Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність 
Скачати 238.99 Kb.
НазваЗакон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність 
Сторінка1/3
Дата конвертації27.02.2013
Розмір238.99 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Астрономія > Закон
  1   2   3
ЗАКОН УКРАЇНИ 23.12.1998N 353-XIV Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 
http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро топографо-геодезичну і картографічну діяльність

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5-6, ст.46 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 662-IV (
662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
N 762-IV (
762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 3370-IV (
3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 3421-IV (
3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
N 1872-VI (
1872-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.136
N 2608-VI (
2608-17 ) від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69 }
{ У тексті Закону слова "Головне управління геодезії,
картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України"
і "нормативно-технічні документи" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань
топографо-геодезичної і картографічної діяльності" і
"нормативно-технічна документація" у відповідному
відмінку, а слова "галузі топографо-геодезичної і
картографічної діяльності" замінено словами "сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності"
згідно із Законом N 1872-VI (
1872-17 ) від 11.02.2010 }
Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

геодезична мережа - сукупність геодезичних пунктів;

геодезичний пункт - пристрій і (або) споруда для позначення
на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і
висотами;

геопросторові дані - набір даних про геопросторовий об'єкт;

державна геодезична мережа - мережа геодезичних пунктів, що
забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною
для створення інших геодезичних мереж;

дистанційне зондування Землі - процес отримання даних про
поверхню Землі методом аерофотозйомки або шляхом спостереження і
вимірювань із космосу;

кадастрові зйомки - комплекс робіт, спрямованих на вивчення
необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів
геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх
найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення
їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для
кадастрів;

картографічний моніторинг - система безперервного
спостереження за земною поверхнею з метою картографічного вивчення
стану місцевості;

картографо-геодезичний фонд України - сукупність геодезичних,
топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних
матеріалів і даних, у тому числі в цифровій формі, отриманих у
результаті здійснення топографо-геодезичної і картографічної
діяльності, що знаходяться і зберігаються на території України;

топографо-геодезична і картографічна діяльність - наукова,
виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення
параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок
земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання
державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі
постійно діючих станцій супутникового спостереження,
топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення
картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз)
геопросторових даних та геоінформаційних систем;

топографо-геодезичні та картографічні роботи - процес
створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів,
даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції;

результати топографо-геодезичної і картографічної
діяльності - геодезичні, топографічні, картографічні матеріали,
продукція, інформація тощо.

{ Стаття 1 в редакції Закону N 1872-VI ( 1872-17 ) від
11.02.2010 }Стаття 2. Законодавство про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність

Відносини в сфері топографо-геодезичної і картографічної
діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими
актами України.

Стаття 3. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність

Завданням законодавства про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення
потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і
картографічної діяльності.

{ Текст статті 3 в редакції Закону N 1872-VI ( 1872-17 ) від
11.02.2010 }Стаття 4. Об'єкти топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Об'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності
є:

територія України, в тому числі водні об'єкти, міста та інші
населені пункти, системи промислових, гідротехнічних та інших
інженерних споруд і комунікацій, континентальний шельф і виключна
(морська) економічна зона України; { Абзац другий статті 4 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI ( 1872-17 ) від
11.02.2010 }

територія земної кулі, включаючи Антарктиду, Світовий океан,
космічний простір, небесні тіла.

Стаття 5. Суб'єкти топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Суб'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності
є:

Кабінет Міністрів України;

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, його
органи на місцях;

Міністерство оборони України та його спеціальні підрозділи;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;

юридичні та фізичні особи відповідно до цього Закону та інших
нормативно-правових актів.

Розділ II

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ
І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 6. Органи державного управління в сфері
топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Державне управління в сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України,
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності та його
органи на місцях, Міністерство оборони України, інші органи
виконавчої влади.

{ Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI
(
1872-17 ) від 11.02.2010 }Стаття 7. Компетенція Кабінету Міністрів України в сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Кабінет Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності:

затверджує державні цільові програми щодо забезпечення потреб
України в топографо-геодезичній і картографічній продукції;
{ Абзац другий статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

встановлює єдині державні системи координат, висот,
гравіметричних вимірювань;

визначає порядок надходження, ведення обліку, зберігання
матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх
використання та розпоряджання; { Абзац четвертий частини першої
статті 7 в редакції Закону N 1872-VI ( 1872-17 ) від 11.02.2010 }

приймає рішення щодо використання на території України інших
геодезичних систем координат, висот та гравіметричних вимірювань,
масштабного ряду державних топографічних карт та планів; { Частину
першу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI
( 1872-17 ) від 11.02.2010 }

визначає порядок ведення державного обліку, реєстрації та
проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт
та їх результатів; { Частину першу статті 7 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 1872-VI ( 1872-17 ) від 11.02.2010 }

організовує державний контроль за топографо-геодезичною і
картографічною діяльністю;

встановлює порядок охорони геодезичних пунктів;

вирішує інші питання.

Стаття 8. Компетенція спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної
діяльності належить:

організація топографо-геодезичних і картографічних робіт;
{ Абзац другий статті 8 в редакції Закону N 1872-VI ( 1872-17 )
від 11.02.2010 }

ведення картографічного моніторингу території України,
включаючи шельфову зону та населені пункти;

організація проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних,
картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного
зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану
довкілля;

координація топографо-геодезичної і картографічної діяльності
та здійснення методичного керівництва топографо-геодезичними і
картографічними роботами;

розроблення і виконання державних цільових програм у сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності; { Статтю 8
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI ( 1872-17 )
від 11.02.2010 }

створення, розвиток та забезпечення функціонування
національної інфраструктури геопросторових даних, системи
стандартизації у сфері геодезії і картографії; { Статтю 8
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI ( 1872-17 )
від 11.02.2010 }

визначення сталих географічних об'єктів на території України;
{ Статтю 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI
( 1872-17 ) від 11.02.2010 }

проведення державної експертизи програм з питань
топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів
топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;
{ Статтю 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI
( 1872-17 ) від 11.02.2010 }

затвердження нормативно-технічної документації з питань
геодезії, картографії, геоінформаційних систем; { Абзац десятий
статті 8 в редакції Закону N 1872-VI ( 1872-17 ) від 11.02.2010 }
{ Абзац одинадцятий статті 8 виключено на підставі Закону
N 2608-VI (
2608-17 ) від 19.10.2010 }
підготовка пропозицій щодо створення у встановленому порядку
спеціальних установ і організацій, необхідних для забезпечення
топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

організація участі України у міжнародному співробітництві в
сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

сприяння забезпеченню топографо-геодезичних, картографічних
підприємств, установ, організацій висококваліфікованими
спеціалістами;

вдосконалення методів організації топографо-картографічного
виробництва;

здійснення державного контролю за топографо-геодезичною і
картографічною діяльністю;

виконання інших функцій в сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності відповідно до Положення про спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 9. Компетенція Міністерства оборони України та інших
органів виконавчої влади в сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Міністерство оборони України організовує виконання
топографо-геодезичних і картографічних робіт у межах території
держави і картографування закордонної території в інтересах
забезпечення обороноздатності та безпеки України, здійснює
контроль за якістю топографо-геодезичних і картографічних робіт,
результати яких використовуються Збройними Силами України.

{ Частина перша статті 9 в редакції Закону N 1872-VI ( 1872-17 )
від 11.02.2010 }Компетенція інших органів виконавчої влади в сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначається
законодавством України.

  1   2   3

Схожі:

Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconЗакон україни
ВР, від 24 березня 1998 року n 208/98-вр, від 6 жовтня 1998 року n 163-xiv, від 20 листопада 1998 року n 277-xiv, від 1 грудня 1998...
Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconЗакон про охоронну діяльність підписаний (текст) Президент України...
Нагадаємо, що під час доопрацювання відповідного законопроекту мали місце спроби з боку представників мвс внести зміни без погодження...
Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconПаспорт бюджетної програми на 2012 рік
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року №586-xiv
Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconЗакон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних...
...
Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconЗаконами України від 24 березня 1998 р. N 202/98-вр
Закон n 606-xiv до компетенції судів віднесено розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органів
Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconЗакон україни n 2658-iii від 12. 06
Закон україни n 2658-iii від 12. 06. 2001 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Закон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність  iconЗакон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка