«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку»
Скачати 106.94 Kb.
Назва«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку»
Дата конвертації09.03.2013
Розмір106.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра авіаційної психології

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

Петренко О.В.

«_____»______________2010 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«СПЕЦІАЛІСТ»

Тема: «Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку»

Виконавець: студентка 505 групи ГМІ спеціальності «психологія»

Бедрата Дар’я Ігорівна

Керівник: канд. психол. наук Панок Віталій Григорович

Нормо контролер: викладач кафедри авіаційної психології Хімченко Наталья Сергіївна

Київ 2010

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1.

^ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКОГО ВІДНОШЕННЯ В НЕПОВНІЙ РОДИНІ НА ДИТИНУ 5

1.1. Поняття "батьківське ставлення" в науковій літературі 5

1.2. Неповна родина як предмет психологічного дослідження 9

1.3. Вплив стилів батьківського ставлення в неповній родині на формування особистості дитини 12

^ ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. 19

РОЗДІЛ 2.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В НЕПОВНІЙ РОДИНІ 21

2.1. Теоретичні аспекти вивчення самооцінки дітей старшого дошкільного віку в науковій літературі 21

2.2. Формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку 26

2.3. Роль виховання в розвитку самооцінки у дітей старшого дошкільного віку 30

^ ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. 38

РОЗДІЛ 3.

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖИНЯ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ В НЕПОВНІЙ РОДИНІ НА САМООЦІНКУ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 40

3.1. Організація дослідження 40

3.2. Підбір та аналіз методик дослідження 41

3.3. Інтерпретація отриманих результатів 45

3.4. Емпіричне дослідження впливу батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку 73

^ ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3. 81

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 86

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 91

ДОДАТКИ 98
РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи: "Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку" містить: ? сторінок, 26 таблиць, 27 рис., ? використаних джерела, ? додатків.

^ БАТЬКІВСЬКІ ВІДНОСИНИ, САМООЦІНКА, РОДИНА, СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК, НЕПОВНА РОДИНА.

Об’єкт дослідження – діти 5-6 років з неповних та повних родин та їх матері.

Предмет дослідження – вплив батьківського ставлення в неповній родині на розвиток самооцінки у дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження – встановити особливості батьківського ставлення в неповній родині та його вплив на формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку.

Завдання:

1) здійснити теоретичний аналіз підходів до поняття батьківське ставлення до дитини.

2) здійснити теоретичний аналіз розвитку самооцінки у дітей старшого дошкільного віку.

3) провести кількісний та якісний аналіз отриманих на виборці досліджуваних - матерів дітей 6-7 років з повних та неповних родин – емпіричних даних відносно виразності відповідних рис матерів та використання ними стилів виховання.

4) провести кількісний та якісний аналіз отриманих на виборці досліджуваних – дітей 6-7 років з повних та неповних родин – емпіричних даних відносно рівня їх самооцінки.

5) встановити особливості впливу батьківського ставлення в неповній родині на рівень самооцінки дитини старшого дошкільного віку.

Методики дослідження: PARІ (parental attіtude research іnstrument - методика вивчення батьківських установок), тест батьківського відношення (А.Я.Варга, В.В.Столин), Методика АСВ (Аналіз сімейних взаємовідносин) (Ейдеміллєра Е.Г. і Юстицькіста В.В.), Методика " Драбинка самооцінки", Методика на визначення самооцінки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубінштейн), Методика "Який Я?".

Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати при проведенні наукових досліджень, у навчальному процесі та при написанні дипломних, курсових робіт та рефератів у сфері психології.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов.-М., 1972.

 2. Авдеева Н.Н., Силвестру А.И., Смирнова Е.О. Развитие представлений о самом себе у ребенка от рождения до 7 лет // Воспитание, обучение и психологическое развитие. - М., 1977.

 3. Адлер А. Воспитание детей, взаимодействие полов. – Ростов н/Д., 1998. – 256с.

 4. Алешина Ю.Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы // Вестник Московского Университета. Психология. Сер.14-1987. - №2. – С. 60-72.

 5. Белобрыкина О.А. Влияние социального окружения на развитие самооценки старших дошкольников/ О.А. Белобрыкина // Вопросы психологии. – 2001. – № 4. – С. 31– 38.

 6. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986.

 7. Божович Л.И. Проблемы формирования личности /под ред. Д.И. Фельдштейна.-М., 1995.

 8. Божович Л.И. Проблеми формирования личности. Избранные психологические труды. – М.: Воронеж,1995.

 9. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 10. Бреслав Г.М. Особенности формирования личности в детстве.- М. 1989.

 11. Буренкова Е.В. Изучение взаимосвязи стиля семейного воспитания личностных отношений ребёнка и стратегии поведения значимого взрослого / Буренкова Е.В. - Дис. канд. псих. наук: Пенза, 2000. - 237с.

 12. Варга А.Я. Типы родительского отношения. Автореф. канд. дисс- М.,1987

 13. Воспитание самооценки и активность у детей дошкольного возраста. - М., 1973.

 14. Гаврилова Т.П. О типичных ошибках родителей в воспитании детей / /Вопросы психологии. – 1984. - №1. - С. 56-66.

 15. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова М.И. Возрастная и педагогическая психология. – М., 2004.

 16. Горшкова Л. Расколотая чаша // Мой ребенок. - 2005. - №5. – С. 147-150.

 17. Дементьева И. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Соц. исслед. – М., 2001. - №11. – С. 108-118.

 18. Дементьева Н.В. Технология индивидуальной работы с детьми и подростками из неполных семей // Соц. педагогика: новые исследов. Вып.1 – М.: Изд-во Ин-та педагогики соц. работы., 2002. – С. 22-28.

 19. Денисенко А.Л. Роль семьи в воспитании детей / Денисенко А.Л. // Сацыяльна-педагагiчная работа. - 2007. - №9. - с.42 - 45.

 20. Джайнотт Х. Родители и дети // Знание. – 1986.

 21. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 92с.

 22. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - СПб., 2000. - 224с.

 23. Захарова А. В. Психология формирования самооценки. – Минск, 1993.

 24. Земска М. Семья и личность: Пер. с польск. Васильева Л.В.: Из-во «Прогресс», 1986.

 25. Земска М. Семья. - М., 1986. - 216с.

 26. Зубкова Т.С. Неполные семьи // Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семей: Учеб. пособ. студ. – М., 2003. – С. 75-80.

 27. Каптерев П.Ф. О семейном воспитании : Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Каптерев П.Ф. - М. : Издательский центр «Академия», 2000. -168с.

 28. Ковалев СВ. Психология семейных отношений.- М.,1987

 29. Козлов Н.И. Истинная правда или Учебник психолога по жизни. - М.: Аст-Пресс, 2000. – 187с.

 30. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000

 31. Кон И.С. Постоянство и изменчивость личности//психол.журн. – 1987. – Т.8. - №4. – С. 135.

 32. Кон И.С. «Ребенок и общество» - М., 1988.

 33. Коночук Н.В. Формирование стиля разрешения жизненных трудностей в условиях неправильного воспитания // Психологический журнал. – 1985. - №5 - С. 16-32.

 34. Крайг Г., Бокум Д. «Психология развития» - СПб.: Питер, 2006.

 35. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2002.

 36. Костенко М.А. Помогая неполной отцовской семье // Отечественный журнал социальной работы. - М., 2002. - №1. – С. 73-76.

 37. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание.-М., 1999.

 38. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – М., 1993.

 39. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение.- 2-е изд.- СПб., 1885 (Тип. Н.А. Лебедева).- 149с.

 40. Лийк К. «Влияние домашней среды на развитие ребенка» - Таллинн, 1986.

 41. Лисина М.И., Силвестру А.И. Психология самосознания у дощкольников. - Кишинев: Штиинце, 1983.

 42. Личко А. Е. Подростковая психиатрия. – М.: Медицина, 1985.

 43. Лопатина О.Г. Роль оценочных высказываний в процессе общения детей в детском саду и семье. // Разнообразие форм воспитания и обучения дошкольников в психолого–педагогическом аспекте: сборник научных трудов. Москва 1990г.

 44. Лофас Ж. «Повторный брак: дети и родители» - СПб.: 1996.

 45. Лунякова Л.Г. О современном уровне жизни семей одиноких матерей // Социс. – 2001. - №8. – С. 86-95.

 46. Мальцев С.Г., Немкина Э.А., Масалкина Т.Б. Социальный патронаж неблагополучных семей // Работник социальной службы. – М., 1998. - №1. – С. 46-50.

 47. Марковская И. М, О возможности применения теста семейных отношений в психологической консультации // Семейная психология и семейная терапия. – 1999.

 48. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. - СПб., 2000. – С. 73-117.

 49. Минияров В. М. Психология семейного воспитания. – Воронеж, 2000.

 50. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений в 2-х кн. Кн. 2. Психология образования.-М., 1994.

 51. Николаева Я.Г. Воспитание ребёнка в неполной семье : орг. пед. и соц. помощи непол. семьям : пособие для психологов и педагогов / Я.Г. Николаева. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. - 159с.

 52. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; Под ред. В.А. Сластенина – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272с.

 53. Основи практичної психології:Підручник/ В.Г. Панок, Т.М.Титаренко, Н.В. Чепелєва та ін.. – К.,2006. – 536с.

 54. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Столяренко Л.Д. - Ростов н/Д: «Феникс», 2001.

 55. Петровский А. В. Дети и тактика семейного воспитания. – М.: Знание. 1981.

 56. Помощь родителям в воспитании детей. Пер. с английского /под ред. Пилиповского В.Я..-М., 1992.

 57. Популярная психология для родителей. / Под ред. А. А. Бодалева. – М., 1989.

 58. Психологічний словник. – М.,1996.

 59. Психология. Учебник. – М.: Проспект, 1998.

 60. Психология детства: практикум: тесты, методики для психологов, педагогов, родителей / под ред. А.А. Реана. – СПб., 2004.

 61. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 1996.

 62. Родионова Т.М. Корректировка воспитания и поведения детей и подростков в проблемных семьях // Работник социальной службы. – 2003. - №2. – С. 41-47.

 63. Романець В.А. Психологія творчості : Навч. посібник. – К.:Либідь,2001. – 288с.

 64. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.— 2-е изд. — М., 1946.

 65. Сатир В. Психотерапия семьи. – СПб., 2000.

 66. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння: навчальний посібник. – К.,1998.

 67. Сантагостино П. Как воспитать уверенного в себе ребенка. Издательство: "Диля", 2005.

 68. Сечина С.Л. Важнейшие функции современной семьи // Соц. педагогика: новые исслед. Вып.1 – М.: Изд-во Ин-та педагогики соц. работы. – 2002. – С. 68-73.

 69. Сидоренко Е.В. «Методы математической обработки в психологии» - СПб., 2001.

 70. Сидоров К.Р. Самооценка в психологии / К.Р. Сидоров // Мир психологии. – 2006. – №2. – С. 224 – 234.

 71. «Современная энциклопедия психологических тестов» - Донецк: ПКФ «БАО», 2004.

 72. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. – М., 1989. – С. 192-201

 73. Словарь психолога-практика / Сост. Головин С.Ю. - Мн.: Харвест, 2001.

 74. Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Межличностные отношения дошкольников. Диагностика, проблемы, коррекция. Москва, 2005г.

 75. Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983.

 76. Сухомлинский В.А. «О воспитании» - Изд-во «Политическая литература» - М., 1985.

 77. Тейлор К. «Психологические тесты и упражнения для детей» - М.: Апрель Пресс, 2002.

 78. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности / Титаренко В.Я. - М.: Мысль, 1987. - 352с.

 79. Уманец Л.И. От самооценки в игре – к познанию себя. / Л.И. Уманец // Дошкольное воспитание. – 1983. – № 4. С. 20 – 21.

 80. Уманец Л.И. Роль самооценки в игровых отношениях дошкольников / Л.И. Уманец // Вопросы психологии. – 1986. – № 11. – С. 61 – 67.

 81. Фридман Л.М. Психология воспитания. Книга для всех кто любит детей. – М., 1999. - 203с.

 82. Хорни К. Собрание сочинений в 3 т. Т.1 Психология женщины. Невротическая личность нашего времени. – М., 1997. - 496с.

 83. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи : книга для педагогов и родителей / Целуйко В.М. - М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - 272с.

 84. Шапиро А.З. Специфика развития личности в семейном окружении. Автореф. канд. дисс.- М.,1995

 85. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 1999.

 86. Энциклопедия для родителей: беременность, роды, забота и уход, воспитание / Пер. с фр. – М.: ТЕРРА, 1997. – 480с.

 87. Эриксон Э. Детство и общество. – К.,1996. – 588с.

 88. Buhler Ch. Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem. – Gottingen: Hogrefe,1959. – 181s.

 89. http://vsetesti.ru

 90. http://vch.narod.ru/file.htm

 91. http://psylist.net/praktikum

 92. http://testoteka.narod.ru

Схожі:

«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» icon«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини»
Теоретичний аналіз проблеми впливу батьківського ставлення на життєвий шлях старшокласника 5
«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» iconВплив спілкування дорослих на мовленнєво-комунікативну компетентність дітей дошкільного віку
Це міцний місточок до становлення соціальної компетентності дитини, де панує усвідомлення: людина має поважати інших, коректно означати...
«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» iconІнноваційні підходи до ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з живописом
Це, в свою чергу, сприятиме вихованню різнобічно й гармонійно розвиненої особистості, максимальному використанню естетичного фактора...
«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» iconСоціального захисту дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах,...
Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» iconМетодичні рекомендації призначені для практичного використання психологами...
Психологічне обстеження дітей дошкільного віку для проходження психолого-медико -педагогічну консультації
«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» iconВпровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я...
Вона є важливим фактором підвищення професійного рівня як одного з основних шляхів реформування освіти, визначеного Державною національною...
«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» iconЗаняття подорож у царство Золотої рибки
Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку
«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» iconЗаняття з англійської мови для дітей старшого дошкільного віку
Мета: Розвиваюча: розвиток наочно-образного мислення І мовленнєвої здогадки, вдосконалення стійкої уваги
«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» iconДесять відповідей на питання батьків п'ятирічних дітей
Примусово ніхто не буде готувати дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання
«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку» iconГотовність шестирічок до навчання у школі
Найважливішим чинником психічного розвитку дитини дошкільного віку є формування психологічної готовності до шкільного навчання. По...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка