Що вивчає механіка?
Скачати 107.22 Kb.
НазваЩо вивчає механіка?
Дата конвертації18.03.2013
Розмір107.22 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Астрономія > Вопрос
Кінематика

 1. Що вивчає механіка?

 2. Дайте визначення механічного руху. Наведіть приклади.

 3. Який рух називають поступальним? обертальним? Наведіть приклади.

 4. У чому полягає основна задача механіки?

 5. Що таке тіло відліку?

 6. Що таке система координат? Які види систем координат ви знаєте?

 7. Наведіть приклади, коли доцільно використати тривимірну систему координат; двовимірну; одновимірну.

 8. Що таке система відліку (СВ)? Навіщо в ній потрібен годинник?

 9. Що означає вибрати СВ?

 10. Наведіть приклади завдань, вирішенням яких займається сучасна механіка.

 11. Дайте визначення матеріальної точки. У яких випадках тіло, що рухається, можна розглядати як матеріальну точку?

 12. Дайте визначення траєкторії руху тіла. Наведіть приклади.

 13. Чи залежить траєкторія руху тіла від вибору СВ? Наведіть приклади.

 14. Що таке шлях? Яка його одиниця в СІ?

 15. Чому, знаючи шлях, не завжди можна визначити положення тіла?

 16. Дайте визначення переміщення. Яким символом його позначають? Яка одиниця модуля переміщення в СІ?

 17. За яких умов модуль переміщення дорівнює пройденому шляху? Наведіть приклади.

 18. Запишіть формули для визначення положення тіла в просторі у векторному вигляді; через проекції.

 19. Який рух називають рівномірним прямолінійним?

 20. Дайте характеристику швидкості рівномірного прямолінійного руху.

 21. Що являє собою графік залежності Vx(t) у випадку рівномірного прямолінійного руху?

 22. Як обчислити переміщення тіла, якщо відомі швидкість і час руху тіла?

 23. Що являє собою графік залежності Sx(t) у випадку рівномірного прямолінійного руху?

 24. Яким є геометричний зміст переміщення?

 25. Запишіть рівняння координати для рівномірного прямолінійного руху.

 26. Що являє собою графік залежності x(t) для рівномірного прямолінійного руху?

 27. Як кут нахилу графіка координати рівномірного прямолінійного руху залежить від швидкості руху тіла?

 28. Що розуміють під відносністю механічного руху?

 29. Які характеристики механічного руху змінюються в разі переходу від однієї СВ до іншої?

 30. Які характеристики механічного руху залишаються незмінними в разі переходу від однієї СВ до іншої?

 31. Наведіть приклади, які підтверджують, що рух і спокій є відносними.

 32. Сформулюйте закон додавання переміщень.

 33. Сформулюйте закон додавання швидкостей.

 34. Чи завжди як нерухому СВ потрібно вибирати ту, що пов’язана із Землею? Наведіть приклад, який підтверджує вашу відповідь.

 35. Сформулюйте визначення середньої векторної швидкості руху тіла. За якою формулою її обчислюють?

 36. Як визначити середню шляхову швидкість руху тіла?

 37. Чи завжди модуль середньої векторної швидкості руху тіла дорівнює середній шляховій швидкості? Відповідь обґрунтуйте.

 38. Дайте визначення миттєвої швидкості руху тіла.

 39. Як напрямлений вектор миттєвої швидкості руху тіла?

 40. Яку швидкість показує спідометр?

 41. Який рух називають рівноприскореним прямолінійним?

 42. Дайте визначення прискорення руху тіла.

 43. Якою є одиниця прискорення руху тіла в СІ? Дайте її визначення.

 44. Який вигляд має графік залежності ax(t)?

 45. Запишіть рівняння залежності Vx(t) для рівноприскореного прямолінійного руху. Який вигляд має графік цієї залежності?

 46. Як рухається тіло, якщо напрямок його прискорення збігається із напрямком швидкості руху тіла? є протилежним напрямку швидкості руху тіла?

 47. Доведіть, що в разі рівноприскореного прямолінійного руху проекція переміщення чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності швидкості від часу.

 48. За допомогою яких формул можна обчислити проекцію переміщення для рівноприскореного прямолінійного руху? Виведіть ці формули.

 49. Що являє собою графік залежності проекції переміщення від часу?

 50. Запишіть рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху.

 51. Що являє собою графік координати для рівноприскореного прямолінійного руху?

 52. Який рух називають вільним падінням?

 53. Яким є характер руху тіла, що вільно падає?

 54. Опишіть досліди, за допомогою яких можна встановити, що прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла.

 55. Як напрямлене прискорення вільного падіння і чому воно дорівнює?

 56. Як і ким було доведено, що за відсутності опору повітря всі тіла падають на поверхню Землі з однаковим прискоренням?

 57. Запишіть формулу для розрахунку проекції швидкості руху в разі вільного падіння тіла.

 58. Запишіть формули для розрахунку проекції переміщення в разі вільного падіння тіла.

 59. Запишіть рівняння координати для вільного падіння тіла.

 60. Який рух називають криволінійним?

 61. Чи може тіло рухатися по криволінійній траєкторії без прискорення? Доведіть ваше твердження.

 62. Як напрямлений вектор миттєвої швидкості при криволінійному русі? Поясніть свою відповідь.

 63. Дайте визначення лінійної швидкості. Яким символом її позначають? Якою є її одиниця в СІ?

 64. Які види криволінійних рухів ви знаєте? Дайте їх визначення.

 65. Як визначити лінійну швидкість у разі рівномірного криволінійного руху?

 66. Який рух називають рівномірним рухом по колу?

 67. Які фізичні величини характеризують швидкість руху тіла по колу?

 68. Як визначити лінійну швидкість рівномірного руху тіла по колу?

 69. Дайте визначення кутової швидкості руху тіла по колу. Якою є її одиниця в СІ?

 70. Яким співвідношенням пов’язані кутова та лінійна швидкості? Виведіть це співвідношення.

 71. Які фізичні величини характеризують періодичність руху тіла по колу?

 72. Дайте визначення періоду обертання тіла. Якою є його одиниця в СІ?

 73. Дайте визначення обертової частоти тіла. Якою є її одиниця в СІ?

 74. Як пов’язаний період обертання та обертова частота тіла?

 75. Доведіть, що під час рівномірного руху по колу прискорення напрямлене до центра цього кола.

 76. За якою формулою визначають доцентрове прискорення? Виведіть цю формулу.

 77. Назвіть відомі вам способи розв’язування основної задачі механіки для рівномірного руху тіла по колу.

Динаміка

 1. Що вивчає динаміка? Якою є основна задача динаміки?

 2. За яких умов тіло зберігає швидкість свого руху? Наведіть приклади.

 3. Сформулюйте закон інерції.

 4. Яке тіло називають вільним? Як рухається вільне тіло? Як називають такий рух?

 5. У чому полягає явище інерції?

 6. Сформулюйте перший закон механіки Ньютона.

 7. Які системи відліку називають інерціальними? Наведіть приклади інерціальних СВ.

 8. Які системи відліку називають неінерціальними? Наведіть приклади неінерціальних СВ.

 9. Що є причиною прискорення руху тіла?

 10. Які види взаємодій ви знаєте?

 11. Наведіть приклади явищ, у яких визначальною є гравітаційна взаємодія.

 12. Наведіть приклади явищ, у яких визначальною є електромагнітна взаємодія.

 13. Дайте визначення сили. Якою є одиниця сили в СІ? Дайте її визначення.

 14. Що потрібно знати, щоб визначити силу?

 15. Дайте визначення рівнодійної сили.

 16. Що означає виміряти силу?

 17. Яким приладом визначають силу? Опишіть будову та принцип дії цього приладу.

 18. Дайте визначення інертності.

 19. Обґрунтуйте, чому можна стверджувати, що слон інертніший за м’яч.

 20. Дайте визначення маси тіла. Якою є її одиниця в СІ? Що являє собою еталон маси?

 21. Назвіть основні властивості маси. Наведіть приклади, що демонструють ці властивості.

 22. Що означає виміряти масу тіла? Які способи вимірювання маси ви знаєте?

 23. Від яких чинників залежить прискорення руху тіла? Опишіть досліди, що встановлюють цю залежність.

 24. Сформулюйте другий закон Ньютона, запишіть його математичний вираз.

 25. Чому другий закон Ньютона називають основним законом динаміки?

 26. Як правильно сказати: «Прискорення руху тіла визначає силу, що діє на тіло» або: «Сила, що діє на тіло, визначає прискорення руху тіла»? Обґрунтуйте вашу відповідь.

 27. Що можна сказати про напрямок сили та напрямок прискорення, яке ця сила надає тілу?

 28. Як записати другий закон Ньютона, коли на тіло діють кілька сил?

 29. Сформулюйте закон інерції, спираючись на другий закон Ньютона.

 30. Якою є умова рівноприскореного руху тіла?

 31. Сформулюйте третій закон Ньютона. Яким є його математичний запис?

 32. Чому третій закон Ньютона називають законом взаємодії?

 33. Наведіть приклади прояву третього закону Ньютона.

 34. Що можна сказати про природу сил, які виникають під час взаємодії тіл? Наведіть приклади.

 35. Чому сили, які виникають під час взаємодії тіл, не зрівноважують одна одну?

 36. Яку взаємодію називають гравітаційною? Наведіть приклади.

 37. Доведіть, що сила всесвітнього тяжіння, яка діє на тіло, прямо пропорційна масі цього тіла.

 38. Доведіть, що сила всесвітнього тяжіння прямо пропорційна добутку мас тіл, які взаємодіють.

 39. Доведіть, що сила всесвітнього тяжіння обернено пропорційна квадрату відстані між тілами, які взаємодіють.

 40. Сформулюйте та запишіть закон всесвітнього тяжіння.

 41. Яким є фізичний зміст гравітаційної сталої?

 42. Як і ким було визначене значення гравітаційної сталої? Чому воно дорівнює?

 43. Якими є межі застосування закону всесвітнього тяжіння?

 44. Дайте визначення сили тяжіння.

 45. Запишіть формули для обчислення сили тяжіння.

 46. Як напрямлена сила тяжіння?

 47. Як називають точку прикладення сили тяжіння?

 48. Де розташований центр тяжіння симетричних фігур? Наведіть приклади.

 49. Як можна визначити положення центра тяжіння фігури довільної форми?

 50. Як розрахувати прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі?

 51. Від яких чинників залежить прискорення вільного падіння?

 52. Як розрахувати силу тяжіння поблизу поверхні небесного тіла?

 53. Які спрощення ми приймаємо, розв’язуючи задачі на рух тіл під дією сили тяжіння?

 54. Запишіть у загальному вигляді рівняння проекцій швидкості, переміщення та координати тіла у випадку його руху під дією сили тяжіння.

 55. Який вигляд матимуть рівняння руху, якщо тіло кинуте вертикально?

 56. Якою є траєкторія руху тіла, кинутого вертикально?

 57. Який вигляд матимуть рівняння руху, якщо тіло кинуте горизонтально?

 58. Якою є траєкторія руху тіла, кинутого горизонтально?

 59. Який вигляд матимуть рівняння руху, якщо тіло кинуте під кутом до горизонту?

 60. Якою є траєкторія руху тіла, кинутого під кутом до горизонту?

 61. Як визначити модуль і напрямок швидкості руху тіла під дією сили тяжіння в будь-якій точці траєкторії?

 62. Чому в разі певної швидкості руху тіло, кинуте горизонтально, не впаде на Землю?

 63. Дайте визначення першої космічної швидкості.

 64. Виведіть формулу для розрахунку швидкості руху супутника на висоті h над поверхнею Землі.

 65. Виведіть формулу для розрахунку першої космічної швидкості поблизу поверхні Землі. Чому дорівнює ця швидкість?

 66. У якій країні й коли був здійснений запуск першого штучного супутника Землі? Назвіть його основні технічні характеристики.

 67. Які супутники називають геостаціонарними? Де їх використовують?

 68. Що таке деформація? У чому причина її виникнення?

 69. Які види деформацій ви знаєте?

 70. За яких умов виникає деформація розтягнення? стиснення? Наведіть приклади.

 71. Дайте визначення видовження. Охарактеризуйте цю фізичну величину.

 72. Дайте визначення відносного видовження. Охарактеризуйте цю фізичну величину.

 73. За яких умов виникає деформація зсуву? Наведіть приклади.

 74. За яких умов виникає деформація вигину? Наведіть приклади.

 75. За яких умов виникає деформація кручення? Наведіть приклади.

 76. Які деформації називають пружними? Наведіть приклади.

 77. Які деформації називають пластичними? Наведіть приклади.

 78. Дайте визначення сили пружності. Як напрямлена ця сила?

 79. Яку силу називають силою нормальної реакції опори? Як вона напрямлена? Наведіть приклади.

 80. Яку силу називають силою натягу підвісу? Як вона напрямлена? Наведіть приклади.

 81. Дайте визначення механічної напруги. Охарактеризуйте цю фізичну величину.

 82. Наведіть два формулювання закону Гука. Доведіть їхню ідентичність.

 83. Якими є межі застосування закону Гука?

 84. Який вигляд має у разі пружної деформації графік залежності сили пружності від модуля видовження тіла F(x)?

 85. Що характеризує модуль Юнга? Якою є його одиниця в СІ?

 86. Від чого залежить жорсткість тіла? Якою є її одиниця в СІ?

 87. Яку природу має сила пружності? Поясніть причину її виникнення.

 88. Що називають вагою тіла?

 89. Що спільного мають вага тіла та сила тяжіння? У чому їх відмінність?

 90. Поясніть причину виникнення ваги тіла, коли тіло перебуває на опорі; на підвісі.

 91. Чому дорівнює вага тіла, коли воно перебуває у стані спокою або рівномірного прямолінійного руху?

 92. Виведіть формулу для визначення ваги тіла, яке рухається з прискоренням, напрямленим вертикально вгору; з прискоренням, напрямленим вертикально вниз.

 93. Що таке перевантаження? Чому його необхідно враховувати?

 94. Що таке невагомість? За яких умов тіло перебуває у стані невагомості?

 95. Дайте визначення сили тертя. Які види тертя ви знаєте?

 96. Якими є причини виникнення сухого тертя? Яку природу воно має?

 97. Якій силі дорівнює сила тертя спокою?

 98. Чому силу тертя спокою називають рушійною силою?

 99. Як можна збільшити силу тертя спокою? Наведіть приклади.

 100. Дайте визначення сили тертя ковзання. Як вона напрямлена?

 101. Запишіть формулу для обчислення сили тертя ковзання.

 102. Від яких чинників залежить коефіцієнт тертя ковзання? Наведіть приклади.

 103. Як можна зменшити силу тертя ковзання? Наведіть приклади.

 104. Що називають рівновагою тіл?

 105. За яких умов тіло, яке не спроможне обертатися, перебуватиме в рівновазі?

 106. Що називають плечем сили?

 107. Дайте визначення моменту сили. Якою є одиниця моменту сили в СІ?

 108. Сформулюйте правило моментів.

 109. За яких умов тіло, що може рухатися як обертально, так і поступально, перебуватиме в рівновазі?

 110. Дайте визначення центра мас.

 111. Які методи визначення центра мас тіла ви знаєте? Наведіть приклади.

 112. Яку рівновагу тіл називають стійкою? Яке положення займає у даному випадку центр мас тіла, як напрямлена рівнодійна?

 113. Наведіть приклади тіл, що перебувають у стані стійкої рівноваги.

 114. Яку рівновагу тіл називають нестійкою? Яке положення займає у даному випадку центр мас тіла, як напрямлена рівнодійна?

 115. Наведіть приклади тіл, що перебувають у стані нестійкої рівноваги.

 116. Яку рівновагу тіл називають байдужою? Яке положення займає у даному випадку центр мас тіла, як напрямлена рівнодійна?

 117. Наведіть приклади тіл, які перебувають у стані байдужої рівноваги.

 118. За яких умов тіло, що спирається на горизонтальну площину, перебуває у стані стійкої рівноваги?

 119. Що слід зробити для того, щоб збільшити стійкість тіла?

Схожі:

Що вивчає механіка? iconПрикладна механіка контрольні завдання І методичні вказівки
Обов'язковою складовою частиною підготовки студентів за курсами “Основи конструювання І проектування” та “Прикладна механіка” є виконання...
Що вивчає механіка? icon3 100 років від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського...
Юрія Олексійовича Митропольського (1917 2008), українського математика І механіка, академіка ан урср (1961), заслуженого діяча науки...
Що вивчає механіка? iconУрок №10 Народна музика: соціально та родинно-побутові пісні
Музична фольклористика вивчає народну музику, причому не тільки музичні зразки, а й музичний побут у його історичному розвитку. Це...
Що вивчає механіка? iconФонетика. Орфоепія фонетика це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови
Орфоепія — це розділ мовознавства, що вивчає правила нормативної літературної вимови
Що вивчає механіка? iconМетр – довжина, що дорівнює 1650763,73 довжин хвиль у вакуумі випромінювання,...
Вивчає І досліджує елементарні частинки, атомні ядра, атоми І молекули, тверді тіла, рідини й гази, плазму, фізичні поля – гравітаційні,...
Що вивчає механіка? iconІ. Посадова інструкція головного механіка
...
Що вивчає механіка? iconПитання до тестового контролю з будівельної механіки
Будівельна механіка, її задачі І методи. Значення курсу будівельної механіки для інженера-будівельника. Поняття розрахункових схем...
Що вивчає механіка? icon1. Вимірювання лінійних розмірів тіл І визначення їх об’ємів. Лабораторна
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Розділ «Механіка І молекулярна фізика» для студентів хімічного...
Що вивчає механіка? icon"Квантова механіка та свідомість", доповідала Світлана Олександрівна...

Що вивчає механіка? icon«Видатні математики: Михайло Васильович Остроградський»
Учитель. Ім'я Михайла Васильовича Остроградського, першого українського математика світового масштабу, механіка, видатного педагога...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка