Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала
Скачати 449.02 Kb.
НазваМодульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала
Сторінка3/5
Дата конвертації25.02.2013
Розмір449.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
1   2   3   4   5
Процко, Х. В. Проблема визначення компетентностей вчителя технологій для здіснення ефективної педагогічної діяльності………………………………………………………………….259-268

Проаналізовано ключові компетентності, які вирізняють європейські дослідники: особистісні, соціальні, предметні та стратегічні. Визначено професійні компетентності вчителів-предметників: предметно-методична, психологічна, інформаційно-комунікативна, загальнокультурна, загальнонаукова. Виокремлено професійні компетентності вчителя технологій: правова; управлінська; профорієнтаційна; методична; дидактична; виховна; соціально-педагогічна; соціально-психологічна; творча; інноваційна, завдяки яким можливо забезпечити не тільки міжнародне визнання дипломів, а й практичне визнання їх професійної придатності.
Суббота, Ю. В. Формирование у студентов высших учебных заведений потребности в регулярных занятиях физической культурой ……..268-274

Розглянуто поняття «потреби» з філософської, соціологічної, психологічної точки зору. Представлено результати власного соціологічного дослідження, проведено серед студентів І-ІV курсів Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету. Зафіксовано, що заняття фізичною культурою у більшості студентів носять епізодичний характер. Показано основні мотиви формування у студентів потреби в регулярних заняттях фізичною культурою: бажання мати гарну фігуру; бажання зміцнити здоров’я, бажання підвищити рівень фізичного розвитку. Зроблено висновок про те, що у більшості студентів не сформована потреба в регулярних заняттях фізичною культурою. Запропоновано комплексне вирішення проблеми: створення умов для занять студентів в неурочний час, формування позитивних мотивів до занять фізичною культурою, надання методичної допомоги в плануванні дозвілля.


Шаповал, Л. В. До питання про формування естетичного сприйняття як професійної якості вчителя образотворчого мистецтва в умовах євроінтеграції ……………………………………………..……………...275-283

Визначено головні особливості естетичного сприйняття як професійної якості у студентів художньо-графічних факультетів педагогічних ВНЗ: особистісні, естетико-художні, ментальні в сучасних умовах приєднання України до Болонського процесу. Розглянуто перспективні напрями становлення особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: встановлення концепції життєтворчості, опора на духовні основи буття, розвиток естетичних потреб, уяви, смаків, сприйняття, удосконалення художньої та педагогічної майстерності шляхом експериментування з новими ідеями, напрямами, технологіями, засобами.
Киричок, І. І. Персоналістські концепції особистості у вітчизняній філософії на початку ХХ ст..………………………………………….283-292
Охарактеризовано філософські засади персоналізму. Визначено, що особа в персоналістському тлумаченні виступає як єдність трьох основних характеристик: екстеріоризації, інтеріоризації, трансценденції. Розглянуто проблему особистості з позиції філософів російського зарубіжжя релігійно-антропологічного напряму М.Бердяєва та Л.Шестова. Проаналізовано ідеї свободи особистості, богошукання як важливого шляху самовизначення та самореалізації особистості, коли пошук Бога стає пошуком себе, своєї людяності, актуалізацією нових вимірів свого буття.
Стасенко, О. А. Критерії прояву готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями основної школи292-297

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено розбіжності до критеріальних характеристик професійно-педагогічної готовності. Розроблено критерії, які визначають рівень готовності майбутніх учителів фізичної культури до проведення позакласної роботи з учнями основної школи. Доведено, що результат професійної підготовки студента ВНЗ, який виражений у здатності до формування особистої фізичної культури учнів, виявляється у сформованості мотивацій, знань, практичних умінь щодо організації та проведення позакласної роботи з фізичного виховання; систематичного здійснення самоаналізу власної професійної діяльності. Визначено рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями.
Жихарева, Л. В., Эмирасанова, Э. У. Анализ временних рамок протекания возрастных кризисов развития личности ……………………………297-307

Проаналізована періодизація вікових криз особистості відомих психологів (Л. Виготський, С. Братусь, К. Поліванова, С. Слободчиков,

Г. Шихи). Порівняно критичні точки розвитку в деяких вікових періодизаціях розвитку. Зроблено висновок, що в періодизації, запропонованій

Л. Виготським, онтогенез уявляє собою чергування, зміну певних періодів розвитку. Підкреслено, що сутністю кожної кризи є перебудова внутрішнього переживання, що визначає відношення людини до середовища, зміну потреб і пробуджень, які зумовлюють його поведінку. Визначено, що в періодизаціях Г. Шихи, Б. Братуся, В. Слободчикова підставою для виділення кризових переодів вважається становище людини в суспільній системі відносин.
Пахомова, О. В. Структурний аналіз професійної компетентності майбутніх учителів філологічних дисциплін як складного інтегративного утворення……………………………………………. 307-314

Виявлено та проаналізовано наступні види компетенцій: комунікативна (володіння усною і писемною комунікаціями, здатність до іншомовного спілкування); психологічна (використання психологічних ЗУН при організації взаємодії в освітній діяльності, володіння сукупністю професійно важливих психологічних якостей); соціальна (здатність до співпраці й професійного спілкування у колективі); фахова (обізнаність у відповідній спеціальності, спеціальні фахові ЗУН); методологічна (знання принципів, методів, форм, процедур пізнання і перетворення педагогічної діяльності, уміння організовувати і проводити педагогічне дослідження); методична (знання цілей і завдань певної дисципліни, володіння методичними прийомами, методами й методиками викладання і навчання); етична (володіння системою професійних норм і правил поведінки, психолого-педагогічний інструмент впливу вчителя через особистісну поведінку на внутрішній світ учня); операційна (володіння навичками і вміннями для здійснення освітньої, виховної, розвивальної, діагностичної, комунікативної діяльності; уміння мотивувати і планувати діяльність).
Пляченко, Т. М. Формування професійних якостей майбутнього керівника учнівських музично-інструментальних колективів …………………315-320

На основі професійних функцій керівника учнівських музично-інструментальних колективів розроблено узагальнюючу теоретичну модель фахівця музично-педагогічного профілю. Визначено комплекс професійних знань, умінь і навичок, необхідних майбутньому вчителю музики для роботи з дитячими оркестрами та інструментальними ансамблями. Зроблено висновок, що формування професійних якостей має здійснюватися на засадах міжпредметної взаємодії, взаємообумовленості теоретичного і практичного аспектів фахового навчання, впровадження інтегративного спецкурсу з методики роботи з музично-інструментальними колективами.
Пригодій, А. М. Принципи та закономірності адаптації студентів педагогічних спеціальностей до професійної діяльності ……………320-329

Розглянуто загальнометодологічні, дидактичні та специфічні принципи професійної адаптації майбутніх учителів. Проаналізовано закономірності професійної підготовки учителів. Акцентовано увагу на тому, що рівень опанування узагальнених професійних умінь залежить від того, з якою повнотою в умовах безперервної навчально-професійної діяльності студенти засвоювали професійні знання та уміння при вивченні усіх дисциплін навчального плану. Зроблено висновок, що узагальнені професійні вміння формуються при вирішенні комплексу навчально-професійних завдань, що для майбутнього вчителя повною мірою реалізуються в процесі педагогічної практики.
Черненко, О. М., Лисенко, О .О. Розвиток захворюваності курсантів…………………………………………………………………..329-334

Розглянуто проблему гігієнічної оптимізації щодо покращення стану здоров’я майбутніх рятувальників, яка пов’язана з комплексом факторів розвитку суспільства. Проаналізовані причини, які детермінують процес погіршення суспільного здоров’я. Доведено, що захворюваність серед курсантів змінюється хвилеподібно: підвищувалась в другій половині 90-х років ХХ ст., знижувалась на початку 2000-х років і почала підвищуватись з 2007 року. Зроблено висновок, що основний масив захворюваності формується за рахунок хвороб підліткового віку, зокрема, органів дихання, органів травлення, нервової системи, сечостатевої системи.
Міщанчук , В. М. Теоретико-методичні засади упровадження сугестивно-педагогічних технологій у професійну підготовку майбутніх учителів музики у вищих навчальних закладах……………………… 335-343

Розглянуто проблеми формування нових форм свідомості, багатовимірного мислення засобами сугестивно-педагогічних технологій. Проаналізовано використання елементів музичної терапії у професійній підготовці майбутніх учителів музики для розкриття індивідуальних можливостей учнів, корегування емоційних станів. Запропоновано виконання завдань та використання методів монтажу, діалогу, аналізу, співставлення у навчально-виховному процесі для здійснення впливу на студентів з метою формування музичних уявлень, розвитку фантазії, збагачення емоційно-образного досвіду.
Саприкіна, Л. В. Значення розвитку творчих здібностей у студентів педагогічних вузів ………………………………………………………...343-349

Обґрунтовано необхідність розвитку творчих здібностей студентів педагогічних ВНЗ, оскільки від рівня розвитку здібностей майбутніх педагогів залежить формування творчого потенціалу особистості школяра, його світогляду. Підкреслено, що підсилення особистої орієнтації, індивідуалізації та самостійності навчально-пізнавальної діяльності студентів, інноваційне навчально-виховне середовище ВНЗ сприяє підвищенню творчого потенціалу особистості, готовності до самовдосконалення та самоосвіти, до самостійного вирішення практичних завдань.
Столяренко, Т. Є. Формування готовності майбутніх учителів історії до інноваційної діяльності у школі з використанням «методу проектів»…………………………………………………………………..350-355

Визначено, що інноватизація підготовки майбутніх учителів передбачає: впровадження інноваційних технологій навчання, спрямованих на удосконалення цілісного навчально-виховного процесу ВНЗ, стимулювання інноваційної, пошукової діяльності; створення інноваційно-творчої атмосфери взаємодії між учасниками процесу підготовки; формування інноваційного мислення, уяви. На конкретних прикладах показано застосування «методу проектів», що дозволяє підготувати студентам-історикам повне методичне мультимедійне забезпечення уроку історії на практиці в школі. Зроблено висновок, що проведення уроків історії нетрадиційним способом найбільш ефективне, і застосування ІТ у вивченні історії свідчить про позитивний досвід, зокрема, мотиваційні переваги, індивідуалізація навчального процесу, контролюючі вправи.
Смірнова , О. Основні засади когнітивного компоненту художньо-педагогічної компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва………………………………………………………………355-361

Визначено зміст когнітивної компетентності, що включає сукупність знань, умінь, навичок, здібностей щодо формування особистості учнів. Проаналізовано когнітивний компонент художньо-педагогічної компетентності учителя образотворчого мистецтва, що містить у собі знання про закономірності навчання образотворчого мистецтва, загальні психолого-педагогічні знання, дидактичні та специфічні методичні знання, знання з історії світового та вітчизняного мистецтва й знання з технології образотворчості. Зроблено висновок, що когнітивна компетентність становить сукупність художньо-педагогічних знань і художньо-педагогічних умінь, достатній рівень володіння якими є необхідною умовою ефективної професійної діяльності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.
Скоробогатова, М. Р. Модель гармонизации знаний и качеств будущего учителя начальных классов ………….…………………………………361-366

Розглянуто деякі моделі підготовки вчителів початкових класів, в яких оптимально інтегрують особистісні й професійні якості, зокрема, конструктивні, організаторські й комунікативні здібності. Підкреслюється необхідність зміни стратегічних цілей педагогічної освіти, зміщення акценту із знань спеціаліста на його особисті якості, котрі проявляються в той же час і як ціль, і як засіб його підготовки до майбутньої професійної діяльності. Запропоновано нову національну модель педагогічної освіти учителів початкових класів.


Рева, Ю. В. Технологічний аспект виявлення і подолання причин неуспішності учнів та врахування індивідуального підходу в навчанні…………………………………………………………………..367-379

Охарактеризовано індивідуальні відмінності пізнавальних процесів учнів, зокрема, сприймання, пам'яті, уваги, мислення. Визначено п’ять видів ставлення до навчання учнів початкової школи: свідоме й несвідоме ставлення, що супроводжується яскраво вираженим інтересом до навчання; сумлінне ставлення, проте без яскраво вираженого інтересу; позитивне, але нестійке ставлення; безтурботне; негативне. Наголошено, що основною причиною неуспішності школярів є негативна мотивація навчальної діяльності. Аргументовано, що для виявлення і подолання причин неуспішності учнів та індивідуального підходу в навчанні педагогу важливо знати особливості динамічних процесів їх особистості – темпераменту і емоціональності. Запропоновано систему роботи з невстигаючими учнями, зокрема із використанням педагогічних технологій: «Метод результативного навчання», «Процедура «Шлях до успіху», «Метод індивідуально підтримки» та розкрито сутність окремих з них.
Балицька, А. А., Покалюк, В. М. Адаптація курсантів до професійної діяльності оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України…………………………………………………………………….379-385

Визначено, що адаптація курсанта до професійної діяльності передбачає його активність, направлену на оволодіння комплексом теоретичних знань і практичних навичок, отриманих в результаті спеціальної підготовки і набуття досвіду практичної роботи. Наголошено, що процес навчальної адаптації пов'язаний з організованістю мислення, тренованістю пам’яті і уваги, старанністю і працьовитістю. Виявлено психолого-педагогічні умови успішної адаптації курсантів до їх професійної діяльності: врахування адаптаційних здібностей курсантів; забезпечення комплексного підходу до розвитку адаптаційного потенціалу курсантів з урахуванням факторів, що впливають на них; здійснення педагогічної корекції готовності майбутніх офіцерів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України до професійної діяльності у різних сферах життєдіяльності.
Захарчук, Т.В. Інноваційні підходи до процесу формування творчих професійних умінь майбутніх учителів……………………………….385-391

Визначено сутність поняття «педагогічна творчість», складові творчості. Наголошено на удосконаленні навчально-виховного процесу щодо стимулювання творчої активності, пошуку оптимального співвідношення традиційного й інноваційного в процесі навчання. Аргументовано, що саме в проектній роботі виникає потреба до творення: підсилюється мотивація, зростає необхідний емоційний настрій, підвищується ступінь власної активності особистості. Зроблено висновок, що досягнення єдності між традиціями та нововведеннями забезпечить майбутньому фахівцю мобільність у професійній підготовці та використання власного творчого потенціалу в педагогічній діяльності.
Покалюк, В. М. Особливості адаптації майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до умов професійної діяльності………………. 391-397

Виявлено професійно важливі якості майбутнього офіцера

пожежно-рятувальної служби. З метою порівняння динаміки формування визначених якостей в процесі професійної підготовки проведено діагностику курсантів двох профільних ВНЗ – Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України (м. Черкаси) та Гомельського інженерного інституту (Білорусь). Засвідчено, що адаптаційний процес та набуття майбутніми фахівцями професійно важливих якостей у ході навчання має чітку динаміку в обох ВНЗ. Найбільш високими є показники особистісного адаптаційного потенціалу курсантів першого та випускного курсів. Проаналізовано динаміку формування у курсантів організаторських здібностей, лідерських якостей. Констатовано, що білоруські курсанти мають вищий показник рівня сформованості лідерських якостей.
1   2   3   4   5

Схожі:

Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconП/п Наименование материала

Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconВ. С. Матеров график учебного процесса по учебным группам на 2012-2013 учебный год

Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconІ форма заходу
«Первый шаг – шаг к школе» (учебное пособие для учителей нач классов по подготовке детей 6-го года жизни к обучению в школе)
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconУниверситет
Основателем образовательного проекта «Международная Олимпиада по основам наук» (далее Олимпиада) является Автономная некоммерческая...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconВ. Е. Борейко Художники дикой природы
Н. Носковой (Штильмарк), Н. Данилиной, Т. Ждановой за помощь в сборе материала для этой книги. Особенно благодарю известного украинского...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconЭлектронное учебное пособие как средство формирования методической...
Компетентным следует называть такого учителя, который не только хорошо владеет методикой преподавания своего предмета, но и свободно...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconПояснительная записка Русский язык как предмет инвариантной части...
Русский язык как предмет инвариантной части учебного плана представлен в школах (классах) с украинским языком обучения с изучением...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconЗакон України „Про Націона
Александрова Н. В. Применение педагогических программных средств для организации учебного процесса // [Електронний ресурс]. Режим...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconСучасні педагогічні технології в навчанні
Перше покоління освітніх технологій являло собою традиційні методики; технологіями другого І третього поколінь були модульно-блочні...
Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала iconАнотація на роботу Довгань Людмили Іванівни
Анотація на роботу Довгань Людмили Іванівни, учителя російської мови та світової літератури, спеціаліста вищої категорії, старшого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка