Закон України
НазваЗакон України
Сторінка3/5
Дата конвертації25.02.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Туризм > Закон
1   2   3   4   5

ЧАСТИНА 3

^ ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
5.ОСНОВНІ СПІВАЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

Поняття "інспекція" взагалі має на увазі дослідження фахівцями питань, вирішення яких потребує спеціальних знань.

Воно давно використовується правової, судової, медичної, природоохоронної та іншими видами практичної діяльності перевіряючи і контролюючих державних органів (наприклад, податкова, фінансова, санітарна, водна, пожежна, рибогосподарська, ДАІ та інші види і форми інспекції).

Екологічна інспекція - це процедура управління впливом суспільства на навколишнє середовище; контроль і оцінка впливу господарської та соціальної діяльності на середовище життя (вода, повітря, грунту), природні ресурси і здоров'я людей у масштабах обраного об'єкта (від окремого підприємства до регіону і держави в цілому ).

Як і для екологічної експертизи проектів, для природоохоронної інспекції пріоритетним є екологічний імператив.

Екологічна інспекція є:

- однією з форм аналітико-оціночної діяльності;

- різновидом інспекторської діяльності державних інститутів, громадських об'єднань та інших формувань;

- елементом системи управління в галузі екології, з точки зору організації та проведення екологічного контролю, реалізації громадської думки у вирішенні екологічних проблем;

соціально-правовим механізмом забезпечення режиму використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, здоров'я людей та їх прав на безпечне для життєдіяльності навколишнє середовище.

Екологічна інспекція - це екологічний контроль відповідності діяльності інспектується об'єкта або виду діяльності вимогам екологічного захисту суспільства і навколишнього середовища.

Метою екологічної інспекції є контроль і оцінка ступеня екологічної небезпеки господарської діяльності або екологічної ситуації, що склалася на об'єктах (територіях); попередження або припинення негативного впливу того чи іншого виду антропогенної діяльності на здоров'я людей та навколишнє середовище.

Основні завдання екологічної інспекції:

- проведення комплексного науково обґрунтованого контролю будь-якого виду діяльності для визначення ступеня його екологічного ризику і екологічної безпеки;

- контроль виконання вимог, норм і правил екологічного законодавства на об'єктах інспектування;

- контроль і оцінка ефективності, повноти, обгрунтованності та достатності заходів щодо охорони навколишнього середовища і здоров'я людей;

- підготовка об'єктивних науково обґрунтованих висновків за результатами екологічного контролю і своєчасна їх передача державним органам і зацікавленим особам;

- інформування громадськості про результати інспектування.

Суб'єктами екологічної інспекції є:

- фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства;
- юридичні особи: Мінекології України, її органи та спеціальні установи, спеціалізовані організації, інспектуючі підрозділи, а також МОЗ України та його органи.
^ 6.ФОРМИ, ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
Екологічна інспекція проводитися у формі державної (нанадвідомчій, міжвідомчій або відомчому рівні), суспільної (на рівні формалізованої або ініціативної), наукової (на академічному, вузівському або міжгалузевому рівні) і міжнародного (на рівні комісій, на неурядовому або іншому рівні).

Вид екологічної інспекції визначається, виходячи з:

- її призначення - первинна, вторинна;

- часу проведення - постійна, тимчасова

- територіального ознаки - загальнодержавна, регіональна, місцева, локальна;

- порядку проведення - попередня, основна, додаткова.
^ 6.1. Державна екологічна інспекція
Державна екологічна інспекція (ЮДЕЇ) створена Постановою Кабінету Міністрів України № 641 від 13 серпня 1993 з метою удосконалення державного контролю у галузі охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів і відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Відповідно до Положення про ЮДЕЇ і Головної екологічної інспекції Мінекології України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 925 від 12 листопада 1993 року, вона визначається як система регіональних і територіальних органів виконавчої влади, які організовують і проводять контроль в галузі охорони навколишнього середовища.

До складу ГЕ І входять: Головна екологічна інспекція Мінекології, інспекції охорони Чорного і Азовського морів і екологічні інспекції відповідних територіальних органів Мінекології Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

ГЕІ здійснює державний контроль за:

- використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і морської економічної зони України, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

- використанням і відновленням природних ресурсів;

- викидами і скидами забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

- виконанням екологічних вимог щодо збереження, транспортування, використання, знищення та захоронення (складування) хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних і радіоактивних речовин, промислових, побутових та інших видів відходів;

- виконанням вимог державних природоохоронних стандартів і нормативів, встановлених лімітів (квот) використання і видобутку всіх видів природних ресурсів;

- здійсненням регулювання чисельності, акліматизації, схрещування, торгівлі тваринами, створенням зоологічних колекцій;

- проведенням робіт; спрямованих на штучне зміна стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських, цілях;

- попередженням аварійних (залпових) викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище і ліквідацією їх наслідків;

- виконанням вимог екобезпеки, в тому числі, при проведенні наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження відкриттів і винаходів, використання нової техніки, технологій і систем, а також імпортного обладнання та ін.

ГЕ І здійснює державний екологічний контроль на оборонних та військових об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, Служби безпеки та прикордонних військ, а також у період передислокації військових частин, проведення військових навчань, маневрів, пересування військ і військової техніки.

Крім того, ГЕІ:

- здійснює аналітичний контроль якості скидаються стічних вод і викидів в атмосферне повітря, оцінюючи ефективність роботи очисних споруд, обладнання, а також рівень забруднення навколишнього середовища (у тому числі - радіоактивного) у місцях викидів та скидів підприємствами (у тому числі - при аваріях) забруднюючих речовин;

- надає методичну допомогу службам охорони навколишнього середовища, що є на підприємствах і в організаціях, та контролює їх роботу;

- організовує і проводить перепідготовку кадрів екологічної інспекції;

- вивчає і впроваджує в практику досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі контролю якості та охорони навколишнього середовища;

- контролює виконання міжнародних договорів України, що стосуються охорони та використання природних ресурсів;

- бере участь у формуванні та розподілі позабюджетних фондів охорони навколишнього середовища; - організовує та здійснює відомчий контроль метеорологічний та ін.

^ ГЕІ має право:

- обстежити в установленому порядку об'єкти інспектування в будь-який час їх роботи з метою перевірки виконання вимог екобезпеки та природоохоронних заходів;

- пред'являти вимоги до об'єкта інспектування незалежно від його форм власності і господарювання, до громадян, іноземним фізичним та юридичним особам щодо проведення певних заходів по охороні довкілля навколишнього середовища та використання природних ресурсів;

- організувати лабораторний контроль скидів та викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;

- давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до її компетенції;

- тимчасово обмежувати або припиняти роботи, пов'язані з експлуатацією природних ресурсів, будівництвом, реконструкцією та розширенням об'єктів промисловості, зв'язку, оборони і транспорту в тих випадках, якщо вони порушують природоохоронне законодавство (відсутність екологічної експертизи, порушення екологічних, санітарно-гігієнічних норм та стандартів і ін.);

- зупиняти, оглядати і тимчасово затримувати будь-які плавальні засоби і судна (у тому числі, військові), що знаходяться у внутрішніх, територіальних та економічної зони України для:

а) з'ясування причин і обставин скидання або втрати речовин, шкідливих для людей і біологічних ресурсів водних екосистем;б) здійснення перевірки реєстрації в суднових документах операцій з цими речовинами; в) перевірки документів, що підтверджують право на рибний промисел, на видобуток водних рослин і тварин та проведення інших видів діяльності;

- складати акт зазначених перевірок і протоколи про порушення природоохоронного законодавства (у разі не встановлення особи порушника на місці, державний інспектор має право доставити його в органи внутрішніх справ, або в інші місцеві органи виконавчої влади);

- розглядати справи про адміністративну відповідальність за порушення природоохоронного законодавства;

- вносити на розгляд відповідним міністерствам, відомствам і організаціям пропозиції про позбавлення премій за основні результати роботи тих посадових осіб і фахівців, які винні в порушенні природоохоронного законодавства;

- подавати запит на відшкодування збитку, нанесеного внаслідок порушення природоохоронного законодавства;

- призупиняти або забороняти роботи на територіях державних заповідників, національних і природних парків та інших природних об'єктів, що перебувають під особливою охороною держави, в курортних зонах і місцях відпочинку, не передбачених режимом їх охорони;

- обмежувати або тимчасово призупиняти виробництво та реалізацію продукції, використання якої може завдати істотної шкоди навколишньому середовищу або ж не відповідає вимогам екобезпеки;

- викликати громадян та посадових осіб для дачі свідчень і пояснень у зв'язку з порушенням ними природоохоронного законодавства, а також проводити фотографування, звукозапис, кіно-і відеозапис, використовуючи їх в подальшому як спосіб попередження і розкриття екологічних правопорушень;

- отримувати безкоштовно у міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб статистичні та інші довідкові дані та інформаційні матеріали, пояснення, а також відомості про аварійний забрудненні навколишнього середовища і природних катастрофах, які необхідні для з'ясування стану навколишнього середовища та природних ресурсів;

- проводити екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон транспортних засобів (у тому числі, літаків, суден, військових кораблів), вантаж яких містить промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні хімічні, радіоактивні, інші небезпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей речовини, засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, добрива; всі види риб, диких тварин і рослин, зоологічні, ботанічні та мінералогічні колекції, мисливські трофеї.

юридичне значення висновків ГЕІ полягає в тому, що вони є:

- обов'язковими після затвердження Мінекології України або його підрозділами;

- підставою для відкриття фінансування програм і проектів у галузі охорони навколишнього середовища та використання природних, ресурсів;

- підставою для виконання приписів у разі негативної оцінки природоохоронної діяльності об'єкта або для передачі матеріалів для проведення його додаткового інспектування.

У своїй роботі ГЕІ взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також з громадськими організаціями.

Керівництво ГЕІ здійснюється Головним державним інспектором України з охорони навколишнього середовища, який одночасно є першим заступником Міністра екології та природних ресурсів України.

Головний державний інспектор України призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра екології та природних ресурсів України. Він має першого заступника, який одночасно є начальником Головної екологічної інспекції України.

Головний державний інспектор України:

- координує діяльність органів Мінекології, інших міністерств і відомств з питань, що стосуються державного контролю в області охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів;

- організовує виконання міждержавних, національних, регіональних і галузевих програм зокрема, що стосується державного контролю в області охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів; - наділяє правами державних інспекторів з охорони навколишнього середовища посадових осіб спеціально уповноважених органів інших міністерств і відомств, які здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

Головними державними інспекторами з охорони навколишнього середовища Чорного і Азовського морів є начальники інспекцій охорони Чорного і Азовського морів. Заступники ж начальників цих інспекцій є заступниками головних державних інспекторів.

Головними Держінспекторами з охорони навколишнього середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя є начальники державних управлінь екології та природних ресурсів, а їх заступниками - начальники інспекцій підрозділів цих управлінь.

Старшими інспекторами з охорони навколишнього середовища є начальники відділів (інспекцій), їх заступники і керівники секторів відповідних інспекційних підрозділів.

Державними інспекторами з охорони навколишнього середовища є головні і провідні спеціалісти та фахівці інспекцій.
^ 6.2. Громадська екологічна інспекція
Згідно з Положенням, затвердженого Мінекології України № 81 від 4 серпня 1994, громадський контроль у сфері охорони навколишнього середовища здійснюється громадськими інспекторами відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Громадські інспектори призначаються відповідними органами громадських природоохоронних формувань або головними інспекторами з охорони навколишнього середовища відповідних територій.

Основними завданнями громадської екологічної інспекції є:

- безпосередня участь громадськості у справі покращення екологічної ситуації;

- надання допомоги органам ГЕІ з забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами, попередження та виявлення його порушень і ліквідації їх наслідків;

- екологічна просвіта, освіта, виховання та інформування широких верств населення через засоби масової інформації.

Об'єктом громадського контролю є охорона і використання грунтів, надр, водних ресурсів, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу, природних об'єктів і територій, що підлягають особливій охороні, селітебних територій і міського середовища.

Громадський контроль базується на принципах законності, гласності, демократизму, захисту екологічних прав громадян. Його робота може здійснюватися у вигляді:

- планових, тимчасових перевірок і цільових рейдів;

- тимчасових і постійних колективів екологічного контролю;

- еколого-громадських, та еколого-інспекторських громадських формувань;

- участі у перевірках, що проводяться органами ГЕІ;

- екстрених перевірок у разі отримання інформації про грубе порушення природоохоронного законодавства, аварії або надзвичайної екологічної ситуації;

- виступів у засобах масової інформації;

- письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, що направляються до органів ГЕІ;

- участі в публічних слуханнях або у відкритих засіданнях.

Громадські інспектори призначаються керівними органами громадських природоохоронних формувань відповідно до їх статусу або головними державними інспекторами з охорони навколишнього середовища підрозділів ГЕІ відповідних територій.

Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, які мають досвід роботи та пройшли атестацію у відповідних органах громадських природоохоронних формувань або в підрозділах ГЕІ.

При призначенні громадський інспектор отримує посвідчення встановленого Мінекології України зразка, що підтверджує його повноваження і дійсно 3 роки.

Громадський інспектор діє в територіальних межах повноважень органу, що видав та зареєстрував його посвідчення.

Громадський екологічний інспектор має право:

- безперешкодно відвідувати об'єкти в будь-який час їх роботи при пред'явленні посвідчення;

- отримувати інформацію про стан навколишнього середовища, джерела негативного впливу на неї, заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації;

- брати участь у проведенні рейдів та перевірок, проведених органами ГЕІ;

- проводити перевірки, складати протоколи про випадки порушення природоохоронного законодавства і подавати їх відповідному підрозділу ГЕІ для притягнення винних до відповідальності;

- брати участь у підготовці органами ГЕІ або органами громадських формувань матеріалів, що подаються до суду для відшкодування збитку, нанесеного внаслідок порушення природоохоронного законодавства;

- вносити до адміністрації підприємства, установи, організації та відповідні державні органи подання про виявлені порушення природоохоронного законодавства та пропозиції щодо їх усунення;

- виявляти причини й обставини, що призвели до порушення природоохоронного законодавства, проводити профілактичну роботу щодо їх попередження;

- захищати екологічні інтереси і права громадян, роз'яснювати їм вимоги природоохоронного законодавства;

- брати участь у громадській екологічній експертизі, що проводиться незалежними фахівцями відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Висновки громадської екологічної інспекції є рекомендаційними і можуть:

- висвітлюватиметься в засобах масової інформації;

- направлятися Радам народних депутатів, органам виконавчої влади, ГЕІ та іншим органам Мінекології, а також зацікавленим особам;

- бути враховані при проведенні ЮДЕЇ та органами, які приймають рішення про подальше функціонування об'єкту екологічного інспектування.
1   2   3   4   5

Схожі:

Закон України iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения...
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час
Закон України iconЗакон україни
Закон україни n 208/94-вр від 14. 10. 1994 р. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон України iconЗакон україни
Закон україни n 2806-iv від 06. 09. 2005р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон України iconЗакон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон від 06. 12. 2012 №5515-vi)

Закон України iconЗакон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Закон України iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка