляє плани-коне пекти відкритих уроків.

9. Узагальнює досвід роботи та готує опис власного педагогічного досвіду /у разі підвищення атестаційної категорії на вищу або отримання педагогічного звання "вчитель-методист"/

^ Календарно-тематичне планування вчитель здійснює за такою орієнтовною схемою

Тема розділуТвори


Дата

Тема

Пере-

Теоретичний

Орієнтовний

що інтегрують

Д/з

п/п

уроку

уроку

вірка

матеріал для

практичні та

навчальний процес

знань

засвоєння

творчі завдання
^ До кожного уроку вчитель готує:

технічне забезпечення уроку /для слухання музики, демонстрації відео, перегляду слайдів, комп'ютерних презентацій та проектів/;

-додаткову літературу /інформаційні джерела, твори літератури, довідники, енциклопедії, періодичні видання/;

- роздатковий матеріал;

- наочність /репродукції, портрети, художній вернісаж із дитячих робіт, виставку робіт декоративно-ужиткового мистецтва, схеми, таблиці, комп'ютерні схеми/ та інші матеріали.
Види перевірки знань:

^ Усні форми:

- фронтальне опитування (колективне);

- індивідуальне та групове опитування;

- « продовжити речення»;

- «10 запитань»;

- роздуми;

- доповіді;

- взаємоопитування^ Творчі форми

- художнє читання;

- інсценування уривку твору, пісні;

- /пантоміма - невербальна -вербальна/;

- дискусія;

- мозаїка;

- створення індивідуальних або групових кросвордів, віршів, творів);

- відгадування кросвордів, загадок;

- мозковий штурм; „

- захист проекту


^ Письмові Форми:

- тестові запитання

- різиорівневі завдання (на картках);

- групові завдання;

- написання міні-твору;

- складання схем, графіків;

- самоопитування;

- диктант^ Урок в системі проблемного навчання спрямований /за технологією розвивальної освіти/ на активне одержання знань, розвиток дослідницької чи пізнавальної діяльності, залучення дітей до творчості, Обов'язковими компонентами уроку є:

• ставлення завдань в цікавих формах, створення проблемної ситуації;

• організація пошукових дій учнів, які працюють над обраною проблемою;

• спрямування дій на самостійну роботу учнів /пошук гіпотез, джерел Інформації, прийняття рішення/.
^ Урок з технології особистісно-оріснтовного навчання спрямований на визначення життєвого досвіду учнів, їх здібностей, Інтересів, формування позитивної мотивації до пізнавальної діяльності й потреби в самопізнанні, саморегуляції, самозахисту.

Обов'язковим для такого уроку є такі етапи:

Вчитель подає можливі варіанти І способи виконання діяльності, учні обирають спосіб фіксації нового матеріалу та способи виконання завдань на уроці та варіанти домашнього завдання.
^ Урок у технологіях розвивального навчання спрямований на розвиток усієї сукупності якостей особистості /знань, вмінь, навичок, способів розумових дій, самокерованих механізмів особистості емоційно-ціннісної та діяльнісно-практичних сфер).

Хід пізнання йде від учнів, вони спостерігають, порівнюють, групують, класифікують, роблять висновки, виводять закономірності. Відбувається колективний пошук, який керується вчителем. На уроці вчитель створює педагогічні ситуації, в ході яких учень проявляє ініціативу, самостійність. Урок мас гнучку структуру, яка є насичена, пізнавально-значущим та проблемним змістом, використовується наочність, диференційні та творчі завдання.

^ Урок у технологіях інтерактивного навчання спрямований на розвиток спілкування, в ході якого відбувається взаємовплив учнів один на одного. В ході спілкування, діяльності учнів, що стає видом активності, учні розвивають свою особистість.

Обов'язковим для такого уроку є:

- залучення всіх учнів до роботи; стимулювання до активності в роботі та організація продуктивної роботи в малих групах;

- Стимулювання до активності в роботі та орієнтації продуктивної роботи в малих групах; -підготовленість приміщення та дотримання регламенту використання 1-2

інтерактивних прийомів роботи.

^ Нетрадиційні типи уроків. До цих типів уроків можна віднести:

уроки-ігри (ділові, рольові, мистецькі);

уроки-сценарії (за прикладом ТУ-програм);

уроки-пошуки (із організацією самостійної роботи учнів). Наведемо декілька прикладів нестандартних уроків художньої культури.


^ Використання між: предметних зв'язків для «активізації» методів навчання
А) засобами образотворчого мистецтва з використанням таких його форм і прийомів:

• рекламний буклет;

• підвісна скульптура;

• Ілюстрація;

• географічна карта;

• агітаційний аспект;

* слайди;

• комікси;

• малюнок;

• емблеми;

* лозунги;

• фотомонтаж;

• орігамі;

• ребуси;

• колаж;

• вітражі;

• жива композиція;

• герб;

• шарж;

• дротяна структура;

• оранжувальні

• силует;

• настінний живопис;

композиції;

* словник у малюнках;

• мозаїчні малюнки;

• панорама;

• сюжетні ролики;

• фотографія

• драпіровка;

• моделювання


б) засобами інсценізації:

* постановка п'єси;

• інтерв'ю;

• сценка-жарт;

• пантоміма;

• читання за ролями;

* ревізійна пародія;

• лялькова виставка;

* рольова гра;

• німий фільм;

• діафільм;

• театр тіней;

• відео виступ

: • відеофільм

* зміна кінця п'єси
в) засобами дослідження;

' перепис;

* анкетування;

• колекціонування;

• екскурсія;

• тестування;

• дослідження подій;

• виставка;

• діаграми;

* альбом для вирізок;

• таблиці;

• обґрунтування гіпотези

• практичне завдання

• огляд


г) засобами музики:

рекламна пісенька;

віршування;

порівняння пісень;

складання пісні

пісенна Інсценізація

написання мелодії до вірша


д) засобами гри:

• Імітація; • знайомство; • головоломки

дилеми моральності; кросворди

настільні Ігри; ребуси


е) засобами писемної творчості:

• акровірш;

• написання листа;

• перелік;

• написи;

• байка;

• опис;

• репортаж;

• віршування;

• нарис; *

• притча;

* відгук;

• розповідь;

* перефразування;

• закінчення речень;

• прес-реліз;

• тести;

• аналіз подій;

• твір;

• логічне обміркування

* пошук слів

• аналіз розповіді;

• проведення аналогій

ж) засобами усної творчості:

• зіпсований телефон; • обговорення в малих групах; * запитання та відповіді; * колективне обговорення

• дебати; • лекція; • декламування; • озвучування фільму

• «круглий слій»; >< • монолог; • діалог; • усне повідомлення; * прес-конференція

Схожі:

Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати iconПравила роботи класного керівника з щоденниками учнів Щоденник повинен...
Учні повинні чітко знати вимоги, які висуває класний керівник до ведення щоденника
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати icon«Управління розвитком творчого потенціалу педагога»
Це особливо є актуальним для нашого часу, коли кожен вчитель повинен мати високий рівень підготовки. Одним із способів вирішення...
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати iconЗатверджую
Академії: економіст, соціолог, соціальний працівник повинен глибоко знати географію, вільно володіти географічними методами дослідження....
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати iconСистема роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни
Вчитель починається з любові, а любов виростає з дитинства. Найважливіше у праці вчителя – щире, ласкаве слово дитині. Кажуть: як...
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати iconСамоосвіта вчителя
Учитель повинен вчитися всьому постійно, тому що сама його робота пов'язана з постійним оновленням. Щороку до вчителя приходять нові...
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати iconПісля вивчення дисципліни студент повинен знати
Робоча програма складена на основі опп підготовки „спеціаліст” галузевого стандарту вищої освіти
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати iconРобочапрограм а
Пiсля вивчення дисципліни студент повинен знати основнi теплотехнічні процеси, які проходять в тепломеханічному та енергетичному...
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати iconВ своїй хаті—своя правда, І сила, І воля! Учитеся, брати мої, Думайте,...
Кожний повинен знати, як жили наші діди й пра­діди, за що вони боролися, як добували собі ліпшу долю. Всі ми повинні знати, хто перед...
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати icon1. загальні положення
Дана інструкція для вчителя школи (надалі – вчителя) є нормативним документом, що містить обов”язкові для дотримання працівником...
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати iconДуховне І національне відродження школи, ефективність формування...
Тільки творчий вчитель може самостійно долати недоліки у навчально-виховному процесі, які гальмують реальний процес оновлення шкільної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка