Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу
Скачати 86.22 Kb.
НазваДіагностика креативності та визначення творчого потенціалу
Дата конвертації15.06.2013
Розмір86.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ДІАГНОСТИКА КРЕАТИВНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Рекомендаційний бібліографічний список літератури

42 джерела з 1983 по 2011 рікУкладач: С. Кочерга


КРИВИЙ РІГ

2012

ВСТУП

Майже настільки ж запеклою, як і суперечка про природу творчих здібностей, є дискусія про підходи до діагностики креативності. Виділивши спільні погляди кількох наукових шкіл з даної проблеми, можна констатувати основні принципи діагностики творчих здібностей.

Творчі здібності відносяться до дивергентного мислення, тобто типу мислення, що йде в різних напрямках від проблеми, відштовхуючись від її змісту, тоді як типове для нас - конвергентне мислення - направлено на пошук з безлічі рішень єдино вірного. Численні тести вимірювання інтелекту (IQ), що виявляють швидкість і точність знаходження вірного рішення з безлічі можливих, не годяться для вимірювання креативності.

1. В процесі діагностики креативність поділяють на вербальну (словесне творче мислення) і невербальну (образотворче творче мислення). Такий поділ став виправданим після виявлення зв'язку зазначених видів креативності з відповідними факторами інтелекту: образним і вербальним.

2. Люди, використовуючи в повсякденності в основному конвергентне мислення, звикають вживати слова і образи в певному асоціативному зв'язку з іншими словами, причому стереотипи і шаблони в кожній культурі (соціальній групі) свої і повинні визначатися спеціально для кожної вибірки досліджуваних. Звідси, креативний розумовий процес, по суті, є формуванням нових смислових асоціацій, величина віддаленості яких від стереотипу може служити виміром креативності особистості.

Використання різних методик діагностики творчих здібностей дозволило виявити загальні принципи оцінки креативності:

а) індекс продуктивності як відношення числа відповідей до кількості завдань;

б) індекс оригінальності як сума індексів оригінальності окремих відповідей, віднесена до загальної кількості відповідей;

в) індекс унікальності як відношення кількості унікальних (не зустрічаються у вибірці) відповідей до загальної їх кількості.

Для підвищення якості тестування креативності необхідне дотримання таких основних параметрів креативної середовища, як:

• відсутність обмеження за часом;

• мінімізація мотивації досягнення;

• відсутність змагальної мотивації і критики дій;

• відсутність у тестовій інструкції жорсткої установки на творчість.

Отже, умови креативного середовища створюють можливості прояву креативності, при цьому високі показники тестування значимо виявляють креативну особистість. У той же час низькі результати тестування не свідчать про відсутність креативності у випробуваного, так як творчі прояви спонтанні і непідвладні довільній регуляції.

Таким чином, методики діагностики творчих здібностей призначені, в першу чергу, для фактичного визначення креативних особистостей в конкретній вибірці на момент тестування.

Рекомендаційний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей бібліотеки КПІ. В ньому представлена інформація з книг, статей із журналів та наукових збірників. Представлена інформація включає 42 джерела інформації українською та російською мовами. Хронологічно охоплений період з 1983 по 2011 рр. Матеріал розташовано в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв творів. Список складений на допомогу викладачам, аспірантам, студентам.
37.036

А72

Антощак О. Дослідження творчих здібностей. Методи і прийоми дослідження креативности дітей 6-12 років, 12-16 років // Антощак О. Розуміння - розум - творчість / О. Антощак, І. Ганжала,
Н. Ніколаєнко.– К., 2006.– 112с.– (б-ка "Шк. світу")
Бабій М. Ф. Розвиток та прояви творчості у сучасній школі /
М. Ф. Бабій // Практична психологія та соціальна робота – 2011. –

№ 11. - С.20-26.
Барко В. Діагностика творчого потенціалу особистості учня / В.Барко, В. Панок // Психолог. – 2005. - № 5. – С.7-12.
Белова Е. Выявление творческого потенциала дошкольников с помощью теста Е. Торренса // Журнал практического психолога. – 2007. - № 3. – С.113-132.

15

Б74

Богоявленская Д. Б. Метод исследования интеллектуальной активности // Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д. Б. Богоявленская. – Ростов-на-Дону, 1983. – С.52-80.
Богоявленская Д. Проблемы диагностики креативности /
Д. Богоявленская // Журнал практического психолога. – 2007. - № 3. – С.133-149.

Булка Н. І. Діагностика вербального творчого мислення / Н. І. Булка // Обдарована дитина. – 2001. - № 8. – С.13-21.
Василькевич Я. Проблеми діагностики творчих здібностей і діяльності психологічної служби ВНЗ / Я. Василькевич // Рідна школа. – 2008. - № 10. – С.43-45.
Діагностика невербальної креативності: (модифікований варіант теста Торренса) // Позакласний час. – 2001. - № 30. – С.15-18.
Діагностика творчого мислення // Бібліотечка вчителя початкової школи. – 1999. - № 15-16. – 38-47.
Диагностика личной креативности (Е. Туник)
// Одаренный ребенок. – 2008. - № 6. – С.132-138.
Завершнева Е. Ю. Методика исследования креативности (МИК): моделирование творческого процесса в игре / Е. Ю. Завершнева, Е. С. Шильштейн // Психология и школа. – 2009. - № 1. – С.13-38.
Зазимко О. В. Методика діагностики технічних креативних здібностей / О. В. Зазимко // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - № 1. – С.1-7.
Ильин Е. П. Диагностика креативности / Е. П. Ильин // Обдарована дитина. – 2010. - № 7. – С.9-14.
Кашапов М. М. Диагностика креативности с помощью ассоциативного эксперимента / М. М. Кашпов // Обдарована дитина. - 2010. - № 9.– С.28-32.
Кашапов М. М. Диагностика способностей творческой личности /
М. М. Кашпов // Обдарована дитина. - 2011. - № 1.– С.32-36.
Кашапов М. М. Методика диагностики творческого педагогического мышления «простые предметы» / М. М. Кашпов, Лейбина А. В. // Обдарована дитина. – 2011. - № 2. – С.30-33.
159.9.072

К49

Клименко В. Психологические тесты таланта
/ В. Клименко. – Х., 1996. – С.8-377.
Комарова Г. К вопросу об артдиагностике / Г. Комарова // Искусство в школе. – 2007. - № 1. – С.66-69.
159.9.072 (075.8)

П86

Креативность и ее диагностика // Психологическая диагностика / под ред. М. К. Акимовой,
К. М. Гуревича. – СПб: Питер, 2008. – С.167-177.
Кузьменко В. Діагностика винахідливості дошкільника: основні методи та результати вивчення / В. Кузьменко, В. Кальченко // Обдарована дитина. – 2011. - № 2. – С.60-65.
Кульчицька О. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей /
О. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. - № 1. – С.42-45.
Кульчицька О. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей / О. Кульчицька, Л. Чорна // Обдарована дитина. – 2003. - № 4. – С.13-28;

№ 5.-С.42-50.
Кыштымова И. М. Психосемиотическая методика диагностики вербальной креативности / И. М. Кыштымова // Психологический журнал. – 2008. - № 6. – С.56-66.
Макаренко Н. М. Методики визначення творчих здібностей, потенціалу / Н. М. Макаренко // Обдарована дитина. – 2011. - № 4. – С.34-37.
Мартинюк Н. Творчі здібності через сучасні технології освіти (показники, які характеризують, дитину, здібну до творчості) /
Н. Мартинюк // Відкритий урок. – 2010. - № 3. – С.43-45.
159.928.22

О-13


Обдаровані діти: діагностика та супровід / упоряд. Т.Червонна. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.159.9.072:37.025П 22           

Пашнєв Б.К. Психодіагностика обдарованості / Б.К.Пашнєв. – Х.: Основа, 2007. – 128 с. – (Психологічна служба школи).
159.922.7(075.8)

П69


Методы диагностики интеллекта и креативности
// Практикум по возрастной психологии. – СПб, 2008. – С.171-230.
159.923(082)

О-75

Петрусенко І. П. Визначення креативності підлітків і можливості її розвитку засобами тренінгу /
І. П. Петрусенко // Особливості психічного розвитку особистості в умовах системних змін у суспільстві : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2008. - С.82-89.
159.923

П64

Потемкина О. Тест С. Медника «Метод диагностики креативности» // Потемкина О. Психология личности / О. Потемкина, Е. Потемкина. – М., 2004. – С.110-114.

159.923

П86

Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості: монографія. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 208 с.
Савенков А. Диагностика креативности / А. Савенков // Одаренный ребенок. – 2007. - № 4. – С.6-16.
15

П86


Стрельников В. Методики оцінювання інтелекту та критерії творчої особистості / В. Стрельников
// Психологічна підтримка творчості учня. – К., 2003. – С.9-18.
Тест особистісних творчих характеристик Вільямса // Обдарована дитина. – 2011. - № 5. – С.40-44.
Тести Вільямса. Тест дивергентного (творчого мислення) // Обдарована дитина. – 2004. - № 5. – С.32-35.
Тести Вільямса: Тест особистісних творчих характеристик. Шкала Вільямса. Опитувальник для батьків та вчителів // Обдарована дитина. – 2004. - № 6. – С.19-29.
Третяк Т. Дослідження проявів творчого потенціалу старшокласників / Т. Третяк // Обдарована дитина. – 2006. - № 7. – С.62-67.
37.015.3

Т84

Туник Е. Диагностика творческого мышления: Креативные тесты / Е. Туник . – М.: Чистыте пруды, 2006. – 32 с. ч/з
159.955

Т84

Туник Е. Диагностика творческого мышления: Креативные тесты / Е. Туник . – СПб.: Дидактика-Плюс, 2002. – 48 с.
159.9.072(076.5)

Т84

Туник Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса / Е. Туник. – СПб.: Речь, 2003. – 96 с.
Чорна Л. Визначення особливостей творчого мислення учнів із різною академічною успішністю / Л. Чорна // Обдарована дитина. – 2008. -
№ 2. – С.14-18.Схожі:

Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconКонкурс проводиться з метою сприяння підвищенню престижності праці...
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №629, та з метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної...
Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconIii ступенів
«Обдарованість» розроблена з метою пошуку обдарованих дітей, створення умов для всебічного розвитку та розкриття їхнього інтелектуального...
Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconВікові аспекти динаміки розвитку креативності
Психологічна база обдарованості в цілому співпадає з основними структурними елементами творчого пошуку, до яких відносяться, насамперед,...
Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «педіатрія» для студентів...
Рахіт. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика. Гіпервітаміноз «Д». Етіологія,...
Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconНака з
...
Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconРозвиток творчої особистості
Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань як загальноосвітніх,...
Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconДержавний стандарт
Метою освітньої галузі “Технології” є формування І розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей...
Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconОсновні функції класного керівника
Аналітико-узагальнююча: на основі вивчення та розвитку індивідуально-психологічних особливостей учня сприяння розвитку творчого потенціалу...
Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconТема. Сучасні погляди на рахіт: особливості порушень метаболізму,...
Мета. Удосконалити знання лікарів-педіатрів з питань етіології, патогенезу, діагностики, диференційної діагностики, лікування та...
Діагностика креативності та визначення творчого потенціалу iconСтратегія державної кадрової політики визначення послідовності дій...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка