Уроках математики
Скачати 171.63 Kb.
НазваУроках математики
Дата конвертації04.03.2013
Розмір171.63 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Астрономія > Урок
КЗО «Новопокровська НСЗШ»
Збірка задач

Петренко С.Г.

2011

Формування екологічних переконань учнів

на уроках математики

Кожен із нас не байдужий до того, що з нами відбувається щоденно, і кожен добре розуміє, що Земля — наш спільний дім і іншого немає і бути не може.

Найголовнішою проблемою людства є проблема виживання — проблема, що стосується кожної люди­ни, кожної живої істоти. Ніякі блага цивілізації не за­мінять чистого повітря, вільних від шкідливих домішок продуктів харчування і води. Ми повинні усвідомити, що нерозумні дії людей на планеті Земля у найближ­чий час можуть призвести до великих нещасть і бід. Що ж потрібно нам знати і як слід діяти, щоб зберегти екологічну чистоту нашої планети, її красу для нас і наших нащадків?

Нашу голубу планету часто порівнюють з величез­ним космічним кораблем, який летить просторами Все­світу. А людство — є екіпажем цього корабля. Красиві і мудрі порівняння. Але ми всі повинні осмислити, що у нашого космічного корабля немає аварійного виходу і ми не уникнемо того, що станеться на ньому.

За цими словами — гірка істина. Людство стоїть на порозі еко­логічної катастрофи: парниковий ефект, проблема чи­стої води, кислотні дощі, вимирання деяких видів тва­рин, які заносяться до Червоної книги.

Вважають також, що причиною 70 % ракових за­хворювань у людей і тварин є порушення взаємодії організму і навколишнього середовища. Плаче хвора Земля і закликає нас стати мудрішими.

Екологічна проблема — це найгостріша проблема людства. Тому перед нами стоять важливі зав­дання зі збереження природного середовища. Такі види активної діяльності людини, як вирубка лісів, зрошен­ня й осушення земель призвели до значного забруд­нення і навіть до руйнування навколишнього середо­вища. Ми повинні турбуватись про збереження навко­лишньою світу і примноження його багатств.

Людино! Розумна істото!

Ти можеш усе на Землі.

Та знову і знову, Людино,

До тебе звертаємось ми.

Хай будуть в нас цілі дерева,

Рослини, тварини, птахи.

Людино! Людино! Людино!

Ми просимо: «Нас збережи».

Від того, як ми себе поведемо сьогодні, залежатиме наше майбутнє.

Екологічна ситуація в різних місцевостях держави неодна­кова. Близько 15 % території України — це зони екологічного лиха. Там рівень забруднення природного дов­кілля такий, що становить реальну небезпеку для життя людей. Є умовно чисті ділянки та місцевості, де рівень за­бруднення досить помірний. До них належать більші частини Харківської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Тернопіль­ської, Львівської та Івано-Франківської областей. Незабруднені райони є і в інших областях: Закарпатській, Волинській, Рів­ненській, Одеській, Черкаській, Чернігівській. Чистий з погляду екології Південний берег Криму. Водночас в Україні є багато надзвичайно забруднених міст: Кривий Ріг і Запоріжжя у Придніпров'ї, Маріуполь, Красний Луч, Алчевськ, Горлівка та Стаханов у Донбасі, Бурштин на Івано-Франківщині, де діє потужна ТЕС (за добу вона спалює 20 тис. тонн вугілля).

Щороку із сільськогосподарського обігу вилучається близько 12 тис. гектарів землі. її займають промислові об'єкти, різні спо­руди. Швидкими темпами деградують унікальні за своєю родючістю грунти України.

^ Обчисли і поміркуй

Задача 1.

Сільські райони щорічно споживають 840 м3 води на одну людину. Яка кількість води щоріч­но потрібна місту, населення якого 640 тис., якщо місто споживає у 10 раз більше води з розрахунку на одну людину, ніж сільські райони.

Задача 2.

У Маріуполі металургійні комбінати що­річно викидають понад 1 т шкідливих відходів вироб­ництва на кожного жителя. Скільки тонн шкідливих відходів викидають комбінати за 1 місяць?

Задача 3.

Незважаючи на зростання виробництва, за останні 5 років вдалося знизити викиди в атмосферу з 3470 до 2710 тис. т на рік. На скільки відсотків знизи­лися викиди в атмосферу?

Задача 4.

Відомо, що ліси дають нам екологічно чи­сте повітря. Нині загальна площа лісового фонду Ук­раїни становить близько 10 млн гектарів, у тому числі вкрито лісом — 8,6 млн гектарів. Але темпи відтворен­ня лісів сповільнилися. Так, з 1991 р. площа лісових масивів в Україні зросла всього на 1,4 %. Скільки це становить у гектарах?

Задача 5.

У процесі виплавляння 1 тонни ста­лі у повітря викидається 60 кілограмів чадного газу і 3 кілограми оксиду Сульфуру. Визначте, яку масу цих газів викидає в повітря металургій­ний комбінат, що виплавляє 800 тисяч тонн сталі на рік?

Задача 6.

3 1 тонни пилу, що викидається в ат­мосферу під час виплавляння мідних руд, можна одержати до 10 кілограмів 1 міді. Враховуючи, що з 1 тонни природної руди — мідної обманки з умістом корисної речовини 10 % — можна одержати 70 кілограмів міді, обчис­літь, скільки тонн руди можна зберег­ти, переробляючи викиди в атмосферу мідеплавильного заводу, що становлять 10 мільйонів тонн на рік?

Задача 7.

Відомо, що один автомобіль за 4 го­дини роботи продукує 0,17 кілогра­мів викидів. Визначте, яку масу ви­кидів отримало повітря біля школи, якщо в період з 8 до 12 годин проїха­ло 14 автомобілів. Біля території шко­ли час проїзду тривав 20 секунд.

Задача 8.

Відомо, що з 1 кілограма вихлопних і газів автомобіля за добу в повітря потрапляє 30 грамів монооксиду Кар­бону, 6 грамів оксидів Нітрогену. За період перебування учнів у школі (6 годин) біля неї проїхало 120 авто­мобілів і час проїзду кожного тривав по 20 секунд. Використовуючи наве­дені дані, обчисліть, яку масу моно­оксиду Карбону та оксидів Нітрогену було викинуто в повітря за навчаль­ний рік, що триває 250 днів.

Задача 9.

Листки одного дерева каштана зав­вишки 10 метрів нейтралізують ви­хлопні гази автомобілів, що містяться у 120 м3 забрудненої атмосфери. Яка кількість дерев знешкодить ту кіль­кість вихлопних газів, що утворю­ється під час роботи 530 автомобілів села, якщо 1 автомобіль за добу про­дукує 1 кілограм вихлопних газів, що відповідає 675 м3.
Задача10.

За один рік на планеті викидається в атмосферу 20 млрд т вуглекислого газу. Визначте, яка площа зелених на­саджень повинна бути на Землі, щоб поглинути таку кількість вуглекисло­го газу, якщо відомо, що 1 гектар лісу за 1 годину поглинає 2 кілограми вуг­лекислого газу.

Задача 11.

На планеті-Земля проживає 6 мільяр­дів людей. Кожні 100 осіб за 1 годи­ну видихають 1 кілограм вуглекис­лого газу. Якої площі повинен бути ліс, щоб перетворити цей вуглекис­лий газ у процесі фотосинтезу на ки­сень, якщо відомо, що за 1 годину 1 гектар лісу поглинає 2 кілограми вуглекислого газу?

Задача 12.

Людині на добу потрібно 960 літрів кисню. Стільки ж його виділяє 5 де­рев за цей же час? Яка кількість де­рев повинна рости в селі з кількістю населення 4500 осіб, щоб забезпечи­ти їх киснем?

Задача 13.

Використовуючи дані попередньої задачі, визначте, яка маса кисню по­трібна на рік жителям села, якщо відомо, що 1 літр кисню важить 1,43 грама.

Задача 14.

Людині на добу потрібно 960 літрів кисню. Яку масу кисню необхідно ви­робити деревам у процесі фотосинтезу, щоб забезпечити населення України (48 мільйонів осіб) на добу киснем. Відомо, що одну людину на добу за­безпечує 5 дерев, а маса 1 літра кисню становить 1,43 грама? Яка кількість дерев повинна рости в Україні для за­безпечення людей киснем?
Задача 15.

Колумб у 1492 році завіз тютюн у Єв­ропу. В 1 сигареті міститься 3 мілігра­ми нікотину. 50 % його під час паління переходить у повітря, а 50 % — зали­шається в недопалку і легенях палія. Визначте, яка маса нікотину забруд­нила повітря з часу завезення його в Європу, якщо вважати що:

а) за день на планеті 1 мільярд осіб випалювали по 1 сигареті;

б) ті ж люди випалювали по 1 пачці сигарет за день?

З того часу розкладання нікотину не відбувалося?

Задача 16.

Нині на планеті 400 мільйонів авто­мобілів. Серед них бензиновий дви­гун мають 75 %. Кожен автомобіль, що пройшов більше 15 тисяч кіломе­трів, споживає 4350 кілограмів кисню, а викидає 3250 кілограмів вуглекис­лого газу. Яку масу кисню спожива­ють і яку масу вуглекислого газу ви­кидають автомобілі з бензиновим двигуном?

Задача 17

Використовуючи дані попередньої за­дачі, визначте, яка площа лісів повин­на утворити в процесі фотосинтезу таку кількість кисню, що спалюють автомобілі, якщо 1 гектар лісу за 1 го­дину дає. 2 кілограми кисню?

Задача 18.

Вважаючи, що за рік усі автомобілі світу з бензиновим двигуном вики­дають у повітря 9,75 *1011 вуглекис­лого газу, обчисліть, якою повинна бути площа зелених насаджень на планеті, щоб поглинути таку кіль­кість його, якщо відомо, що 1 гек­тар лісу за годину вбирає 2 кілогра­ми вуглекислого газу?
Задача 19.

Підраховано, що за всю історію люд­ства виплавлено 20 мільярдів тонн за­ліза. Визначте, яку кількість газів за цей час викинуто в повітря, якщо ві­домо, що під час виплавлення 1 тонни сталі викидається 4000 м3 газів.

Задача 20.

У складі повітря міститься 0,032 % вуг­лекислого газу. В океані його у 60 разів більше, ніж у атмосфері. Обчисліть, яка маса вуглекислого газу містить­ся у повітрі та океані, вважаючи, що 22,4 літра повітря важать 29 грамів?

Задача 21.

Вважають, що від-отруєння свинцем у США гине щороку 2,4 мільйона водоплавних птахів, що становлять близько 2,5 % усіх перелітних птахів. Яка кількість птахів загинула за роки нового тисячоліття? Скільки переліт­них птахів було за 1 рік у США?

Задача 22.

Щороку після сезону полювання на дні водойм США та на їх берегах за­лишається близько 3000 тонн свин­цю. Один патрон містить у середньо­му 30 грамів свинцю. Вважаючи, що кожний патрон був убивчим, скільки б водоплавних птахів знищили мис­ливці за рік?

Задача 23. \

За рік на спалювання сумарної кіль­кості палива (газу, вугілля, нафти) ви­трачається 273 мільярди тонн кисню. Біля 3/4 цієї кількості продукується рослинами, а 1/4 — фотосинтезуючими організмами. Яку масу кисню утворюють рослини, а яку інші ор­ганізми?

Задача 24.

Гранично допустима концентрація (ГДК) карбон(ІІ) оксиду в повітрі становить 3 міліграми на метр кубіч­ний. У таких містах, як Харків і До­нецьк, уміст його у повітрі становить відповідно 230 і 400 міліграм на метр кубічний. У скільки разів це переви­щує допустиму норму?

Задача 25.

Карбюраторний двигун на 1000 літрів палива викидає в повітря 200 кілогра­мів монооксиду Карбону, 1 кілограм сажі, 20 кілограмів оксидів Нітрогену, 25 кілограмів вуглеводнів, 1 кілограм сірчистих сполук. Яка маса викидів кожного з них потрапить у повітря, якщо АЗС-5 (с. Іракліїв) за добу в літній період продає 150000 літрів пального за добу ?

Задача 26.

За 1 день 1 гектар ялівцевого лісу виділяє в атмосферу до 30 кілограмів легких речовин – фітонцидів. Яка маса цих речовин виділяється за 1 місяць з лісу площею 12 гектарів ?

Задача 27.

У складі рослин від 40 до 90 % воло­ги. Визначте, яка маса води містить­ся у рослинах масою 112 кілограмів, зібраних з 1 гектара пустелі. Оводненість рослин становить ЗО %. Порів­няйте результати, якщо таку ж масу рослин зібрали на болоті, де оводненість рослин становить 70 %.

Задача 28.

Верблюди витримують утрату маси тіла до 27 %. Яка маса жиру з горбів верблюда масою 300 кілограмів повин­на розкластися, щоб поповнити за­пас вологи, якщо 1 грам жиру під час розкладу дає 0,6 грама води?
Задача 29.

Кенгуровий пацюк, у лабораторних умовах з'їдаючи 100 грамів сухої крупи на місяць, утворює 54 грами води. Яка маса води може утворитися за все його життя, що триває в серед­ньому 3 роки.

Задача 30

На вирощування 1 тонни пшениці потрібно витратити 1500 тонн води. Яка маса води витрачається на отри­мання річного врожаю з полів усієї України, якщо було зібрано 10 міль­йонів тонн пшениці? Яку масу води потрібно для вирощування врожаю пшениці 60 центнерів на 1 гектарі? Якої б товщини був шар води, якщо б її розлили на цій території?

Задача 31

Під час вирощування 1 тонни пше­ниці, рису та бавовнику витрача­ється води відповідно 1500, 7000 і 10 000 тонн. Людина для задоволен­ня своїх потреб витрачає 170 літрів води на добу. Скільки води витра­чає людина за 75 років? Порівняйте дані по витратах води під час виро­щування 1 тонни пшениці, рису, ба­вовнику.

Задача 32

На миття одного автомобіля витра­чається 300 літрів води і стільки ж. утворюється стічних вод. Очистив­ши їх, можна отримати 85 % чистої води. Установка «Кристал», що час­то встановлюється на АЗС для очи­щення стічних вод, за 1 годину очи­щає 20 м3. Визначте, яку масу чистої води можна одержати зі стічних вод після миття 150 автомобілів? За який час установка «Кристал» зможе очис­тити ці стічні води?
Задача 33

Молюск мідія великих розмірів за добу в процесі живлення пропускає через себе й очищає 70 літрів води. Пло­ща Чорного моря 423 000 км2 і вмі­щує 537 000 км3 води. Колонія мідій на 1 м2 території фільтрує 200 м3 води за добу. Скільки часу потрібно витра­тити одній мідії, щоб очистити воду в Чорному морі, і скільки часу на цю роботу витратить колонія мідій, що заселить усе морське дно?

Задача 34

Для людини втрата 10 % маси тіла (зневоднення організму) смертельна. Верблюд витримує 27 % втрати маси, вівця — 23 %, собака — 17 %. Визна­чте втрати в масі від зневоднення ор­ганізму людини вагою 70 кілограмів, верблюда вагою 650 кілограмів, вівці вагою 60 кілограмів та собаки вагою 20 кілограмів.

Задача 35.

У плодах кавуна міститься 94 % води. Визначте, яка маса води може місти­тися у кавунах, вирощених на 5 гек­тарах , якщо врожайність з 1 гектара 820 центнерів.

Задача 36

За даними деяких дослідників, для утворення шару ґрунту товщиною 2,5 сантиметра потрібно 25 років. Якої товщини може утворитися шар ґрунту за 1000 років, якщо врахува­ти, що відбувається тільки відтворен­ня, без урахування наслідків природ­ної ерозії?

Задача 37

З якою швидкістю (сантиметрів за рік) утворюється найродючіший ґрунт чор­нозем, якщо, за даними дослідників, ґрунт товщиною 90 сантиметрів утво­рювався 16 000 років. За який час цей шар може зруйнуватися, якщо швид­кість від діяння людини у 600 разів вища, ніж швидкість утворення?

Задача 38

Унаслідок різних видів ерозії за остан­ні 100 років на планеті втрачено 2 мі­льярди гектарів родючих ґрунтів. Ви­значте, яка площа ґрунтів утрачалась за добу, годину, хвилину, секунду.

Задача 39

Щорічно на Землі від ерозії гине ро­дючий ґрунт і утворюється 6 мільйо­нів гектарів пустелі. Якщо припусти­ти, що ніяких заходів зі збереження ґрунтів не ведеться, то за який би час перетворились на пустелю такі краї­ни, як Україна (площа 604 тис км2) та Англія (площа 244,1 тис км2)? 1 км2 = = 100 га.

Задача 40.

Унаслідок глобального потепління встановлено, що швидкість підви­щення рівня океану за рахунок та­нення льодовиків становить 25 сан­тиметрів за 100 років. За який час мо­жуть зникнути Шетландські острови (Англія), якщо їх найвища точка — 448 метрів над рівнем моря, а інша — 293 метри над рівнем моря?

Задача 41.

За наявності в Україні 50 мільйонів населення площа орної землі надушу населення становила 0,94 гектари. Пройшло 20 років. Якою стата вели­чина кількості орної землі на душу на­селення, якщо щорічно у світі втра­чається 20 мільйонів гектарів землі, а в Україні — 0,001 % від цієї кількос­ті та на 3 мільйони зменшилась кіль­кість населення?

Задача 42.

Підраховано, що сонячна енергія, яка досягла поверхні Землі протягом року, становить 5 * 1020 ккал. Це ста­новить 9 мільярдів кілокалорій енер­гії на,1 гектар. Визначте, яка кількість енергії утвориться від спалювання всієї маси річного приросту 5 гектарів лісу, якщо ефективність використання сонячної енергії на утворення речовини становить 0,5% ?

Задача 43.

Продуктивність сухого рослинно­го матеріалу на землях, що обробля­ються, становить 650 грамів на 1 м2 за рік. Яка кількість сухої маси рос­лин утвориться на землях нашого села (площа орних земель 2300 гек­тарів) за рік?

Задача 44.

За низької чисельності сибірського шовкопряда за рахунок природних ворогів гине до 90 % яєць, 40 % гусе­ниць, 70 % лялечок. Визначте рівень смертності у популяції, якщо самки шовкопряда відклали 1800 яєць.

Задача 45.

За підрахунками, 1 % молодих зайців-русаків покидає місцевість де наро­дились. У великої синиці рідні місця покидає 2/3 молодих особин. Вважа­ючи, що за рік народилося 30 зайців і 243 синиці, визначте, яка кількість особин кожного виду розселилась на інші території.

Задача 46.

Один гектар соснового лісу ( 20 – ти річного віку) поглинає за рік 9,35 тонн вуглекислого газу і виділяє 7,2 тонни кисню, який забезпечує дихання 200 людей. Скільки кілограмів кисню потрібно на рік для дихання учням вашого класу, школи ?

Задача 47.

У результаті Чорнобильської катастрофи було забруднено 3159 населених пунктів, у яких про­живало 3 700 000 жителів, та евакуйовано 91 200 жи­телів з 76 населених пунктів. Скільки всього населених пунктів було забруднено та евакуйовано? Скільки там проживало населення?

Задача 48.

У 2005 р. найбільшу кількість шкідливих речовин у повітрі було виявлено на території всіх об­ластей Південно-Східного регіону та Львівської області — 779,7 тис. т, а найменшу — на території Рівненської, Тернопільської та Чернігівської областей — 82,8 тис. тонн. Який середній викид шкідливих речовин у 2000 році був на території України.

Задача 49.

У деяких містах Ук­раїни спостерігається такий стан викидів в атмосферу через робо­ту транспорту, у Євпаторії — 91 %, в Ялті — на 3 % менше, у Луцьку — на 8 % менше, ніж у Євпаторії, у Львові - 79 %, а в Києві - 77 % від загальної кількості викидів. Побудуйте діаграму шкідливих викидів у атмосферу в різних містах України.

Задача 50.

Якщо атмосфера містить 70 % азоту, 2 % вуглекислого газу, 9 % домішок, то який відсотковий вміст кисню в повітрі ?

^ Наші маленькі захисники

Задача 51.

Одна сім’я шпаків ( двоє дорослих і п’ять пташенят) з’їдають за день в середньому 360 великих слимаків – шкідників городніх культур. Скільки слимаків знищує одна сім’я шпаків протягом одного місяця ?

Задача 52.

Переважна більшість комах, яких поїдають ящірки – шкідники сільськогосподарських культур. За день вони з’їдають у середньому 10 різних дрібних жуків. Яку кількість комах з’їдають за місяць на площі 1 гектар, якщо відомо, що в умовах лісостепу на 1 гектар їх зустрічається 350 екземплярів.?

Задача 53.

На Україні трихограму використовують для бо­ротьби з озимою совкою, яка пошкоджує озимі куль­тури, кукурудзу, цукрові буряки, картоплю та ранні овочеві культури. 20—ЗО тис. трихограм, випущених на 2 га посіву, зберігають господарствам 2—4 ц озимої пшениці, , ЗО—40 ц цукрових буряків, ЗО—40 ц капусти. Який уро­жай пшениці, цукрових буряків - збереже трихограма, якщо площа пшениці 500 га, цукрових буряків — 200 га, капусти — 50 га?

Задача 54.

Руді лісові мурашки із середнього за розмірами мурашника знищують за добу близько 20 тис. шкідливих комах на площі 0,25 га. Скільки потрібно мати мураш­ників на площі 10 га лісу і скільки комах знищать му­рашки за день?


Задача 55.

Бджоли для збирання меду повинні відвідати ве­личезну кількість квіток. У період цвітіння одне суцвіття конюшини дає до 8 мг нектару. Із скількох суцвіть коню­шини бджоли збирають 1 кг меду?

Задача 56.

Під час збирання нектару в сонячну погоду одна бджола за хвилину встигає відвідати 12 квіток. Яку кіль­кість квіток за 10 год відвідає бджолина сім'я, що скла­дається з 15 000 робочих бджіл?

Задача 57.

Робочі бджоли беруть активну участь у житті всіх членів бджолиної сім'ї. Вони протягом доби близько 1300 раз годують кожну з 8—10 тис. личинок, будують стільники, охороняють бджолине гніздо, підтримують у ньому чистоту. Робочих бджіл у сім'ї дуже багато. Ве­лика бджолина сім'я важить у середньому 7—7,5 кг. У кожному кг біля 10000 бджіл. Визначте: а) скільки бджіл в одній бджолиній сім'ї; б) скільки г важить одна бджола. ,

Задача 58.

Щоб виробити 100 г меду, бджола повинна відвідати близько

1 000 000 квіток. Щоб зібрати 1 кг меду, бджолі потрібно принести 120 – 150 тисяч узятків нектару. Якщо квітки, з яких бджола бере мед, знаходяться за 1,5 кілометрів від вулика, то за кожним узятком їй доведеться пролітати 3 кілометра. Визначте: а). скільки квіток має відвідати бджола, щоб виробити 1 кг меду; б). скільки кілометрів їй треба пролетіти, щоб зібрати 1 кг меду.


Задача 59.

За спостереженнями вчених одна трав’яна жаба з’їдає за добу приблизно 7 шкідливих комах. Скільки комах з’їсть жаба за 6 місязів активного життя ?

Задача 60.

Пара польових горобців, вигодовуючи двох пташенят, протягом дня приносить їм близько 500 комах. У гнізді, як правило, буває 4 – 5 пташенят. Вигодовування триває в середньому протягом 10 днів. За літо в горобців буває до трьох виводків. Скільки кома знищує за весну – літо пара горобців ?

Задача 61.

Трихограма — представник перетинчастокрилих комах, яка відкладає свої яйця в яйця плодожерки. Усьо­го вона відкладає від 15 до 50 тис. яєць. За літо дає від 4 до 14 поколінь. Скільки яєць плодожерки може зни­щити за літо трихограма, якщо вона відкладатиме по ЗО тис. яєць і дасть за рік 7 поколінь ?

Задача 62.

За трудовий сезон (з квітня по жовтень) мураш­ки з одного мурашника знищують близько 3 млн. шкід­ливих комах. В одному мурашнику живе близько 300 тис. особин. Скільки в середньому одна мурашка знищує комах за місяць ?

Задача 63.

Дослідили, що кількість дощових черв'яків на 1 га становить від 0,5 до 2 млн. За добу кожний з них пропускає через свій кишечник кількість грунту, що дорівнює масі його тіла. Скільки кг грунту пройде через ки­шечник дощових черв'яків, що живуть на площі 1 га, якщо середня маса дощового черв'яка становить 8 г? Припустимо, що дощових черв'яків було на 1 га 0,5 млн.

Задача 64.

П'явка медична — черв'як довжиною 8—20 см, живиться кров'ю. Використовують п'явок у медичній практиці для відсмоктування крові та зменшення її здатності зсідатися.
20 п'явок можуть висмоктати до 0,5 л крові. Скільки крові може висмоктати одна п'явка?

Задача 65.

Для того щоб звити кокон, шовковичний шовко­пряд плете нитку довжиною в кілька сот метрів. Кращі шовковичні господарства мають кокони з ниткою до 900 м. Важить сухий кокон близько 1 г. Визначте, скільки разів можна обмотати земну кулю цією кількістю шовкових ниток (довжина екватора 40075,6 км), якщо виробництво шовку в світі до 50 тис. тонн.

Задача 66.

Буряковий довгоносик — небезпечний шкідник цукрових буряків. Один жук за добу може зіпсувати 10 молодих буряків. Яку шкоду може принести один довго­носик господарству за день, якщо один буряк має масу приблизно 400 г?

Задача 67.

Підраховано, що кожний екземпляр азіатської сарани за життя з'їдає 300 г зеленого корму. Скільки зе­леної маси знищить 1 млн. штук азіатської сарани?

Задача 68.

За літо колорадський жук дає 2—3 покоління. Самка відкладає 400—500 яєць, іноді і до 2000. Припу­стимо, що вона відклала 400 яєць. Скільки жуків виве­деться в другому і третьому поколіннях? Співвідношен­ня самців і самок у потомстві однакове.

Задача 69.

Скільки яєць може відкласти хатня муха за літо, якщо вона відкладає їх 6 разів, по 150 яєць за один раз?

Задача 70.

Особливість аскариди — величезна плодючість. За добу вона утворює 250 тис. яєць. З немитими овочами, фруктами, ягодами та забрудненою водою вони можуть потрапити в травну систему людини. Висока температу­ра діє на аскарид згубно. Так, температура 60—75° С вби­ває їх за кілька секунд. Підрахуйте, скільки яєць виділить аскарида за період статевозрілого життя, який триває 6 місяців. Як можна запобігти зараженню цими небезпечними паразитами?

Схожі:

Уроках математики iconУроках математики
Проблема, над якою працюю: «Формування в учнів просторового уявлення та логічного мислення на уроках математики»
Уроках математики iconУроках математики у початкових класах
Використання комп`ютерних технологій навчання на уроках математики у початкових класах
Уроках математики iconУроках математики в початковій школі
Значення позакласної роботи з математики з молодшими школярами полягає в наступному
Уроках математики iconКонспект уроку з геометрії у 7 класі. Вчителя математики: Гадяцької...
Проблема: Застосування особистісно орієнтованих та біоадекватних технологій на уроках математики
Уроках математики iconУроках інформатики та математики
Яковишина Аліна Володимирівна, вчитель математики та інформатики Калюсецької зош І-ІІ ступенів
Уроках математики iconУроках математики
Однією з особливостей викладання шкільного курсу математики є необхідність використання саме інформаційних технологій, які дійсно...
Уроках математики iconУроках математики
Метою педагогічної діяльності педагога є забезпе­чення необхідного рівня засвоєння систематизова­них знань з математики через розвиток...
Уроках математики iconУроках математики
Вступ
Уроках математики icon«Проектне навчання на уроках математики»»

Уроках математики iconУроках математики
Сценарії уроків для формування математичних знань І залученні їх у практичній діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка