Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала
Скачати 449.02 Kb.
НазваМодульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала
Сторінка2/5
Дата конвертації25.02.2013
Розмір449.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
1   2   3   4   5
Зарва, О. М. Вища освіта України та США: відмінності систем роботи……………………………………………………………………. 138-147

Розглянуто сучасні проблеми системи вищої освіти США, описано систему приватних та державних вищих навчальних закладів, проаналізовано їх відмінності. Акцентовано увагу на тому, що основною відмінністю між вищими навчальними закладами України і США є те, що американський федеральний уряд не фінансує жодного вищого навчального закладу, тобто кожен університет в США є автономним. Характерною рисою системи вищої освіти США є те, що підготовка в університетах і коледжах вважається повноцінною вищою освітою, а диплом бакалавра отримує сформований фахівець, в Україні такий диплом означає базову освіту. Зазначено, що, як в Україні, так і в США існує чітке розмежування на приватні та державні вищі навчальні заклади, однак в США державні фінансуються не державою, а штатом, в якому вони знаходяться. Зроблено висновок, що базова відмінність у системах вищої освіти США і України полягає насамперед у її престижності серед населення та існуючої поваги до людини з дипломом.
Крижанівський, М. М. Проблема пластичної анатомії в комплексному вивченні формотворчого процесу студентами-трудовиками на заняттях декоративно-прикладного мистецтва……………………………….. 147-152

Розглянуто проблеми критично-креативного розвитку особистості студентів, пов’язаних з вивченням та застосуванням пластичної анатомії в процесі створення образів декоративно-прикладного мистецтва. Проаналізовано причини недосконалого виготовлення образних форм декоративно-прикладного мистецтва на заняттях з трудового навчання (на прикладі вивчення пластичної анатомії людини та чотириногих тварин і птиць). Зроблено висновок, що вивчення пластичної анатомії людини та чотириногих тварин і птиць у скороченому, узагальненому вигляді в процесі створення анімалістичних образів декоративно-прикладного мистецтва є найважливішою парадигмою методики викладання трудового навчання.
Гонтаровська Н.Б. Комплексне діагностування розвитку особистості як основа інтегрованого медико-психолого-педагогічного підходу у створенні освітнього середовища………………………………………………….. 152-163

Розкривається досвід проведення моніторингових обстежень розвитку особистості дитини в умовах сучасного навчального закладу (на прикладі навчально-виховного комплексу № 28 м. Дніпропетровська). Представлено технологію комплексного медико-психолого-педагогічного дослідження – моніторингу розвитку особистості, яка апробована в ході експерименту. Виходячи з існуючої типології моніторингів: дидактичний, виховуючий, освітній і управлінський, - визначено додатковий тип – розвиваючий, оскільки головною метою дослідження означено цілісний розвиток особистості в умовах запропонованого педагогічно організованого середовища. Обґрунтовано моніторингові критерії оцінювання ефективності педагогічної діяльності. Розроблено інструментарій комплексного соціально-психологічного дослідження особистості школяра, який використовувався на психофізіологічному, психологічному, соціальному рівнях вивчення ефективності впливу освітнього середовища на розвиток особистості учнів. Доведено, що завдяки діагностуванню забезпечується особистісно розвиваючий потенціал освітнього середовища, ефективно вирішуються питання впровадження індивідуалізованого навчання учнів.
Ельбрехт, О. М. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти у сфері підготовки менеджерів…………………………………………………. 164-171

Розглянуто умови і стійкі закономірності життєдіяльності суспільства, що впливають на вищу освіту загалом та на сферу підготовки менеджерів зокрема. Проаналізовано тенденції розвитку вищої освіти європейських країн, які складаються у відгук на багатоаспектний процес перетворень, що відбувається в цих країнах. Акцентовано особливу увагу на проблемах комп’ютеризації вищої освіти. На конкретних прикладах показано впровадження комп’ютерних та інформаційних систем для менеджменту в закладах вищої освіти.
Москалець, М. Н. Стан проблем самоконтролю навчальної діяльності студентів у науково-педагогічній літератур………………………….171-176

Аргументовано, що на даний час відсутній масив достовірно-встановлених фактів і об’єктивних відомостей, методик і навчальних технологій, які б дозволяли забезпечувати педагогічне управління процесом формування у студентів умінь самоконтролю навчальної діяльності. Узагальнено результати теоретичних досліджень з проблем педагогічного контролю і самоконтролю студентів. Зазначено, що розуміння процесу навчання як системи управління пізнавальною діяльністю студентів, дозволяє розглядати особистісну саморегуляцію як сукупність особливостей процесуальної та особистісної активності людини.
Гордієнко, Н .В.Формування емоційної стійкості як важливого показника емоційної культури майбутніх вчителів…………………………….. 176-181

Теоретично обґрунтовано роль та функції емоцій, як необхідність гармонізації взаємодії емоціонального та інтелектуального факторів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу, як важливого засобу підвищення ефективності методичної роботи щодо забезпечення якісної освіти. Наголошено, що важливою умовою емоційно-позитивного ставлення студентів до навчальної роботи є забезпечення на заняттях і поза ними емоційно-сприятливого клімату, необхідного для підтримки пізнавальних інтересів і потреб студентів у педагогічному процесі. Проаналізовано причини емоційного дискомфорту у студентів.


Дехтяр, Є. С. Професійна підготовка педагога до організації дослідницької діяльності в навчальному процесі……………………..182-186

Аргументовано високу ефективність застосування дослідницьких прийомів і методів у навчанні для поглиблення інтересу дитини до пізнавальної та творчої діяльності, для формування відповідних знань і умінь. Наголошено на ролі педагога в процесі дослідницької діяльності дитини, в спрямуванні її на осмислення проблеми, створення умов для організації самостійного пошуку. Акцентовано особливу увагу на особистісній позиції педагога, утвердженні дослідницької позиції в навчанні, розвитку інноваційного потенціалу, орієнтації на апробацію дослідницького методу під час педагогічної практики. Констатовано, що за сучасних умов розвитку освіти педагоги виявляються недостатньо підготовленими до застосування дослідницької технології навчання, тому потребує докорінної перебудови система підготовки майбутніх педагогів, що повинна орієнтуватися на розвиток конструктивного, творчого мислення.
Зелена, І. О. Роль професійно-естетичної спрямованості та рефлексії у формуванні естетичного світогляду майбутніх учителів………… 186-191

Визначено основні завдання формування естетичного світогляду майбутнього учителя, що передбачає формування естетичного сприйняття, ідеалу, смаку, оцінки, естетичної потреби, почуттів, інтересів, цінностей та поєднання пізнавально-естетичної спрямованості з педагогічною. Зазначено, що необхідно забезпечення рефлексивного управління процесом формування естетичного світогляду. Розглянуто принцип рефлексії в контексті гуманізації вищої педагогічної освіти. Зроблено висновок, що у формуванні естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу рефлексивний підхід гарантує усвідомлення студентами не лише унікальності своєї особистості, але й неповторності себе як професіонала.
Гушко, О. А. Визначення понять «інновація» та «інноваційна діяльність» в науковій літературі…………………………………………………… 191-199

Проаналізовано наукові дослідження з метою визначення різних підходів до понять «інновації», «інноватика», «інноваційна діяльність». Зроблено висновок про розходження в трактуванні окреслених понять. Одні з визначень є досить загальними, такими, що не вказують на суттєві ознаки, які вирізняють інновації серед інших явищ і процесів, притаманних сучасній системі освіти, інші привертають увагу намаганням дослідників визначити сутнісні якості, властиві саме інноваціям у педагогічному середовищі. Зазначено, що в теорії інноваційної педагогіки наявні певні розбіжності у тлумаченні понять пояснюються відносно незначним «віком» цієї галузі педагогічної науки.


Бондаренко, Н. Розуміння гуманізму на сучасному етапі розвитку української держави…………………………………………………….. 199-205

Розглянуто нові підходи до проблеми гуманістичного виховання підростаючого покоління. Проаналізовано думки сучасних вчених-педагогів щодо сутності гуманізму, різних аспектів розуміння змісту цього поняття, реалізації ідей гуманізму у виховному процесі навчальних закладів. Наголошено на концепції особистісно зорієнтованого виховання, яка втілює демократичні, гуманістичні положення. Акцентовано особливу увагу на стилях спілкування, в основі яких лежить діалог, довіра, обмін думками, пошук спільних рішень, врахування позиції учнів. Висунуто пропозиції щодо створення виховуючих ситуацій – спеціально організованих обставин, спрямованих на усвідомлення особистістю своєї самоцінності, неповторності, гідності. Зроблено висновок, що найбільш відповідають засадам гуманістичної педагогіки ситуації успіху, ігрові ситуації, ситуації вільного вибору.
Крупский, А. П., Стасюк, Ю. М. Коммуникативная компетентность как необходимый элемент профессиональной культуры менеджера…. 205-210

Розглянуто проблеми формування професіоналізму менеджера. Визначено, що головним завданням менеджера є навчання новим технологіям, затребуваним в бізнесі, а також орієнтація на соціально-психологічні компоненти діяльності, здатність здійснення безперервного спілкування, орієнтованого на передачу управлінської інформації. Для підвищення комунікативної компетенції студентів – майбутніх менеджерів в рамках курсу «Організація проведення переговорів» розроблено і впроваджено блок занять, спрямованих на розвиток знань, умінь і навиків в галузі вербальної комунікації.
Маркіна, К. Ю. Формування поліхудожніх умінь майбутнього керівника дитячого хореографічного колективу…………………………………211-217

Обґрунтовано проблему формування поліхудожніх умінь у програмі підготовки керівника дитячого хореографічного колективу засобами комплексу мистецтв, спрямованих на встановлення сенсорного контакту. Зазначено, що формування поліхудожніх умінь зумовлюється поліфункціональною культурою, яка пов’язана з давньою синкретичною культурою, складовими якої є різноманітні ігри, ритуальні дійства, народні обряди і свята. Наголошено, що хореографічна діяльність сприяє реалізації єдності звукових і музично-пластичних уявлень, тому здібності до хореографії, танцювального мистецтва мають загальні структурні компоненти зі структурою музичних здібностей.
Мірошник, З. М. Рольова позиція сучасного вчителя……………… ..217-226

Виявлено основні характеристики ролей і функцій, які виконує сучасний учитель початкових класів, схарактеризовано саму рольову позицію учителя, що передбачає обов’язковість виконання ним функцій, безпосередньо зв’язаних з прийняттям рішень, які детермінують життєдіяльність класного колективу молодших школярів. Виокремлено функції-цілі, або термінальні, що пов’язані зі стратегічними напрямами педагогічної діяльності; функції-засоби, або інструментальні, завдяки яким цілі педагогічної діяльності перетворюються на безпосередній процес взаємодії в реальних умовах і з конкретними учнями; функції-прийоми, або операційні, що передбачають вимірювання та оцінювання, методичну, керівну функцію. Зроблено висновок, що професійні функції і ролі вчителя є важливою умовою результативності його діяльності.
Ніколаєнко, Л. Г. Формування якостей особистості майбутнього вчителя музики у підготовці до діяльності з добору музичної інформації………………………………………………………………... 226-231

З позицій особистісно-орієнтованого підходу розглянуто проблему підготовки вчителя музики до діяльності добору з інформаційного потоку справжніх цінностей музичного мистецтва через формування комплексу його особистісних якостей. Аргументовано, що у здійсненні діяльності з добору музичної інформації вирішального значення набувають якості мислення учителя. Розроблено методики діагностування певних якостей мислення, музичної пам’яті, акцентованих у процесі добору музичної інформації. Зроблено висновок, що основою формування комплексу якостей майбутнього вчителя музики має стати розробка теоретичного обґрунтування, висвітлення сутності й складності процесу діяльності з добору музичної інформації, розробка діагностичного інструментарію для вивчення особистісних якостей студентів і здійснення на цій основі цілеспрямованої роботи у цілісній системі вишівської музично-педагогічної підготовки.
Микитюк, І. А. Педагогічна культура майбутнього вчителя, її роль у навчанні та вихованні особистості дитини в інтегрованому середовищі……………………………………………………………… 231-237

Визначено педагогічні умови формування педагогічної культури майбутнього вчителя у процесі навчання. Доведено, що формування педагогічної культури майбутнього вчителя в процесі навчання здійснюється за умови системності упродовж вивчення педагогічних дисциплін, позитивної мотивації студентів до навчальної і педагогічної діяльності, потреби студентів у постійному саморозвитку. У процесі проведення експериментального дослідження встановлено педагогічні умови, які сприяють формуванню педагогічної культури, а саме: цілісність, безперервність, системність процесу розвитку педагогічної культури; орієнтація педагогічного процесу на суб’єктивну позицію студента як носія загальнолюдських і культурних цінностей; залучення студентів до діяльності, яка моделює їх майбутню професійну діяльність; створення сприятливого емоційно-психологічного мікроклімату на заняттях. Зазначено, що педагогічні умови найефективніше «спрацьовують» у комплексі, даючи можливість кожному закласти фундамент педагогічної культури.
Гордієнко, С. Г. Шляхи духовно-морального відродження особистості студента…………………………………………………………………. 237-248

Охарактеризовано можливі шляхи духовно-морального оновлення особистості студента. Проаналізовано поняття «духовність» в працях українських мислителів, педагогів і психологів. Зауважено, що сучасній вищій освіті потрібна одухотвореність і моральна спрямованість, щоб, використовуючи можливості всіх навчальних предметів, забезпечити формування вищих духовних почуттів і потреб студентів. Визначено, що важливим чинником духовного становлення студентів є створення у ВНЗ особистісно-формуючого простору, духовного життя самого ВНЗ, куди входять фактори: стиль і методи викладання і виховання, традиції, психологічний і моральний мікроклімат, особистість педагога, його відносини зі студентами. Запропоновано шляхи розвитку моралі і духовності, зокрема: історичний досвід розвитку духовності; гуманізація навального процесу; залучення студентів до духовних джерел; включення студентів у суспільну діяльність з орієнтацією на розвиток духовного світу кожного.
Марченко, А. А. Комп’ютерні технології як інноваційні засоби удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців образотворчого мистецтва……………………………………………..248-254

Проаналізовано застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі на художньо-графічних відділеннях. Визначено аспекти використання комп’ютерної графіки: графічні – малювання, проектування; анімація рухів; використання фарб; тестування й закріплення матеріалу – застосування цікавих засобів перевірки знань. На конкретних прикладах продемонстровано можливості використання широкого спектра програмного й апаратного інструментарію персонального комп’ютера для роботи з традиційними жанрами образотворчого мистецтва. Окреслено основні завдання для викладання комп’ютерної графіки: сформувати теоретичні уявлення про поняття графічної інформації, процесів її передачі та прийомів; навчити студентів використанню сучасних графічних редакторів; розвивати засобами комп’ютерної графіки логічне мислення, творчий потенціал студентів; навчити студентів використовувати засоби комп’ютерної графіки для їх майбутньої професійної діяльності як викладачів образотворчого мистецтва.
Манжос, Е. О. Формування комунікативної компетенції в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови………………….. 254-259

Виокремлено функції педагогічного керівництва діяльністю учнів, в основу реалізації яких покладено загальну ідею розвитку активності та самостійності учнів у процесі оволодіння знаннями. Зазначено, що на створення сприятливих дидактичних умов формування комунікативної компетенції впливає низка факторів: мотиваційна сфера; внутрішня позиція особистості; розвиток та становлення «Я» та почуття ідентичності особистості; соціальний статус особистості; рівень культури і освіти; мовленнєва поведінка в залежності від ситуації спілкування. Зроблено висновок, що успішне формування комунікативної компетенції залежить від сприятливих дидактичних та психологічних умов, наявних у навчальному процесі: успішна соціалізація; відпрацювання оптимальних механізмів мовлення; впровадження прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності; моделювання у навчальному процесі ситуацій реального спілкування; мотивація навчання.
1   2   3   4   5

Схожі:

Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconП/п Наименование материала

Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconВ. С. Матеров график учебного процесса по учебным группам на 2012-2013 учебный год

Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconІ форма заходу
«Первый шаг – шаг к школе» (учебное пособие для учителей нач классов по подготовке детей 6-го года жизни к обучению в школе)
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconУниверситет
Основателем образовательного проекта «Международная Олимпиада по основам наук» (далее Олимпиада) является Автономная некоммерческая...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconВ. Е. Борейко Художники дикой природы
Н. Носковой (Штильмарк), Н. Данилиной, Т. Ждановой за помощь в сборе материала для этой книги. Особенно благодарю известного украинского...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconЭлектронное учебное пособие как средство формирования методической...
Компетентным следует называть такого учителя, который не только хорошо владеет методикой преподавания своего предмета, но и свободно...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconПояснительная записка Русский язык как предмет инвариантной части...
Русский язык как предмет инвариантной части учебного плана представлен в школах (классах) с украинским языком обучения с изучением...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconЗакон України „Про Націона
Александрова Н. В. Применение педагогических программных средств для организации учебного процесса // [Електронний ресурс]. Режим...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconСучасні педагогічні технології в навчанні
Перше покоління освітніх технологій являло собою традиційні методики; технологіями другого І третього поколінь були модульно-блочні...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconАнотація на роботу Довгань Людмили Іванівни
Анотація на роботу Довгань Людмили Іванівни, учителя російської мови та світової літератури, спеціаліста вищої категорії, старшого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка