Досвіду
Скачати 68.04 Kb.
НазваДосвіду
Дата конвертації20.08.2013
Розмір68.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Тема досвіду: Техніка проведення уроків дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у контексті моделювання психологічної поведінки учасників навчально-виховного процесу
Об’єкт досвіду: Фурман Василь Антонович, 1973 року народження, освіта – вища педагогічна; посада – викладач української та іноземної мови; педагогічний стаж – 13 років; попередня атестація – 2007 рік; кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії; педзвання – старший викладач.

Адреса досвіду: ДПТНЗ «Кам’янець-Подільське ВПУ»
Роки вивчення та рік оформлення досвіду: роки вивчення –

2004 -2008; рік оформлення – 2009
^ Актуалізація досвіду: У даному досвіді досліджується соціально- психологічна природа навчально-виховного процесу у її конкретних виявах.

Предметом дослідження є аналіз явища соціалізації суб’єктів та об’єктів у навчально-виховний процес, їх психологічна адаптація до радикально нового соціально-освітнього простору.

Метою дослідження є синтез результатів психолого-педагогічних досліджень у навчально-виховний процес, у вигляді психологічних моделей поведінки.
^ Визначення виду досвіду: За характером новизни – це новаторський досвід, у ньому реалізується авторська концепція психологічного моделювання учасників навчально-виховного процесу у контексті їх соціалізації в умовах професійно-технічного навчального закладу. Досвід акцентує на необхідності реалізації концептуально нових підходів психологічного та соціального характеру, при використанні інновацій у навчально-виховному та виробничому процесах. Одним з важливих елементів впровадження досвіду у практику є техніка проведення уроків, котра є черговим етапом у науковому дослідженні психолого-соціальної природи навчально-виховного процесу у ПТНЗ.
^ Провідна педагогічна ідея досвіду: Концептуальними ідеями досвіду є положення щодо розвитку професійної освіти з урахуванням аспекту психологічного моделювання, соціальних процесів професіоналізації та соціалізації суб’єктів у навчально-виховний та виробничий процеси; висвітлення питання соціалізації у професійно-технічній освіті в Україні; акумулювання результатів психолого-педагогічного експериментального дослідження з питанням психологічного моделювання та синтез психолого-педагогічних ідей у вітчизняну професійну освіту.
^ Сутність (технологія) досвіду:

Здійснення особистісно-орієнтованої професійної освіти допускає, насамперед, переосмислення її функцій і визначення найпріоритетніших серед них. Освіта є специфічною сферою духовного виробництва, найважливіша функція якого полягає у продукуванні самої людини як соціальної істоти.

Соціалізація являє собою процес і результат залучення особистості в систему соціальних відносин, соціальну практику в цілому, засвоєння і відтворення людиною соціального досвіду.

Соціалізація допускає не тільки, і не стільки адаптацію до соціальних умов, скільки активну діяльність особистості з їхнього перетворення. Самовизначення, а не пристосування стає ведучим механізмом соціалізації в сучасних умовах. Професійна освіта покликана допомогти студенту самовизначитися в навколишньому світі; у системі суспільних норм і цінностей, у політичному житті суспільства; здійснити професійний вибір і самовизначення. Таким чином, необхідність соціалізації особистості диктує певні вимоги до змісту професійної освіти, що не зводяться тільки до професійного навчання.

Формування особистості ґрунтується на креаційних засадах психологічного моделювання окремо визначеної поведінки як педагогів, так і учнів. Узагальнивши і проаналізувавши попередній досвід педагогів, з якими довелося зустрічатися у професійному просторі, та синтезувавши його з власним досвідом, було створено ряд психологічних моделей поведінки (П.М.П.), які використовуються у навчально-виховному процесі. Основою для створення П.М.П. - слугувала психологічна концепція емоцій.

Завдання досвіду:

 1. Вивчити стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній теорії.

 2. Проаналізувати сучасний стан психолого-педагогічної підготовки педагогів.

 3. Охарактеризувати процес професійної соціалізації фахівців у навчально-виховний та виробничий процеси.

 4. Створити за результатами експериментального дослідження, пілотний проект П.М.П.(психологічні моделі поведінки).

 5. Довести доцільність та практичність реалізації створених психологічних моделей у освітній роботі.

 6. Розробити науково обґрунтовані методичні рекомендації щодо використання П.М.П. не лише в межах окремо визначеного навчального закладу, а й у інших соціальних інститутах.

Методи дослідження:

  • Метод формулювання проблеми соціалізації індивіда у якісно нове середовище фахового та професійного становлення.

  • Інтерпретаторсько-аналітичний метод, що сприяє здійсненню концептуального аналізу документальних та інших джерел з використанням інтерпретації, систематизації, порівняння та узагальнення;

  • Праксеметричний метод, що передбачає аналіз передового та інноваційного досвіду;

  • Метод кількісної та якісної обробки даних;

  • Пошуковий метод, який використовувався з метою формування узагальнених висновків, оцінок, виявлення раціонального і практично - ціннісного в наукових розробках з психології та педагогіки.

Наукова новизна досвіду визначається постановкою і втіленням авторської концепції підходу до аналізу психологічної сутності навчально-виховного процесу, визначення функціональних рушіїв, котрі сприяють інтенсифікації освітньо-виховних процесів .

Практичне значення досвіду визначається можливістю використання на практиці, системи психологічних моделей поведінки, розроблених автором.
^ Результативність досвіду:
На основі показників навчальних досягнень учнів (в динаміці за три роки в різних групах), наявності в них пошукової діяльності та особистісного розвитку учнів: сформованості в них громадянських, полі культурних та професійних компетенцій^ Поширення досвіду на обласному рівні: випуск методичних посібників «Креаційні аспекти психологічного моделювання»(2006), «Техніка проведення уроків дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у контексті психологічного моделювання поведінки учасників навчально-виховного процесу»(2008), методичні збірники комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу «Антологія педідей 2005», «Антологія педідей 2007»
Рекомендована література:


 1. Войтко В. І. Короткий психологічний словник. К., 1976.

 2. Ролант Е. Я. Методы обучения в советской школе. М., 1957.

 3. Заброцький М. М. Вікова психологія. К., 1998.

 4. Киричук О. В. Роменець В. А. Основи психології. К., 2002.

 5. Мельничук О. С. Словник іншомовних слів. К., 1974.

 6. Петровський А. В. Возрастная и педагогическая психология. М., 1979.

 7. Шинкарук В. І. Філософський словник. К., 1986.

 8. Серьожникова Р.К. Основи педагогіки і психології. К.,2003.

 9. Серьожникова Р.К. Роль психологии и педагогики в системе профессиональной подготовки технического университета// Проблеми вдосконалення викладання гуманітарних дисциплін у вищому навчальному закладі. – Херсон, 1998. – С. 191-198.

 10. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – Київ, 1995.

 11. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М.: Изд-во АПН РСФСР. 1960.

 12. Антология педагогической мысли Украинской ССР. Сост. Н.П.Калиниченко. – М.: Педагогика, 1988.

 13. Введение в психологию/ под редакцией А.В.Петровского. – М.: 1995.

 14. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М.: МГУ, 1996.

 15. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке, - М., 1990.

 16. Изард К. Эмоция человека. Перевод с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1996.

 17. Калинин В.К. Классификация волевых качеств. Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности. Симферополь,1983.

 18. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. Т.1. – М.: Педагогика, 1983.

 19. Маралов В.Г. Психология педагогического взаимодействия педагога с детьми. – М.: Прометей,1992.

 20. Новикова Л.И. Школа и среда. – М.,1995.

 21. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявления. – Душанбе, 1983.

 22. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М., 1991.

 23. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадизмы, проекции, практики. – М.,1995.

 24. Педагогика / под редакцией П.И. Пидкасистого. – М., 1996.

 25. Педагогическое образование: опыт, проблемы, перспективы. – М. 1989.

 26. Петровская Л.А. Компетентность в общении.- М., 1989.

 27. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. – М., 1979.

 28. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии: В 2т. – М., 1989.

 29. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов-на-Дону. 1997.

 30. Селиванов В.И. Психология волевой активности. – Рязань, 1974.

 31. Сережникова Р.К. Роль психологии и педагогике в системе профессиональной подготовки технического университета // Проблеми вдосконалення викладання гуманітарних дисциплін в вищому навчальному закладі. – Херсон, 1998. – С. 191-198.

 32. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М., 1997.

 33. Ситников А.Б. Акмеологический тренинг. Теория, методика, психотехнология, М.: Технологическая школа бизнеса, 1996.

 34. Спиркин А.Г. Происхождения сознания. – М.: Госполитиздат, 1960.

 35. Стефаненко П.В. Основы педагогики высшей школы. – Донецк, 1998.

 36. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону, 1997.

 37. Фостор Ф. Обновление производства. – М. 1990.

 38. Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука – учителю. – М.: Просвещение, 1985.

 39. Хрестоматия по социальной психологии. Составитель Кутусова Т.В. – М., 1994.

 40. Хьелл Л., Зиглер А. Теория личности. – Санкт-Петербург, Питер, 1997.

 41. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности. – М., 1996.


Схожі:

Досвіду iconТема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова...
Третій чинник – це ефективне використання наявних ресурсів матеріально-технічної бази закладу та навчально-методичного забезпечення...
Досвіду iconХарактеристика досвіду за іноваційним потенціалом
З роками та набуттям досвіду багато що змінюється. За наданою схемою аналізу можу вказати послідовно таке
Досвіду iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій та створення...
Пичений багатий педагогічний та виробничий досвід. Дуже часто педагогічні працівники не замислюються про необхідність та доцільність...
Досвіду iconТема. Складання І розігрування діалогів за темами, близькими до життєвого досвіду дітей
Мета. Формувати вміння складати діалоги, близькі до життєвого досвіду, вживаючи слова
Досвіду iconПлан роботи мо вихователів гпд зош №6
Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи вихователів гпд та передового педагогічного досвіду
Досвіду iconОпис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В
...
Досвіду iconМетодичні рекомендації щодо створення відеопрезентації передового...
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 (розділ «Реформа системи освіти»), указу Президента України від 30. 09. 10 року №926/2010...
Досвіду iconКонкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням...
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних...
Досвіду iconМетоди організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки
Одами організації їх діяльності. Вони дають змогу спиратися на безпосередню участь дитини у повсякденній діяльності, її стосунки...
Досвіду iconДосвіду роботи
Розділ формування читацької компетентності школярів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка